For English


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
 

 
מסכת יומא

צפיה פרק ראשון
צפיה פרק שני
צפיה פרק שלישי
צפיה פרק רביעי
צפיה פרק חמישי
צפיה פרק ששי
צפיה פרק שביעי
צפיה פרק שמיני

KIH Logo
כולל עיון הדף


עוד חומר לימוד בעברית על מסכת יומא מכולל עיון הדף  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים