1)

TOSFOS DH v'Harei Zerikah v'Tanan Zarak bi'Smol Pasul (cont.)

תוספות ד"ה והרי זריקה ותנן זרק בשמאל פסול (המשך)

וא''ת וכיון דר' שמעון פליג במליקה א''כ מתני' דפרק חטאת העוף (לקמן דף סח.) דמלק בשמאל כו' לא אתיא כרבי שמעון

(a)

Question: Since R. Shimon argues about Melikah, if so, our Mishnah below (68a) which says that if one did Melikah with the left hand [it is Pasul] is unlike R. Shimon;

והא על כרחין כרבי שמעון אתיא מדקתני סיפא או בלילה אינו מטמא בגדים אבית הבליעה ומפרש טעמא משום דכל שפסולו בקדש אינו מטמא בגדים אבית הבליעה

1.

You are forced to say that it is like R. Shimon, since the Seifa teaches "or [if he did Melikah] at night, it is not Metamei Begadim while swallowing", and it explains the reason because anything that is Pesulo Kodesh is not Metamei Begadim while swallowing it;

ומפרש בגמרא דכיון דהך שחיטה מתרת את האיסור פי' שאם עלה לא ירד והיינו כרבי שמעון

2.

The Gemara explains that since this (Melikah, which is in place of) Shechitah permits the Isur, i.e. Im Alah Lo Yered. This is like R. Shimon;

דלרבי יהודה נשחטה בלילה תרד דממעט לה מזאת היא העולה בפירקין

i.

According to R. Yehudah, if it was slaughtered at night, it descends. He excludes this from "Hi ha'Olah" below (27b)!

וי''ל דההוא תנא סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא

(b)

Answer #1: That Tana holds like [R. Shimon] in one way (Shechitah at night), and argues with him about one matter (Melikah with the left hand).

אי נמי אפי' רבי יהודה מודה בעופות דלא ירדו משום לילה דכיון דהוה פסולן בקודש דלא כתיב שלשה מיעוטי אלא בבהמה

(c)

Answer #2: (He holds totally like R. Yehudah.) Even R. Yehudah agrees about birds that they do not descend due to [Melikah at] night, since it was Pesulo b'Kodesh. The three exclusions were written only regarding animals.

וא''ת דבריש מזבח מקדש (לקמן דף פג:) מפקי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי מעולה וכבשים דמזבח מקדש את הראוי לו

(d)

Question: Below (83b), R. Akiva and R. Yosi ha'Gelili derive from Olah and Kevasim (respectively) that the Mizbe'ach is Mekadesh what is proper for it;

ומאן דדריש מכבשים פוסל הרבה בעוף יותר מבבהמה

1.

The one (R. Yosi ha'Gelili) who expounds from Kevasim, he disqualified birds more than animals!

וי''ל דרבי יהודה סבר כמאן דדריש מעולה ולא מהכבשים או משאר דרשות דהתם

(e)

Answer: R. Yehudah holds like the one (R. Akiva) who expounds Olah, and not from Kevasim, or from other Drashos there.

ורבינו שמואל מיישב גירסת הספרים ומפרש והרי זריקה דלא כתיב אלא כהונה ותנן זרק בשמאל פסל ולא פליג רבי שמעון

(f)

Defense (of Version #1, the text of Seforim - Rashbam): Behold, Zerikah, about which it is written only Kehunah, and a Mishnah teaches that if Zerikah was with the left hand, it is Pasul, and R. Shimon does not argue;

דמכיון דתנן כל הזבחים שקיבל בשמאל פסל כל שכן זריקה שהיא עיקר כפרה ולא פליג רבי שמעון כי אם על קבלה

1.

Since the Mishnah teaches that all Zevachim, if Kabalah was with the left hand, it is Pasul, all the more so Zerikah, which is the primary Kaparah, and R. Shimon argues only about Kabalah;

ואי הוה פליג אזריקה הוה ליה לאשמועינן כח דהיתירא דמכשיר ר' שמעון בזריקה וכ''ש בקבלה

2.

If he argued about Zerikah, he should have taught Ko'ach d'Heteira (the extremity of the lenient opinion), that R. Shimon is Machshir Zerikah, and all the more so Kabalah!

וצ''ע אי מצי לפרש הכי לשון ותנן זרק בשמאל פסל והא דאמרי' בפרק כל הפסולין (לקמן דף לב.) קבל בימין ונתן בשמאל יחזור לימין והיינו משום הזריקה דבעי ימין

(g)

Question: This requires investigation, if he can explain the words "a Mishnah teaches, if he did Zerikah with the left hand it is Pasul", for we say below (32a) that if he received with the right hand and passed it to the left hand, he returns it to the right hand. This is because Zerikah needs the right hand;

דאי משום הולכה מפני מה הא לא כתיב בה אצבע ואמאי פסל

1.

If it were due to Holachah, what is the reason [to require the right hand]? It is not written "Etzba". Why is it Pasul?

ותו דרבי שמעון הוה ליה לפלוגי ולהכשיר משום דעבודה שאפשר לבטלה הוא

2.

Further, R. Shimon should have argued and been Machshir because it is Avodah that he can be Mevatel (he can slaughter at the Mizbe'ach, and no Holachah is needed)!

ושמא לכתחילה קאמר יחזור לימין שלא יעשה זריקה בשמאל אבל בדיעבד זרק בשמאל כשר

(h)

Answer #1: Perhaps he says that l'Chatchilah, he returns it to the right hand, lest he do Zerikah with the left hand, but b'Di'eved, if he did Zerikah with the left hand, it is Kosher.

א''נ משום הולכה נמי קאמר דלכתחילה יחזור לימין אבל בדיעבד כשר

(i)

Answer #2: Also due to Holachah he said that l'Chatchilah, he returns it to the right hand, but b'Di'eved, it is Kosher.

א''נ מיירי בחטאת דמודה ר' שמעון דבעי ימין בזריקה

(j)

Answer #3: [The Mishnah] discusses a Chatas. R. Shimon agrees that it requires the right hand for Zerikah.

וא''ת וכיון דילפינן אצבע דחטאת בגזירה שוה מאצבע דמצורע דהויא בימין היכי ילפינן ימין בשאר קרבנות מחטאת בהיקישא דזאת התורה

(k)

Question: Since we learn Etzba of Chatas through a Gezeirah Shavah from Etzba of Metzora that it is the right [thumb], how do we learn other Korbanos from Chatas through the Hekesh of Zos ha'Torah?

הא פלוגתא דאמוראי היא בריש איזהו מקומן (לקמן דף נ.) אי דבר הלמד מגזירה שוה חוזר ומלמד בהיקש או לא

1.

Amora'im argue below (50a) about whether or not something learned from a Gezeirah Shavah can return to teach through a Hekesh!

ונראה מתוך כך דכל שכן דניחא הכא טפי דהכי פריך והרי זריקה דלא כתיב בה אצבע ולא פליג ר' שמעון ואע''ג דדרשי' ימין מהיקישא דחטאת

(l)

Answer #1: Due to this, all the more so it is better than here. We ask as follows. Etzba is not written regarding Zerikah, and R. Shimon does not argue, even though he expounds the right from the Hekesh of Chatas;

הניחא למאן דאמר דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בהיקש אלא למאן דאמר אין חוזר ומלמד בהיקש אמאי לא פליג ר' שמעון

1.

This is fine according to the opinion that something learned from a Gezeirah Shavah can return to teach through a Hekesh. However, according to the opinion that it cannot return to teach through a Hekesh, why doesn't R. Shimon argue?

והשתא הא דמשני בפ''ק דחולין (דף כב.) סבר לה כרבי שמעון דכהונה בעיא אצבע היינו כמאן דאמר חוזר ומלמד בהיקישא

(m)

Consequence: In Chulin (22a), [the Gemara] answers "he holds like R. Shimon, that Kehunah requires Etzba." This is like the opinion that it returns to teach through a Hekesh;

אבל רבי שמעון דמכשר בברייתא הכא שמאל בזריקה לא בעי למילף ימין בהיקישא דזאת התורה מחטאת דסבר דזריקה מהזאה לא ילפינן

1.

However, R. Shimon, who in a Beraisa here is Machshir the left hand in Zerikah, he does not want to learn the right hand through the Hekesh of Zos ha'Torah from Chatas, for he holds that we do not learn Zerikah from Haza'ah;

ואידך שינויא דמשני בפרק התודה (מנחות דף פג.) כדי נסבה הוי כמאן דאמר אין חוזר ומלמד בהיקישא

2.

The other answer given in Menachos (83a) that it was taught needlessly, is like the opinion that it does not return to teach through a Hekesh.

ומיהו בפרק קמא דחולין (דף כב.) לית שינויא דכדי נסבה אבל בסוף דם חטאת (לקמן דף צח.) משני תרוייהו

(n)

Observation: However, in Chulin (22a) it does not give the answer that it was taught needlessly, but below (98a) it gives both answers.

ומיהו אפשר דהכא מודו כולי עלמא דחוזר ומלמד בהיקישא כיון דמצורע חול דהוא מלמד ראשון

(o)

Answer #2: However, it is possible that here, all agree that it returns to teach through a Hekesh, since the first Melamed (source), i.e. a Metzora, is Chulin (according to the opinion that it depends on the Melamed. Devar Moshe brings that the Griz asks why Metzora is considered Chulin. If the Matanos on the Behonos are Pasul, he brings another Korban!)

ותירוץ זה אנו צריכין בסמוך [דדריש] בא לעובדה ביד עובדה בימין כחטאת והיינו היקש וחטאת גופיה מגזירה שוה דמצורע ילפינן לה

1.

We need this answer below, that he expounds "if [the Kohen] wants to offer [the Kometz] in his hand, he uses his right hand, like a Chatas." This is a Hekesh, and Chatas itself we learned from a Gezeirah Shavah to Metzora!

ואם תאמר מאי פריך והרי זריקה דלא כתיב אצבע אלא כהונה ופסולה ולא פליג רבי שמעון

(p)

Question: What was the question "regarding Zerikah it does not say Etzba, only Kehunah, and it is Pasul, and R. Shimon does not argue?"

[מת''ק] נמי הוה ליה למיפרך אמאי פסל שהרי בחטאת בעי אצבע בברייתא כדאמר באצבעו ולקח

1.

We could have asked also from the first Tana, why he disqualifies, for regarding Chatas he needs [to learn from] Etzba, in the Beraisa (24a), like it says "b'Etzba'o" [and] "v'Lakach"!

וגם אמרו דתנא קמא סבר מקרא נדרש לפניו אבל מכהונה לא יליף

2.

[The Gemara] also said that the first Tana holds that the verse is expounded Lefanav. (B'Etzba'o teaches about Kabalah, which is written earlier in the verse, and not about Zerikah, which is later in the verse.) However, he does not learn from Kehunah;

ואי פסול בזריקת שמאל בשאר קרבנות מהיקישא דזאת התורה א''כ מאי פריך לר' (הגהת שיטה מקובצת) שמעון

3.

Summation of question: If Zerikah with the left hand is Pasul in other Korbanos, from the Hekesh of Zos ha'Torah, what was the question against R. Shimon?

ונראה לי דמדרבנן לא הוה בעי למיפרך דהוה מצי למימר דטעמא דרבנן לאו משום דאצבע נדרש לפניו וברייתא דתני באצבעו ולקח לדברי ר' שמעון נקטיה

(q)

Answer: [The Makshan] did not want to ask from Rabanan, because one could answer that Rabanan's reason is not because we expound Etzba Lefanav. The Beraisa that taught b'Etzba'o v'Lakach, it said so according to R. Shimon;

וטעמא דרבנן דפסלי שמאל בקבלה משום דכתיב ולקח הכהן מן הדם וסברי רבנן כהונה לא בעיא אצבע

1.

The reason why Rabanan disqualify the left hand for Kabalah is because it says "v'Lakach ha'Kohen Min ha'Dam", and Rabanan hold that Kehunah does not require Etzba.

וכן משמע פרק דם חטאת (לקמן דף צח.) דפריך ימין מדרבה בר בר חנה נפקא ומשני ימין כדי נסבה ואיבעית אימא כר' שמעון דאמר כהונה בעיא אצבע

(r)

Support: It connotes like this below (98a). It asks "we know the right hand from Rabah bar bar Chanah (whenever it says 'Etzba' and 'Kehunah'...)", and answers that the right hand was taught needlessly (we know it from Rabah bar bar Chanah, and not from the Hekesh). Alternatively, (the Tana) holds like R. Shimon, who says that 'Kehunah' requires 'Etzba' [to obligate the right hand, but 'Etzba' by itself does not];

מכלל דלרבנן כהונה לא בעיא אצבע ולכך הוצרך לשנויי כדי נסבה דכהן דכתב בזריקה בשאר קרבנות (הגהת שיטה מקובצת) משמע ימין ולא צריך למילף מאצבע דחטאת. ברו''ך

1.

Inference: According to Rabanan, Kehunah does not require Etzba. Therefore, we needed to say that [according to them] the right hand was taught needlessly, for "Kohen" written in other Korbanos regarding Zerikah connotes the right hand, and we need not learn from Etzba of Chatas. This is from R. Baruch.

2)

TOSFOS DH Gor'in u'Mosifin v'Dorshin

תוספות ד"ה גורעין ומוסיפין ודורשין

(SUMMARY: Tosfos justifies the Drashah and the need for it.)

לא שייך למיפרך סכינא חריפא אפסקא קראי

(a)

Implied question: Why don't we ask that a sharp knife cut the verse? (I.e. what is the source to take the Mem from "mi'Dam" and prefix it to "ha'Par"?)

אלא כשמחסר תיבה אחת כי ההיא דיש נוחלין (ב''ב דף קיא:)

(b)

Answer: We ask so only when we remove one [entire] word [and put it elsewhere], like in Bava Basra (111b).

ואם תאמר תיפוק לי מדממעטינן דם סכין כל שכן שעל הרצפה

(c)

Question: We exclude blood of the knife. All the more so we know that blood from [what spilled from the animal to] the floor [is excluded]!

1.

Note: Keren Orah asks what is Tosfos' question? One exclusion excludes both of these! Bi'urei ha'Daf answers that we expound "meha'Par" to exclude from the floor, and '"mi'Dam ha'Par", and not Dam ha'Par and something else' excludes blood of the knife.

ויש לומר דדילמא דם סכין גרע משום דנתקבלה בפסול

(d)

Answer: Perhaps blood of the knife is worse (than blood of the floor, which was not received at all), because it was received in a Pasul way.

אי נמי אי לאו טעמא דגורעין ומוסיפין ודורשין הוה אמינא דמדם הפר ולא מדם הפר ודבר אחר אתא למעוטי שעל הרצפה אבל דסכין שפיר דמי

1.

(Do not say that the Torah needed to exclude only from the floor.) Alternatively, if we did not detract (from a word) and add (to another word), one might have thought that '"mi'Dam ha'Par", and not Dam ha'Par and something else' excludes blood from the floor, but blood from the knife is fine.

3)

TOSFOS DH bi'Sefas Mizrak

תוספות ד"ה בשפת מזרק

(SUMMARY: Tosfos discusses why Parah Adumah is different.)

[פירש''י] בחוץ ולא שיפול [לתוכו פי'] בתוך המזרק דאם כן הוה ליה דבר אחר

(a)

Explanation (Rashi): [He cleans the knife] on the brim of the bucket on the outside, so [blood from the knife] will not fall into the bucket. If it would, this is [blood of] something else.

[ואין להקשות] דגבי הזאה דפרה אמרינן גמר להזות מקנח ידו (הגהת שיטה מקובצת) בגופה של פרה בפרק קמא דמנחות (דף ז:)

(b)

Implied question: Regarding Haza'ah of Parah Adumah, we say that when he finished sprinkling, he cleaned his hand on the Parah itself (Menachos 7b)!

אבל הכא לא מקנח ליה לסכין בגופה של פרה לפי שאז היה הסכין מלא נימין ולא היה עוד נאה לשחוט

(c)

Answer: Here he does not clean the knife on the cow (Korban) itself, for then the knife would be full of hairs, and it would not be nice to slaughter more with it.

ומיהו בההיא שמעתא גופה גבי פרה אמרינן בשלמא ידו מקנח לה בגופה של פרה אלא אצבעו במאי מקנח

(d)

Implied question: However, in that Sugya itself, regarding Parah, we say "it is fine that he cleans his hand on the Parah itself. However, on what does he clean his finger?" (The Parah was far away. Alternatively if he would clean it on the Parah itself, his finger would be full of hairs.)

אמר אביי בשפת מזרק והשתא ידו נמי ליקנח בשפת (מכאן מעמוד ב) מזרק

1.

Abaye answered [that he cleans it] on the brim of the bucket. Also his hand he should clean on the brim of the bucket!

25b----------------------------------------25b

נראה לפי שצריך לשרוף לכוליה דם אבל אצבעו לא אפשר לקנח בגוף הפרה שהיה מזה בהר המשחה אל נכח פני אהל מועד וכי בין כל הזאה והזאה ירד מן ההר לקנח ידיו בגוף הפרה

(e)

Answer #1: [He cleans his hand on the Parah itself] because he needs to burn all of the blood. However, he could not clean his finger on the Parah itself, for he sprinkled on Har ha'Mishchah, facing the Ohel Mo'ed. Between every Haza'ah and Haza'ah, will he descend from the mountain to clean his hands on the Parah itself?!

1.

Note: Seemingly, between Haza'os he needed to clean only his finger. However, if he would clean on the Parah, it would be better to clean the entire hand on it, than on the outer brim of the bucket (not on the inner, lest blood that initially remained on his finger enter the bucket and he will sprinkle from it again), and later he must clean the brim on the cow, to burn all the blood. Perhaps Tosfos says "hands", in case blood happened to come on both hands. Shitah Mekubetzes (Defus Vilna) is Magia "Yado".

אי נמי כדפי' בקונטרס לקמן בפרק דם חטאת (דף צג:) שלא יתלכלך אצבעו בנימין בין ההזאות

(f)

Answer #2: Rashi explained below (93b, that he could not clean it on the Parah itself), lest his finger get dirty with hairs between Haza'os.

דהכי נמי חיישינן לנימין בפ' כל כתבי (שבת דף קטז:) גבי מפשיטין את הפסח עד החזה

(g)

Support #1: We are concerned for hairs like this in Shabbos (116b) regarding flaying the Pesach until the chest [before taking out the Eimurim].

וכן נראה דשחיטתה והזייתה במקום אחד היו כדאיתא בפרק פרת חטאת (לקמן דף קיג.)

(h)

Support #2: Its Shechitah and Haza'ah are in one place, like it says below (113a. Therefore, Answer #1 is difficult.)

וכן במסכת מדות (דף לה.) תנן כל הכתלים שהיו שם גבוהין עשרים אמה חוץ מכותל מזרחי שכהן השורף רואה פתחו של היכל בשעת הזייה: ע''כ

1.

Also, in Midos (35a) a Mishnah teaches that all the walls [in the Mikdash] were 20 Amos tall, except for the eastern wall, for the Kohen who burns the Parah sees the opening of the Heichal at the time of Haza'ah. (Chok ha'Kodesh, citing the Grid - what is the proof from there? Perhaps Shechitah was below, and the Kohen ascended to do Haza'ah! However, below (113a) it says that also at the time of Shechitah, he must face Pesach Ohel Mo'ed.)

4)

TOSFOS DH Zos Omeres Avir Kli ki'Chli Dami

תוספות ד"ה זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי

(SUMMARY: Tosfos points out that we could resolve R. Asi's question from here.)

מהכא הוה מצי למיפשט לעיל

(a)

Observation: From here we could have resolved [R. Asi's question] above.

וצ''ע פרק המזבח מקדש (לקמן דף פז:) גבי אויר כבש ככבש דמי

(b)

Question: This requires investigation below (87b) regarding the airspace of the ramp is like the ramp. (Why didn't we resolve it from here? Kehilas Yakov points out that here we discuss when it is destined to fall in the Kli!)

5)

TOSFOS DH Kodshim Kalim Minayin

תוספות ד"ה קדשים קלים מנין

(SUMMARY: Tosfos discusses why we did not ask this above.)

ותימה דלעיל גבי מדם הפר [ולא מדם העור] לא קאמר קדשים קלים מנין

(a)

Question: Above (25a), regarding "mi'Dam ha'Par", and not from blood of the hide, we did not ask what is the source for Kodshim Kalim!

ויש לומר דכיון דגלי הכא ה''ה התם:

(b)

Answer: Since the Torah revealed here (that all Kodshim have the same law), the same applies there.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF