גמ' כב. - כה.
גמ' כה: - כח.
גמ' כב. - כה.

חזור לראש הדף
אברים ופדרים הוי סוף עבודת היום, תרו' הדשן אינו תחלת עבודת היום לתי' א'

תקנו פייס לתרו' הדשן [סכנה] והוא זוכה בסידור מערכה וב' גזירי עצים [שיבואו לפייס]

אסור למנות ישראל אפי' לדבר מצוה

שאול נכשל באחת ודוד בשתים

נקימה ונטירה נאמר בממון; חייב ת"ח לנקוט איבה בלבו על צער גופו אא"כ מפייסו

מוציא גם אגודל בפייס - אין מונין אותו ולוקה

קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכת דמים

הוצאת הדשן - בגדים אחרים והוציא - ת"ק - בגדי קודש פחותין
ר"א - בע"מ כשרים
ר"ל - אף להרמה [רק כתנת ומכנסים - לאו עבודה]
ור' יוחנן חולק [בד' בגדים - הוי עבודה]

שיעור תרו' הדשן - מלא הקומץ (רש"י - לכה"פ) [ג"ש והרים]

בגדי יו"כ - והניחם שם - ת"ק, רבי - גניזה, ר' דוסא - לא ליו"כ אחר

מיתה לזר - רב - לזריקה, הקטרה, ניסוך [ועבדתם - עבודה תמה]
ולא עבודת סילוק [עבודת מתנה]

לוי - אף תרו' הדשן [לכל דבר המזבח, ומיעוט עבודת סילוק רק בפנים [ולמבית לפרוכת]]

ר' יוחנן - אף סידור ב' גזירי עצים [תמה, אע"פ שיש סידור אברי תמיד אחריו]

הצתת מערכה הוי עבודה, ולא הדלקת המנורה

פייס - ר"נ - בבגדי חול [אטו בעלי זרוע], רב ששת - בבגדי קודש [אטו מקרו ועבדו בבגד חול]

לשכת הגזית 1/2 קודש 1/2 חול ופתוח לזה ולזה - וזקן יושב במערבה ופייס במזרחה

גמ' כה: - כח.

חזור לראש הדף
פייס: 1) לתרו' הדשן 2) רק לשחיטת התמיד וממילא השאר לי"ב כהנים לימינו
3) קטרת 4) אברים מכבש למזבח

קבלת הדם ע"י הזורק [זימנין דשחט זר]

סדר הולכת אברים לכבש:
ראש ופדרו ע"ג בית השחיטה קודם [את ראשו ואת פדרו וערך]
עם רגל הימין [נפיש עצמות הראש]

לת"ק דמשנתינו - לפי עילוי גודל אברים
ר' יהושע - דרך הילוכו
ר' יוסי - דרך הפשטו
ר"ע - דרך ניתוחו
ריה"ג - לפי עילוי השמן

הוראה מלֵוִי ויששכר

ר' יוחנן - הזוכים בתמיד של שחר הם גם לבין הערבים חוץ משבת דהפיסו עוד פעם

ראב"י - המעלים אברים לכבש, מעלים למזבח [לאו ד"א שיהא בשנים]

ר"י - אין פייס למחתה דקטרת

ניסוך המים דוקא בתמיד של שחר

ב' גזרי עצים בין הערבים [וערכו עצים - אם אינו ענין לשחר]

הולכת איברים - טלה בח' (6 + 2 לסולת ויין + 1 לחביתין),
איל בי"א, פר בכ"ד, בקרבן יחיד אפי' בא' אם רוצה

הפשט וניתוח מותר בזר [הו"א וערכו וכו' את הנתחים מיותר, והקטיר הכהן את הכל - מיותר]

סידור ב' גזירים בעי כהונה [והקריב הכהן את הכל - בהולכת אברים ולא הולכת עצים]

מיתה לזר דוקא בעבודת יום לל"ק דר' זירא

הקטרת פדרים וחלבים = סוף עבודת היום

סידור המערכה = עבודת לילה

סידור ב' גזירין - לל"ק דר' יוחנן - עבודת יום - משהאיר המזרח [בבקר בבקר],
לל"ב דר' יוחנן - עבודת לילה

סידור אברים = עבודת יום

תרומת הדשן = תחלת יום

מפייסים לעבודה שזר חייב מיתה וגם עבודת יום (ל"ק) / עבודה תמה (ל"ב);
תחלת עבודה - שחיטה, דישון מזבח ומנורה