פסחים דף קג. א

מוצאי שבת שחל בו יו"ט מה הן השיטות בסדר ברכות הגפן קידוש נר והבדלה?

ראשון שני שלישי רביעי
רב - יקנ"ה
(אביי ורבא)
יין -
דהוא תדיר
קידוש -
קדושת היום עדיפא
נר -
כשאר מוצ"ש שקודם
הבדלה
שמואל - ינה"ק יין -
דהוא תדיר
נר -
כשאר מוצ"ש שקודם
הבדלה -
קודם מלוים ליוצא
קידוש
רבה - יהנ"ק יין -
דהוא תדיר
הבדלה -
קודם מלוים ליוצא
נר -
להבדיל בין קידוש להבדלה
קידוש
לוי - קני"ה [1] קידוש - קדושת היום עדיפא נר -
כשאר מוצ"ש שקודם
יין - כדי לסמוכו להבדלה דעיקר הבדלה על היין [2] הבדלה
רבנן - קינ"ה קידוש - קדושת היום עדיפא יין -
כסדר הבדלה
נר -
הסדר הבדלה
הבדלה
מר בריה דרבנא - נקי"ה נר - דממנו נהנה תחילה קידוש -
קדושת היום עדיפא
יין - כדי לסמוכו להבדלה דעיקר הבדלה על היין הבדלה
מרתא - נהי"ק [3] נר - דאומרו
גם בלא יין
הבדלה -
קודם מלוים ליוצא
יין - כדי לתת אותו
בין הבדלה לקידוש
קידוש

כשצריך לעשות גם הבדלה וגם ברכת המזון על כוס אחת, כיצד סדר הברכות?

אליבא דב"ש אליבא דב"ה
לר' מאיר נר, מזון, בשמים, הבדלה נר, בשמים, מזון, הבדלה
לר' יהודה מזון, נר, בשמים, הבדלה מזון, בשמים, נר, הבדלה

פסחים דף קג: א

כיצד נהגו האמוראים דלהלן בברכת היין?

כיצד נהגו? ומפני מה?
אמימר בירך על כל כוס וכוס שהביאו לו משום שהיה נמלך,
דאחר כל כוס הסיח דעתו מלשתות עוד
מר זוטרא בירך על כוס ראשונה וכוס ברהמ"ז דס"ל כתלמידי דרב,
שצריך לברך שוב על כוס ברהמ"ז
רב אשי בירך רק פעם אחת חולק הוא על תלמיד דרב,
וסובר שפוטר גם יין דברהמ"ז
-------------------------------------------------

[1] כן הגירסא לפינו ובתוס', אולם ברשב"ם שינה את הגירסא, דלוי ס"ל יהנ"ק, רבה אמר קני"ה.

[2] אבל קידוש אפשר לעשות גם על הפת. וכתבו התוס' (בד"ה קני"ה), שלר"ת דס"ל דאין מקדש על הפת יש לפרש שאם היה מרחיק את היין מן ההבדלה יחשבו שלא בא היין אלא בשביל הקידוש ולכבוד יו"ט.

[3] כך גריס רשב"ם וכן הוא בדקדוקי סופרים, (ולא כפי הגירסא שלפנינו ניה"ק), ולפ"ז הביאה הגמ' ראיה לשיטה זו שכך אמר רבי בשם ר' ישמעאל בר' יוסי שאמר משום אביו ובשם ר' יהושע בן חנניה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף