גמ' סט. - עא.
גמ' עא: - עג:
גמ' סט. - עא.

חזור לראש הדף
כלאים בהצעה אסור מדרבנן [שמא תיכרך נימא] ואפי' י' מצעות זו ע"ג זו

ר"פ - כהנים ישנים עם בגדיהן כנגד ראשיהן, רב אשי - תחת ראשיהן [אין כלאים דקשים הם (רש"י - ולא מחמם)]

בגדי כהונה ניתנו ליהנות במקדש אפי' שלא בשעת עבודה ולא במדינה [רש"י - דרך חול]

שמעון הצדיק ואלכסנדרוס

אין אומרים שם המפורש בגבולים אלא להוראת שעה

ביטול יצרא דע"ז; ירמי' - איה נוראותיו, דניאל - גבורותיו

אין מדלגין בתורה [רש"י - כבוד הציבור, בדילוג קשה להתבונן], אלא בענין א'
(ובנביא אפי' ב' ענינים) בכדי שלא יפסיק התורגמן
ובתרי עשר מדלגין אבל לא למפרע

אין גוללין ס"ת בציבור [כבוד הציבור] ולא מביא אחר [משום פגמו של ראשון בחד גברא, ברכה שאינה צריכה]

פשטות משנתנו - לר"א ז' כבשים בטבילה 3#, לר"ע בטבילה 1#

דבי שמואל - ר"א - אימורי חטאת 3#, כל המוספים 5# [כסדר הפרשיות]

תוספתא - ר"ע: פר וכבשי מוסף 1# [מלבד עולת הבוקר]
שעיר החיצוני 3# [מלבד חטאת הכפורים] (לרש"י לפני האילים, לגר"א אחרי)
לר"י כבש א' 1# וששה 5#, לר"א בר"ש - ו' 1# וא' 5#
[מלבד - ועשה עולתו ואת עולת העם, לר"י חייש לחולשא דכה"ג,
לר"א בר"ש דלמא פשע]

רבי (ור"א ור"ע) - איל א' ביו"כ [איל אחד], ר"א בר"ש - א' 3# וא' למוספים

ובא אהרן אל אוה"מ להוצאת כף ומחתה ומפסיקין באילים [ויצא ועשה - מיציאה ראשונה]

מחיה חיים; שנות חיים; יין לת"ח; ישא בת ת"ח

רש"י סט. - ע:

קריאת הפרשה נלמדת ממילואים

ח' ברכות שאחר קרה"ת: אשר נתן לנו, שאותך לבדך ביראה נעבוד,
מודים, מלך מוחל וסולח וכו', שבחר במקדש, שבחר בזרעו של אהרן, בישראל, שומע תפלה

לרש"י - כלאים קשין מותרין בלבישה והעלאה

מי שאינו עסוק במצוה מותר לעבור למצוה אחרת

אימורי חטאת לר"ע - לרש"י - טבילה 3#

גמ' עא: - עג:

חזור לראש הדף
"שֵש" = כל מין כפול ששה, ושזורין כל המינין יחד

"משזר" (רימונים) - כפול שמונה [ג"ש משזר מאבנט דסה"כ כ"ד]

מעיל כפול י"ב [יתור - "שש" 6, X 2 (כליל)]

פרוכת כ"ד (6 X 4 )

חושן ואפוד כ"ח ( 6 X 4 וד' זהב [פתילים, נתערב בכל מין - לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן])

לוקין על מקרע בגדי כהונה [לא יקרע], לא יזח, ולא יסורו הבדים

בדים בארון מתפרקין לכאן ולכאן אבל אינן נשמטין [לא יסורו, והובא (והבאת)]

בגדי כהונה מעשה אורג (חלולין בלבישתן) ורק בית יד נדבקת במעשה מחט [בגדי השרד - משיירין]

ארון: אמצעי 9 טפחים ועביו טפח, פנימי 8, חיצון 10 ומשהו
ולמ"ד יש שולי טפח לזהב, החיצון 11 וזֵר

כל הרוצה יקח זר ארון, ת"ח - תוכו כברא, יר"ש; זכה סם חיים, משמחו, צורפתו; לומד בטהרה

מעשה רוקם, חושב - ר' אלעזר - רוקמין במקום שחושבים (רש"י - צורה בצבע ואח"כ רוקם במחט)

ר' נחמי' - רוקם פרצוף א' (רש"י - אותה צורה בב' צדדים) במחט,
חושב - ב' פרצופים אורג

משוח מלחמה: רב דימי - עבודתו בביהמ"ק בח' בגדים [ובגדי וכו' לבניו אחריו - לבא בגדולה אחריו] וחזי לעבודת יו"כ, ומדרבנן אסור לעבוד משום איבה;

רב אדא ב"א, ר' אמי, ר' אסי, רבין - מדאו' בד' בגדים ורק נשאל באו"ת בח' בגדים

כה"ג:

מרובה בגדים אין לו פר הבא על כל המצות

משוח שעבר אין לו פר יו"כ ועשירית האיפה, ולמ"ד דאית לי' איבה אינו עובד בח' בגדים

משוח מלחמה ככה"ג רק לה' דברים - פריעה, פרימה, טומאה לקרובים, בתולה, אלמנה, ולר"י מחזיר רוצח

שאילת אורים ותומים: שואל פניו לכהן (לרמב"ם לאחוריו), וכהן פניו כלפי שכינה (רש"י - או"ת), לא בקול, לא בהרהור, לא ב' דברים כא', רק מלך, ב"ד, הציבור צריך לו

ענייתו: "כה אמר ה'" (ור"י חולק); מחזירין רק שאילה ראשונה אא"כ הוצרך לשנים; ר' יוחנן - אותיות בולטות, ר"ל - אף מצטרפות

רש"י עב.

עצי שיטים מעמידים צפויין - מסמרות מעמידין הציפוי; לא התליעו