בבא בתרא דף קמ"ז ע"א

איזה רוח לעולם קשה, ואיזה לעולם טובה - לרשב"ם?

רוח מזרחית רוח מערבית
בארץ ישראל קשה יפה [1]
בבל יפה [2] קשה

איזה רוח לעולם קשה, ואיזה לעולם טובה - לתוס'? [תד"ה לא].

רוח מזרחית רוח מערבית
בארץ ישראל יפה [3] קשה
בבל קשה יפה

-------------------------------------------------

[1] וזה שאמרה הברייתא שאם נטה עשן המערכה לצד מזרח, והיינו שנשבה רוח מערבית והטתה אותו לצד מזרחי בני ארץ ישראל שמחים, היות שרוח מערבית מרבה את הגשמים, משא"כ ברוח מזרחית שמונעת את המטר לגמרי.

[2] היות שבבל היא ארץ מצולה ומלוחלחת בהרבה מים, ולכן עדיף להם שלא יהיה מטר, ויפה להם רוח מערבית.

[3] הנה תוס' הביאו מסוגיא דלעיל דף כ"ה ע"ב שאדרבה רוח מזרחית גורמת לגשמים יותר מדאי, ובמערבית הוא כשיעור, וא"כ הכל מתהפך. וראה בר"ש מדעסוי וברא"מ הורביץ.

עוד חומר לימוד על הדף