גמ' לט. - מא:
גמ' מא: - מג:
גמ' מג: - מו:
גמ' לט. - מא:

חזור לראש הדף
משנתנו, ר"ח סגן הכהנים - גורל בימין ושמאל דכה"ג
ר"י - ר"א - בימין דכה"ג וימין דסגן [עדיף משמאל דכה"ג]

ניסים בימי שמעון הצדיק; ביהמ"ק מלבלב; קול כה"ג וציר דלתות וריח הקטרת עד יריחו

הגרלה - ר' ינאי - מעכבת [כר' נחמי' דכל סדר בגדי לבן מעכב, ב"פ אשר עלה - שינה לעכב, למסקנא - ועשהו (הגורל) חטאת] אבל להניח אשעיר לא מעכב
(אבל לר"ש אינה מעכבת)

ר' יוחנן - אינה מעכבת [אינו עבודה לא מעכב, כר"י - "חוקה" רק על ק"ק]
ולמסקנא לרבי יהודה מעכבת [ועשהו חטאת]

וידוי - לת"ק (רש"י - רבי יהודה) לא מעכב [יעמד חי לכפר עליו - עד שיכפר בדמים של חברו הגם דעדיין לא התודה]

ר"ש - וידוי מעכב [לכפר - בכפרת דברים של המשלח]

קינין מתפרשות בשעת לקיחה ועשייה בלבד [ולקחה, ועשה] (רש"י - הפרשה במעות כשעת לקיחת העופות)

עשיר מטמא מקדש שהביא ק' עני: ר' אלעזר א"ר הושעיא - לא יצא
ר' חגא א"ר הושעיא - יצא חוץ ממצורע [זאת] אבל עני בק' עשיר יצא [תורת]
ושאר עולה ויורד יצא [דל הוא]

גמ' מא: - מג:

חזור לראש הדף
לשונות זהורית על ראש המשתלח, צואר הנשחט

נתהבהב הלשון (שני תולעת) של פרה אדומה באויר כשרה -
אביי - לרש"י - באש נכפפת [= אל תוך שריפת]
רבא - כרבי דא"צ כובד (ור"א בר"ש חולק)

משקל לשון פרה אדומה (רש"י - למ"ד בעי כובד) - י' זוז (ר' יוחנן - מח' - יש אומרים שקל א')

שעיר המשתלח - ב' סלעים

מצורע - שקל (ר' ירמי' מדפתי - מח' - י"א י' זוז)

שחיטת זר: רב - (ר"ש בן יהוצדק, ר' יצחק נפחא) - פרה - פסולה [אלעזר וחוקה, קדשי בדק הבית (רש"י - כל עבודותיה שוות)]
פר כה"ג - כשרה [שחיטה לאו עבודה (רש"י - לכן אין חוקה)]

שמואל - (ור' אמי) - פרה כשרה [ושחט אותה לפני - זר שוחט ואלעזר רואה] (וכן אשה כשרה)
פר כה"ג - פסולה [אהרן וחוקה]

ר' יוחנן - לא מצינו שחיטה שפסולה בזר

פרה אדומה:

איסור היסח הדעת בשחיטה, שריפה, אסיפת אפר (וגי' הגר"א חולק), מילוי מים לקידוש אבל לא בהשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת (לרב)

אסיפת אפר, מילוי מים, קידוש כשרים באשה, בזר, בלילה
(לרבי יהודה אשה פסולה לקידוש, וקטן כשר)

טבילה והזאת מימיה כשרה בזר ולא באשה (לר"י אף באשה ולא בקטן) וכשרה בטבול יום [והזה "הטהור"]

פרה לדורות מח' אי בכהן הדיוט [ונתתם אותה אל אלעזר] או בכה"ג [חוקה חוקה מיו"כ]

אסור לשחוט שני עם פרה [רש"י - מלאכה הנעשית עמה, ישחוט אותה]

קבלת והזאת הדם - לרב - בהדיוט, לשמואל - באלעזר (והשלכת עץ ארז בהדיוט)

כיבוס בגדים בעי בגדי כהונה

רש"י מב. - מג.

שחיטה לאו עבודה - לרש"י - דכשירה בזר

לרש"י - לרבנן דר"ש פרה אדומה קדשי מזבח

קידוש - לרש"י - מים על האפר

גמ' מג: - מו:

חזור לראש הדף
ביו"כ חותה גחלים בשל זהב (ר' מנחם - אדום) של ג' קבין עם יד ארוכה עם ניאשתיק
(לרש"י - טבעת מקשקש) ודופן דק ובה היה מכניס [חולשה דכה"ג]

ר"י - כה"ג לעולם עולה ויורד באמצע הכבש, וקי' ידים מקיתון של זהב. ת"ק - רק ביו"כ.

וכל אדם לא יהיה באוה"מ בשעת הקטרה ובשעת מתן דמים בפנים ובכניסתו וביציאתו, וכן בחטאת פנימיות [ג"ש כפרה מיו"כ]

ר' אלעזר - א"צ לפרוש מבין אולם ולמזבח בהקטרת ובמתן דמים דלפני ולפנים, ור' אדא בר אהבה חולק.

חתיית גחלים כל יום לת"ק בד' קבין, לר' יוסי בסאה (ו' קבין, לרב אשי - ה' קבין) ומערה לתוך ג' קבין, לר' ישמעאל בר"י בן ברוקה - בד' לתוך של ב' קבין

ז' זהבים

מערכות בכל יום:

ר"מ - ד' (גדולה, קטרת, קיום האש לאברים שלא נתעכלו מבערב (ולא מחזירם למערכה גדולה) ואפי' לפסולין שמשלה בהן האור
וב' לשונות אי לכשרין בעי משלה אור ולרב הונא לא בשבת (ורבא ובר קפרא חולקין)

ר' יוסי - ג', רבי יהודה - ב', ולכו"ע מוסיפין א' ביו"כ [והאש]

הצתת אליתא (קיסמים) בראשו של מזבח, בכהן, בכלי שרת

דוקא במזבח החיצון אש הקטורת, מנורה [אש תמיד], יו"כ [מלפני ה']

רב הונא - סוף התמיד אינו דוחה - לרב חסדא - טומאה (לרש"י - הקטר חלבים) [טומ' דחויה רק בעיקר כפרה]
לרבא(ה) - שבת (הקטר חלבי ע"ש) [סופו כתחלתו - זריקה]

מכבה אש מחתה, מנורה - אביי - חייב ["אש המזבח"], רבא - פטור [אינתיק למצותה]
ב' לשונות אי המח' בראש המזבח משניתקה ממערכה או באחתי' אארעא