1)

TOSFOS DH Man d'Amar Lo Hurtza k'R. Yehoshua

תוספות ד"ה מאן דאמר לא הורצה כרבי יהושע

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Yehoshua decrees due to when the meat is not intact.)

תימה היכי מצי סבר כוותיה הא קתני ומודה רבי יהושע דאם זרק הורצה כדבסמוך

(a)

Question: How can he hold like him? [A Beraisa] teaches that R. Yehoshua admits that if Zerikah was done, [the Korban] is accepted, like it says below!

ונראה לפרש (ומ''ד) (צ"ל ס"ד - שיטה מקובצת) לא הורצה כר' יהושע דגזר נטמא בשר או נפסל דלא יזרוק אטו אבוד ושרוף דליכא בשר כלל דהתם אפילו בדיעבד לא הורצה

(b)

Answer: We are thinking that [this opinion says that] it was not accepted, like R. Yehoshua, who decrees that when the meat became Tamei or Pasul, we do not do Zerikah, due to when it is lost or burned, and there is no meat at all. Then, even b'Di'eved it was not accepted;

והכא נמי אין הדם מרצה על העור בפני עצמו אפילו בדיעבד בנטמא גזירה אטו אבוד ושרוף ולא מיירי הכא באבוד ושרוף אלא בנטמא או נפסל

1.

Also here, the blood is not Meratzeh for the hide by itself, even b'Di'eved, when [the meat] became Tamei. This is a decree due to when it is lost or burned. Here we do not discuss when it became lost or burned, rather, Tamei or Pasul;

ומ''ד הורצה ע''כ לא קאמר רבי יהושע דגזר אטו אבוד ושרוף ולא יזרוק אלא גבי בעלים דליכא פסידא דכהנים שעדיין לא זכו בעורו

2.

The one who says that Hurtza holds that we find that R. Yehoshua decrees not do Zerikah due to when it is lost or burned, only regarding the owner, when there is no loss to Kohanim, for they did not yet acquire the hide;

אבל עור דאיכא פסידא [דכהנים] דכבר זכו כהנים משנזרק הדם התם לא גזרינן אטו אבוד ושרוף מידי דהוה אדיעבד

i.

However, [regarding the] hide, that there is a loss to Kohanim, who already acquired [it, i.e.] after the blood was thrown, there we do not decree due to when it was lost or burned, like we find regarding b'Di'eved;

פי' בפסול יוצא וטומאה דדיעבד אם זרק הורצה ולא גזרינן הכא נמי מרצה הדם על העור בפני עצמו

ii.

Explanation: Regarding the Pesul of Yotzei and Tum'ah, b'Di'eved, if he did Zerikah, it was accepted, and we do not decree. Also here, the blood is Meratzeh for the hide.

ופירוש הקונטרס דחוק

(c)

Remark: Rashi's Perush is difficult. (They argue about when the meat was lost or burned. If so, why does it say that Rebbi could hold like R. Yehoshua, for R. Yehoshua agrees b'Di'eved? Perhaps he agrees only when it became Tamei or Pasul, and it is still intact!)

2)

TOSFOS DH Amar R. Akiva mi'Devarav Lamadnu... (pertains to Mishnah 103b)

תוספות ד"ה א''ר עקיבא מדבריו למדנו כו' (שייך למשנה קג:)

(SUMMARY: Tosfos makes inferences from our Gemara.)

משמע דוקא בעורו יאותו הכהנים אבל בבשרו לא דאפילו לעובדי כוכבים אסור

(a)

Inference: Kohanim may benefit only from the hide, but not from the meat. It is forbidden even to Nochrim.

והקשה ה''ר אפרים דבפרק כל פסולי המוקדשים (בכורות דף לב:) מתיר רבי עקיבא אפילו לעובדי כוכבים

(b)

Question (R. Efrayim): In Bechoros (32b) R. Akiva permits [a blemished Bechor] even to Nochrim!

ולעיל פי' בריש פ' התערובת (דף עא:)

(c)

Answer: I explained this above (71b, DH uvi'Tereifah. Something not proper for Yisrael (e.g. a Bechor was found to be Tereifah), one may not feed it to a dog or Nochri, but something proper for Yisrael, e.g. a blemished Bechor, or a mixture with Kodshim, after the Kodshim were redeemed, one may give it to a dog or Nochri.

1.

Note: Shitah Mekubetzes Kesav Yad and Tzon Kodoshim say that following begins a new Dibur.

אבל לא התירו מומחה לא

(d)

Citation: If an expert did not permit it, no (then the skin is burned).

משמע דוקא משום טריפות הא לאו הכי לא והיינו דלא כר''מ דקניס בפ' (כל פסולי המוקדשין (דף לג)) (צ"ל עד כמה (דף כח.) - צאן קדשים) בבכור שנשחט שלא על פי מומחה

(e)

Inference: This is only due to Tereifah. (Then we distinguish between whether or not an expert permitted it.) If not, no (it is permitted in every case). This is unlike R. Meir, who fines in Bechoros (28a) a Bechor slaughtered not based on an expert [who saw the Mum].

1.

Note: What is Tosfos' inference? Perhaps R. Akiva holds like R. Meir, and if it was slaughtered without an expert, he forbids in every case. When it was slaughtered based on an expert, he teaches that when it was found to be Tereifah, the hide is permitted! Perhaps he infers from the fact that R. Chiya bar Aba needed to say "if an expert did not permit it..." If the Halachah follows R. Meir, obviously anything slaughtered without an expert is totally forbidden.

מכאן דקדק בהלכות גדולות דהא דקיימא לן כרבי מאיר בגזירותיו דוקא בגזירותיו ולא בקנסיו:

(f)

Inference: Bahag derived from here that this that we hold like R. Meir's decrees, this is only for his decrees, but not his fines.

104b----------------------------------------104b

3)

TOSFOS DH Lo Machshavah Hu d'Lo Paslah Aval Linah Paslah

תוספות ד"ה לא מחשבה הוא דלא פסלה אבל לינה פסלה

(SUMMARY: Tosfos defends that it is possible to say so.)

תימה דבריש הוציאו לו (יומא דף מח.) בעי רב פפא חישב בחפינת קטרת מהו ת''ש הוסיף רבי עקיבא הקומץ והקטרת כו' מדפסיל טבול יום (פסולה נמי מלינה) (צ"ל פסלה נמי לינה - גליון) ומדפסלה לינה פסלה נמי מחשבה

(a)

Question: In Yoma (48a), Rav Papa asked "if [the Kohen Gadol on Yom Kipur] one had [improper] intent while taking a double handful of Ketores, what is the law?" We learn from the following. R. Akiva added, the Kometz, Ketores... since a Tevul Yom disqualifies, also Linah disqualifies. And since Linah disqualifies, also intent disqualifies;

ולא דחי כדהכא

1.

We do not reject like here (perhaps Linah disqualifies, but intent does not)!

וי''ל דהתם דבאכילת מזבח מה לי מחשבה מה לי לינה אבל הכא בבשר פרים הנשרפין [צ"ל נהי דלינה פסלה בהו נמי דלמא מחשבה לא פסלה בהו]

(b)

Answer: There, regarding consumption of the Mizbe'ach, there is no difference between intent and Linah. Here we discuss meat of Parim ha'Nisrafim. Granted, Linah disqualifies them. Perhaps intent does not disqualify them!

וא''ת היכי פסלה מחשבה בקטרת הא תנן לעיל בפרק ב''ש (דף מב:) דקטרת ולבונה אין בהן משום פיגול

(c)

Question: How does intent disqualify Ketores? A Mishnah above (42b) teaches that Pigul does not apply Ketores and Levonah!

וי''ל דנהי דכרת ליכא מחשבה מיהא פסלה מידי דהוה אחטאות הפנימיות לרבי שמעון דאמר בפ''ק (לעיל יד.) מודה היה רבי שמעון לפסול מק''ו משלא לשמו

(d)

Answer: There is no Kares, but intent disqualifies, like we find regarding inner Chata'os according to R. Shimon. It says above (14a) that R. Shimon [holds that Pigul does not apply, but he] agrees to disqualify from a Kal v'Chomer from Lo Lishmah;

ובקטרת נמי אהני ג''ש דמלא מלא ממנחה

1.

Also for Ketores, the Gezeirah Shavah "Malei-Malei" from Minchah helps.

והתם הקשה בקונטרס אמאי הוצרך לדקדק מטבול יום הוה ליה לאתויי ממתני' דמעילה (דף י.) דקתני בהדיא הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה

(e)

Question: There, Rashi asked why [Rav Ashi] needs to infer from a Tevul Yom. He should bring from our Mishnah in Me'ilah (10a), which explicitly teaches that they are Huchshar to become Pasul through a Tevul Yom, Mechusar Kipurim or Linah!

ותירץ רבינו יב''א משום דההיא מיירי בקטרת דכל השנה כדקתני קדשו בכלי וההוא דמיקדש בכלי פסלה ביה לינה

(f)

Answer #1 (Riva): That [Mishnah] discusses Ketores of the entire year, like it teaches "it was Mekudash in a Kli." What is Mekudash in a Kli, Linah disqualifies it;

אבל התם בקטרת דיום הכיפורים דעיקרה אינה בכלי אלא משום דלא אפשר כדאמר התם לעיל והא (צ"ל והוי - שיטה מקובצת, צאן קדשים) אמרי' דלא מיפסלה בלינה

1.

However, there [Rav Ashi] discusses Ketores of Yom Kipur. Intrinsically, it does not need a Kli, just because it is impossible (to hold the double handful in one hand, and the Machtah (incense pan) in the other, he puts it in a Kli), like it says above there (47a), and we would say that it is not disqualified through Linah.

אבל ההיא דרבי עקיבא משמע דמיירי בכל קטרת

2.

However, R. Akiva connotes that he discusses all Ketores.

ועוד י''ל דההיא דמעילה איכא לדחויי מדרבנן

(g)

Answer #2: We can reject the case in Me'ilah - it is mid'Rabanan.

וכן (מחייבין) (צ"ל הא דקתני סיפא וחייבין - גליון בשם צאן קדשים) עליה משום פיגול וטמא הוה אמינא מכת מרדות

1.

And similarly, the Seifa teaches that one is liable for it for Pigul and Tamei, one might have thought that this is Makos Mardos (mid'Rabanan).

כמו אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין ושתה רביעית יין ונכנס למקדש ושהה כדי אכילת פרס חייב דהיינו מדרבנן דפסול גויה [הוי דרבנן] כדאמרינן בפרק בתרא דיומא (דף פ:)

2.

This is like one who ate Tamei food or drank Tamei liquids or drank a Revi'is of wine and entered the Mikdash and delayed Kedei Achilas Pras, he is liable - this is mid'Rabanan, for Pesul of the body (due to eating or drinking Tamei food or drink) is mid'Rabanan, like we say in Yoma (80b).

אבל ההיא דר' עקיבא פשיטא דאורייתא מדפסל טבול יום ע''י צירוף דאי מדרבנן לא (הוה מחמירין נמי האי פסול) (צ"ל הוי מחמירינן כולי האי דליטמא - גליון בשם צאן קדשים) על ידי צירוף

3.

However, the case of R. Akiva, obviously it is mid'Oraisa, since a Tevul Yom disqualifies it through Tziruf (even if he touched only part, we join everything in the Kli). If it were mid'Rabanan, we would not be so stringent that it becomes Tamei through Tziruf.

וא''ת והיכי דייק מדפסיל טבול יום פסלה נמי לינה והא משניתנה במכתשת נפסלת בטבול יום ולינה לא פסלה עד שתנתן במחתה כדאמר פרק קמא דשבועות (דף יא.)

(h)

Question: How do we infer from the fact that a Tevul Yom disqualifies, also Linah disqualifies? From when he put it in the mortar, it is disqualified through a Tevul Yom, but Linah does not disqualify until it is put in the Machtah, like it says in Shevuos (11a)!

וי''ל דהא דנפסלת בטבול יום היינו מדרבנן

(i)

Answer: [In Shevuos] it is disqualified through a Tevul Yom, i.e. mid'Rabanan. (We can learn to Linah only if a Tevul Yom disqualifies mid'Oraisa, like R. Akiva holds.)

4)

TOSFOS DH she'Yatza Rubo b'Mi'ut Ever

תוספות ד"ה שיצא רובו במיעוט אבר

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is relevant to where it is burned.)

פי' בקונטרס דמיבעיא ליה לענין (טמא) (צ"ל לטמא - שיטה מקובצת כתב יד) המתעסק בהן

(a)

Explanation #1 (Rashi): He asks about to be Metamei one who engages in it.

וקשה דבסוף כיצד צולין (פסחים פה:) אמרינן המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד שיניח הוצאה כתיב ביה כשבת

(b)

Question: In Pesachim (85b), we say that one who takes meat of Pesach from a group (eating a Pesach) to another group, he is not liable until he places it down. "Hotza'ah" is written, like regarding Shabbos;

ופריך ממתני' דהכא דהיו סובלין אותו במוטות דקתני ראשונים מטמאין בגדים אחרונים אין מטמאין בגדים עד שיצאו ואף על גב דלא נח ומשני בנגררים

1.

The Gemara asks from here - if they were carrying it on sticks, it teaches that the first ones are Metamei Begadim, and the latter are not Metamei Begadim until they leave. This is even though [the Par] did not rest! It answers that they were dragging it (it is considered at rest).

ואם כן רובו במיעוט אבר דהכא (לא) (צ"ל דלא - בארות המים) מחייב לענין שבת כיון דאגודו בפנים לא יטמא בגדים

2.

Consequence: If so, when the majority leaves through the minority of a limb, that [in such a case] one is not liable for Shabbos, since it is held from inside (Shabbos 91b), he should not be Metamei Begadim!

ונראה לפרש דמבעיא ליה לענין לשורפו בפנים:

(c)

Explanation #2: He asks about burning it inside. (If it became Pasul after it is considered to be outside, it is burned outside.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF