1)

TOSFOS DH RAVA AMAR YAHANAK V'LEVI AMAR K'NIYAH

תוס' ד"ה רבה אמר יהנ"ק ולוי אמר קני"ה

(SUMMARY: Tosfos discusses the Rashbam's change in the text.)

רשב"ם מהפך הגירסא משום דרב ושמואל ולוי חברים היו.

(a)

New Text: The Rashbam switches the text, since Rav Shmuel and Levi were contemporaries.

ואין צריך להפך משום זה ...

(b)

Refutation: It is not however, necessary to switch the text for his reason ...

דגמ' נקט כל אותם שאומרים יין תחלה: יקנ"ה ינה"ק יהנ"ק, ואח"כ אותם שאומרים קידוש ברישא: קני"ה קינ"ה, ואח"כ נר תחלה: נקי"ה ניה"ק.

1.

Reinstating Original Text: Since the Gemara lists (together) all those who put wine first: 'Yokneh', 'Yinhak', 'Yehenak', then those who put Kidush first: 'K'niyah', 'Kinah', and then those who put Ner first: 'Nekiyah', Niyhak'.

ומיהו בירושל' משמע כפירוש רשב"ם.

(c)

Support for New Text: In the Yerushalmi however, it is implied like the Rashbam.

2)

TOSFOS DH K'NIYAH

תוס' ד"ה קני"ה

(SUMMARY: Tosfos discusses as to why he places Yayin next to Havdalah.)

פירש רשב"ם, דרוצה לסמוך יין להבדלה משום, דמקדשין על הפת, ואין מבדילין על הפת.

(a)

Explanation #1: The Rashbam explains that he wants to place Yayin next to Havdalah (rather than next to Kidush), since it is possible to recite Kidush over bread, but not Havdalah.

ולפי מה שפירש ר"ת לקמן (ד' קו: בד"ה מקדש) דאין מקדשין על הפת ...

(b)

Explanation #2: But according to Rabeinu Tam, who explains later (Daf 106:) that one cannot recite Kidush over bread ...

יש לפרש שאם הי' מרחיק יין מן הבדלה, יאמרו שאינו בא אלא בשביל קידוש שהוא לכבוד יו"ט.

1.

Explanation #2 (cont.): One can explains that it is because if one were to distance wine from Havdalah, people would say that it only comes on account of Kidush, in honor of Yom-Tov.

3)

TOSFOS DH V'HILCH'SA K'RAVA

תוס' ד"ה והלכתא כרבא

(SUMMARY: Tosfos explains why it is necessary to Pasken like Rava.)

משום [אינך] אמוראין אצטריך לפסוק כרבא, ולא משום אביי, דקיי"ל (ב"ק ד' עג.) בכולי גמרא כרבא לגבי אביי בר מיע"ל קג"ם.

(a)

Clarification: It is necessary to Pasken like Rava an account of the other Amora'im, but not because of Abaye, since, in the whole of Shas, we Pasken like Rava whenever he argues with Abaye, with the exception of 'Ya'l K'gam'.

4)

TOSFOS DH V'AMAR REBBI YOCHANAN NAHAGU HA'AM K'BEIS HILLEL

תוס' ד"ה ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הלל

(SUMMARY: Tosfos first explains how Rebbi Yochanan can apparently rule against a S'tam Mishnah, then discusses the word 'Nahagu'.)

והשתא חולק רבי יוחנן א'סתם משנה.

(a)

Implied Question: It transpires that Rebbi Yochanan now argues with a S'tam Mishnah.

ואיכא למימר שבלשון יחיד היה שונה אותה, והיה שונה בה דברי רבי מאיר בהדיא.

(b)

Answer: One can answer that he cited the Mishnah in the name of a Yachid, by specifically mentioning Rebbi Meir's name there.

והאי 'נהגו' לא הוי כהאי 'נהגו' דבפרק בתרא דתענית (ד' כו:), דמפרש דאורויי לא מורינן, ואי עבדי לא מחינן בידיהן.

(c)

Conclusion: And the 'Nahagu' here is not the same as the 'Nahagu' in the last Perek of Ta'anis (Daf 26:) where it means that, on the one hand we do not specifically rule like that, on the other if people act according to it, we do not object'.

5)

TOSFOS DH BARICH A'KASA KAMA

תוס' ד"ה בריך א'כסא קמא

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Sugya with the Mishnah in B'rachos.)

של קידוש וא'כסא דברכתא של בהמ"ז.

(a)

Clarification: (The firs cup refers to) that of Kidush, and (the last one to) that of Birchas ha'Mazon.

והא דתנן בכיצד מברכין (ברכות דף מב.) 'בירך על היין שלפני המזון פטר יין שלאחר המזון ...

(b)

Implied Question: But when the Mishnah in 'Keitzad Mevorchin' (B'rachos, Daf 42.) writes 'Beirach al ha'Yayin she'Lifnei ha'Mazon Patar Yayin she'le'Achar ha'Mazon' ...

היינו לאחר הסעודה וקודם ברכת המזון ...

(c)

Answer: It is referring to the wine at the end of the meal, before Birchas ha'Mazon ...

שהיו רגילי' לשתות יין אחר הסעודה קודם ברכת המזון.

1.

Conclusion: Because in those days it was customary to drink wine after the meal before Benching.

6)

TOSFOS DH LO HAVI YAD'ISU I MASHKO

תוס' ד"ה לא הוי ידעיתו אי משקו

(SUMMARY: Tosfos disagrees with the Rashbam's explanation.)

פרשב"ם, 'כי ברכיתו א'כסא קמא, לא ידעיתו אי יהבו לכו כסא אחרינא; והוה כל חד כתחלת סעודה'.

(a)

Explanation #1: The Rashbam explains 'When you recite a B'rachah over the first cup, you won't know whether they will give you another cup; in which case each cup is considered like the beginning of the meal'.

ולפירושו משמע שהיו מברכין נמי תוך הסעודה,

(b)

Explanation #1 (cont.): According to the Rashbam's explanation, it implies that they also used to recite a B'rachah in the middle of the meal.

וקשה, דהא משמע שהיו עושים בי ריש גלותא כרבא דבריך א'כסא קמא וא'כסא דברכתא ולא על כל כסא?

(c)

Question: It seems however, that in the house of the Resh Galusa they used to do like Rava who recited a B'rachah only before the first and last cups?

וזהו דוחק לומר שלא היו שותים בבי ריש גלותא יין באמצע הסעודה.

(d)

Refuted Answer: And it is a Dochek to say that in the Resh Galusa's house they did not used to drink wine in the middle of the meal.

לכך נראה לפרש שלא היו מברכין תוך הסעודה, כי היו יודעים שיתנו להם יין כל צרכן.

(e)

Explanation #2: It therefore seems that they did not used to recite a B'rachah during the meal, since they knew that their host would provide them with as much wine as they wanted.

אבל בבהמ"ז לא היה כוס כי אם למברך, והיו מסתפקים אם יגיע להם לשתות ממנו.

1.

Explanation #2 (cont.): Only for Birchas ha'Mazon, where only the Mevarech had a cup of wine, they were not sure whether the Kos would reach them or not.

7)

TOSFOS DH ANA D'AVDI K'TALMIDEI D'RAV

תוס' ד"ה אנא דעבדי כתלמידי דרב

(SUMMARY: Tosfos discusses reciting a B'rachah Acharonah before Birchas ha'Mazon over wine that one drank during the meal.)

פירש רשב"ם, אף על גב דשמעינן מהכא דברכת המזון אפסוקי סעודתא הוא, מכל מקום לא בעי לברוכי אחר יין שבסעודה מקמי דליבריך ברכת המזון.

(a)

Explanation #1: The Rashbam explains that, although we learn from here that Birchas ha'Mazon breaks the meal, it is nevertheless not necessary to recite a B'rachah before Birchas ha'Mazon, over the wine that one drank during the meal,.

לפי שברכת המזון פוטרתו.

1.

Reason: Since Birchas ha'Mazon covers it.

דהשתא בברכה אחת מעין שלש סגי, כל שכן בשלש ברכות.

2.

Reason (cont.): Because if 'one B'rachah that is like three' will suffice, how much more so three B'rachos!

והכי איתא בה"ג.

(b)

Support: And the B'hag too, learns like that.

ומיהו אין זה ק"ו ...

(c)

Refutation: This is not a valid Kal va'Chomer however ...

דהא פסקינן בברכות (דף מא:) 'דברים הבאים שלא מחמת הסעודה אחר הסעודה - פי' וקודם ברכת המזון, טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם'.

1.

Refutation (cont.): Seeing as we Pasken in B'rachos (Daf 21:) that 'things that are brought to the table that are not part of the meal, after the meal (i.e before Birchas ha'Mazon), require a B'rachah both before and after them' ...

וכן תאנים וענבים בתוך הסעודה לרב ששת, ולא מיפטרו בג' ברכות דבהמ"ז.

2.

Refutation (concl.): And the same applies to figs and grapes that are brought during the meal - and they ate not covered by the three B'rachos of Birchas ha'Mazon.

ורש"י פירש בתשובה דצריך לברך אחריו, כמו תאנים וענבים לרב ששת,

(d)

Explanation #2: Rashi, in a Teshuvah, explains that one needs to recite a B'rachah after it (wine) just as one does after figs and grapes according to Rav Sheishes.

ואין נראה, דהא מסקינן התם 'אמר רב פפא - "הלכתא דברים הבאים שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה, טעונין ברכה לפניהם ולא לאחריהם ...

(e)

Refutation: This is not correct however, since the Gemara, citing Rav Papa, concludes there that 'things that are brought to the table that are not part of the meal, during the meal, require a B'rachah before but not after them ...

לאחר הסעודה, טעונין בין לפניהם בין לאחריהם'.

1.

Refutation (cont.): After the meal, require a B'rachah both before and after them.

והיינו דלא כרב ששת.

2.

Conclusion: And this is not like Rav Sheishes.

103b----------------------------------------103b

8)

TOSFOS DH ANA D'AVDI K'TALMIDEI D'RAV (continued from Amud 'Alef').

תוס' ד"ה אנא דעבדי כתלמידי דרב

(SUMMARY: Tosfos discusses reciting a B'rachah Acharonah before Birchas ha'Mazon over wine that one drank during the meal.)

ואע"ג דרש"י פירש התם לאחר הסעודה - כלומר, דברים הרגילים לבא אחר הסעודה כגון תאנים וענבים אפי' באים בתוך הסעודה, צריכין ברכה לפניהם ולאחריהם.

(a)

Answer: And even though Rashi interprets there 'after the meal' to mean things that are normally brought to the table after the meal, such as figs and grapes, that even if one brings them during the meal they require a B'rachah bot before and afterwards.

אין נראה פירוש זה כדמפרש שם.

(b)

Refutation #1: This explanation is not correct, as Tosfos explains there.

ועוד, דלא דמי לתאנים וענבים, דיין חשיב בא מחמת הסעודה, ולא צריך לברך אחריו לכולי עלמא,

(c)

Refutation #2: Furthermore wine is not comparable to figs and grapes, since it is considered as part of the meal, and does not therefore require a B'rachah afterwards, according to all opinions.

ואע"ג דאמר התם 'שאלו את בן זומא - מפני מה אמרו 'דברים הבאין מחמת הסעודה בתוך הסעוד' אין טעון ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם?

(d)

Implied Question: Even though the Gemara explains there that when they asked ben Zoma - why 'Devarim ha'Ba'in Machmas ha'Se'udah be'Toch ha'Se'udah Ein Ta'un B'rachah Lo Lifneihem ve'Lo le'Achareihem', he replied ...

מפני שפת פוטרתן. אי הכי, יין נפטריה פת - פירוש ואנן תנן 'הביאו להם יין תוך המזון, כל אחד מברך לעצמו'?

1.

Implied Question (cont.): "Because bread covers them". And when they asked him why bread does not then cover wine (as we learned 'If they brought wine to the table wine during the meal, each participant recites his won B'rachah') ///

ומשני 'שאני יין, הואיל וקובע ברכה לעצמו'?

2.

Implied Question (concl.): He answered "Wine is different, seeing as it fixes a B'rachah for itself'?

התם לא מיירי אלא בברכה שלפניו, אבל לענין ברכה שלאחריו, לא אשכחן דחשיב.

(e)

Answer: That is speaking about the B'rachah before, but as far as the B'rachah afterwards is concerned, we do not find that it is Chashuv.

ואין מנהג לברך אחר היין בתוך הסעודה ...

(f)

Conclusion: It is not the Minhag to recite a B'rachah after wine during the meal ...

ואפילו יין דלאחר הסעודה נראה שאין צריך לברך אחריו ...

1.

Conclusion (cont.): And it would seem that one does even need to recite a B'rachah over wine that one drinks after the meal ...

דלעולם חשוב מחמת הסעודה.

2.

Reason: Since it (wine) is always considered part of the meal.

והא דקאמר 'דברים הבאים אחר הסעודה צריכין ברכה לפניהם ואחריהם'?

(g)

Implied Question: And when the Gemara rules that things that are brought to the table after the meal require a B'rachah both before and after them ...

היינו חוץ מיין.

1.

Answer: That is with the exception of wine.

ומיהו אנו אין אנו מסלקין ידינו מפת עד ברכת המזון. והכל קרוי 'תוך הסעודה', ואין שום דבר טעון ברכה אחריו, דברכת המזון פוטר.

(h)

Conclusion: We however, do not withdraw from the bread until Birchas ha'Mazon; In fact, everything is considered part of the meal, in which nothing requires a B'rachah after it, since it is all covered by Birchas ha'Mazon

ובימי החכמים היו מסיחין מן הפת בעקירת שלחן קודם ברכת המזון, ואז היו רגילין לשתות יין ולאכול פירות.

(i)

Conclusion (cont.): And the days of the Chachamim were different in that they used to withdraw from the bread by removing the table before Birchas ha'Mazon, art which point they used to drink wine and eat fruit.

9)

TOSFOS DH KEIVAN D'AMAR HAV V'NIVRICH ITSAR L'MISHTI

תוס' ד"ה כיון דאמר הב וניבריך איתסר למישתי

(SUMMARY: Tosfos discusses a Gemara in B'rachos in light of this ruling.)

וא"ת, בפ' ג' שאכלו (ברכות דף מ"ח.) גבי ינאי מלכא ... דקאמר 'מאן יהיב לן גברא דמברך לן, דהוי הב וניבריך', היכי נצטרף תו עמהן ר"ש בן שטח?

(a)

Question: In Perek Sheloshah she'Achlu (B'rachos, Daf 48.) where Yanai ha'Melech declared 'Who will give us someone to Bench Mezuman (which is equivalent to 'Hav ve'Nivrich)?' How could Shimon ben Shetach possibly combine with them ...

הא אמרי' לעיל בההוא פרקין (דף מז.) ד'רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא, על ואתא רב שימי בר חייא הוה קמסרהב ואכיל. אמרו ליה "מאי דעתך לאצטרופי בהדן, אנן אכלינן?"

1.

Question (cont.): Bearing in mind the Gemara there which cited the episode (on Daf 47.) where Rav and Shmuel were sitting at the table, when Rav Shimi bar Chiya entered and insisted on eating with them. But they said to him - 'What do you think; That you can join us for a Mezuman? We have already finished eating.

אלמא כיון דגמרו מלאכול, תו לא מצטרפי?

2.

Question (concl.): We see from there that once two people have finished eating, the third one is no longer permitted to make up a Mezuman?

וי"ל, בלאו הכי אמרי' התם 'הוא דעבד לגרמיה, שהוציאם אע"פ שלא אכל כזית דגן.

(b)

Answer: In any event, the Gemara says there that he (Rebbi Shimon ben Shetach) acted off his own bat (and what he did was not according to the Halachah).

10)

TOSFOS DH BARICH A'KOL KASA V'KASA

תוס' ד"ה בריך אכל כסא וכסא

(SUMMARY: Tosfos reiterates that this ruling is confined to the B'rachah Rishonah but not to the B'rachah Acharonah.)

אחריו לא היה מברך, דברכת המזון פוטרת.

(a)

Clarification: He did not recite a B'rachah afterwards, since Birchas ha'Mazon covered it.

והא דשינוי מקום צריך לברך

(b)

Implied Question: And when the Gemara rules that a change of location requires a B'rachah ...

היינו דוקא לפניו ולא לאחריו כדפיר' לעיל.

(c)

Answer: That refers to the B'rachah before, not the B'rachah afterwards.

11)

TOSFOS DH RAV ASHI BARICH A'KASA KAMA V'SU LO BARICH

תוס' ד"ה רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך

(SUMMARY: Tosfos discusses whether a Kos shel Mitzvah requires a B'rachah, and subsequently, as to why the second cup of the Seider then requires a B'rachah._

אע"ג דברכת המזון טעונה כוס, לא היה מברך.

(a)

Clarification: Even though Birchas ha'Mazon requires a Kos, he did not recite a B'rachah over it.

ובירושלמי נמי קאמר דאם התחיל לסעוד בע"ש מבעוד יום, אין צריך בקידוש לברך 'בפה"ג' - משמע דכל דבר מצוה הטעון כוס, א"צ לברך 'בפה"ג' היכא דלא הוי הפסק.

(b)

Support: The Yerushalmi too, says that if one begins to eat on Erev Shabbos before Shabbos comes in, it is not necessary to recite 'Borei P'ri ha'Gafen' over Kidush - implying that any D'var Mitzvah that requires a Kos, does not require a 'Borei P'ri ha'Gafen', unless there is a Hefsek.

וא"ת, א"כ אמאי מברכין בכוס שני שאחר הגדה 'בפה"ג', אפילו תהא הגדה טעונה כוס אין צריך לברך שכבר בירך על כוס ראשון? בשלמא על כוס ברכת המזון צריך לברך דהוי הפסק, כדאמר הכא?

(c)

Question: If so, why does one recite 'Borei P'ri ha'Gafen' over the second cup, after the Hagadah - even if the Hagadah requires a cup of wine, it should not be necessary to recite a B'rachah over it, since one already recited a B'rachah over the first cup? Granted that over Birchas ha'Mazon one needs to recite a B'rachah, since it is a Hefsek, as it says here?

וי"ל, דהגדה והלילא נמי הוי הפסק.

(d)

Answer: Because the Hagadah and Hallel are also a Hefsek?

ואע"ג דבין ראשון לשני אם רצה לשתות ישתה.

(e)

Implied Question: Even though between the first and second cups one is permitted to drink if one so wishes ...

מכיון דהתחיל 'אשר גאלנו', אסור לשתות, והוי כמו ברכת המזון דמסקינן הכא דצריך לברך.

(f)

Answer: Once one begins 'Asher Ge'alanu' it is forbidden to drink, in which case it is like Birchas ha'Mazon, which requires a B'rachah, as we conclude here.

ומ"מ, חשיב קידוש במקום סעודה, דלענין זה לא חשיבא הגדה הפסק.

(g)

Chidush: Nevertheless, it is considered Kidush in the location of the meal, since in that regard, the Hagadah is not considered a Hefsek.

ולמאי דפרישית דהויא הגדה הפסק, צריך לברך אחר ירקות 'בורא נפשות'.

(h)

Implied Halachah: According to what Tosfos just wrote, that Hagadah is a Hefsek, one is obligated to recite 'Borei Nefashos' after the vegetables.

וגם נראה לברך אחר כל ארבע כוסות 'על הגפן' חוץ מכוס שני הסמוך לסעודה.

(i)

Conclusion: It would seem that one needs to recite 'al ha'Gefen' after each of the four cups except for the second one, which is close to the meal.

וגם אחר ב' כוסות של אירוסין ונשואין נראה דצריך לברך אחר כל אחד 'על הגפן'.

1.

Extended Halachah: Likewise, one needs to recite 'al ha'Gefen' after each of the two cups of Erusin and Nisu'in.

12)

TOSFOS DH V'KA'AMAR RAV YIKNEH

תוס' ד"ה וקאמר רב יקנ"ה

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation as to Rav Ashi's source.)

פי' בקונטרס דדייק מדלא מצריך לברך תרי זימני 'בפה"ג' - חד א'קידוש וחד א'הבדלה - אלמא לא הוי קידוש הפסק, והוא הדין נמי ברכת המזון.

(a)

Explanation #1: The Rashbam explains that Rav Ashi extrapolates from the fact one does not require two times 'Borei P'ri ha'Gafen' - one for Kidush and one for Havdalah - that Kidush s not considered a Hefsek, and the same applies to Birchas ha'Mazon.

וקשה, דאיך יברך פעמים 'בפה"ג' על כוס א'? וזה לא מצינו!

(b)

Question: How can possibly recite two times 'Borei P'ri ha'Gafen' over one cup of wine? We never find such a thing!

ונראה, דדייק מדלא תיקנו יין לבסוף, ש"מ, דלא הוי הפסק הוא הדין נמי ברכת המזון.

(c)

Explanation #2: It therefore appears that he extrapolates from the fact that they did not institute wine at the end, that it is not a Hefsek, and the same applies to Birchas ha'Mazon.

13)

TOSFOS DH V'LO HI ETC.

תוס' ד"ה ולא היא כו'

(SUMMARY: Tosfos reconciled the conclusion here with the Gemara in Chulin.)

והכי מסקינן - דמברכין א'כסא דברכתא.

(a)

Clarification: And this is the Gemara's conclusion, that one recites a B'rachah over the Kos shel Br'achah.

וקשה, דאמרינן בכיסוי הדם (חולין דף פז.) ד'כוס של ברכה אתה שותה או מ' זהובים אתה נוטל!'

(b)

Question: We learned in 'Kisuy ha'Dam' (Chulin, Daf 87.) - 'Either you drink the Kos shel B'rachah or you take forty gold pieces!'

והשתא האיכא נ' זהובים, בשביל ברכת 'בורא פרי הגפן'?

1.

Question (concl.): Why not fifty, on account of the B'rachah of 'Borei P/'ri ha'Gafen'?

וי"ל, דהתם לא נקט נ' משום רב אשי דלא בריך א'כסא דברכתא.

(c)

Answer #1: It does not contend with it there, on account of Rav Ashi, who did not recite a B'rachah over the Kos shel B'rachah.

ועוד, פעמים מברכין ברכת המזון בלא כוס.

(d)

Answer #2: Moreover, there are times that one recites Birchas ha'Mazon without a Kos.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF