גמ' כח. - לג.
גמ' לג. - לה:
גמ' לו. - לט.
גמ' כח. - לג.

חזור לראש הדף
"ברקאי", האיר כל פני המזרח עד שבחברון

מנחה ממשחרי כותלי (שאני אברהם דאיצטגנינות בלבו, זקן ויושב בישיבה)

אברהם קיים כה"ת, אסתר כאילת השחר

אבוה דר' אבין - אף מליקת וקמיצת לילה תשרף מיד וא"א להחזיר הקומץ לטבלה
דכלי שרת (לרש"י - דקי' קומץ) מקדשין אפי' שלא בזמנה ליפסל (לרש"י - שאינו חוזר) (ולא ליקרב)

קי' כלי שלא בזמנה - דוקא בלילה [לאו חסרון זמן] אבל לא חסרון יום שלם

לר' אשי קי' כלי שלא כמצוותו = כקוף ולעולם לא יפסל,

אבל קי' קומץ בלילה קדוש ליפסל (לרש"י - דלילה לאו מחוסר זמן)

נקבים גדולים בעי טבילה, קטנים בעי' קי' ידים ורגלים [מצוה לשפשף]

ק"ש אסור כשנראית צואה במקומה בישיבה [במקומה נפיש זוהמי']

השתנה בסעודה - יטול יד א', היסח הדעת - ב' ידיו (לשתות לבד - עם אחוריו למסובין ויחזיר טפיח להם)

אפי' טהור בעי טבילה להכנס לעזרה (וספק בשחט מבחוץ בסכין ארוכה)
[בן זומא - ק"ו מכה"ג, ר"י - לזכור טומאה ישנה - חוץ ממצורע שכבר טבל בערב (אא"כ לא טביל על דעת ביאת מקדש)]

חכמים דר"י - רק מצורע בעי טבילה [דייש בטומאה] (וספק בנכנס לעבודה)

עין עיטם גבוה מקרקע עזרה כ"ג אמה - כגובה מקוה דשער המים

לר"מ דקי' אחר פשיטה [דשתי הקידושין אלבישה], הקי' העשירי בתחלה בפשיטת בגדי חול

לרבנן דקי' לפני פשיטה [ופשט - ורחץ - ולבש (כלבישה - כשהוא לבוש)],
הקי' העשירי בסוף היום בפשיטת בגדי קודש

ה' טבילות [לבגדי לבן: ורחץ... ולבשם; לבגדי זהב: רבי - בגדי קודש הם - הוקשו,
ר"י, תדב"ר ישמעאל - ופשט ורחץ ולבש ויצא ועשה - מעבודה לעבודה]

וב' קידושין לכל טבילה [לרבי - ופשט ורחץ ולבש - אם אינו ענין; לר"י, ר"א בר"ש - ק"ו מכל השנה והוקש פשיטה ללבישה]

לרב חסדא לרבי - קי' אחר פשיטה ולפני לבישה [ופשט ורחץ ולבש],
רב אחא - לכו"ע אחר לבישה [בגשתם - ולא מחוסר לבישה וגישה]

כה"ג שוחט רוב שנים, ושני מירק השאר - למצוה, והכה"ג מקבל

גמ' לג. - לה:

חזור לראש הדף
סדר מערכה לאביי:

1) מערכה גדולה קודם למערכה דקטרת [על מוקדה... ואש המזבח תוקד בו - וכפרתה מרובה, בדיעבד עצים מגדולה לקטרת]

2) ואח"כ ב' גזירין [ובער עליה - מכלל דיש חברתה]

3) והם לפני דישון הפנימי ["עצים" מכשיר לקטרת, לגמור המערכה]

4) לפני הטבת ה' [רוב] נירות [אביי - ?, רבא - אין מעבירין על המצות]

5) ואח"כ דם תמיד [ג"פ בבוקר]

6) אח"כ ב' [נרות] נירות [מכפר עדיף]
הפסק בין הטבות [ר"ל - להרגיש העזרה (רש"י - וא"צ עבודה ביניהם),
ר' יוחנן - בבקר בבקר - חלקהו לב' בקרים]

7) ואח"כ קטרת [בהטיבו יקטירנה], 8) ואח"כ אברים [רק כתוב בבקר א']

9) שלפני המנחה [העולה - ראשונה], 10) שלפני חביתין [עולה ומנחה]

11) שלפני נסכים [שֵם מנחה], 12) שלפני מוספין [זבח ונסכים]

13) אביי כמ"ד מוספין לבזיכין [ביום ביום לאחר], למ"ד בזיכין למוספין [חוקה חוקה מחביתין]

קטרת בין הערבים בין אברים לנסכים [כמנחת הבוקר וכנסכו - ולא כאברי הבוקר]

עששיות של ברזל למקוה צונן - ר' ביבי - שלא הגיע לצירוף
אביי - אינו מתכוין מותר בצירוף (גי' רש"י - דרבנן)

לכתחלה בגדי בד דשחרית עדיפי [בד בד בד בד - המובחר]

הלל מחייב עניים, ר' אלעזר בן חרסום עשירים, יוסף רשעים

רש"י לג:

אסור לעבור אתפילין ש"י לש"ר: לרש"י - להניח - דפגע בזרועו קודם שיגיע לראשו

א"א להפסיק הטבת הנרות בדישון מזבח דהו"ל מעביר על המצות

גמ' לו. - לט.

חזור לראש הדף
וידוי פר אהרן לר"א בר"ש ורבי בין אולם למזבח מחצי פתח ההיכל ולצפון [משום חולשא דכה"ג (משוי המזרק)]

ראשו לדרום [שמא ירביץ גללים] ופניו למערב

ר"ע - עולה מכפרת על עשה, ולאו הניתק לעשה, ריה"ג - ולאוין של לקט, שכחה, פאה

ר' ירמי' - ריה"ג - מכפרת על כל לאו שכתוב עשה אחריו
ר"ע - לרש"י - לקט וכו' ונבילה - דעשה מעיקרא משמע - לוקין ואין עולה מכפרת

אביי - לכו"ע נבילה (עשה דמעיקרא) לוקין ואינה מכפרת,
אלא דריה"ג ס"ל דתעזוב הוי ניתוק גמור ללקט

וידוי לר"מ, ש"ץ דרבה - עויתי פשעתי חטאתי [כמ"ש בשעיר המשתלח, ובי"ג מדות דמשה]

לחכמים, רב להל' - חטאתי עויתי פשעתי [שוגג - זדון - מרד, וכמ"ש בדוד, שלמה, דניאל]

וידוי פרתו [וכפר] ב"אנא" [ג"ש כפרה מחורב] בשֵם [ג"ש כפרה מעגלה ערופה]
וענו בשכמל"ו [הבו גודל, זכר צדיק עולמים - לברכה]

הליכה למזבח: סגן כה"ג ראש בית אב - מצדד, כדי שיתכסה הרב

גורלות שוין זל"ז [גורלות]

אפי' למ"ד אין כותבין מגילה לתינוק, מותר לכתוב בסירוגין עם ראשי תיבות בינתיים

שער ניקנור; בית גרמו לא גילו רדיית לחם הפנים, בית אבטינס - מעלה עשן, הוגרס - נעימה בשיר, בן קמצר - כתב בד' קולמוסין;
זצ"ל - שר"י; צדיק יסוד עולם; בא לטמא - לטהר

רש"י לו. - לז.

במקום וידוי שחטו

לרבי שחיטת ק"ק בכל צפון העזרה, וכן לראבר"ש לצד האולם

גורלות בתוך חלל העזרה [והעמיד אותם לפני ה'] לצד מזרח סמוך לפתח בצפון