זבחים דף כ"ד ע"א

האם צריך לעשות בחטאת יחיד את העבודות דלהלן דוקא ביד ימין?

עבודת קבלה עבודת נתינה - זריקה
לרבנן צריך צריך
לר' שמעון לא צריך צריך
לר' אלעזר בר' שמעון [1] צריך לא צריך

זבחים דף כ"ב ע"ב

אליבא דר' שמעון בשאר זבחים, האם צריך לעשות עבודות דלהלן בימין? [תד"ה והרי].

קבלת הדם זריקת הדם מליקת עוף
לרש"י לא צריך לא צריך [2] ----
לרבינו תם לא צריך צריך [3] לא צריך

עשה מליקה בשמאל, האם היא כשרה? [תד"ה הרי].

מליקה שבמקום שחיטה חלק ההזאה שבה
לתי' א' בתוס' [4] כשרה פסולה
לתי' ב' בתוס' [5] לרבנן: פסולה
לר' שמעון: כשרה
פסולה

-------------------------------------------------

[1] וביאר אביי שסברתו שמקרא נדרש רק לפניו, ולא לפני פניו ולא לאחריו. ומתוך כלל זה יוצא שבחטאת יחיד שכתוב [בויקרא ד' ל'] ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן וגו', דרשינן תיבת באצבעו לומר שצריך ימין בקבלה שהיא לקיחה, ולא על נתינה שהיא זריקה [דקרא נדרש לפניו ולא לאחריו]. ובחטאת המילואים שכתוב בו ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעך, דרשינן קרא לפניו על נתינה ולא על לפני פניו - על קבלה, ולכך שם צריך ימין בנתינה ולא בקבלה.

[2] פירש"י שס"ל לר"ש לחלק בין חטאת יחיד לשאר זבחים, דדוקא בחטאת שנאמר בה אצבע צריך להיות בימין, אבל בשאר זבחים שלא נאמר בהם אצבע [אפי' שנאמר בהם כהונה - שלרבנן סגי בזה להצריך ימין], לר' שמעון ל"צ בהם ימין.

[3] הוכיחו תוס' שר' שמעון מקיש שאר זבחים לחטאת, לומר לך שכמו שבחטאת צריך שהנתינה תהיה בימין, כך בשאר זבחים ג"כ צריך. ולכך אמר ר"ת שצריך לגרוס בסוגיין מליקת עוף, שלרבנן אם מלק בשמאל פסול ולר' שמעון כשר.

[4] בתי' א' כתבו תוס' לחלק בין מליקה שכנגד שחיטה ובין הזאה, וא"כ כל הלימוד לכו"ע הוא רק להזאה, וא"א ללמוד יותר גם לענין המליקה כעין הזאה.

[5] ולתי' זה כל הדרשה שדרשו בחולין מקרא "ואת השני יעשה עולה כמשפט" - כמפשט חטאת שצריך שתהיה בימין, הוא כמ"ד שפוסל קבלה בשמאל [ולא כר"ש שמכשיר], ולומד אצבע גם על קבלה [וסובר שמקרא נדרש לפניו - ולא כר' שמעון], ולכך יכול ללמוד מליקה בימין מחטאת. אולם לר"ש שגם בחטאת בהמה לא צריך ימין אלא בהזאות, ה"ה בעולת העוף ל"צ ימין אלא בהזאה ולא במליקה כלל.

עוד חומר לימוד על הדף