זבחים דף כ"ג ע"א

האם הציץ מרצה על טומאת הגוף דלהלן - שלא בטומאת התהום?

טומאת בעלים - בנזיר ועושה פסח טומאת הכהן המכפר
כשנטמאו במת לזקני דרום: מרצה [1]
לחולקים: אינו מרצה
לזקני דרום: מרצה [2]
לחולקים: אינו מרצה
כשנטמאו בשרץ מרצה [3] אינו מרצה [4]

האם הציץ מרצה על טומאת הגוף דלהלן - בטומאת התהום?

טומאת בעלים - בנזיר ועושה פסח טומאת הכהן המכפר
כשנטמאו במת מרצה לזקני דרום: מרצה
לרמי בר חמא: ספק
כשנטמאו בשרץ אינו מרצה [5] לזקני דרום: מרצה
לחולקים: אינו מרצה [6]

זבחים דף כ"ג ע"ב

עבד במקדש באחד מהאופנים הפוסלים דלהלן, מה דינו?

האם חילל? האם חייב מיתה?
יושב, ערל, אונן חילל אינו חייב
זר, מחוסר בגדים, שלא רחוץ, שתויי יין חילל חייב

-------------------------------------------------

[1] כן אמרו זקני דרום להדיא בסוף העמ' הקודם, שטמא מת נמי משלח את קרבנותיו - אפי' בקרבן פסח [בדיעבד]. אלא שיש להקשות שאין שייך לפרש כן בקרבן נזיר, דהרי כתוב מפורש וכי ימות עליו מת פתאום וטמא ראש נזרו וצריך להטהר ולהביא קרבנות טומאה ולמנות שוב, ולא יכול לשלוח את קרבנותיו. ועי' בספר שלום רב שהביא להקשות כן על סוגיתנו, דאיך תרצה הגמ' להעמיד את המשנה בפסחים כזקני דרום, ומיירי שנטמא הכהן, אבל בטומאת בעלים איה"נ שמרצה ציץ, והלא קשה הרי המשנה הזכירה גם נזיר, ושם לא שייך ריצוי ציץ.

[2] וכמבואר בסוגיא לעיל, שהעמידו זקני דרום את משנתנו שאמרה שטמא פסול דוקא בטמא שרץ, אבל בטמא מת מתוך שמרצה לכתחילה בציבור מרצה בדיעבד ביחיד.

[3] דהכי אמרינן, שוחטין וזורקין על טמא שרץ. אמנם עי' רש"י לעיל דף כ"ב ע"ב ד"ה אי קסברי, שהביא מחלוקת בזה בסוגיא בפסחים דף צ' ע"ב.

[4] כן מבואר בפשטות הסוגיא כאן, אמנם לעיל נתבאר שזו רק סברת זקני דרום, אבל החולקים ס"ל שכן מרצה בקרבן ציבור. [וקרבן יחיד איה"נ שלא מרצה, ועי' לעיל בדעת ר"ת].

[5] דממ"נ אינו מרצה, אם לדעת החולקים על זקני דרום ומעמידים את המשנה בבעלים, הרי סבירא להו כר' חייא שלא נאמרה טומאת התהום אלא בטמא מת ולא בטמא שרץ. ואם לפי זקני דרום שמעמידים את המשנה על הכהן המכפר, הרי ס"ל שבעלים לא צריכים שום ריצוי של ציץ, דטמא יכול לשלח קרבנותיו וקרב בטהרה ע"י כהנים טהורים.

[6] ר' חייא אמר שלא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. וזקני דרום ס"ל שמרצה בטומאת תהום דשרץ של הכהן המקריב, דכך העמידו את המשנה שהרישא שאמרה שאינו מרצה מיירי בטומאת שרץ של הכהן המקריב, וא"כ סיפא שאמרה שמרצה בטומאת התהום מיירי ג"כ בכהן.

עוד חומר לימוד על הדף