פסחים דף קו: א

הנוטל ידיו קודם הקידוש, מה יעשה?

מה יעשה ומדוע?
לרב ברונא בשם רב ישמע את הקידוש מאחר משום היסח דעת [1]
לרב יצחק בר שמואל
בר מרתא בשם רב
יכול לקדש בעצמו אפי' על יין
ואח"כ יאכל פת על סמך נטילה ראשונה
אין קידוש
נחשב כהיסח דעת [2]

טעם, האם מותר לו להבדיל בעצמו או לקדש בעצמו?

טעם מהו שיקדש? טעם מהו שיבדיל?
לרב הונא אמר רב אינו מקדש [3] לרב הונא [4] ולרב ירמיה מבדיל בעצמו
לרב יוסף אמר שמואל אינו מקדש לרב אסי ולרב יוסף א"ש אינו מבדיל
לרבה אמר רב נחמן א"ש מקדש בעצמו לרבה אמר רב נחמן א"ש מבדיל בעצמו
-------------------------------------------------

[1] והגם שאמר רב עצמו בחולין (דף קו:) דנוטל ידיו בבוקר ומתנה עליהם כל היום, היינו דוקא היכא דאין לו מים.

[2] פי', מזה שמצינו שהיה רב מקדש לפעמים על פת ועל כרחך שהיה נוטל קודם, ש"מ שאין ברכת הקידוש עושה הפסק בין הנטילה לאכילת הפת, ואין חילוק בין אם מקדש על פת או על יין.

[3] אלא יחכה עד מחר ויקדש, או שישמע את הקידוש מאחרים.

[4] הרשב"ם מפרש שאמר זאת בשם רב, ומה שאמר לקמן דר' ירמיה כרביה ס"ל היינו כרב. ותוס' (בד"ה שבקיה) חולקים, וס"ל שרב הונא אמר את זה משם עצמו, ורביה דר' ירמיה הוא רב הונא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף