1)

TOSFOS DH Sachin Moshachtan l'Mah she'Hen (cont.)

תוספות ד"ה סכין מושכתן למה שהן (המשך)

וטעמא משום דבאין לכפר על [טומאת] מקדש וקדשיו דתני במתניתין התם ובברייתא חידש טפי ממתניתין (הגהת הב"ח)

(a)

Explanation: The reason [why the knife pulls them] is because they come to atone for Tum'as Mikdash v'Kodoshav, which is taught in our Mishnah there, and the Beraisa taught a bigger Chidush than our Mishnah;

דקתני שתחלתו לא בא אלא לכפר על מזבח החיצון לאפוקי שעיר הפנימי דבעינן תרתי טומאת מקדש ומזבח החיצון

1.

[The Beraisa] taught that initially it came to atone only on the the outer Mizbe'ach. [This is not the reason. Rather,) this excludes the inner goat [of Yom Kipur], for we require both - [atonement for] Tum'as Mikdash v'Kodoshav, and the outer Mizbe'ach.

ואף על גב דמשמע התם דאי לא משום גזירה אטו לפני כפרה היו (הגהת הב"ח) מקיצין בגופן אפי' במותר חטאות הפנימיות

(b)

Implied question: It connotes there that if not for the decree due to before Kaparah, they would offer them themselves for Kitz ha'Mizbe'ach, even with leftover inner Chata'os!

היינו משום דהכי גמירי דמותר חטאות צבור לעולה

(c)

Answer: That is because so was the tradition, that Mosar Chatas Tzibur is an Olah.

ורבינו חננאל מפרש כפירוש הערוך וגריס התם תניא נמי הכי וקאי אמילתא דרבי יוחנן דאמר דלרבי שמעון מקיצין בהן בגופן הואיל ומעיקרא עולה והשתא עולה אבל לא במותר חטאת כו'

(d)

Alternative text: R. Chananel explains like the Aruch, and his text there says "also a Beraisa teaches so." It refers to R. Yochanan's teaching, that according to R. Shimon we offer them themselves for Kitz ha'Mizbe'ach, since initially it was an Olah and now it is an Olah. However, one may not use Mosar Chatas [for Kitz ha'Mizbe'ach]...

ותימה אמאי נטר עד לסוף דלעיל הוה ליה לאתויי

(e)

Question: This is astounding! Why did it wait until the end [to bring the Beraisa to support R. Yochanan]? It should have brought it above!

2)

TOSFOS DH Dilma Im Timtzi Lomar ka'Amar

תוספות ד"ה דלמא אם תימצי לומר קאמר

(SUMMARY: Tosfos explains that also R. Zeira says so.)

ורבי זירא נמי שהשיב (הגהת שיטה מקובצת כתב יד) לרבי ירמיה על טומאה שאירעה בין זו לזו כמו כן אם תימצי לומר קאמר

(a)

Explanation: Also R. Zeira, who answered R. Yirmeyah [that the second atones for] Tum'ah that occurred between one and the other, said "if you will say [that it atones for an Aveirah after it was Hukdash, it atones for an Aveirah after Shechitah]";

וקושיא ראשונה ומי אית ליה לרבי שמעון לב בית דין מתנה לא חש לתרץ דאיכא למימר דאפרשינהו בזה אחר זה

1.

He was not concerned to answer the first question "does R. Shimon hold that Lev Beis Din stipulates?", for we can say that they were separated one after the other.

ואינו חושש בקושיא דליקו ולימא ליה לקרא כו'

i.

He was not concerned for the question "will we establish the verse [only when they were separated one after the other?!]"

ועוד דהיכא דלית ליה תקנתא ברעייה אית ליה לרבי שמעון לב בית דין מתנה כדמוכח במנחות פ' התודה (עט:)

2.

Also, R. Shimon holds that Lev Beis Din stipulates when there is no solution through Re'iyah, like is proven in Menachos (79b).

ומיהו הא מוכח דהיכא דאית ליה תקנתא ברעייה לית ליה לב בית דין מתנה וכאן אית ליה תקנתא ברעייה

3.

However, it is proven that when there is a solution through Re'iyah, he does not hold that Lev Beis Din stipulates. Here there is a solution through Re'iyah.

3)

TOSFOS DH Todah she'Shachtah l'Shem Todas Chavero Rabah Amar Kesherah

תוספות ד"ה תודה ששחטה לשם תודת חבירו רבה אמר (הגהת שיטה מקובצת) כשרה

(SUMMARY: Tosfos discusses in which case they argue.)

ועולה לשם חובה ומשום (הגהת זבח תודה) שנוי בעלים לא מיפסלא דאין שינוי בעלים אלא (א''כ) בזריקה

(a)

Explanation: It counts for the obligation. It is not disqualified due to Shinuy Ba'alim, for Shinuy Ba'alim applies only to Zerikah;

ורב חסדא אמר פסולה פירוש לא עלתה לשם חובה משום דהוי שינוי קודש כשאמר תודת פלוני לשם תודה אחרת של פלוני

1.

Rav Chisda says that it is Pasul, i.e. it does not count for the obligation, for it is Shinuy Kodesh, when he said "Ploni's Todah l'Shem a different Todah of Ploni";

אבל אמר תודה זו לשם פלוני כשרה גמורה לפי שהוא שינוי בעלים בשחיטה דכשירה גמורה

2.

However, if he said "this Todah is l'Shem Ploni", it is totally Kosher, for this is Shinuy Ba'alim in Shechitah, which is totally Kosher.

4)

TOSFOS DH Hagahah Rav Chisda Amar Pesulah

תוספות ד"ה הגה''ה רב חסדא אמר פסולה

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether they argue about other Korbanos.)

נראה דוקא בתודה פליג משום דכתיב בהן קרא שלמיו

(a)

Explanation #1: It seems that they argue only about Todah, for it is written about it "Shelamav".

ובקונטרס פירש דהוא הדין בשאר קרבנות

(b)

Explanation #2: Rashi explained that they likewise argue about other Korbanos.

5)

TOSFOS DH Amar Rava Chatas she'Shachtah l'Shem Chatas Kesherah

תוספות ד"ה אמר רבא חטאת ששחטה לשם חטאת כשרה

(SUMMARY: Tosfos explains when intent for a different Chatas disqualifies.)

פירש רבינו תם דרבא כרב חסדא ס''ל דהא דרבה אידחי וטעמא דתודה משום שלמיו (הגהת צאן קדשים)

(a)

Explanation #1 (R. Tam): Rava holds like Rav Chisda, for Rabah's opinion was rejected. The reason for Todah is due to "Shelamav".

משמע דר''ל דאיירי ששחטה לשם חטאת חבירו

(b)

Inference: The case is, he slaughtered l'Shem another's Chatas.

ונראה דלאו בהכי מיירי מדלא קאמר בהדיא חבירו

(c)

Rebuttal: It seems that we do not discuss this, since it did not say explicitly "his friend"!

אלא מיירי בחטאת חלב לשם חטאת דם כדאמר רבא לקמן בפירקין (דף ט:) חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם לשם חטאת עבודת כוכבים כשרה

(d)

Explanation #2: Rather, we discuss Chatas Chelev l'Shem Chatas Dam, like Rava said below (9b) that a Chatas Chelev slaughtered l'Shem Chatas Dam or l'Shem Chatas Avodah Zarah is Kosher;

לשם חטאת נזיר לשם חטאת מצורע פסולה הני עולות נינהו

1.

[If he slaughtered it] l'Shem Chatas Nazir or l'Shem Chatas Metzora, it is Pasul. These are [like] Olos (since they do not atone for sin).

ואם תאמר ותרתי דרבא (הגהה בגליון) למה לי

(e)

Question: Why did Rava need to teach these two teachings?

ויש לומר דהך דהכא נקט לאשמועינן דשינוי קודש איפכא משינוי בעלים אע''ג דרבא לא פירש הפסוקים בדבריו (הגהת ברכת הזבח, צאן קדשים ורש"ש)

(f)

Answer: He taught this here to teach that Shinuy Kodesh is opposite to Shinuy Ba'alim, even though Rava did not explain the verses in his words;

מדאמר בריש פירושו (לעיל דף ג:) דרב יוסף בר אמי רמי ומשני (הגהת צאן קדשים)

1.

Source: [The Gemara] said at the beginning of explaining [Rava's opinion] that Rav Yosef bar Ami asked a contradiction, and answered it. (Had Rava explained how he expounds, there was no question at all!)

והך (הגהת צאן קדשים) דלקמן נקט לחלק בחטאות וגם משום בעיא דאחר כך דבעי רבא חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דטומאת מקדש וקדשיו מהו

2.

This teaching below he mentioned to distinguish between Chata'os, and also due to the question afterwards that Rava asked about "if a Chatas Chelev was slaughtered l'Shem Chatas Tum'as Mikdash v'Kodoshav, what is the law?"

6)

TOSFOS DH Chatas she'Shachtah Al Mi she'Mechuyav Olah Kesherah

תוספות ד"ה חטאת ששחטה על מי שמחוייב עולה כשרה

(SUMMARY: Tosfos gives two possible cases.)

וכגון שלא הפרישה עדיין דאי הפרישה הוה ליה כעל מי שאינו מחוייב כלום אם תימצי לומר דלא מכפרא אעשה דלאחר הפרשה דמסתמא עולה יביא ויכפר על הכל

(a)

Explanation #1: The case is, [he knows that he is obligated an Olah, and] he did not separate it yet. (His Olah will atone for everything, so it is as if he Vadai has no obligation.) If he separated it, he is like one who has no obligation, if you will say that it does not atone for an Aseh after separation. (Perhaps he transgressed after separation, but he does not know, so he will not bring an Olah for it. He is like one who is not obligated anything, and his Chatas is Pasul. However, when he did not yet separate,) presumably, he will bring an Olah and atone for everything.

1.

Note: We explain like Rashash. Explanation #2 is even if you will say that since the Torah did not obligate him, we do not assume that one who transgressed will bring an Olah.

א''נ דאמר הרי עלי עולה דכשיפרישנה יכפר על כל עשה שעבר

(b)

Explanation #2: Or, he said "it is Alai to bring an Olah." When he will separate it, he will atone for every Aseh that passed.

7)

TOSFOS DH Al Mi she'Eino Mechuyav Klum Pesulah

תוספות ד"ה על מי שאינו מחוייב כלום פסולה

(SUMMARY: Tosfos explains another text.)

אית דגרסי (הגהת צאן קדשים) בהא מימרא עולה דגבי עולה נמי כתיב לכפר עליו

(a)

Alternative text: Some texts of this teaching say "Olah", for also regarding Olah, it is written "Lechaper Alav";

דאי גרסינן הכא חטאת ל''ל אידך מילתא דרבא דחטאת מכפרת על חייבי עשה מהכא שמעינן לה

1.

If the text here is "Chatas", why do we need Rava's other teaching that a Chatas is Mechaper for Isurei Aseh? We learn it from here!

8)

TOSFOS DH Al Chayavei Aseh Lo Kol she'Chen

תוספות ד"ה על חייבי עשה לא כל שכן

(SUMMARY: Tosfos explains why it atones only a little.)

מהאי קל וחומר הוה לן למימר דאפילו מקיבעא מכפרא

(a)

Implied question: From this Kal v'Chomer we should have said that it atones greatly!

אלא דאינה סברא (הגהת שיטה מקובצת כתב יד) הואיל ועיקרא למילתא אחריתי קאתיא ואהני קל וחומר לקופיא:

(b)

Answer: This is unreasonable (that it atone greatly), because primarily, it comes for another matter. The Kal v'Chomer helps [to atone] a little.

7b----------------------------------------7b

9)

TOSFOS DH Olah Doron Hi

תוספות ד"ה עולה דורון היא

(SUMMARY: Tosfos points out that even though it atones more for an Aseh, it is like a gift.)

אע''ג דאעשה מכפרת יותר מחטאת דהא מכפרא מקיבעא

(a)

Observation: Even though it atones for a Aseh more than a Chatas does, for [Olah] atones greatly [for an Aseh, even so it is considered a gift].

10)

TOSFOS DH Ritzah Praklit

תוספות ד"ה ריצה פרקליט

(SUMMARY: Tosfos points out that Chatas is first even when this reason does not apply.)

אע''ג דאיכא עולת יולדת ומצורע ונזיר דלא מייתי קרבן אלא לאישתרויי בקדשים כדאמר בפרק בתרא דכריתות (דף כו.) ואפילו הכי (הגהת צאן קדשים) חטאתם קודמת לעולה דלא חלקה תורה

(a)

Observation: There is Olas Yoledes, Metzora and Nazir. Each of these is only to permit the person to Kodshim (and the Mikdash), like it says in Kerisus (26a), and even so, the Chatas precedes the Olah, for the Torah did not distinguish. (Zivchei Efrayim - the text should say Chatas Yoledes, Metzora and Nazir. The Sugya in Kerisus and Rashi there support him. The Havah Amina was that their Korban is for Kaparah - PF.)

1.

Note: The Meforshim in Kerisus explain that "Nazir" refers to a Safek Nazir Tamei. It seems that the text there should say "so that Nezirus Taharah will take effect on him", for he does not need a Korban to permit him to Kodshim! There, Birkas ha'Zevach is Magiha like this, and Be'er Sheva proves so from Kerisus 8b, Rashi and Tosfos in Shevu'os 8b, and Tosfos in Sotah 15a. Perhaps the text of our Tosfos is mistaken. Or, Tosfos gave the reason for Yoledes and Metzora, and did not elaborate to give the reason for Nazir. (In Nazir 46a, R. Eliezer says that everything [in the Parshah] is Me'akev his Heter to drink wine.) Indeed, R. Gershom's text in Kerisus says "to permit him to Kodshim", but perhaps it was "fixed" to conform to errant texts of the Gemara.

11)

TOSFOS DH va'Amartem Zevach Pesach

תוספות ד"ה ואמרתם זבח פסח

(SUMMARY: Tosfos explains why we learn Shinuy Ba'alim from this verse.)

האי קרא כתיב ברישא ושמור את חודש האביב הוה ליה לאוקומי [בשינוי בעלים] באם אינו ענין

(a)

Implied question: This verse is written first. It should have established "Shamor Es Chodesh ha'Aviv" to discuss Shinuy Ba'alim, since it is not needed [for Shinuy Kodesh, which we learn from va'Amartem]!

אלא משום דכייל בה כל עבודות דכתיב ועשית פסח [דמשמע] מסתמא כל עשיות הלכך מוקי ליה לשינוי קודש

(b)

Answer: Because ["Shamor..."] includes all the Avodos, for it is written "v'Asisa Pesach", which connote everything that is done [to offer it], therefore we establish it to discuss Shinuy Kodesh (which applies to all Avodos).

12)

TOSFOS DH v'Zavachta Pesach

תוספות ד"ה וזבחת פסח

(SUMMARY: Tosfos points out another Drashah that we make from this verse.)

בסוף התודה (מנחות פב.) דריש לה במשנה לדבר שבחובה [שהיא באה מן החולין]

(a)

Reference: In Menachos (82a), the Mishnah expounds this to teach that an obligation must come from Chulin (and not from Ma'aser);

והתם בגמרא נמי מייתי דרשא דהכא

1.

There in the Gemara, it brings also the Drashah of here.

13)

TOSFOS DH u'Mai Nihu Shelamim

תוספות ד"ה ומאי ניהו שלמים

(SUMMARY: Tosfos gives three reasons to say so.)

דעולה ליכא למימר דאינה באה מכל צאן ובקר כדפי' בקונטרס דאינה באה נקבה

(a)

Explanation: We cannot say that it is Olah, for it does not comes from all Tzon and Bakar (flock and cattle), like Rashi explained, for it cannot be a female.

ועוד איכא לקמן תלתא קראי וההוא דאם כבש מוכח בהדיא דהוי שלמים

(b)

Proof: Also, below there are three verses, and the verse "Im Keves" explicitly proves that it is a Shelamim.

ועוד דדוחין קדשים קלים אצל קדשים קלים ולא אצל קדשי קדשים כדלקמן (דף ט.)

(c)

Support: Also, we push off Kodshim Kalim (if we must say that it discusses a different Korban) to [another case of] Kodshim Kalim, and not to Kodshei Kodoshim (such as Olah), like below (9a).

14)

TOSFOS DH v'Zavachta Pesach lechid'Rav Nachman

תוספות ד"ה וזבחת פסח לכדרב נחמן

(SUMMARY: Tosfos brings the Sifri, which expounds differently.)

בסיפרי פרשת עשר תעשר דריש כולהו בשנוי קודש

(a)

Remark: The Sifri in Parshah "Aser Ta'aser" expounds all of them to discuss Shinuy Kodesh.

והכי איתא התם וזבחת אין לי אלא זביחה שאר עבודות מנין ואשינוי [קודש] קאי

1.

It says there '"V'Zavachta" teaches only about Shechitah. What is the source for other Avodos?' It discusses Shinuy Kodesh.

ת''ל ועשית יכול אף הקטר חלבו ת''ל וזבחת ואין זה בסוגיא שלנו

2.

[It answers] 'it says "v'Asisa". Perhaps [Shinuy Kodesh applies] even to Haktarah of the Chelev! It says '"v'Zavachta".' This is not in our Sugya.

15)

TOSFOS DH Hu Le'akev Bein Hacha Bein Hacha

תוספות ד"ה הוא לעכב בין הכא בין הכא

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about what we seek the source for.)

בשינוי קודש בכל עבודות בשינוי בעלים בזביחה

(a)

Explanation #1: [This refers to] Shinuy Kodesh in all Avodos, and Shinuy Ba'alim in Shechitah.

אע''ג דהוא בזביחה כתיב בפרשת בא אל פרעה וקרא דועשית בפרשת ראה אנכי

(b)

Implied question: "Hu" is written regarding Shechitah in Parshas Bo, and "v'Asisa" is in Parshas Re'eh! (How can "Hu" teach about Shinuy Kodesh, which is taught in a different Parshah?)

מכל מקום משמע הוא בהוייתו כשהוא עשוי כמצותו כדפי' בקונטרס

(c)

Answer: Even so, "Hu" connotes b'Havayaso, when it is done like its Mitzvah, like Rashi explained.

והשתא הא דקאמר אשכחן זביחה שאר עבודות מנא לן אשינוי בעלים קאי

(d)

Consequence: This that it says "we find Shechitah. What is the source for other Avodos?" refers to Shinuy Ba'alim.

עוד יש לפרש דבין בשינוי קודש בין בשינוי בעלים קבעי מנא לן לעכב דהוא קאי דוקא אזביחה

(e)

Explanation #2: We ask the source to be Me'akev both for Shinuy Kodesh and Shinuy Ba'alim, for "Hu" refers only to Shechitah;

ומדאפקיה רחמנא לשינוי בעלים בלשון שינוי קודש אית לן לאוקומי הוא (הגהת שיטה מקובצת) דזביחה לעכב בין בשינוי בעלים בין בשינוי קודש

1.

Since the Torah taught Shinuy Ba'alim through an expression of Shinuy Kodesh, we should establish "Hu" of Shechitah to be Me'akev both regarding Shinuy Ba'alim and Shinuy Kodesh;

ושינוייא דהואיל וגלי גלי לא ניחא להאי פירושא כמו לפירוש קמא

(f)

Observation: The answer "since [the Torah] revealed, it revealed" is not as proper according to this Perush as according to Explanation #1.

16)

TOSFOS DH Mah Shelamim Bein bi'Zvichah Bein bi'She'ar Avodos Lo Chalakta Bahen

תוספות ד"ה מה שלמים בין בזביחה בין בשאר עבודות לא חלקת בהן

(SUMMARY: Tosfos asks why a verse must teach about Shinuy in Shechitas Pesach.)

וא''ת כיון דכתיב ועשית פסח לעכב בשינוי קודש בכל עשיות לשתוק קרא מזביחה ותיתי משלמים

(a)

Question: Since it is written "v"Asisa Pesach" to make Shinuy Kodesh Me'akev in all Asiyos (Avodos), the Torah should have omitted [Zevach Pesach Hu,] to teach about Shechitah, and we would learn from Shelamim!

דמה שלמים לא חלקת בין בשינוי קודש לשינוי בעלים למצוה אף לפסח לא תחלוק לעכב

1.

Just like in Shelamim we do not distinguish between Shinuy Kodesh and Shinuy Ba'alim l'Chatchilah (both are forbidden), even in Pesachim we do not distinguish [and both are] Me'akev!

17)

TOSFOS DH Ela Hu Lamah Li

תוספות ד"ה אלא הוא למה לי

(SUMMARY: Tosfos brings other Drashos from "Hu".)

לקמן בפרק בית שמאי (דף לז:) ובפסחים פרק מי שהיה טמא (דף צז.) דריש הוא דפסח למעוטי תמורת פסח ותרי הוא כתיבי

(a)

Observation: Below (37b) and in Pesachim (97a), [the Gemara] expounds "Hu" of Pesach to exclude Temuras Pesach. "Hu" is written twice.

ובפסחים בסוף תמיד נשחט (דף סב:) דריש רבי אליעזר מהוא דפסח לא הוא כשר לשם אחרים ולא אחרים כשרין לשמו

(b)

Reference: In Pesachim (62b), R. Eliezer expounds from "Hu" of Pesach that it is not Kosher l'Shem other [Korbanos], and others are not Kosher l'Shem Pesach;

ורבי אליעזר לטעמיה דאית ליה עכובא באשם ולא מוקי ליה למימר אבל אשם לא נאמר בו הוא כו'

1.

This is like R. Eliezer taught elsewhere (in our Mishnah) that [Lishmah] is Me'akev in Asham, and he does not establish ["Hu" like it says here,] to teach 'in Asham, it says "Hu" only [after Haktaras Eimurim. Since the Korban is Kosher even if the Eimurim are not burned at all, all the more so if they were burned Lo Lishmah!]'

18)

TOSFOS DH Kol Makom she'Ne'emar Hu bi'Zvichah

תוספות ד"ה כל מקום שנאמר הוא בזביחה

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

פירש בקונטרס ולא גרסינן ליה משום דליתיה בברייתא דלקמן

(a)

Assertion (Rashi): The text does not say this, for it is not in the Beraisa below.

ואין למחוק בשביל כך הספרים דאפשר שהיא בברייתא בשום מקום בתוספתא:

(b)

Objection: This is no reason to erase [this] from Seforim! Perhaps it is a Beraisa somewhere in the Tosefta.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF