הלכה א' (לו: - לז.)

קריאת כה"ג [ויעש "כאשר צוה ה'"] פ' אחרי ואמור בכתב, ופנחס בעל פה וח' ברכות
בזמן שריפת פר ושעיר

ומח' אליבא דר' יוחנן אם מותר בבגדי זהב או לא [לאו עבודה]

מוליכין הס"ת מבית הכנסת עד לכה"ג [התורה מתעלה ע"י בני אדם גדולים]

אין מדלגין בתורה [גלילה ברבים (טירחה); שישמעו על סדר]
חוץ: ביו"כ [סדרו של יום], בנביא, ובתרי עשר אפי' מנביא לנביא

כשיש ב' קריאות וס"ת א' יגלול מאחורי הפרוכת, כשיש ב' מחזיר אחד ומביא אחד

הלכה ב' (לז. - לז:)

לפני תמיד של בין הערבים בלבישה שלישית: אילו ואיל העם ולר"א כבשי מוסף, (לק"ע לר"ע פר מוסף), ולחכמים כל המוספים, ושעיר לחטאת [לסמוך חטאת לחטאת; מלבד חטאת הכיפורים]

לר"ע כל המוספים עם תמיד של שחר ומח' ברייתות אם אף אילו ואיל העם [לסמוך עולה לעולה]
או לא [ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם]

הוצאת כף ומחתה [ובא אהרן (מקריאת הפ') אל אהל מועד; אשר לבש - כבר] בלבישה רביעית
וקטורת ונרות בלבישה חמישית

אף פשיטה צריך קידוש ידים ורגלים [ובא אהרן - מקידוש ראשון לקידוש אחרון, ופשט וכו' אשר לבש - היקש ללבישה]

בגדי לבן כשירות של מעלה [לבוש בדים]

הלכה ג' (לז: - לח:)

ח' בגדים לכה"ג כנגד המילה [בריתי היתה אתו], משא"כ יו"כ [גאוה לפני המלך, אין קטיגור נעשה סניגור]

גונז בגדי יו"כ [ולבשם - ובלו שם], לר' דוסא כשרים לכהן הדיוט, ורבי חולק [אין מורידין, אבנט של הדיוט כלאים [ועשית לאהרן ולבניו ככה] (דלא כר"א בר"ש [ככה - כראוי לו])]

כתונת מכפרת לובשי כלאים\שופכי דם, מכנסים על גילוי עריות, מצנפת על גסי רוח,
אבנט על גנבים\עוקמנים בדברים, חושן על מטי הדין, איפוד על ע"ז, מעיל על לשון הרע,
מיתת כה"ג על הורג בשוגג, ציץ על מגדפים\עזי פנים

אורים שמאירין לישראל, תומים שמתימין לפניהם הדרך

נשאלין באורים ותומים בשמונה בגדים - למלך וב"ד וצורך ציבור

ולא שתי שאילות כאחת - ובדיעבד מח' אם משיב על הראשונה\שניה\כלום

ומח' אם שומע קול או הכתב בולט בשמות השבטים ואבות ו"כל אלה שבטי ישראל"

עוד חומר לימוד
למסכת יומא