1)

TOSFOS DH Oh Dilma Basar Behemah Azlinan

תוספות ד"ה או דלמא בתר בהמה אזלינן

(SUMMARY: Tosfos explains that the animal must be mostly outside.)

תימה אם הבהמה בפנים פשיטא דגברי טהורים כדמוכח כולה שמעתין

(a)

Question: If the animal is inside, obviously the people are Tehorim, like is proven from the entire Sugya!

ויש לומר דה''ק בתר בהמה דוקא אזלינן בתר רובא אבל בגברי לא

(b)

Answer: It means as follows. Do we follow the majority only regarding the animal, but not regarding people?

2)

TOSFOS DH Oh Dilma Kivan d'Hadur Hadur

תוספות ד"ה או דלמא כיון דהדור הדור

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss whether it is Metamei after it was returned.)

פי' בקונטרס דמבעיא ליה לענין טומאת בגדים של אלו שהוציאו

(a)

Explanation #1 (Rashi): He asks about Tum'as Begadim of these who took it out.

וקשה אטו מחיצות עזרה (מקום) (צ"ל מקוה - גליון) טהרה דכיון שנטמאו מי יטהרם

(b)

Objection: Are the walls of the Azarah a Mikveh to be Metaher?! Once [the people and their Begadim] became Tamei, who will be Metaher them?!

ונראה לפרש דמבעיא ליה לענין הנוגע בפנים דדלמא כיון דיצאו בחוץ אע''ג דחזרו הנוגע בפנים טמא

(c)

Explanation #2: He asks about one who touches inside. Perhaps once they went outside, even though they returned, one who touches [them] inside is Tamei.

ומסיק דמיבעיא ליה (כיון) (צ"ל כגון - גליון בשם צאן קדשים) דנקטי בבקולסי ומיירי בעומד בחוץ ואוחז במקלות להוציאם לאחר (שיחזרו) (צ"ל שחזרו - גליון בשם צאן קדשים) כדפירש בקונטרס. הג''ה

1.

We conclude that he asks about when they carry it on poles. We discuss when he stands outside and holds the poles to take them out after they returned, like Rashi explained. This is a comment.

3)

TOSFOS DH Parim ha'Nisrafim

תוספות ד"ה פרים הנשרפים

(SUMMARY: Tosfos explains the question about when they returned.)

שיצאו הפרים והאנשים וחזרו הפרים וגברי מהו פשיטא האנשים וגם בגדים שהיו עליהם טמאים ובחזרתן לא נטהרו

(a)

Explanation: The bulls and people left, and the bulls and people returned. What is the law? Obviously, the people and the garments that were on them are Tamei, and when they returned they did not become Tahor!

אלא אם אנשים אחרים נכנסו בעזרה ויתעסקו בהוצאתן או הראשונים לבשו בגדים אחרים מי הוו טמאים בעסק זה קודם שיצאו חוץ לעזרה

1.

Rather, [we ask about] if other people entered the Azarah and engaged in taking them out, or the first people wore other garments. Are they Tamei through this activity before they leave the Azarah?

כיון שיצאו הפרים כבר חשוב כאילו מוציאים אותם מפתח עזרה ולחוץ

2.

Since the bulls already left, it is considered as if they take them out of the opening of the Azarah and outside [even before they leave now]?

וקאמר (מי) (צ"ל אי - גליון בשם צאן קדשים) תלי מילתא בהוצאת הפר לבדו אע''פ שלא יצאו האנשים א''כ גבי סובלין אותן במוטות כיון שיצא הפר ולכך נטמאו הראשונים אם כן גם דגואי נטמאו

(b)

Explanation (cont.): [The Gemara] says that if the matter depends only on taking out the bull, even though the people did not leave, if so, when they carry it on poles, once the bull left, and therefore the first ones are Tamei, if so also the ones inside became Tamei;

ותסברא שיהא תלוי ביציאת הפר לבדו והא בעינן ואחר יבא אל המחנה

1.

[It challenges] is this reasonable, that it depends only on the bull leaving? We require "afterwards he will enter the Machaneh"!

אלא פשיטא (דבעיא) (צ"ל דבעינן - גליון בשם צאן קדשים) גם שיצאו האנשים עם הפרים ולכך דגואי לא מטמאי

2.

Rather, obviously we require also that the people leave with the bulls. Therefore, those inside are not Metamei (their garments);

וגם בבעיא דילך אנשים אחרים שמעולם לא יצאו פשיטא דטהורין או גברי קדמאי אם לבשו בגדים אחרים

3.

Also in your question, about other people who never left, obviously they are Tehorim, or the initial people, if they wore different garments!

אלא רבי אלעזר הכי בעי דנקטי בבקולסי שהפרים יצאו וחזרו [צ"ל ובאו] אנשים אחרים ועמדו חוץ לעזרה ומוציאין הפרים שבתוך העזרה במקלות

(c)

Conclusion: Rather, R. Elazar asks as follows. They held it on poles. The bulls left and returned, and other people came and stood outside the Azarah and take out the bulls in the Azarah with poles;

מי אמרינן כיון שהפרים כבר יצאו והאנשים עומדים בחוץ חשוב כאילו מוציאין אותן מפתח עזרה ולחוץ וטמאין

1.

Do we say that since the bulls already left, and the people stand outside, it is considered as if they take them outside the opening of the Azarah, and they are Tamei;

או חשוב כאילו לא יצאו הפרים מעולם לחוץ וטהורים

2.

Or, is it considered as if the bulls never left, and they are Tahor?

אבל אם נכנסו בפנים גברי חדשים או הראשונים בבגדים חדשים כיון שמעולם אלו לא יצאו פשיטא דטהורים אע''פ שיצאו כבר הפרים

i.

However, if new people entered inside, or the initial people in new clothes, since these never left, obviously they are Tehorim, even though the bulls already left.

(מה שבפנים אינו) (צ"ל ומה שפירשתי דמיבעיא ליה לענין הנוגע - גליון בשם צאן קדשים) בפנים אינו מבואר וזה עיקר. ברוך ד''ך

(d)

Remark: What I explained (above, Explanation #2 in DH Oh Dilma Kivan) that he asked about one who touches inside is not clear. This is primary. This is from R. Baruch.

4)

TOSFOS DH Mechusar Yetzi'ah k'Mechusar Ma'aseh Dami Oh Lo

תוספות ד"ה מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי או לא

(SUMMARY: Tosfos defends the Havah Amina that they are Metamei.)

וא''ת אי מטמאו בפנים אם כן יטמאו את האימורים

(a)

Question: If they are Metamei inside, if so they are Metamei the Eimurim! (How can we be Maktir the Eimurim?)

ויש לומר דמחוסר חתיכה פשיטא דהוי כמחוסר מעשה

(b)

Answer: Something that needs to be cut, obviously it is like Mechusar Ma'aseh (so the Par is not Metamei them before they are removed);

ולא תטמאו בשעת פרישתן דמיירי בניתזין (בעל) (צ"ל בכל - גליון בשם צאן קדשים) כרחו

1.

And they do not become Tamei at the time they separate [from the Par], for we discuss when they are cut off with all his strength. (In such a case, they do not receive Tum'ah from their source - Kerisus 15b, Tosfos Chulin 72a-b.)

105b----------------------------------------105b

ובירושלמי גרסינן בסוף פרק שני שעירים רבי אליעזר שאל פרים הנשרפין ושעירים הנשרפים מהו שיטמאו בגדים (צ"ל אוכלין - קרן אורה, קדשי דוד) בלא הכשר ובלא טומאה מפני שסופן לטמאות טומאה חמורה

(c)

Citation (Yerushalmi): R. Eliezer asked, Parim ha'Nisrafim and Se'irim ha'Nisrafim, are they Metamei food without Hechsher and without Tum'ah, because in the end they will have severe Tum'ah?

השיב רבי שמואל קפודקיא מעתה יטמאו אימורים אלא כשפרשו ואפילו תימא דלא פירשו כהדא אין מי חטאת מטמאין דבר לחזור ולטמאות ממנו

1.

Citation (cont.): R. Shmuel Kapudkiya answered if so, they would be Metamei the Eimurim! Rather, [he asked about] when (i.e. after the Eimurim) separated. And even if you will say that that they did not separate, Mei Chatas are not Metamei something to return and become Tamei from it. (Similarly, the bull is Metamei others, but it does not become Tamei.)

5)

TOSFOS DH u'Metamei Tum'as Ochlin bik'Beitzah

תוספות ד"ה ומטמא טומאת אוכלין בכביצה

(SUMMARY: Tosfos discusses how we know that it is in his hand.)

פי' בקונטרס מדקתני צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר אלמא בדנקיט ליה בידיה עסקינן דאי מחתא אארעא אמאי אינה צריכה הכשר

(a)

Explanation #1 (Rashi): Since [the Mishnah] taught that it needs intent, and it does not need Hechsher, this shows that we discuss when he is holding it in his hand. If it were on the ground, why would it not need Hechsher?!

ואי דנקיט ליה בפומיה אמאי צריכה מחשבה אין לך מחשבה גדולה מזו

1.

And if he is holding it in his mouth, why would it need intent? There is no greater intent than this!

וקתני כביצה אין כזית לא

2.

And [the Mishnah] taught a k'Beitzah yes (it is Metamei), but a k'Zayis no.

וקשה כיון דיש בו כביצה אע''ג דמחית אארעא מטמא בלא הכשר משום דסופו לטמא טומאה חמורה

(b)

Question: Since there is a k'Beitzah, even if it is on the ground, it is Metamei without Hechsher, for in the end it will have severe Tum'ah!

ולא דמי למחוסר יציאה דבפנים אין ראוי כלל לטמא ומשום הכי לא מבעיא ליה לרבנן בכביצה דנקיט בידיה

1.

This is unlike what is Mechusar Yetzi'ah inside. It is not proper at all to be Metamei. This is why [R. Aba bar Mamal] did not ask according to Rabanan when he holds k'Beitzah in his hand (for obviously it is Metamei)!

ונראה לפרש דהיינו טעמא דמשמע ליה דמיירי בנקיט בידיה משום דאז איכא חידוש לאשמועינן דבעי כביצה ולא חשיב כנקיט בפומיה

(c)

Explanation #2: It seems that the reason why it connotes to him that we discuss when he is holding it in his hand is because then there is a Chidush, to teach that k'Beitzah is required. It is not considered that he holds it in his mouth;

אבל במחית אארעא פשיטא דבעי כביצה

1.

However, when it is on the ground, obviously k'Beitzah is required.

ופי' הקונטרס יש לישב כמו שפירשתי לעיל )בהגהה - צאן קדשים מוחקו) וכן עיקר

(d)

Answer (to Question (b)): We can resolve Rashi like I explained above (105a DH Mechusar), that what was not cut is like Mechusar Ma'aseh. If also, also on the ground we can consider it to be Mechusar Ma'aseh.) This is primary.

6)

TOSFOS DH umid'Seifa R. Meir Reisha Nami R. Meir

תוספות ד"ה ומדסיפא ר''מ רישא נמי ר''מ

(SUMMARY: Tosfos points out another way we could have rejected this.)

הוה מצי למימר וליטעמיך הא קתני מציעתא האוכל אבר מן החי ממנה סופג את הארבעים והיינו דלא כרבי מאיר דקסבר אינו נוהג אלא בטהורה (צ"ל בבהמה טהורה - גליון, צאן קדשים) בפרק גיד הנשה (חולין דף קב:) (כדפרישית לעיל)

(a)

Observation: He could have said ul'Taimech (this is difficult also for you), that the middle clause taught "one who eats Ever Min ha'Chai from it receives 40 lashes." This is unlike R. Meir, who holds that [Ever Min ha'Chai] applies only to Tahor animals, in Chulin (102b).

1.

Note: The Dibur ha'Maschil shows that Tosfos had the text of Shitah Mekubetzes.

7)

TOSFOS DH Chiburei Ochlin Al Yedei Mashkin

תוספות ד"ה חיבורי אוכלין ע''י משקין

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of how liquid joins them.)

פי' בקונט' חצי זית נבלה מכאן וחצי זית נבלה מכאן ומשקה טופח באמצע ונוגע בשניהן מחברן לטמא אוכלין ומשקין הנוגעין באחד מן החצאין האלו

(a)

Explanation #1 (Rashi): A half-k'Zayis of Neveilah is here, and a half-k'Zayis of Neveilah is here, and a liquid Tofe'ach (it can wet something else) is in the middle and touches both of them. It joins them to be Metamei food and drink that touch one of these halves.

ואין חיבור לטומאה חמורה לטמא אדם וכלים וטעמא לא ידענא

1.

It is not a connection for severe Tum'ah, to be Metamei people or Kelim. I do not know the reason.

וכענין זה פירש בהקומץ רבה (מנחות דף כד.) גבי צירוף כלי וחיבור מים מהו

(b)

Remark: He explained similarly in Menachos (24a) regarding "Tziruf of a Kli a connection of water - what is the law?"

דפירש התם בקונטרס כלומר חצי עשרון שנטמא בצירוף כלי מהו שמטמא אחר בחיבור מים כגון אם יש שתי חצאי עשרון בכלי ואין נוגעין וחצי עשרון יש חוץ לכלי )השני - שיטה מקובצת כתב יד, צאן קדשים מחקוהו)

1.

Rashi explained there, i.e. half an Isaron became Tamei through Tziruf Kli. Can it be Metamei another through connection of water, e.g. if there are two half-Esronim in a Kli and they do not touch each other, and a half-Isaron outside the Kli...

וחיבור מים כגון ניצוק או צינור מחבר את של חוץ לכלי ואת שבתוך הכלי ונגע טומאה לזה שבכלי שאין נוגע במים ונטמא חבירו משום צירוף כלי מהו שיטמא זה את של חוץ בחיבור מים

2.

And water, i.e. a flow or pipe, connects what is outside the Kli and [one] inside the Kli, and Tum'ah touched the one in the Kli that does not touch the water, and the other one [in the Kli] became Tamei due to Tziruf Kli. Is it Metamei the one outside due to connection of water?

ודבר תימה הוא לומר שמשקין מחברין אוכלין לקבל טומאה ולטמא אחרים דאפילו עור אין מצרפו כדאיתא בהעור והרוטב (חולין דף קיז:)

(c)

Question #1: This is astounding, to say that liquid connects foods to receive Tum'ah or be Metamei others. Even skin does not join [meat attached to it], like it says in Chulin (117b)!

ועוד שפירש שמחברין (צ"ל שמתחברין - גמרא עוז והדר) ע''י ניצוק והלא אפי' למים עצמן קי''ל דאין ניצוק חיבור לטומאה

(d)

Question #2: Also, he explained that they are connected through a flow. Even water itself, we hold that a flow is not a connection for Tum'ah!

וקצת היה נראה לפרש דמיירי בשנימוחו ע''י המים ונדבקו יחד

(e)

Explanation #2: It seems that we discuss when they dissolved through water and stuck together.

ומיהו כעין פירוש הקונטרס יש משנה אחת במסכת טהרות (פ''ח מ''ח)

(f)

Support (for Explanation #1): There is a Mishnah like Rashi's Perush, in Taharos (8:8);

עריבה שהיא קטפרס וניצוק (צ"ל והבצק - צאן קדשים) מלמעלן ומשקה טופח מלמטן וג' חתיכות כביצה אינן מצטרפות וב' מצטרפות

1.

If a trough is inclined and a dough is above and a liquid Tofe'ach (there is enough to wet what touches it) is below and three pieces k'Beitzah (in all), they do not join. Two pieces join;

ור' יוסי אומר אף שתים אינן מצטרפות אלא א''כ רוצצות משקה ואם היה משקה עומד אפי' כעין החרדל מצטרף

2.

R. Yosi says, even two pieces join only if liquid is pressed between them. If liquid stands [not on an incline], even [tiny pieces like seeds of] mustard join.

ובתוספתא תניא אתרוג שנפרץ ותחבו בכוש או בקיסם אינו חיבור שאין חיבורי אדם חיבור

3.

The Tosefta (Uktzin 1:4) teaches that if an Esrog was split and a spindle or chip was inserted (to connect the parts), connection through man is not considered connection;

עיסה שנילושה במי פירות טהורה שאין לך דבר שהוא מחבר את האוכלין אלא שבעה משקין

i.

If a dough was kneaded with fruit juice, it is Tahor, for only the seven liquids connect food.

ודבר תימה הוא אם אין לישת [צ" מי - שיטה מקובצת כתב יד] פירות מועלת לחבר את הקמח

(g)

Question: This is astounding if kneading with fruit juice does not help to connect the flour! (Tzon Kodoshim asks that R. Akiva says so in Tevul Yom 3:4.)

ושמא לשה לאו דוקא אלא אורחא דמילתא נקט (דבר שאדם) ((צ"ל דכשאדם - שיטה מקובצת כתב יד) לש במי פירות פעמים שמי פירות מחברים שני חצאי זיתים של עיסה במשקים הבאים מזה לזה

(h)

Answer: Perhaps "kneaded" is not precise. [The Tosefta] discusses a common case, that when a person kneads with fruit juice, sometimes the fruit juice connects two half-Zeisim of dough through liquid that comes from one to the other.

8)

TOSFOS DH Mah Kan Chutz l'Shalosh Machanos b'Yom ha'Kipurim...

תוספות ד"ה מה כאן חוץ לשלש מחנות ביום הכיפורים אף להלן בפרה אדומה כן

(SUMMARY: Tosfos explains why it is not a problem of learning Lamed mi'Lamed.)

תימה הא בפר יוה''כ לא ידעי' שלש מחנות אלא מהיקשא דלפר זה פר יום הכיפורים בפרק ב''ש (לעיל דף לט.) כדפירש בקונט' ומספקינן אי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בג''ש או לא

(a)

Question: We know three Machanos for Par Yom Kipur only from a Hekesh "l'Par" - this is Par Yom Kipur, above (39a), like Rashi explained, and we are unsure whether something learned from a Hekesh returns to teach through a Gezeirah Shavah! (We should resolve from here that we can!)

ואפי' תימצי לומר דאתא מריבוי דחטאת [צ"ל חטאת - שיטה מקובצת כתב יד] דבסוף התערובת (לעיל פג.)

1.

Implied suggestion: Perhaps we learn [Par Yom Kipur] from an inclusion of "Chatas-Chatas", above (83a).

ההוא נמי היקשא הוא

2.

Rejection: Also that is a Hekesh!

ושמא ג''ש הוא

(b)

Answer #1: Perhaps that is a Gezeirah Shavah. (We know that something learned from a Gezeirah Shavah can return to teach through a Gezeirah Shavah.)

ויש (צ"ל ועוד יש - צאן קדשים) לפרש דפרה קדשי בדק הבית היא

(c)

Answer #2: Parah [Adumah] is Kodshei Bedek ha'Bayis. (This is like the opinion that it depends on the Lamed (the second matter we want to learn); only when it is Kodshei Mizbe'ach, we do not learn it from another Lamed. For this, Parah is like Chulin.)

והשתא נמי אתי שפיר דיליף בג''ש מזרחה של ירושלים אע''ג דשריפת פרה ילפא מהזאתה לקמן בפרק בתרא (דף קיג.):

(d)

Support: Now it is fine that [R. Eliezer] learns east of Yerushalayim [for Par Yom Kipur] from a Gezeirah Shavah, even though we learn burning Parah from its Haza'os below (113a. Since only one matter is Kodshei Mizbe'ach, all agree that we learn Lamed from Lamed - Shitah Mekubetzes 51a:1.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF