זבחים דף כ"ה ע"א

עשה את עבודת קידוש הקומץ באופנים דלהלן, אליבא דר' שמעון מה דינו?

כשעשהו בכלי שרת כשעשהו ביד
למ"ד דלא בעי ר' שמעון קידוש קומץ בכלי שרת כשר בשמאל בימין: כשר
בשמאל: פסול [1]
למ"ד דבעי ר' שמעון קידוש קומץ בכלי שרת כשר בשמאל פסול אפי' בימין

זבחים דף כ"ה ע"ב

עבודות דלהלן שנעשו בפסולים דלהלן, האם פוסל את הקרבן?

בשחיטה וקבלה בהולכה וזריקה
פסול דאינו תמים פוסל [2] להו"א דרבא: פוסל
לאביי: אינו פוסל
פסול דיותר מבן שנה פוסל פוסל [3]

-------------------------------------------------

[1] עי' מנחות דף כ"ו ע"א דאליבא דר' יהודה בריה דר' חייא שסובר שאפשר לקדש את הקומץ שלא בכלי שרת אם עושה ביד צריך לעשותו בימין דוקא, ואם עושה בכלי יכול לעשות בשמאל.

[2] בשחיטה כתוב שה תמים זכר בן שנה - שיהיה תמים בשעת שחיטה. וקבלה ילפינן מקדשי קדשים שכתוב בו [בענין קבלה] ולקח מדם הפר - פר שהיה כבר, והיינו שצריך שיהיה תמים.

[3] וזהו ביאור הברייתא שאמרה תמים יהיה שכל הוייותיו לא יהיו אלא תם ובן שנה, ותרגמא אביי אבן שנה דוקא ולא על תמים. ושמע מיניה ששעות פוסלות בקדשים, ר"ל שאפי' אם היה בן שנה בשעת שחיטה ואח"כ בשעת זריקה נעשה בן שנתים הוא פסול.

עוד חומר לימוד על הדף