גמ' מז. - נא:
גמ' נא: - נג:
גמ' נג: - נח:
גמ' נו: - ס.
גמ' ס. - סב.
גמ' מז. - נא:

חזור לראש הדף
כף לקטרת [דלא אפשר אחרת - דצריך הבאה א' ולהניח המחתה דרך כבוד, ולכן עושים כנשיאים]

מחתה בימין [מרובה, חמה]

ר' ישמעאל בן קמחית

קמיצה - לא במדה, בין הביניים של אצבעותיו ספק ויקמוץ כהן שמן, או כר"א - יתן לשם עצים

חפינה - במדה - ספק, בין האצבעות - ספק [אולי ולקח והביא (לרש"י - דבעי כוונה)]

נתפזר מחפניו ספק אי כנשפך מכלי

מחשבת פיגול בחפינה פוסלת [מלא מלא מקמיצה]

מחשבת פיגול בחתיית גחלים ספק (רש"י - להפסיל הקטרת, שיפסלו הגחלים) [לרש"י - אי חתייתן עבודה]

הולכת דם בשמאל אסור

ספק אי חפן חבירו ונתן לחופניו

חפן ומת, השני צריך לחפן לעצמו [כמ"ד דהשני צריך לשחוט עוד פר ובעי עוד חפינה, כיון דבעי חפינת פנים - אין חפינתו ממש כשיעור הראשון]

שחט פרו ומת - ר' חנינא, ר' אמי - ושחט אחרת [אל הקדש בפר - ולא בדמו]
לר"מ - הוי חטאת יחיד שמת בעלים
ר"ל, ר' יצחק נפחא, רב אשי - א"צ [דם איקרי פר]

קטרת בק"ק מח' אי צוברה [שעשנה ישהה לבא] או מפזרה [ממהרת לבא]

רבא - פר יוה"כ שנתכפרו בעליה - ר"י - מתות, ר"ש - ירעה [קרבן ציבור, רבא - קרבן שותפות [כהנים לא איקרי קהל]]

ספק לר"מ דס"ל דפר יוה"כ ק' יחיד אי עושה תמורה [שאר כהנים מקופיא, או מקיבעא מכפרים והוי שותפות]

אילו של אהרן עושה תמורה

פסח שני, למ"ד שוחטין פסח ראשון על היחיד עושה תמורה

פסח שני דוחה שבת, ת"ק - ולא טומאה [כל הדחייה מפני טומאה]
ר"י - אף טומאה [ככל חקת הפסח, ספרי - לא הקריב במועדו]

פר כה"ג אפקרי' רחמנא (רש"י - לגבי הך כפרה) גבי אחיו הכהנים

גמ' נא: - נג:

חזור לראש הדף
הילוך לק"ק - ר"י - בין מזבח למנורה [פרוכת חיצונה פרופה בדרום (ב' פרוכת דספק אי אמה טרקסין כלפנים או כלחוץ)]

ר' יוסי - בין שלחן לכותל [רק פרוכת א' ופרופה מצפון - חביבין ישראל ביו"כ ויעול להדיא]

ר"מ - בין שלחן למזבח [כר' יוסי אלא שולחנות צפון ודרום לא מניחו, לאו ד"א ליעול להדיא]

מקראות שאין בהן הכרע

צובר קטרת ע"ג גחלים - מח' תנאים אי (רש"י - מתחיל) מצד המחתה הקרוב לו, או החוצה לו (אביי להל') [שמא תכוה]

תיקון קטרת בק"ק [ונתן וכו' לפני ה']

מעלה עשן [כי בענן אראה, וכסה ענן הקטרת] -

ב' פסוקים - בין שורש בין עלה, הו"א - אפי' בשילה וביהמ"ק, אפי' בשאר ימות השנה, שנה לעכב, אזהרה ועונש

חיסר מעלה עשן, א' מסמניה חייב מיתה [ולא ימות] אפי' בלי ביאה ריקנית (שגג בביאה, הקטיר שלימה וחסירה)

יציאה לאחוריו ככניסתו [היקש יציאת שלמה מגבעון לביאתו מירושלים]
וכן מביהמ"ק וכן מרב וכן משמונה עשרה

תפלת כה"ג

גמ' נג: - נח:

חזור לראש הדף
מח' תנאים אם ארון גלה לבבל או במקומו נגנז או בלשכת דיר העצים נגנז

בדי ארון בולטים, ברגל מראין כרובים מעורים

מח' אי בריאת העולם מאמצעיתו,מן הצדדין, מאבן שהקב"ה ירה בים, מציון (אבן שתיה)

הזאות כמכה ברצועה (רש"י כאן - מתחיל מכתפים, רש"י טו. - זו למטה מזו) והכל במקום אחד

א' למעלה (גב ידו למטה) וז' למטה (רש"י - גב ידו למעלה ומזה מול פניו)
[למעלה בשעיר א' [אותו] למטה בפר ז' - ושוין [ועשה כאשר עשה]]
כנגד עובי הכפורת ולא על ממש [היקש על הכפורת ללפני הכפורת]

ר"מ - "אחת ושתים", ר"י - "שתים ואחת" (וי"ג הפוך) [כ"א כאתריה]
צריך למנות "אחת ו..." [שהות שלא יטעה, יזה]

לר"י היה רק כן א' בהיכל להנחת המזרק [שלא יתחלף שעיר ופר, ואין סומכין על כתיבה עליהם משום חולשא דכה"ג]

לר"י לא היו שופרות לקיני חובה [רב יוסף - תערובות בנדבה (כולן עולות),
אטו תערובות חטאת שמתו בעליה בודאי - רש"י - ולא סמכינן אברירה של זוזים למשרי איסורא]

גמ' נו: - ס.

חזור לראש הדף
הזאות כנגד הפרוכת כנגד מקום הארון [וכן יעשה לאוה"מ]
וכה"ג לפנים ממזבח [אח"כ - ויצא אל המזבח]

(אבל ר' אלעזר בר' יוסי ראה פרוכת ברומי עם טיפי דם יו"כ)

נתערבו הדמים - רבא - עולה לו לכאן ולכאן
ר' ירמי' - נותן לשם פר ופעם ב' לשם שעיר

נתערב אחר מתן דם של פר למעלה -
הו"א דר"פ - ז' למטה לשם שניהם וא' למעלה לשעיר
רבא - למטה לפר, ואח"כ למעלה ולמטה לשעיר

עירוב כוסות - חוזר ונותן ג"פ

מקצת לא נתערב, חלק המתערב - ר"פ - אפי' לר"א בר"ש דחויין לאמה
[אי בעי לא מצי יהיב]
רב הונא בדר"י - לכו"ע שיריים ליסוד [לא דחייה בידים,
גי' רש"י - כבר נתקבל דם זו במזרקות שזרק מהן]]

ר' יאשי', ר"י - מערבין לקרנות [הו"א - מדם הפר ומדם השעיר - שניהן כא', על קרנותיו אחת בשנה]

ר' יונתן - אין מערבין לקרנות אלא לטיהרו

מזרק תוך מזרק - ספק אי במינו אינו חוצץ, הוי דרך שירות
ספק אי סיב מחלחל במזרק חוצץ בקבלת דם, לל"ב כשר בדם ופסול בקומץ

מתנת קרנות מתחיל [מזבח לפני ה' - ולא כהן, ויצא אל מזבח - מכולו מזבח] -

ת"ק, ריה"ג - מזרחית צפונית ודרך ימין [פרוכת פרופה מצפון ויוצא משם]

ר"א - עומד במקומו והמתנות - ר"מ - ללמטה, ושבאלכסון ללמעלה,
ר"י - למעלה, ולפניו למטה [דלא נתווסי בגדו]

ר"ע - מזרחית דרומית [רש"י - היו ב' פרוכת וחיצונה פרופה מדרום ויוצא משם]
ולא דרך ימין [לא לומדים פנים מחיצון; חוזרים לקרן שעבר דרכה משום אין מעבירין על המצות; הקפה ביד כר"א - ולא ילפינן מחיצון, מרגל; כולה מזבח פנימי במקום קרן א' (אמה על אמה)]

הזאה על טיהרו - חותה גחלים ונותן - חנניא - בצד צפוני, ר' יוסי - דרומי [מח' איפה פתח הפרוכת, ונותן במקום שגמר קרנות [וטהרו וקדשו]]

שירים בצד מערבי [פגע ברישא], שיירי מזבח חיצון - משנתנו - יסוד דרומי [בסמוך לכבש]
ר' ישמעאל - זו"ז מערבי
רשב"י - זו"ז דרומי [פתח היכל בדרומו של מזבח]

ר"מ ור"ש - מועלין בדמים מדרבנן (רש"י - א"צ חומש)

חכמים - אין מועלין [לכם, לכפר - לכפרה ולא למעילה, הוא - לפני כפרה כלאחר כפרה (ואין נותר, ואין כרת לטומאת הגוף)]

אלא אחר שיצא לנחל קדרון

מועלין אחר שנעשית מצותו - תרומת הדשן, בגדי כהונה לרבנן דר' דוסא, עגלה ערופה, גמ' מעילה - איברי שעיר המשתלח

גמ' ס. - סב.

חזור לראש הדף
ר"י - סדר מעכב רק בעבודת פנים (ק"ק) [זאת, אחת למיעוט]
ושיריים מעכבי [אם כלה כפר] ושחיטה וחפינה [צורך פנים כפנים]

ר' נחמי' - בכל עבודות בגדי לבן [חד למעוטי בגדי זהב, וחד למעוטי עיכוב שיריים]

עולא - שחיטת שעיר לפני מתנות הפר פסולה

ר"י - כולן מתכפרין במשתלח בשאר עבירות, ר"ש - הכהנים בוידוי הפר

ת"ק, ר"מ - וכלה מכפר את הקודש, אוה"מ, מזבח - כ"א כפרה בפנ"ע ואם נשפך חוזר לראש הכפרה [מדם חטאת הכיפורים אחת - ולא ב' חטאות לכפרה]

ר' אלעזר ור"ש - מתחיל ממקום שפסק [חיטוי א' ולא ב']

(וכן מח' בלוג שמן של מצורע, לר' יוחנן בדם אשם מצורע שנשחט שלא לשמו, שנשפך דמו (לרב חסדא אף לר"מ אין תקנה [אותו]))

מתנות שמן בראש המצורע לא מעכב [ומותר השמן והנותר (רש"י - שירי שיירים)]

הפרים והשעירים שהביא - ר"א ור"ש - כולן נשרפין אבית הדשן
חכמים - רק האחרון [גמר בו כפרה]

השעירים שהגריל - רק א' משתלח [אותו]
רב פפי - רבא - ראשון [כר' יוסי - מצוה בראשון]
רב שימי - רבא - אחרון [גמר בו כפרה]