1)

TOSFOS DH Eima Mah Zar b'Misah Af Yoshev b'Misah (cont.)

תוספות ד"ה אימא מה זר במיתה אף יושב במיתה (המשך)

זר ולמאי דפרישית אתי שפיר דמיתה דמחוסר בגדים לא מיתורא אלא משום דאשכחן דזר הוי במיתה ולכך אמרינן דלא ילפינן מיתה מהא דקרייה רחמנא זר

(a)

Answer: According to what I explained, it is fine. Misah of Mechusar Begadim is not from an extra verse, rather, because we find that a Zar is Chayav Misah. Therefore, we say that we do not learn Misah from this that the Torah called him a Zar.

ולפירוש הקונטרס דיליף במה מצינו (הגהה בגליון) קשה דהוה ליה שלשה כתובים הבאין כאחד

(b)

Question: According to Rashi, who says that we learn from them through Mah Matzinu, it is difficult. They are Sheloshah Kesuvim ha'Ba'im k'Echad!

ובקונטרס פירש וה''ה נמי דמצי למימר משום דהוי זר ושלא רחוץ ידים ורגלים שני כתובים הבאין כאחד דהא מחוסר בגדים גופיה לא כתיבא ביה מיתה אלא משום דזר הוא וחדא מינייהו נקט

(c)

Answer: Rashi explained that likewise, we could have said that a Zar, and one who did not wash his hands and feet, are Shnei Kesuvim ha'Ba'im k'Echad, for Misah is not written explicitly regarding Mechusar Begadim. It is only because he is a Zar. The Gemara mentioned one of them (Mechusar Begadim. It could have mentioned Zar instead.)

ואי איפשר לומר כן דבהדיא אשכחן מיתה במחוסר בגדים בפרשת ואתה תצוה

(d)

Rebuttal: One cannot say so! We find Misah written explicitly about Mechusar Begadim in Parshas Tetzaveh!

ומיהו פירוש הקונטרס על כרחין עיקר דבסנהדרין סוף פרק הנשרפין (דף פג: ושם ד''ה אין) יליף בהדיא מחוסר בגדים במיתה משום דהוו להו זרים דאין בגדיהם עליהם אין כהונתן עליהן

(e)

Conclusion: However, you are forced to say that Rashi's Perush is primary, for in Sanhedrin (83b) it explicitly learns that there is Misah for Mechusar Begadim, for he is a Zar, for when their clothes are not on them, their Kehunah is not on them;

ומיתה דכתיבא בפרשת ואתה תצוה

(f)

Implied question: Misah is written explicitly in Parshas Tetzaveh (about Mechusar Begadim)!

מפרש ה''ר יעקב מאורלינש דבמכנסים כתיב

(g)

Answer (Ri of Orlins): It is written about [Mechusar] Michnesayim;

וקרא דוחגרת דדריש מיניה בריש פירקין בסנהדרין אין בגדיהם עליהם אין כהונתן עליהם והוו להו זרים איצטריך לשאר בגדים

1.

The verse "v'Chagarta [Osam Avnet...]", from which we expound in Sanhedrin (83b) that when their clothes are not on them, their Kehunah is not on them, and they are Zarim, is needed for other Bigdei [Kehunah];

ומיניה לא הוה ילפינן מכנסים דלא כתיבא בההיא פרשתא

2.

We could not learn Michnesayim from that verse, for it is not written in that Parshah.

ומיהו למאן דמרבי ביומא (דף ה:) מכנסיים מוזה הדבר [וי''ו מוסיף על ענין ראשון] קשה מיתה דכתב רחמנא גבי מכנסים למה לי

(h)

Question #1: However, according to the opinion that includes Michnesayim from "v'Zeh ha'Davar", Vov Mosif Al Inyan Rishon (it teaches that the law of the previous matter applies), this is difficult. Why did the Torah write Misah regarding Michnesayim?

ועוד קשה לפירוש הקונטרס דליהוי זר ומכנסים ושלא רחוץ שלשה כתובים

(i)

Question #2: According to Rashi, a Zar, Michnesayim and one who did not wash are Sheloshah Kesuvim!

2)

TOSFOS DH Ho'il v'Ritzpah Mekadeshes

תוספות ד"ה הואיל ורצפה מקדשת

(SUMMARY: Tosfos explains that David was Mekadesh it.)

דוד קידשה כדפירש בקונטרס

(a)

Explanation: David was Mekadesh the floor, like Rashi explained;

ואע''ג דשלמה בנה הבית דוד קידשה כדאמר לקמן בשמעתא כי קדיש דוד וכו'

1.

Even though Shlomo built the Beis ha'Mikdash, David was Mekadesh it, like it says below in our Sugya "when David was Mekadesh..."

ובירושלמי דפרק ב' דשבועות אמרינן דוד זה מלך גד זה נביא

(b)

Support: In the Yerushalmi, we say that David is a king, and Gad is a Navi (both are needed to be Mekadesh the Azarah).

ומה שפירש בקונטרס שקידשה בשתי תודות ובשיר

(c)

Explanation (Rashi): [David] was Mekadesh it with two Korbanos Todah, and Shir.

אינו כן דעזרה אינה מקדשה בשתי תודות אלא בשירי מנחה כדאיתא בשבועות (דף טו.)

(d)

Rebuttal: This is wrong. The Azarah is not made Kadosh with two Todos, rather, with Shirayim of a Minchah, like it says in Shevuos (15a).

3)

TOSFOS DH Ho'il v'Ritzpah Mekadeshes

תוספות ד"ה הואיל ורצפה מקדשת

(SUMMARY: Tosfos discusses when Chatzitzos disqualify.)

פירוש דמקדשת האדם לעבוד עבודה שם דאינו יכול לעבוד במקום אחר וכלי שרת פירוש בגדי כהונה מקדשין האדם לעבוד עבודה

(a)

Explanation #1: [The floor] is Mekadesh the person who does Avodah there. He cannot serve elsewhere. "Klei Shares" are Bigdei Kehunah. They are Mekadesh a person to do Avodah;

מה כלי שרת לא יהא דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת דהא כתיב על בשרו כדאמרינן לעיל (דף יט.)

1.

Just like Klei Shares may not have a Chatzitzah interrupting between them and [the Kohen], for it says "Al Besaro", like we said above (19a, also the floor).

ובגדי כהונה קרי להו כלי שרת כדאמר לעיל (דף יג.) שתהא בכהן כשר ובכלי שרת

2.

Bigdei Kehunah are called Klei Shares, like it says above (13a) "[Kabalah] must be with a Kosher Kohen and Klei Shares."

ובקונטרס פי' שבכלי שרת ממש שלא יהא דבר חוצץ בין כהן לכלי שרת בקבלת הדם כדכתיב ולקח הכהן שתהא לקיחה בעצמו של כהן

(b)

Explanation #2: Rashi explained there that it is literally Klei Shares. Nothing may interrupt between the Kohen and the Kli Shares during Kabalah, like it is written "v'Lakach ha'Kohen" - the Kohen must take with his own body.

ואם תאמר מ"ש דחשיב (הגהת שיטה מקובצת) ליה הכא חציצה ולעיל נמי דפריך ותיפוק לי משום חציצה וגבי ההוא דכריך ידיה בשיראי (פסחים דף נז.) אלמא לקיחה ע''י ד''א לא שמה לקיחה

(c)

Question: Why is it different here, that it is considered a Chatzitzah, and also above (19a) we asked "we already know [that it is Pasul] due to Chatzitzah", and regarding the [Kohen Gadol] who used to wrap his hands in silk (Pesachim 57a)? This shows that taking through an intermediary is not called Lekichah...

ובפ' לולב הגזול (סוכה דף לז.) קאמר רבא דלקיחה ע''י דבר אחר שמה לקיחה

1.

In Sukah (37a), Rava said that taking through an intermediary is called Lekichah!

ויש לומר דהתם [לא] מיירי כגון דכריך ידיה בסודר ונוטל לולב דהא ודאי לא הוי לקיחה

(d)

Answer: There, we do not discuss when he wrapped his hands in a scarf and took a Lulav. Surely that is not called Lekichah;

אלא דכריך ליה ללולב בסודרא ונוטלו ובאותו ענין מייתי רבא ראיה מאזוב

1.

Rather, he wrapped a Lulav in a scarf and takes it. Rava brings a proof from taking Ezov (hyssop) in such a way.

וכן צריך לומר מתוך שמעתא דהתם דקאמר רבא גופיה מין במינו אינו חוצץ הא בשאינו מינו חוצץ

(e)

Support: We must say so due to the Sugya there. Rava himself said that Min b'Mino is not a Chatzitzah. This implies that Min b'Eino Mino is a Chatzitzah;

ואמאי והא לקיחה ע''י דבר אחר שמה לקיחה

1.

Question: What is the reason? Taking through an intermediary is called Lekichah!

ושמא חד מינייהו רבה

2.

Answer #1: Perhaps Rabah taught one of these [teachings].

ולמאי דפרישית ניחא דכי כריך ליה ללולב בסודר אף על פי שאינו חיבור גמור הוי כמו בית יד ולהכי חשיב ליה לקיחה

3.

Answer #2: According to what I explained, it is fine. When he wrapped a Lulav in a scarf, even though it is not totally connected, it is like a handle, and therefore it is considered Lekichah.

וקצת קשה מההיא דיומא (דף נח.) דקאמר הניח מזרק בתוך מזרק מהו

(f)

Question: The Gemara in Yoma (58a) is somewhat difficult. It says "if he placed a bucket in a bucket, what is the law?

מאי קא מיבעיא ליה הא כי האי גוונא הויא לקיחה על ידי ד''א שמה לקיחה דליהוי חיצון בית יד לפנימי

1.

What was the question? In such a case, taking through an intermediary is called Lekichah. The outer bucket is a handle for the inner!

ויש לומר דאי אחיז ליה חיצון בדופניו שמטלטל הפנימי על ידו הכי נמי דהויא לקיחה מטעם בית יד

(g)

Answer: If he holds the outer by its walls, that he moves the inner via it, indeed this is Lekichah, due to the reason of [the outer is] a handle;

אלא הכא במאי עסקינן כגון שנושא החיצון מתחתיו דלא מהני כלל לפנימי:

1.

However, what is the case here? He carries the outer from its bottom. It does not help at all for the inner (also without the outer, he would be taking the inner).

24b----------------------------------------24b

4)

TOSFOS DH b'Mikra Nidrash Lefanav u'Le'acharav ka'Mipalgei

תוספות ד"ה במקרא נדרש לפניו ולאחריו קמיפלגי

(SUMMARY: Tosfos discusses places that connote otherwise.)

הא דפליגי אמוראי בפרק השואל (ב''מ דף צה.) במקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו ופריך ממתני' דהשואל

(a)

Implied question: Amora'im argue in Bava Metzi'a (95a) about whether the verse is expounded Lefanav (about what preceded it), but not Lifnei Fanav (about what preceded the matter that preceded it), and we ask from our Mishnah there...

לא מצי למימר דההיא ר''ש דלא דריש קרא לפניו

1.

Why couldn't we say that the Mishnah (which does not expound Lifnei Fanav) is R. Shimon, who does not expound [here] Lefanav?

דהתם הוי מטעמא דהוי''ו מוסיף על ענין ראשון ומודה ר''ש כדאמר בהקומץ רבה (מנחות דף יט.) היינו טעמא דר''ש והביאה (כן צריך להגיה) וי''ו מוסיף על ענין ראשון

(b)

Answer: There, the reason is due to Vov Mosif Al Inyan Rishon. R. Shimon agrees in such a case, like it says in Menachos (19a). R. Shimon's reason is "v'Hevi'ah" - Vov Mosif Al Inyan Rishon;

וגבי ולקח ונתן לא אמרינן וי''ו מוסיף על ענין ראשון למילף (הגהה בגליון, בשם צאן קדשים) קבלה מנתינה בימין כדפי' התם בקונטרס דאצבעו הפסיק הענין בין ולקח לונתן

1.

Regarding "v'Lakach... v'Nasan" we do not say Vov Mosif Al Inyan Rishon to learn Kabalah from Nesinah, that it is with the right hand, like Rashi explained there that "Etzba'o" interrupts between "v'Lakach" and "v'Nasan".

ובפ' (הגהת שיטה מקובצת) קמא דקדושין (דף טו:) משמע דכולי עלמא דרשינן מקרא לפניו בלא וי''ו מוסיף על ענין (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) דפריך ונקיש מזוזה לתלמוד תורה

(c)

Implied question #1: In Kidushin (15b), it connotes that all expound the verse Lefanav without Vov Mosif Al Inyan, for it asks that we should equate Mezuzah to Talmud Torah!

ובפ''ק דראש השנה (דף ט:) דרשי כולי עלמא מקרא לפניו ובלפני פניו ולאחריו פליגי

(d)

Implied question #2: And in Rosh Hashanah (9b), all expound the verse Lefanav, and they argue about Lifnei Fanav and afterwards!

ובסמוך קשה טפי דקאמר רבי אלעזר בר''ש כל מקום שנא' אצבע בנתינה שינה בנתינה פסול בקבלה כשר

(e)

Question #3: Below is even more difficult! R. Elazar b'Ribi Shimon says that wherever it says "Etzba" regarding Nesinah, if he deviated in Nesinah, it is Pasul. [If he deviated] in Kabalah, it is Kosher;

כגון ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעך וקסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו ולאחריו נימא וי''ו מוסיף על ענין ראשון

1.

E.g. "v'Lakachta mi'Dam ha'Par v'Nasata Al Karnos ha'Mizbe'ach b'Etzba'echa." He holds that the verse is expounded Lefanav, and not Lifnei Fanav and not afterwards. He should say Vov Mosif Al Inyan Rishon!

ושמא רבי אלעזר בר''ש לית ליה וי''ו מוסיף

(f)

Answer #1: Perhaps R. Elazar b'Ribi Shimon does not expound Vov Mosif Al Inyan Rishon.

א''נ לא דרשינן וי''ו מוסיף כדי לדרוש המקרא לפני פניו

(g)

Answer #2: We do not expound Vov Mosif Al Inyan Rishon in order to expound Lifnei Fanav.

5)

TOSFOS DH v'Harei Zerikah v'Tanan Zarak bi'Smol Pasul

תוספות ד"ה והרי זריקה ותנן זרק בשמאל פסול

(SUMMARY: Tosfos brings another text, but also defends our text.)

אפילו בשאר זבחים ולא פליג ר''ש אמר אביי פליג בברייתא

(a)

Version #1: [Zerikah with the left hand is Pasul] even for other Zevachim, and R. Shimon does not argue! Abaye said that he argues in a Beraisa.

ופרש''י זרק בשמאל בשאר קרבנות אבל בחטאת מודה ר''ש דבעי ימין כדאיתא בברייתא לעיל

(b)

Explanation (Rashi): He did Zerikah with the left hand for other Korbanos, but R. Shimon agrees that Chatas requires the right hand, like the Beraisa above (24a) teaches.

והקשה הרב ר' יעקב מאורלינש מאי קושיא ואמאי פליג ר''ש בברייתא

(c)

Question (Ri of Orlins): What was the question, and why does R. Shimon argue in a Beraisa [about other Korbanos]?

נהי דלא כתב אלא כהונה מ''מ אתיא מהיקשא דזאת התורה דאמר לקמן סוף דם חטאת (דף צח.) ובמנחות סוף התודה (דף פג.) מה חטאת אינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית אף כל וכו'

1.

Granted, it is written only Kehunah. In any case, we should learn from the Hekesh "Zos ha'Torah", which we say below (98a) and in Menachos (83a) that just like Chatas comes only from Chulin and during the day and with the right hand, also all [Korbanos]!

ופריך ידו הימנית מדרבה בר בר חנה נפקא דכל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא ימין

2.

[The Gemara] asks that we know the right hand from Rabah bar bar Chanah, who taught that wherever it says 'Etzba' and 'Kehunah', the right hand is required;

ומשני כדי נסבה אי נמי סבר לה כר''ש דכהונה בעיא אצבע

3.

It answers that [the right hand] was taught needlessly (we know it from Rabah bar bar Chanah, and not from the Hekesh). Alternatively, (the Tana, R. Akiva,) holds like R. Shimon, who says that 'Kehunah' requires 'Etzba' [to obligate the right hand, but 'Kehunah' by itself does not].

משמע בהדיא דר''ש יליף שאר קרבנות מחטאת

i.

Inference: This explicitly shows that R. Shimon learns other Korbanos from Chatas!

והשיב לו ר''ת דלא גרסינן והרי זריקה דאינה משנה בשום מקום אלא גרסינן והרי מליקה ומשנה היא לקמן בפרק חטאת העוף (דף סח.)

(d)

Version #2 (R. Tam): The text does not say [here] "behold Zerikah", for this is not a Mishnah anywhere. Rather, the text says "behold Melikah." This is a Mishnah below (68a);

דתנן כל הפסולין שמלקו מליקתן פסולה ואין מטמאין בגדים אבית הבליעה מלק בשמאל או בלילה כו'

1.

Citation (68a - Mishnah): Any Pasul who did Melikah, his Melikah is Pasul, and it is not Metamei the clothes of one who swallows it. If he did Melikah with the left hand or at night...

והש''ס הביאה בקוצר שכן דרך הש''ס לקצר כמה משניות והסופרים טעו וכתבו במקום מליקה זריקה ועופות לא אתו בהיקשא דזאת התורה

2.

The Gemara brought [this Mishnah] abbreviated. The Gemara often abbreviates Mishnayos. Scribes erred, and wrote "Zerikah" in place of "Melikah". We do not learn birds from the Hekesh of Zos ha'Torah;

אבל זריקה בשאר קרבנות פסל שפיר בשמאל דיליף בהיקשא דזאת התורה כדמשמע שילהי דם חטאת (לקמן דף צח.)

i.

However, Zerikah of other Korbanos is properly Pasul with the left hand. We learn from the Hekesh of Zos ha'Torah, like it connotes below (98a).

ובסמוך נמי גרסינן בברייתא מלק בשמאל פסול ור''ש מכשיר

3.

Also in the coming Beraisa, the text says "if he did Melikah with the left hand, it is Pasul, and R. Shimon is Machshir."

ועוד אומר ר''ת דאפילו גרסינן זרק מצינו למימר דההוא תנא דזאת (הגהת שיטה מקובצת, רש"ש) התורה דמפיק ימין מחטאת סבר לה כר''ש דכהונה בעיא אצבע

(e)

Answer #2 (R. Tam): Even if the text says "Zarak", we can say that the Tana of (who expounds) Zos ha'Torah, who learns the right hand from Chatas, holds like R. Shimon, that Kehunah requires Etzba;

אבל ר''ש לא סבר לה כוותיה למילף ימין בזריקה בשאר קרבנות מחטאת משום דזריקה לא ילפינן מהזאה

1.

However, R. Shimon does not hold like him to learn the right hand in Zerikah of other Korbanos from Chatas, because we do not learn Zerikah from Haza'ah (of inner Chata'os, about which the Torah taught that the right hand is required).

וקשה על זה מעיקרא כי פריך והרי זריקה דלא פליג ר''ש דילמא היינו משום דיליף מהיקישא

(f)

Question: Initially, when [the Gemara] asked "behold Zerikah, that R. Shimon does not argue about it!", perhaps this is because he learns from the Hekesh!

ויש לומר דעדיפא משני פליג בברייתא

(g)

Answer: [The Gemara] gave a better answer, that he argues in a Beraisa.

וקשה לפר''ת דאפילו גרם בברייתא מלק על כרחיך אמת הוא דמכשיר ר''ש זריקה בשמאל כדמוכח בסמוך ובפ''ק (לעיל דף יא.)

(h)

Question (against R. Tam): Even if the text in the Beraisa says "Malak", you are forced to say that it is true that R. Shimon is Machshir Zerikah with the left hand, like is proven below (25a) and above (11a);

דאמר ומאי טעמא דר''ש בא לעובדה בכלי עובדה בשמאל כאשם והיינו בזריקת אשם דבקבלה לא איירי דאפי' חטאת נמי לא בעי ימין בקבלה לר''ש

1.

Citation (11a): What is R. Shimon's reason? If [the Kohen] wants to offer [the Kometz] in a Kli, he may take it in his left hand, like an Asham. This refers to Zerikah of an Asham, for he does not discuss Kabalah. Even for Chatas, R. Shimon does not require Kabalah with the right hand!

i.

Note: Above (11a), the Gemara said so to explain R. Eliezer.

דאמר לעיל וכי נאמרה יד בקבלה (לר''ש) כו'

ii.

[R. Shimon] said above "was Yad said regarding Kabalah?!..."

וצריך לתרץ דהאי תנא סבר לה כוותיה בחדא

(i)

Answer: He must answer that this Tana (who expounds Zos ha'Torah) holds like R. Shimon in one way (that Kehunah requires Etzba, but he requires the right hand for all Zerikah, unlike R. Shimon).

ואם תאמר לפירוש רבינו תם נמי דגרסינן מלק הא מליקה נפקא לן בפ''ק דחולין (דף כב.) ימין אפילו לר''ש מדכתיב ואת השני יעשה עולה כמשפט

(j)

Question: Also according to R. Tam, that the text says "Malak", we learn the right hand for Melikah in Chulin (22a) even according to R. Shimon, since it says "veha'Sheni Ya'aseh Olah ka'Mishpat";

דרשינן כמשפט חטאת בהמה דאינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית

1.

We expound "like the Mishpat (law) of Chatas Behemah, which comes only from Chulin, and during the day, and with the right hand";

והתם נמי פריך ימנית מדרבה בר בר חנה נפקא ומשני כר''ש דכהונה בעיא אצבע

2.

Also there, it asks that we learn the right hand from Rabah bar bar Chanah, and answers that [the Tana] holds like R. Shimon, that 'Kehunah' requires 'Etzba'!

וי''ל דמליקה שהיא כנגד שחיטה לא נפקא והתם בהזאה מיירי דבעיא ימין אבל מהיקישא לא ילפינן עופות מחטאת בהמה ולכך איצטריך נמי כמשפט התם

(k)

Answer #1: Melikah, which corresponds to Shechitah, we do not learn. There it discusses Haza'ah, which requires the right hand, but from a Hekesh we do not learn birds from Chatas Behemah. Therefore, we need also "ka'Mishpat" there.

א''נ ההוא תנא סבר כתנא דפליג עליה דר''ש לעיל ופוסל קבלה בשמאל משום דמקרא נדרש לפניו ולאחריו ומוקי אצבעו דכתיב גבי חטאת גם על קבלה

(l)

Answer #2: That Tana holds like the Tana who argues with R. Shimon above, and disqualifies Kabalah with the left hand, because he expounds the verse Lefanav and afterwards. He establishes "Etzba'o" written regarding Chatas also regarding Kabalah;

ולדידהו ילפינן שפיר מליקה בימין מחטאת דקבלה לא שייך למילף דליתיה בעוף וילפינן מליקה

1.

According to them, we properly learn Melikah with the right hand from Chatas. We cannot learn Kabalah, for it does not apply to birds, and we learn Melikah;

אבל ר''ש דאמר קבל בשמאל כשר ולית ליה ימין בחטאת בהמה אלא בהזאה לחודה בעולת (מכאן מדף הבא) העוף נמי לא הוה בעי ימין במליקה אלא בהזאה דווקא

2.

However, R. Shimon, who says that if he did Kabalah with the left hand, it is Kosher, and he requires the right hand for Chatas Behemah only for Haza'ah, also for Olas ha'Of, he would not require the right hand for Melikah, rather, only for Haza'ah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF