1)

TOSFOS DH Iy Hachi Tamei Sheretz Nami (cont.)

תוספות ד"ה אי הכי טמא שרץ נמי (המשך)

הכא נמי נייתי ק''ו ליפוק מהיקשא

(a)

Rejection: Likewise, we should bring a Kal v'Chomer to override the Hekesh!

ועוד קשה היכי יליף טמא שרץ דיחיד בק''ו מטמא מת דיחיד הא טמא מת (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) גופיה דיחיד יליף על ידי מתוך

(b)

Question #2: How do we learn Tamei Sheretz of an individual from Tamei Mes of an individual? Tamei Mes itself of an individual, we learn via Mitoch;

וכי האי גוונא חשיב בבנין אב בפרק איזהו מקומן (לקמן דף נא.) דקאמר לן בדם כשר הואיל ולן כשר באימורין ודבר הלמד בבנין אב אינו חוזר ומלמד בקל וחומר

1.

Such a case is considered a Binyan Av below (51a). It says that Linah of blood is Kosher, since land if Eimurim is Kosher, and something learned from a Binyan Av does not teach through a Kal v'Chomer!

וי''ל דבעיא היא באיזהו מקומן והכא אם נאמר דילפי' קאמר

(c)

Answer #1: This is a question below (whether one may learn from it). Here, we say "if you will say that we learn..."

ועוד י''ל דהאי מתוך אינו בבנין אב דאי הוי בבנין אב א''כ יאכל ביחיד כבציבור

(d)

Answer #2: This Mitoch is not a Binyan Av. If it were a Binyan Av, an individual would eat [b'Tum'ah], like a Tzibur.

2)

TOSFOS DH Ziknei Darom Lo Makshei

תוספות ד"ה זקני דרום לא מקשי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is like what was taught in Pesachim.)

וזקני דרום תנאי הוו ופליגי אמתני' דתמיד נשחט (פסחים דף סא.) דתנן השוחט לערלים ולטמאים פסול

(a)

Explanation #1: Chachamim of the south are Tana'im. They argue with our Mishnah in Pesachim (61a) which teaches that one who slaughters for Arelim and Temei'im, it is Pasul.

אי נמי סבירא להו כר' נתן ולית להו הא דקאמר הש''ס בכיצד צולין (שם דף עח:) דמודה ר' נתן היכא דגברא לא חזי

(b)

Explanation #2: [Chachamim of the south] hold like R. Nasan. They disagree with what the Gemara says in Pesachim (78b) that R. Nasan agrees when the person is not proper.

3)

TOSFOS DH Mipnei she'Amru Nazir v'Oseh Pesach

תוספות ד"ה מפני שאמרו נזיר ועושה פסח

(SUMMARY: Tosfos justifies the question against Ziknei Darom.)

אע''ג דפרשי' זקני דרום תנאי היא

(a)

Implied question: I explained (at the end of the previous Dibur) that Chachamim of the south [are Tana'im, or] Tana'im argue about their law! (How can one challenge them from a Beraisa?)

אפירכא דסיפא סמיך דנטמא טומאת התהום מרצה (דכולי עלמא אית להון טומאת התהום מרצה) דהילכתא גמירי לה כדאיתא פרק כיצד צולין (פסחים פ:)

(b)

Answer: [The Makshan] relies on the question from the Seifa. If he became Tamei through Tum'as ha'Tehom (a Tum'ah that no one knew about), the Tzitz is Meratzeh. All hold that Tum'as ha'Tehom is Meratzeh. It is a tradition from Sinai, like it says in Pesachim (80b).

וכן ברייתא דר' חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד דפריך מינה התם לרבי יוסי

(c)

Support: Similarly the Beraisa of R. Chiya "they said Tum'as ha'Tehom only regarding a Mes", we ask from it there against R. Yosi.

4)

TOSFOS DH Ela b'Tum'as Mes b'Ba'alim veka'Tani Ein ha'Tzitz Meratzeh

תוספות ד"ה אלא בטומאת מת בבעלים וקתני אין הציץ מרצה

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

וקשיא לזקני דרום דאמרו איש איש למצוה

(a)

Explanation: This is difficult for Ziknei Darom, who say that "Ish Ish" is only a Mitzvah [l'Chatchilah, but if a Tamei Mes sent his Pesach, he was Yotzei].

5)

TOSFOS DH Lo Lemi'utei Tum'as ha'Tehom d'Zivah

תוספות ד"ה לא למעוטי טומאת התהום דזיבה

(SUMMARY: Tosfos explains when we distinguish known Tum'ah from Tum'as ha'Tehom.)

וא''ת מ''מ קשיא ברייתא דר' חייא דלא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד הא איטמי כהן טומאה ידועה לא מרצי

(a)

Question: In any case, R. Chiya's Beraisa is difficult "they said Tum'as ha'Tehom only regarding a Mes." This implies that if the Kohen became Tamei through a known Tum'ah, it is not Meratzeh!

ותירץ ה''ר חיים דמיירי במת בשביעי והוי כטומאת שרץ דשוחטין וזורקין ולא מרצי משום דמכפרין כמתכפרין

(b)

Answer (R. Chayim): We discuss a [Tamei] Mes on his seventh day. This is like Tum'as Sheretz, that we slaughter and do Zerikah for him. It is not Meratzeh because Mechaprin are like Miskaprin.

והשתא חמיר בשביעי דלא מרצי וטמא מת בראשון מרצי

(c)

Observation: Now, the seventh day is stringent, that it is not Meratzeh, but a Tamei Mes on the first day is Meratzeh!

והיינו טעמא דבשביעי יכול לעשות בטהרה על ידי שליח וחזי למיכל לאורתא

1.

This is because on the seventh day he can offer in Taharah, through a Shali'ach, and it is proper to eat at night;

אבל בראשון לא אפשר לתקנו ולעשותו בטהרה לכך בדיעבד כשר

2.

However, on the first day it is impossible to fix it and do it in Taharah. Therefore, b'Di'eved it is Kosher.

ומיירי ברייתא דר' חייא [בטומאת התהום דאי איטמי] כהן בטומאת ודאי של שרץ או במת בשביעי שלו אינו מרצה ביחיד אפי' בדיעבד (שהרי אינו מרצה בציבור בתמיד)

(d)

Answer (cont.): R. Chiya's Beraisa discusses Tum'as ha'Tehom, for if the Kohen became Vadai Tamei through a Sheretz or Mes on his seventh day, it is not Meratzeh for an individual, even b'Di'eved.

דהא מכפרין כמתכפרין וציבור טמאי שרץ או בשביעי של מת לא עבדי בטומאה אלא שולחים קרבנותיהם על ידי טהורין כיון דחזו לאורתא

i.

This is because Mechaprin are like Miskaprin, and a Tzibur of people who are Tamei Sheretz or the seventh day of Tamei Mes do not offer b'Tum'ah. Rather, they send their Korbanos through Tehorim, since [such Temei'im] are proper to eat at night.

אבל בטומאת התהום מרצה כהן ביחיד

ii.

However, Tum'as ha'Tehom of a Kohen is Meratzeh for an individual.

אבל בבעלים לא מתוקמא ברייתא דר' חייא דכיון דשוחטין וזורקין על טמאי שרץ ושולחים קרבנותיהם ביד טהורים איזה ריצוי ציץ שייך

(e)

Opinion #1: We cannot establish R. Chiya's Beraisa to discuss the owner. Since we slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz, and send his Korbanos through Tehorim, what Ritzuy of the Tzitz applies?

וגם טומאת התהום נמי לא שריא להו למיעבד אינהו גופייהו כיון דשוחטין וזורקין עליהן ומצו למיעבד ע''י טהורין

1.

Also Tum'as ha'Tehom, they themselves may not offer, since we slaughter and do Zerikah for them, and they can offer through Tehorim.

ועוד יש לפרש דמיירי בכהן שקיבל הדם בטומאת התהום דמת שמרצה לכתחילה לזרוק ולא מהדרי' אטהורין אפי' איכא כהן טהור

(f)

Opinion #2: We can say that we discuss a Kohen who received blood amidst Tum'as ha'Tehom of Mes. [The Tzitz] is Meratzeh l'Chatchilah to do Zerikah. We do not pursue Tehorim, even if there is a Tahor Kohen;

הא טומאה ידועה לא מרצה לכתחילה אלא מהדרינן אטהורין דטומאה דחויה היא בציבור

1.

Regarding a known Tum'ah, it is not Meratzeh l'Chatchilah. Rather, we pursue Tehorim, for Tum'ah is Dechuyah b'Tzibur (we may do b'Tum'ah only what cannot be done b'Taharah).

וכי האי גוונא צריך לפרש בפרק כיצד צולין (שם פא.) דבעי התם כהן המרצה בתמיד הותרה לו טומאת התהום או לא הותרה

(g)

Support: We must explain like this in Chulin (81a). It asks there "a Kohen who is offering the Tamid - is Tum'as ha'Tehom Hutrah (permitted) to him, or not?"

ומאי קמיבעיא ליה הא קיימא לן במועדו אפי' בטומאה

1.

Question: What was the question? We hold that "b'Mo'ado", even b'Tum'ah!

אלא אי יכול לזרוק בטומאה לכתחילה קמיבעיא ליה כדפרישית ואפי' איכא טהורין

2.

Answer: He asked whether or not he may do Zerikah b'Tum'ah l'Chatchilah, like I explained, even if there are Tehorim.

6)

TOSFOS DH Tum'as ha'Tehom d'Zivah

תוספות ד"ה טומאת התהום דזיבה

(SUMMARY: Tosfos explains this unlike Rashi.)

פ''ה כגון ראה בין השמשות של י''ג ספק כולה מן היום או מן הלילה ואין כאן אלא ראייה אחת

(a)

Explanation #1 (Rashi): E.g. he saw Bein ha'Shemashos of the 13th. We are unsure whether the entire sighting was during the day, or all at night, and there is only one sighting...

ספק חציה מן היום וחציה מן הלילה ויש כאן שתי ראיות דזב מטמא בימים ובראיות

1.

Or, perhaps he saw half during the day, and half at night, and there are two sighting, for a Zav is Metamei through days and through sightings (even one sighting on two days, or two sightings even on one day).

וקשה דבפרק כיצד צולין (ג''ז שם) לא מצי משכח לרבי יוסי טומאת התהום דזיבה (הגהת שיטה מקובצת) ולימא כי האי גוונא

(b)

Question: In Pesachim (81a) we cannot find according to R. Yosi (who holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo, i.e. part of a clean day is like a whole clean day) Tum'as ha'Tehom of Zivah. We should say that it is in such a case!

ונראה לי ברו''ך דבעינן שהספק לא יהא נודע עד לאחר שחיטה

(c)

Answer (R. Baruch): I say that we require that the Safek is not known until after Shechitah.

ואם אמרו לו לאחר שחיטה ראית בין השמשות סוף יום שלשה עשר

1.

Implied question: Perhaps they told him after Shechitah "you saw Bein ha'Shemashos at the end of the 13th"!

הא בעינן טומאת התהום שלא יהא אחד מכיר בסוף העולם

2.

Answer: Tum'as ha'Tehom must be that no one knew about [even] at the end of the world.

לכך בעי התם בשלמא לרבנן משכחת לה דשחטו על זב בשביעי שלו דשוחטין וזורקין על טמא שרץ ואח''כ ראה וסותר

(d)

Explanation #2: This is why it asks there "granted, according to Rabanan, we find this. They slaughtered for a Zav on his seventh clean day, for we slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz (he is like the Zav, for he will be Tahor at night), and afterwards he saw, and canceled [the clean days, and it joins with the first sightings to continue his Zivah]";

אבל לר' יוסי דאמר מקצת היום ככולו ומכאן ולהבא מטמא ולא סתר מידי [היכי משכחת ליה]

1.

However, according to R. Yosi, who holds that Miktzas ha'Yom k'Kulo, and he is Metamei from now and onwards, and he does not cancel anything, how do we find [Tum'as ha'Tehom of Zivah]?

ורבינו הקשה לימא שראה לפני שחיטה ושחטו עליו וחזר הזב וראה שניה דסתר אפי' לר' יוסי וצריך למנות שבעה דזב תלוי בראיות וליכא לא תחילת היום בטהרה ולא סוף היום

(e)

Question (Rabbeinu): We should say that he saw before Shechitah (one sighting, which makes him like a Ba'al Keri, who is like a Tamei Sheretz) and they slaughtered for him, and afterwards the Zav saw a second sighting, which cancels [the time in between and makes him a Zav] even according to R. Yosi. He must count seven [clean days], for Zav depends on sightings, and he does not have the beginning of the day in Taharah, and not the end of the day [in Taharah].

ולדידי אתי שפיר דכיון דראה בצפרא מיד היה ספק אולי יראה עוד ביום והוי כנודע הספק קודם שחיטה

(f)

Answer #1 (R. Baruch): Since he saw in the morning, immediately he has a Safek lest he see again during the day. This is like a Safek that was known before Shechitah.

ורבינו מתרץ בזה דכיון דראייה ראשונה אינה מטמאה במשא א''כ מועיל לו מה ששחטו וזרקו עליו

(g)

Answer #2 (Rabbeinu): Since the first sighting does not have Tum'as Masa, if so it help for him that they did Shechitah and Zerikah for him;

אע''ג דראייה שנייה מצטרפת לראשונה לחייבו מנין שבעה מכל מקום לעולם היה קרוי טמא שרץ בשעת עשיית הקרבן וגם אחר כן לא פקע שמו ויצא ידי פסחו

1.

Even though the second sighting joins to the first to obligate him to count seven days, in any case he was called a [Ba'al Keri, who is like a] Tamei Sheretz at the time his Korban was offered. Also afterwards, he does not lose this status [retroactively], and he was Yotzei Pesach.

וקשה על פירושנו דשמעתין בכהן המרצה בציבור איירי (הגהת שיטה מקובצת)

(h)

Question: Our Perush is difficult, for our Sugya discusses a Kohen offering b'Tzibur! (Even after one sighting, he may not offer that entire day.)

וי''ל כגון שראה אחת בי''ג וטבל והעריב שמשו ושחט למחר הפסח ואחרי כן ראה שנייה ומצטרפת

(i)

Explanation #3: The case is, he saw one sighting on the 13th, immersed and had Ha'arev Shemesh, and slaughtered Pesach the next day, and afterwards he saw a second sighting, and it joins [to make him a Zav];

ואין זה קרוי נודע הספק קודם שחיטה כיון שטהור גמור בשעת שחיטה וליכא למימר אולי יראה לשני ימים ומצטרפין דלר' יוסי אינה מצטרפת לראשונה. ברו''ך:

1.

This is not called a Safek that was known before Shechitah, since he was totally Tahor at the time of Shechitah, and we cannot say "perhaps he will see two days" and they will join, for according to R. Yosi, it does not join to the first (since the beginning of the second day was clean). This is from R. Baruch.

23b----------------------------------------23b

7)

TOSFOS DH Im Avon Pigul Harei Kevar Ne'emar Lo Yeratzeh...

תוספות ד"ה אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא ירצה...

(SUMMARY: Tosfos discusses this text and the text of Seforim.)

כך גרס (הגהת שיטה מקובצת) הקונטרס משום דאמרי' לקמן בפירקין (דף כח.) דאיסור רבה דחוץ לזמנו שהוא בכרת מקרא רבה ופרשה רבה בצו את אהרן

(a)

Version #1: This is Rashi's text, because we say below (28a) that the great Isur, i.e. Chutz li'Zmano (which is called here "Nosar", like the next Tosfos says), which has Kares (for eating it) is from the big verse and the big Parshah, in Parshas Tzav...

ואיסורא זוטא דחוץ למקומו דליכא כרת מקרא זוטא ופרשתא זוטא בפרשת קדושים תהיו והביא ראייה מתורת כהנים

1.

And the small Isur, i.e. Chutz li'Mkomo (which is called here "Pigul"), which has no Kares, is from the small verse and the small Parshah, in Parshas Kedoshim. Rashi brought a proof from Toras Kohanim.

ורבינו תם מקיים גירסת הספרים דגרסינן איפכא בפיגול לא יחשב ובנותר לא ירצה

(b)

Version #2: R. Tam justifies the text of Seforim, which says oppositely. Pigul [is from] "Lo Yechashev", and Nosar [is from] "Lo Yeratzeh."

דלקמן בפירקין מסקינן דתרוייהו מקרא אחרינא נפקי דכתיב ביה לא ירצה ולא יחשב

(c)

Source: Below (28b) we conclude that we learn both of these from a different verse, which says both "Lo Yeratzeh" and "Lo Yechashev."

ומה שנזכר פיגול קודם לנותר אף ע''ג דבקרא כתיב נותר ברישא דהיינו חוץ לזמנו

(d)

Implied question: Why does it mention Pigul before Nosar? The verse writes Nosar first, i.e. Chutz li'Zmano!

משום דלשון פיגול כתיב בקרא בהדיא

(e)

Answer: This is "Pigul" is written explicitly in the verse.

8)

TOSFOS DH Im Avon Nosar Harei Kevar Ne'emar v'Chulei

תוספות ד"ה אם עון נותר הרי כבר נאמר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that here, Nosar refers to Chutz li'Zmano.)

לאו נותר ממש [קאמר] כדאמרי' לקמן בפירקין (דף כט.) לאחר שהוכשר יפסל

(a)

Explanation: This is not truly Nosar (after the allowed time to eat the Korban), like we say below (29a) "after the Korban was Kosher, will it become Pasul?!"

אלא במחשבת נותר דהיינו מחשב לאוכלו חוץ לזמנו

1.

Rather, it refers to intent for Nosar, i.e. intent to eat it Chutz li'Zmano (after the allowed time).

9)

TOSFOS DH Ha Eino Nosei Ela Avon Tum'ah she'Hutrah mi'Chlalah

תוספות ד"ה הא אינו נושא אלא עון טומאה שהותרה מכללה

(SUMMARY: Tosfos justifies that it depends on Hutrah mi'Chlalah.)

וא''ת תיפוק לי דלא משכחת מידי דמיתוקם ביה קרא אלא בטומאה

(a)

Question: (Why do we need this reason, that the Isur is Hutrah mi'Chlalah, i.e. sometimes permitted?) We should know this because we can establish the verse only to discuss Tum'ah!

ואומר רבינו תם משום דכתיב גבי ציץ לרצון להם דמשמע דבר שהוא לרצון במקום אחר ולהכי דחיק לאשכוחי הותר מכללן מכל הני דפריך מינייהו (במנחות דף כה.) יוצא ושמאל ובעל מום

(b)

Answer (R. Tam): It is because it says regarding the Tzitz "l'Ratzon Lahem", which connotes that something that is accepted elsewhere. Therefore, we struggle to find she'Hutrah mi'Chlalah in everything we asked (that perhaps the Tzitz permits it) in Menachos (25a) - Yotzei, the left hand and a Ba'al Mum.

[וא''ת] (א''כ) נותר ופיגול היכן הותרו מכללן דאיצטריך ליה לא ירצה ולא יחשב

(c)

Question: If so, how are Nosar and Pigul Hutru mi'Chlalan, that we need "Lo Yeratzeh" and "Lo Yechashev"?

ואומר רבינו תם דפיגול הותר מכללו בבמה דלא שייך שם מחשבת חוץ למקומו

(d)

Answer (R. Tam): Pigul is Hutrah mi'Chlalah on a Bamah. Chutz li'Mkomo does not apply.

והא דפריך בהקומץ רבה (מנחות דף כה.) אימא עון יוצא שהותר מכללו בבמה אמר קרא לרצון להם לפני ה' עון דלפני ה' אין עון דיוצא לא

(e)

Implied question: Why does it ask in Menachos (25a) perhaps it is the Aveirah of Yotzei, which is Hutrah mi'Chlalah on a Bamah? It says "l'Ratzon Lahem Lifnei Hash-m" - an Aveirah that is Lifnei Hash-m, and not the Aveirah of Yotzei!

חוץ למקומו חשיב שפיר לפני ה' שהמחשבה בפנים

(f)

Answer: Chutz li'Mkomo is properly considered Lifnei Hash-m, that the intent is inside.

ואין לומר דבבמה לא קרינן ליה הותר מכללו כיון דהכשירו בכך כדקאמר התם גבי שמאל

(g)

Implied question: On a Bamah is not called Hutrah mi'Chlalah, since it is Kosher this way, like it says there about the left hand!

דכיון דאסור בפנים אין זה קרוי הכשירו בכך

(h)

Answer: Since [Chutz li'Mkomo] is forbidden inside, this is not called "it is Kosher this way."

ונותר כדי נסבה ואגב פיגול נקט נותר הואיל ומשכח ביה קרא אע''ג דלא צריך

(i)

Explanation #1: Nosar was mentioned without need. Nosar was mentioned Agav (along with) Pigul, since we find a [word in] the verse for it.

אי נמי נותר הותר מכללו בראשו של מזבח דאיכא למאן דאמר אין לינה מועלת בראשו של מזבח בריש תמיד נשחט (פסחים ד' נט.) ובפ' המזבח מקדש (לקמן ד' פז.)

(j)

Explanation #2: Nosar is Hutrah mi'Chlalah on top of the Mizbe'ach. There is an opinion that Linah does not apply on top of the Mizbe'ach, in Pesachim (59a) and below (87a).

ומיהו פלוגתא דאמוראי היא וקשיא למ''ד [דאית ליה] לינה מועלת מהך ברייתא

(k)

Question: However, Amora'im argue about this. This Beraisa is difficult according to the opinion that Linah applies (on top, if we will not say like Explanation #1)!

ונראה דנותר יש ללמדו עון עון מריצוי ציץ ופגול נמי מצינן למילף הכי (הגהת שיטה מקובצת) ואפי' לא משכחת בהו הותר מכללן

(l)

Answer: We can learn Nosar from [a Gezeirah Shavah] "Avon-Avon" from Ritzuy of the Tzitz, and so we can learn also Pigul, and even if we do not find that they are Hutrah mi'Chlalah;

ולרצון להם איכא לאוקמי כדדרשי' בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף ס:) [להם לרצון ולא לפורעניות] אבל לעובדי כוכבים אפי' לפורענות

1.

And we cannot establish "l'Ratzon Lahem" like we expound in Yevamos (60b) - for them (Yisrael) it is accepted, and not for punishment, but for Nochrim, it is even for punishment.

ועוד י''ל דנותר הותר מכללו במנחת כהנים ומנחת כהן משיח וקומץ וכל דבר שאין לו מתירים אין חייבים עליהן משום פיגול כדתנן פ' ב''ש (לקמן דף מג:)

(m)

Explanation #3: Nosar is Hutrah mi'Chlalah in Minchas Kohanim, Minchas Kohen Mashi'ach, Kometz, and everything without Matirim. One is not liable for them due to Pigul, like the Mishnah below (43b);

1.

Note: It seems that "everything without Matirim" includes Minchas Nesachim, which Tosfos mentions below.

ואפי' פסולא נמי נראה דליכא מדאמר לעיל בסוף פ''ק (דף יד.) דמודה ר' שמעון בהולכת חטאות הפנימיות

2.

It seems that there is not even a Pesul (due to improper intent), since it says above (14a) that R. Shimon agrees about Holachah of inner Chata'os (that Pigul applies);

ופריך והא''ר שמעון כל שאינו על מזבח החיצון אין חייבין עליו משום פגול ומשני מודה ר' שמעון דפסול מק''ו

3.

[The Gemara] asks that R. Shimon said that anything that is not [offered] on the outer Mizbe'ach, one is not liable for it due to Pigul. It answers that R. Shimon agrees that it becomes Pasul, from a Kal v'Chomer;

ומה שלא לשמו הכשר בשלמים פסול בחטאת חוץ לזמנו הפסול בשלמים א''ד שיפסל בחטאת

i.

Lo Lishmah is Kosher [b'Di'eved] for Shelamim, but it is Pasul for Chatas. Chutz li'Zmano, which is Pasul for Shelamim, all the more so it is Pasul for Chatas!

משמע דאי לאו ק''ו הוה אמינא דאפי' פסולא ליכא א''כ במנחת כהנים ובמנחת נסכים דליכא ק''ו דלא מיפסל בזו שלא לשמן ליכא פסולא כלל

ii.

Inference: If not for the Kal v'Chomer, I would say that there is not even a Pesul. If so, in Minchas Kohanim and Minchas Nesachim, for which there is no Kal v'Chomer, for Lo Lishmah does not disqualify them, there is no Pesul [of Pigul] at all!

אלמא אשכחן נותר דהותר מכללו לגמרי

(n)

Conclusion: We find that Nosar is totally Hutrah mi'Chlalah.

10)

TOSFOS DH Lav Kegon she'Nitme'u Ba'alim b'Mes (pertains after the next Dibur)

תוספות ד"ה לאו כגון שנטמאו בעלים במת (שייך לאחר דיבור הבא)

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

תימה מאי קשיא ליה לוקמה בטומאת הדם שנטמא הדם הציץ מרצה

(a)

Question: What was the question? He should establish it to discuss Tum'as Dam. If the blood became Tamei, the Tzitz is Meratzeh;

דגבי טומאת דם מייתי לה בכולי הש''ס (לקמן מה.) דדם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה

1.

This is brought in the entire Gemara regarding Tum'as Dam. Below (45a) it says that if the blood became Tamei, and they did Zerikah b'Shogeg, it is accepted.

ותנן נמי בפסחים (דף עח:) נטמא הדם והבשר קיים זורק הדם

2.

Also a Mishnah (Pesachim 78b) says that if the blood [of Korban Pesach] became Tamei and the meat is intact, he does Zerikah!

וי''ל דס''ל להאי לישנא דלית ליה למימר דנושא עון טומאה אלא בכי האי גוונא שהותרה בצבור דהיינו בטומאת בעלים דהותרה לאכול בטומאת הגוף

(b)

Answer: This version holds that we should say that it bears the sin of Tum'ah only in such a case that is permitted b'Tzibur, i.e. Tum'ah of the owners. It is permitted to eat it when they are Tamei...

למאי דלא מסיק אדעתיה השתא עון קדשים ולא עון מקדישים

1.

[This is] according to what we are thinking now, that we did not think [to expound] "Avon of the Kodshim, and not Avon of the Makdishim."

11)

TOSFOS DH Iy Neima Tum'as Sheretz b'Ba'alim Heicha Ishtra'i

תוספות ד"ה אי נימא טומאת שרץ בבעלים היכא אישתראי

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

דאי סבר שוחטין וזורקין על טמא שרץ וכן טמא מת בשביעי שלו דחשיב כטמא שרץ הא לא עבדי צבור בטומאה

(a)

Possibility #1: If he holds that we slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz, and similarly for a Tamei Mes on his seventh day, who is considered like a Tamei Sheretz, a Tzibur [of such people] does not offer b'Tum'ah;

כיון דאין יחיד נדחה צבור נמי לא עבדי בטומאה אלא עושין שליח לשחוט בעבורם כיון דאינהו אכלי לאורתא

1.

Since an individual is not Nidcheh [to Pesach Sheni], the Tzibur does not offer b'Tum'ah. Rather, they make a Shali'ach to slaughter for them, since they may eat at night.

ואי סבר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ דהשתא צבור עבדי בטומאה א''כ אין הציץ מרצה על היחיד דהא אין שוחטין וזורקין עליו

(b)

Possibility #2: And if he holds that we do not slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz, so now a Tzibur offers b'Tum'ah, if so the Tzitz is not Meratzeh for an individual, for we do not slaughter and do Zerikah for him;

אלא נטמאו בעלים במת וקודם שביעי מרצה ליחיד שהביא פסחו

1.

The owner became Tamei Mes, and before the seventh day [the Tzitz] is Meratzeh for an individual who brought his Pesach.

וסייעתא לזקני דרום דאמרי איש איש למצוה

2.

This supports Chachamim of the south, who say that "Ish Ish" is [only] a Mitzvah [l'Chatchilah].

וקשה מאי פריך היכא אישתראי לוקמה בכהן שנטמא בשרץ דמרצה בצבור מק''ו דלעיל לרמי בר חמא דלית ליה כמו זקני דרום מכפרים כמתכפרין

(c)

Question #1: What was the question "where was it permitted?" We should establish it to discuss a Kohen who became Tamei through a Sheretz. [The Tzitz] is Meratzeh b'Tzibur, from the Kal v'Chomer above according to Rami bar Chama, who does not hold like Ziknei Darom hold, that Mechaprin (Kohanim, who atone) are like Miskaprin (the owners, who get atonement)!

ועוד כי משני לעולם בשרץ ושם טומאה בעולם

(d)

Question #2: When [the Gemara] answers that really, [he is Tamei] Sheretz. [The Tzitz bears the sin of Tum'ah. Even though it is a different Tum'ah], all Tum'ah is considered one...

הא כיון דשוחטין וזורקין על טמא שרץ א''כ ריצוי ציץ ל''ל הא קרב בטהרה כדפירש רבינו שלמה בסמוך

1.

Since we slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz, if so, why do we need the Tzitz to be Meratzeh? It is offered b'Taharah, like Rashi explained (DH Ileima)!

ואי סבר אין שוחטין על טמא שרץ א''כ לא יועיל ציץ כדפריך (הגהה בגליון) לעיל אי בשרץ היכא אישתראי

2.

And if he holds that we do not slaughter for a Tamei Sheretz, if so the Tzitz will not help, like [the Gemara] asked above - if he is [Tamei] Sheretz, where is it permitted?

וי''ל דמעיקרא בעי לאוקומה בטומאת בעלים בשרץ והוה מצי למפרך ל''ל ריצוי ציץ אלא שפיר פריך היכא אישתראי

(e)

Answer: Initially, we wanted to establish it to discuss Tum'as Ba'alim b'Sheretz, and we could have asked "why do we need the Tzitz"? Rather, we asked properly "where was it permitted?"

וכי משני לעולם בשרץ רוצה לומר ולא בטומאת בעלים אלא בטומאת כהן גרידא וכ''ש בטומאת מת

1.

When [the Gemara] answers that really, [he is Tamei] Sheretz, it means that we do not discuss Tum'as Ba'alim, rather, Tum'as Kohanim alone, and all the more so regarding Tum'as Mes.

וסבר רמי בר חמא טומאת מת מרצה בכהן ביחיד

2.

Rami bar Chama holds that [the Tzitz] is Meratzeh for Tum'as Mes of a Kohen for a [Korban] Yachid.

וקצת קשה דלא ה''ל למימר שם טומאה בעולם משמע דטומאת מת בצבור קאמר והלא טומאת שרץ נמי הותרה לכהן מק''ו דלעיל

(f)

Question: It should not have said "Tum'ah is one name", [which] connotes that it discusses Tum'as Mes b'Tzibur. Also Tamei Sheretz is permitted for a Kohen, from the Kal v'Chomer above!

אלא משום דעיקר היתר צבור בטומאת מת כתיבא להכי נקט ליה. ברו''ך

(g)

Answer: Because the primary Heter b'Tzibur is written regarding Tum'as Mes, it said so. This is from R. Baruch.

12)

TOSFOS DH Eima Mah Zar b'Misah Af Yoshev b'Misah

תוספות ד"ה אימא מה זר במיתה אף יושב במיתה

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the question.)

פי' בקונטרס דניגמר במה מצינו מה זר מחלל עבודה וחייב מיתה אף יושב שמחלל עבודה במיתה

(a)

Explanation #1 (Rashi): We should learn from a Mah Matzinu. A Zar disqualifies Avodah and he is Chayav Misah. Also one who sits, who disqualifies Avodah, is Chayav Misah.

וקשה דגבי ערל ואונן נמי היה לן להקשות כמו כן דליהוי במיתה מבנין אב

(b)

Question: Also regarding an Arel or Onen, we should ask so, that he should be Chayav Misah from a Binyan Av!

ונראה דפריך משום דדרשי' לעמידה בחרתיו ולא לישיבה שלא בחר בכהנים יושבים אלא נחשבים כמו ישראלים זרים לכך מחלל עבודה כזר [ומש''ה גם במיתה להוי כזר]

(c)

Explanation #2: It seems that he asks because we expound "I chose [Aharon, and his sons] standing, and not sitting." [Hash-m] did not choose Kohanim sitting. Rather, they are considered like Yisraelim Zarim. Therefore, he is Mechalel Avodah like a Zar, and therefore he should be Chayav Misah like a Zar.

ומשני משום דהוי מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידים ורגלים [שני כתובים הבאים כאחד

1.

[The Gemara] answers that Mechusar Begadim and one who did not wash his hands and feet are Shnei Kesuvim ha'Ba'im k'Echad;

דבמחוסר בגדים כתיב ביה מיתה ולא ישאו עון ומתו ובשלא רחוץ ידים ורגלים] נמי כתיב ביה מיתה ולא ימותו

2.

Misah is written regarding Mechusar Begadim - "v'Lo Yis'u Avon u'Mesu", and also regarding one who did not wash his hands and feet Misah is written - "v'Lo Yamusu";

ובחנם נכתבה דהא ילפי' חוקה לגזירה שוה אלא למימרא דלא ילפי' מיתה מהא דקרי' רחמנא זר

3.

This was written needlessly, for we learn from a Gezeirah Shavah Chukah[-Chukah]! Rather, it is to teach that we do not learn Misah from this that the Torah called [such a Kohen] a Zar.

וניחא השתא דהלא (מכאן מדף הבא) הוי קרא שלישי וא''כ ליהוו שלשה כתובין הבאין כאחד

(d)

Support: Now it is fine [what one could ask,] that Zar is a third verse. If so, they are a Sheloshah Kesuvim ha'Ba'im k'Echad!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF