פסחים דף קה. א

מה הדין אם הגיע זמן הבדלה להתחיל לאכול ולשתות או להפסיק מלאכול ולשתות?

להפסיק אם היה אוכל או שותה אם רוצה להתחיל לאכול או לשתות
לענין אכילה אין צריך להפסיק אסור להתחיל
לענין שתיה צריך להפסיק
(מלבד אם הוא באמצע סעודה דמותר גם לשתות)
יין ושכר: אסור
מים - לרב ורבנן דבי רב אשי: מותר
- לרב הונא: אסור

פסחים דף קה: א

כיצד שמעינן מהברייתא [1] את השמונה דינים דלהלן?

מה הם הדינים הנלמדים? כיצד הם נלמדים?
א. המבדיל בתפלה
צריך שיבדיל על הכוס
דאמרה "הנכנס במוצ"ש"
ומסתמא התפלל ערבית והבדיל
ב. ברכת המזון טעונה כוס דאמרה "מניחו לאחר המזון"
ג. כוס של ברכת המזון
וקידוש טעון שיעור רביעית
דאל"כ למה מניחו לאחר המזון
- יחלקו לשנים
ד. המברך על כוס של ברכה
צריך לטעום ממנו
דאל"כ יעשה הבדלה ולא ישתה
ואח"כ יאכל ויברך עליו
ה. הטועם מכוס פגמו
ואינו ראוי לכוס של ברכה
דמיירי שיש לו קצת [2] יותר מרביעית
ואם לא היה פגום - ישאיר רביעית לברכת המזון
ו. האוכל לפני הבדלה יכול להבדיל
ואין צריך לחכות למחר
דאמרה שעושה הבדלה
אחרי שאכל
ז. דאם אין לו אלא כוס אחת
אומר עליו ב' קדושות
דאמרה משלשלן כולן לאחריו
ח. דהברייתא כב"ש אליבא דר' יהודה [3] דאמרה שמברך על היין מאור בשמים והבדלה
-------------------------------------------------

[1] לשון הברייתא: הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו.

[2] פירשו התוס' (בד"ה שמע) שמיירי שמה שאמר שיש לו כוס אחת הכוונה שיש לו רק קצת יותר משיעור רביעית אבל אין לו שני רביעיות, והיינו שיש לו שיעור מלא לוגמיו יתר על רביעית, ולכן כשיעשה הבדלה יוכל לטעום מלא לוגמיו.

[3] לעיל (דף קג.) נזכרה דעת ר' יהודה אליבא דב"ש שסדר הברכות הוא ברכת המזון נר בשמים והבדלה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף