פסחים דף קד. א

המבדיל כיצד צריך לומר סמוך לחתימתו, ומה נפ"מ גבי יו"ט שחל במוצאי שבת?

כיצד צריך לומר? מה נפ"מ?
לרב יהודה א"ש מעין החתימה בעי למימר "בין קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת" [1]
לפומבדיתאי מעין הפתיחה לא צריך לומר זאת [2]

מה הם שבעה ההבדלות, והיכן נזכרו בתורה?

מה הן ההבדלות? מה מקורם בתורה?
א. "בין קודש לחול" "וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל" (ויקרא י:י)
ב. "בין אור לחושך" "וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחשֶׁךְ" (בראשית א:ד)
ג. "בין ישראל לעמים" "וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים" (ויקרא כ:כו)
ד. "בין טמא לטהור" "וּבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר" (ויקרא י:י)
ה. "בין מים עליונים למים התחתונים" "וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ
וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ" (בראשית א:ז)
ו. בין לוים לישראלים "בָּעֵת הַהִוא הִבְדִּיל ה' אֶת שֵׁבֶט הַלֵּוִי" (דברים י:ח)
ז. בין כהנים ללוים "וַיִּבָּדֵל אַהֲרֹן לְהַקְדִּישׁוֹ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים"
(דברי הימים א', כג:יג)

מה הם שני ההבדלות המוזכרות בברייתא, שאין להם מקור בתורה?

מה הן ההבדלות? מה דינם?
א. בין יום השביעי לששת ימי המעשה אומר אותה משום שצריך לומר מעין חתימה [3]
ב. בין הים לחרבה באמת נמחקת הבדלה זו ולא אומרים אותה

מה הם סוגי החתימות שנזכרו בסוגיא, וכיצד הם קשורים לחתימת הבדלה?

כיצד חותם? כיצד קשור לחתימת הבדלה?
לתנא קמא "ברוך סודר בראשית" במוצ"ש התחיל הקב"ה
לסדר למעשה בראשית
לאחרים "ברוך יוצר בראשית"
לר' יוסי בר"י ולרב "ברוך מקדש ישראל" דקידשנו ונתן לנו את השבת
לשמואל "ברוך המבדיל בין קודש לחול" זה עיקר ענין ההבדלה
לר' יהושע ב"ח חותם בשתים: מקדש ישראל והמבדיל בין קודש לחול
-------------------------------------------------

[1] דכיון שחותם בברכת "המבדיל בין קודש לקודש" - א"כ צריך לומר לשון זו שהיא מעין החתימה סמוך לחתימה.

[2] דכיון שרק צריך לומר מעין הפתיחה ובפתיחה הרי אמר "המבדיל בין קודש לחול" - סגי במה שמסיים מעין הפתיחה לפני החתימה ואומר "בין יום השביעי לששת ימי המעשה" ולא צריך להוסיף "בין קדושת שבת" וכו'.

[3] וביאר הרשב"ם שמה שאמר התנא שחותם בסדר בראשית דהיינו שאומר "ברוך סודר בראשית" - הוא מעין חתימה, כיון שהבדלה זו בין יום השביעי לששת ימי המעשה היא מסדרי בראשית. ומה שנקט לה בברייתא אחר ג' הבדלות, ולהנ"ל מקומה בסוף, פירש רשב"ם משום שכשאינו אומר אלא ג' הבדלות הרי היא סמוך לחתימה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף