1)

TOSFOS DH Shachat v'Acher Kach Chatach Pesulah

תוספות ד"ה שחט ואח''כ חתך פסולה

(SUMMARY: Tosfos explains that the blood is not Batel.)

דדם פסול אינו בטל ברוב כדמוכח פ' התערובת (לקמן דף עט:) בההיא שמעתא (הגהת שיטה מקובצת) דגזרי' גזירה במקדש:

(a)

Explanation: Pasul blood is not Batel in a majority, like is proven below (79b) in the Sugya of "we make a decree in the Mikdash."

2)

TOSFOS DH Chatach v'Acher Kach Shachat Kesherah

תוספות ד"ה חתך ואח''כ שחט כשרה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Shmuel's Drashah below.)

ובסמוך דקאמר והביאום כתיב שתהא כולה לפנים

(a)

Implied question: Below, it says "v'Hevi'um la'Shem" - it must be entirely inside [the Mikdash]!

היינו לכתחלה ע''כ

(b)

Answer: That is l'Chatchilah.

3)

TOSFOS DH Shma Minah Dam ha'Muvla b'Evarim Dam Hu

תוספות ד"ה שמע מינה דם המובלע באברים דם הוא

(SUMMARY: Tosfos discusses in what way it is considered blood.)

פי' בקונט' ונפקא מינה שחייבין כרת על אכילתו

(a)

Explanation #1 (Rashi): A consequence is that one is Chayav Kares for eating [blood absorbed in limbs].

ואי אפשר לומר כן דהא קי''ל בכריתות (דף כא:) דדם האברים בלאו

(b)

Rejection: One cannot say so. We hold in Kerisus (21b) that a Lav forbids blood of limbs!

ואין לפרש דמיירי הכא להתחייב עליו משום דם קודם שנפרש מן האבר

(c)

Suggestion: Here we discuss to be liable for it due to blood before it separated from the limb.

דפשיטא דשרי באכילה כדפירשנו בחולין (דף יד.) מכמה ראיות

(d)

Rejection: Obviously one may eat it, like we explained in Chulin (14a) from several proofs!

ונראה לפרש דאיירי הכא ליפסל ביוצא

(e)

Explanation #2: Here we discuss to be disqualified through Yotzei;

ואפי' למ''ד אין יוצא בבשר בקדשים קלים היינו משום דסופה לצאת

1.

Even according to the opinion that Yotzei does not apply to meat of Kodshim Kalim [before Zerikah], that is because it is destined to leave [the Azarah. Blood is not destined to leave. Chomas Esh asks that Tosfos said one may eat blood that never separated. If so, it is destined to leave with the limb! He answers that after all Dam ha'Nefesh left, what remains is Batel to the limb. Here we discuss after Shechitah, before all Dam ha'Nefesh left.]

אי נמי לענין דאין מועלין בו ואין חייבין עליו משום פיגול או לענין דם חטאת שניתז על הבגד

(f)

Explanation #3: [It is considered blood] so that Me'ilah does not apply to it, and one is not liable for it for Pigul, or regarding Dam Chatas that splashed on a garment. (It must be laundered in the Azarah.)

4)

TOSFOS DH Dilma b'Alyah v'Yoseres ha'Kaved

תוספות ד"ה דילמא באליה ויותרת הכבד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara on 89b.)

וא''ת מ''מ תיפשוט דאימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקה פסולין ולקמן בפרק כל התדיר (דף פט:) רוצה לומר דכשרין

(a)

Question: In any case, we should resolve that Eimurei Kodshim Kalim that left before Zerikah are Pasul. Below (89b, the Gemara) wanted to say that they are Kosher!

וי''ל דמכאן אין ראיה דדלמא כר' אליעזר ס''ל דפסיל ביוצא התם (תוספות)

(b)

Answer: There is no proof from here. Perhaps he holds like R. Eliezer, who disqualifies Yotzei there;

דא''ר אליעזר אימורי קדשים קלים (הגהת שיטה מקובצת) שיצאו לפני זריקה פסולים ביוצא ואין חייבין עליהן משום פיגול וכו'

1.

Citation (89b - R. Eliezer): Eimurei Kodshim Kalim that left before Zerikah are Pasul due to Yotzei, and one is not liable for them for Pigul...

אבל רבי עקיבא מחייב בפיגול ונותר וטמא משום דלא מפסל ביוצא (הגהה בגליון)

i.

However, according to R. Akiva he is liable for Pigul, Nosar and Tamei, because it was not disqualified through Yotzei!

ומיהו קשה (הגהה בגליון) לרב פפא דאמר התם בדעיילינהו לגואי בשעת זריקה לא פליגי פירוש דאינם פסולין הלא הכא קאמר פסולה

(c)

Question: It is difficult for Rav Papa, who said there that when one brought them inside at the time of Zerikah, they do not argue. I.e. they are not Pasul. Here it says that it is Pasul!

וליכא לפרושי הכא דחזרה לאחר זריקה

1.

Implied suggestion: Here we discuss when it returned after Zerikah.

דדומיא דלעיל בכשרה הוי דמיירי בחזרה קודם קבלה

2.

Rejection: We discuss similar to above, that it is Kosher, which is when it returned before Zerikah!

וי''ל דה''פ עיילינהו לגואי לא פליגי פירוש דודאי חייבין עליהם משום פיגול דזריקה מועלת לחייב משום פיגול על יוצא כי האי דלפני זריקה והיה לפנים בשעת זריקה

(d)

Answer: [Rav Papa] means as follows. If one brought them inside, they do not argue. I.e. surely one is liable for them for Pigul, for Zerikah helps to obligate for Pigul in such a case of Yotzei before Zerikah, that it was inside at the time of Zerikah;

אבל מכל מקום נפסל ביוצא לכולי עלמא כדאיתא בשמעתין

1.

However, in any case it is disqualified due to Yotzei according to everyone, like it says in our Sugya.

כי פליגי בעיילינהו בתר זריקה אי חייבין משום פיגול דהא עיילינהו או לאו:

2.

They argue about when one brought them inside after Zerikah. Is one liable for them for Pigul, since he brought them in, or not?

26b----------------------------------------26b

5)

TOSFOS DH Amar Shmuel Pasul Basar Aval Ba'alim Niskapru

תוספות ד"ה אמר שמואל פסול בשר אבל בעלים נתכפרו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not Shmuel refers to our entire Mishnah.)

נראה דקאי אניתנין למעלה שנתנן למטה ולמטה שנתנן למעלה

(a)

Explanation #1: He refers to [blood] that should be put above that was put below, or that should be put below and it was put above;

אבל אניתנין על גבי הכבש לא קאי דבהא כולי עלמא מודו דשלא (הגהת שיטה מקובצת) במקומו דלאו כמקומו דמי

1.

However, he does not discuss what was put on the ramp. About this, all agree that not in its place is not like in its place.

אע''ג דבפ' המזבח מקדש (לקמן פז.) מרבה כבש כמזבח לענין קידוש דאם עלו לא ירדו

(b)

Implied question: Below (87a, the Gemara) includes the ramp like the Mizbe'ach regarding Kidush, and Im Alah Lo Yered;

ובפ' כל המנחות (מנחות נז:) לענין הקטרה דהמעלה מכולן ע''ג הכבש לר' יוחנן חייב

(c)

Strengthening of question: In Menachos (57b, we include the ramp like the Mizbe'ach) regarding Haktarah. One who brings any of them on the ramp is liable according to R. Yochanan.

מ''מ לענין דמים לא מצינו בשום מקום כבש כמזבח

(d)

Answer: Regarding blood, we do not find anywhere that the ramp is like the Mizbe'ach.

דלקמן בפ' קדשי קדשים (דף סד:) גבי עולה וגבי חטאת ממעטינן מדכתיב קיר המזבח ולא קיר הכבש

1.

Source: Below (64b), regarding Olah and Chatas, we exclude [the ramp] since it says "Kir ha'Mizbe'ach", and not the wall of the ramp.

ועל כרחין שמואל לאו אכולה מתניתין (הגהה בגליון) קאי דניתנין בפנים שנתנן בחוץ ובחוץ שנתנו בפנים לכ''ע לאו כמקומן דמי

(e)

Support: You are forced to say that Shmuel does not refer to our entire Mishnah, for [blood] that should be put inside that was put outside, or what should be put outside that was put inside, all agree that it is not like in its place;

כדמוכח פ' כל הפסולין לקמן בסופו (דף לה:) דא''ר יהודה חישב להניח דמו למחר פסול דסבר מחשבה כמעשה

1.

This is proven below (35b). R. Yehudah said that if one intended to leave over the blood until tomorrow, it is Pasul. He holds that intent is like action;

ופריך (שם לו.) וליפלוג בסיפא על ניתנין למטה שחשב ליתנן למעלה שיהא פסול ומשני קסבר ר' יהודה שלא במקומו כמקומו דמי ופריך תו וליפלוג בניתנין בפנים שנתנו בחוץ (הגהה בגליון)

2.

[The Gemara] asks (36a) that he should argue about [blood] that should be put below, and he intended to put it above, that it is Pasul, and answers that R. Yehudah holds that not in its place is like in its place. It asks further that he should argue about [blood] that should be put inside that he [intended to] put outside.

והשתא אמאי הדר פריך וליפלוג ר' יהודה בנתן הניתנין בפנים בחוץ ובחוץ בפנים אלמא דהני [לכ''ע] שלא במקומו מיקרי (ע''כ)

3.

Summation of support: Why did it ask further that R. Yehudah should argue about what should be put inside that [he intended] to put outside, or what should be put outside that [he intended] to put inside? This implies that these, all agree that this is considered not in its place!

ומיהו לקמן פירש בקונטרס דמהניתנין בחוץ שחישב ליתן בפנים דוקא קמקשי דהתם ודאי אי הוה יהיב חטאת חיצונה בפנים מיפסלא דכתיב וכל חטאת אשר יובא וגו'

(f)

Rebuttal (of Support): Below (36a), Rashi explained that we ask only from what should be put outside that he intended to put inside, for there, surely if he put [blood] of an outer Chatas inside, it is Pasul, for it says "v'Chol Chatas Asher Yuva..."

אבל מחישב ליתן הניתנין בפנים בחוץ לא פריך

1.

However, he does not ask from what should be put inside [that he intended to put] outside. (R. Yehudah could hold that not in its place is like in its place.)

וכן מוכח (הגהת צאן קדשים) מדקמשני קסבר רבי יהודה בעינן מקום שהוא משולש בדם ובבשר ובאימורים

(g)

Support: This is proven from the answer "R. Yehudah holds that we require a place in which three things are put - blood, meat and Eimurim";

פירוש דגבי מחשבת חוץ למקומו כתיב שלישי ודרשינן שיהא אותו (שלישי) חוץ למקומו משולש בדם ובשר ואימורים (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) דהיינו חוץ לעזרה ממש

1.

Explanation: Regarding intent Chutz li'Mkomo, it is written "Shelishi", and we expound that Chutz li'Mkomo (where he intended to offer or eat) is the place of three things - blood, meat and Eimurim", i.e. truly outside the Azarah;

שבשעת היתר הבמות נשתלש בכל אלה (תוספות) והותרו (כן נראה להגיה) שם

2.

At the time when Bamos were permitted, all three applied, and were permitted there;

לאפוקי פנים שלא הותרו מעולם ליכנס שלשתן דדם חטאת אסור דכתיב וכל חטאת אשר יובא מדמה וכן אימורין כתיב ועולה לא יעלו עליו (ע''כ)

3.

This excludes inside [the Heichal], which was never permitted to bring all three in. Dam Chatas is forbidden, for it says "v'Chol Chatas Asher Yuva mi'Damah." Also Eimurim may not be brought there, for it says "v'Olah Lo Ya'alu Alav."

ואניתנין בפנים שנתנן בחוץ לא שייך האי שינוייא

i.

This answer does not apply to [blood that should be put] inside that was put outside.

ומיהו מצינו למימר דבעי' נמי שיהא המחשבה במקום משולש

(h)

Rebuttal (of Support (g)): However, we can say that we require also intent in a place where all three apply (only there it disqualifies. Therefore, we asked also from blood that should be put inside that he intended to put outside.)

תדע דאי לאו הכי למ''ד שלא במקומו לאו כמקומו דמי מאי הוה משני מבפנים אחוץ

(i)

Proof: If not, the opinion that not in its place is not like in its place, what would he answer for [intent for blood that should be put] inside to [put it] outside (why is R. Yehudah Machshir)?

מיהו ר' יהודה אית ליה כמקומו דמי

(j)

Retraction: However, R. Yehudah holds that it is like in its place.

(הגהת ברכת הזבח) (תוס') ור' יוחנן דאמר בסמוך שלא במקומו לאו כמקומו דמי היינו דוקא לרבנן אבל לר' יהודה אית ליה כמקומו דמי אפי' לר' יוחנן

1.

And R. Yochanan, who says below that not in its place is not like in its place, this is only according to Rabanan, but according to R. Yehudah, he holds that it is like in its place, even according to R. Yochanan;

כדמשני פרק כל הפסולין (גם זה שם) על ניתנין למעלה למטה ולמטה למעלה וה''ה דסבר כן בניתנים בפנים שנתנן בחוץ

2.

This is like [the Gemara] answers below (36a) about blood that should be put above [and he intended to put it] below, or vice-versa. (R. Yehudah holds that this is like putting in its place.) Likewise, he holds so about blood that should be put inside that was put outside;

והתם לא פריך אלא מניתנים בחוץ שנתנן בפנים דוקא כדפי' רש''י משום דנפסל בשעה שהובא בהיכל

3.

And there, we ask only from what should be put outside that was put inside, like Rashi explained, because it was disqualified when it was brought into the Heichal;

וא''כ מצי שמואל קאי אכולהו

4.

Consequence: If so, Shmuel can refer to all [cases in our Mishnah]!

אבל לא מצי למימר כמקומו דמי על בחוץ שנתנו לפנים שנפסל בביאתו בהיכל קודם שנתנן על מזבח הזהב (ע''כ)

(k)

Limitation: However, he cannot say that it is like in its place regarding what should be put outside that was put inside, for it was disqualified when it was entered into the Heichal, before it was put on the golden Mizbe'ach.

(הגה''ה) ועוד נראה דעל כרחין כבש נמי כמקומו דמי מדלא פריך לקמן דליפלוג ר' יהודה אחישב ליתנו על גבי כבש

(l)

Comment - Explanation #2: We are forced to say that also the ramp is like in its place, since we do not ask below "R. Yehudah should argue about when he intended to put it on the ramp!"

וכי תימא משום דיאספנו ואין כאן בית מיחוש מחשבת פסול דהרי הוא כחושב לשפוך מן הכלי על הרצפה דיאספנו (הגהת שיטה מקובצת) לכ''ע

1.

Suggestion: This is because he will gather it, and there is no concern for Pasul intent, for he is like one who intends to spill from the Kli on the ground, that all agree that he gathers it. (Really, it is like not in its place!)

הא לקמן אמרי' דלר' יהודה לא יאספנו היכא דקלטי' מזבח וא''כ מהאי טעמא לא יאספנו מעל גבי כבש דכבש מקדש פסולין כמזבח

2.

Rejection: Below (27b), we say that according to R. Yehudah, he may not gather it when the Mizbe'ach absorbed it. If so, for this reason he may not gather it from the ramp, for the ramp is Mekadesh Pesulim, like the Mizbe'ach (86a)!

ומיהו כיון דפרישית לעיל דלענין דמים לא הוי כבש כמזבח לא קלטיה ויאספנו

3.

Rebuttal (of Rejection): However, since I explained above that regarding blood, the ramp is not like the Mizbe'ach, it did not absorb it, and he gathers it.

ומיהו על כרחיך אכבש נמי קאי שמואל דלקמן בשמעתין פריך ור' יוחנן אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי א''כ זריקתו אינה כלום ליהוי כנשפך מן הכלי על הרצפה ויאספנו

(m)

Conclusion: However, we are forced to say that Shmuel refers also to the ramp, for below in our Sugya (27a) it asks "if R. Yochanan holds that not in its place is not like in its place, if so his Zerikah is nothing. It should be as if [the blood] spilled from the Kli on the floor, and he gathers it";

משמע לשמואל ולריש לקיש דאמרי שלא במקומו כמקומו דמי ניחא

1.

Inference: For Shmuel and Reish Lakish, who say that not in its place is like in its place, it is fine.

ואמאי לדידהו נמי תיקשי מניתנין על גבי הכבש ומניתנין בפנים שנתנן בחוץ

2.

Question: What is the reason? We can challenge also them from our Mishnah "on the ramp", and our Mishnah "blood that should be put inside that was put outside!"

אבל על ניתנין בחוץ שנתנן בפנים דמודו כולהו דשלא כמקומו דמי לא שייך למיפרך אמאי (הגהה בגליון) פסול נימא יאספנו

i.

However, "what should be put outside that was put inside", all agree that it is like not in its place. We cannot ask "why is it Pasul? We should say that he will gather it!"

שהרי בלא ניתנין על מזבח הזהב כבר נפסל בביאתו בהיכל ואפי' נשפך שם לא יהא כשר לאספנו. ע''כ הג''ה

ii.

This is because even without putting it on the gold Mizbe'ach it is Pasul through entering the Heichal, and even if it spilled there, it is not Kosher to gather it. Until here is a comment.

6)

TOSFOS DH li'Kaparah Nesativ v'Lo l'Devar Acher

תוספות ד"ה לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we exclude Me'ilah.)

בעלמא (לקמן דף מו.) דרשינן לכפרה נתתיו ולא למעילה

(a)

Observation: Elsewhere, we expound "I (the Torah) gave it for Kaparah, and not for Me'ilah."

7)

TOSFOS DH v'Iy she'Lo bi'Mkomo Dami Lamah Li Yachzor ha'Kosher v'Yekabel

תוספות ד"ה ואי שלא במקומו כמקומו דמי למה לי יחזור הכשר ויקבל

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah below.)

תימה דלקמן בפ' התערובת (דף עט:) תנן הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה ר' אליעזר אומר יתן למעלה ורואה אני את הניתנין למטה כאילו הן מים ויחזור ויתן למטה

(a)

Question: Below (79b), a Mishnah says that what should be put below that became mixed with what should be put above, R. Eliezer says that he puts above, and I view what should be put below as if it is water. He returns and puts below;

דייק מינה בגמרא דר' אליעזר סבר יש בילה

1.

The Gemara infers that R. Eliezer holds that Yesh Bilah (we say that they mix uniformly).

והשתא אמאי יחזור ויתן למטה הרי כבר נתכפר

2.

Why does he return to put below? He already atoned!

וי''ל כיון דאית ליה רואים כאילו הן מים לא הוי כמכופר ולא יהיב ליה לשם כפרת התחתון

(b)

Answer: Since he holds that we view [the wrong blood] as if it is water, it is not as if he atoned. He did not put for the sake of Kaparah for [what should be put] below.

ומיהו קשה לרבנן דלית להו רואין ומשמע התם דלרבנן יחזור ויתן למטה דקתני נתן למעלה ולא נמלך

(c)

Question: This is difficult for Rabanan, who do not hold "we view"! It connotes there that according to Rabanan, he returns and puts below, for it taught "if he put above and did not consult [both agree that he returns and puts below." This is a Beraisa (80b). Rashi explains that he did not consult initially, but asks now.] (Olas Shlomo - the Gemara there says that he puts l'Shem Shirayim! Tosfos asks according to the opinion that the place of Olah is not the place of Shirayim.)

8)

TOSFOS DH Hacha b'Mai Askinan d'Yahavei Pasul

תוספות ד"ה הכא במאי עסקינן דיהביה פסול

(SUMMARY: Tosfos explains that the Pasul must be a Tamei.)

תימה אם כן אפילו נתן במקומו נמי

(a)

Question: If so, even if he put it in its place, also (if Dam ha'Nefesh remains, a Kosher Kohen does Kabalah and Zerikah)!

וי''ל דהאי פסול היינו טמא דאיירי ביה לעיל דאית ליה ריצוי בקרבן ציבור הלכך אי יהביה במקומו כולי עלמא מודי דהוי דחוי כל הדם ולא יחזור הכשר (הגהת שיטה מקובצת) ויקבל

(b)

Answer: This Pasul is a Tamei, which we discussed above, who is Meratzeh a Korban Tzibur. Therefore, if he put it in its place, all agree that there is Dichuy on all the blood, and a Kosher Kohen does not return to do Kabalah;

כדאמר בפ''ק דמעילה (דף ה:) דאין לך עושה שירים ופסול אלא טמא הואיל ומרצה בקרבן ציבור וחוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצה לפיגולו:

1.

This is like it says in Me'ilah (5b) that no one makes [the remaining blood get the law of] Shirayim, and he is Pasul, except for a Tamei, since he is Meratzeh for a Korban Tzibur, and Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo, since they are Meratzeh for (enable a Korban to get the law of) Pigul. (We require Zerikah with no other Pesul in order to have Kares for Chutz li'Zmano. Sefas Emes there explains that Chutz li'Mkomo is equated to Chutz li'Zmano, to teach that also its Zerikah makes Shirayim.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF