1)

TOSFOS DH ha'Nicha l'Man d'Amar l'Nidvas Tzibur Azlei

תוספות ד"ה הניחא למ''ד מותרות לנדבת ציבור אזלי

(SUMMARY: Tosfos questions this opinion, and defends it.)

תימה לדידיה מ''ש דממעט מותרות טפי מעולת תמיד

(a)

Question: According to him, what is the difference that we exclude Mosros more than Olas Tamid?

וי''ל דסברא הוא למעוטי טפי מותרות משום דהיו מעיקרא לאיש

(b)

Answer: It is logical to exclude Mosros more, because initially there were of a person.

2)

TOSFOS DH Ela l'Man d'Amar l'Nidvas Yachid Mai Ika Lemeimar

תוספות ד"ה אלא למ''ד לנדבת יחיד מאי איכא למימר

(SUMMARY: Tosfos proves that the Makshan had not heard the Beraisa below.)

תימה מאי קשיא ליה הא רבי יהודה דממעט הכא עולת הקדש הוא דקאמר בסמוך לנדבת ציבור אזלי

(a)

Question: What was the question? R. Yehudah, who excludes here Olas Hekdesh, he said below that it goes to Nidvas Tzibur!

דקתני ששה לנדבה ואי לנדבת יחיד לא היה משימה בשופר דקרבן יחיד בעי סמיכה

1.

It teaches that there were six boxes for Nedavah. (The Kohanim buy Korbanos with the coins and offer them.) If it is for Nidvas Yachid, he would not put [the money] in a box, for [the owner of] a Korban Yachid needs [to do] Semichah [on it]!

וי''ל דלא שמיע ליה ההיא ברייתא

(b)

Answer: [This Makshan] had not heard that Beraisa.

תדע דאי שמיע ליה הא הדר ביה רבי יהודה ממדרשו של יהוידע

(c)

Proof: Had he heard it, [he would not have asked, for he would know that] R. Yehudah retracted due to the Drashah of Yehoyada!

3)

TOSFOS DH Lo Miba'i l'Man d'Amar Kodshei Bedek ha'Bayis Tafsei mid'Oraisa

תוספות ד"ה לא מיבעיא למ''ד קדשי בדק הבית תפסי מדאורייתא

(SUMMARY: Tosfos questions the need for a verse according to this opinion.)

תימה לדידיה אמאי איצטריך קרא הכא דאם שחט קודם פדייה אין עורה לכהנים פשיטא דקדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה

(a)

Question: According to that opinion, why do we need a verse here [to teach that] if he slaughtered before redemption, the skin does not go to Kohanim? This is obvious, for Kodshei Bedek ha'Bayis need Ha'amadah and Ha'arachah (evaluation of the animal in its lifetime)!

4)

TOSFOS DH Ein Li Ela Olas Ish Gerim Nashim v'Avadim Minayin

תוספות ד"ה אין לי אלא עולת איש גרים נשים ועבדים מנין

(SUMMARY: Tosfos explains why one verse could suffice for women and slaves.)

משמע מחד קרא הוה ממעטינן נשים ועבדים

(a)

Inference: We would exclude women and slaves from one verse [had the Torah not included them from "Ohr ha'Olah"].

ודין הוא דהא ילפינן מהדדי בג''ש דלה לה מאשה

(b)

Support: This is proper, for we learn them from each other through a Gezeirah Shavah "Lah-Lah" [Shichrur of a slave] from [a Get of] a woman.

והקשה הר''ר חיים דבפרק החובל (ב''ק דף פח.) מצריך תרי קראי גבי עדות חד למעוטי נשים וחד למעוטי עבדים

(c)

Question (R. Chaim): In Bava Kama (88a) we require two verses for testimony - one to exclude women, and one to exclude slaves!

וי''ל דגבי מצות הוא דילפינן מהדדי בג''ש דלה לה אבל גבי עדות לא שייך למילף דאין תלוי בנאמנות

(d)

Answer: Regarding Mitzvos we learn them from each other through the Gezeirah Shavah Lah-Lah, but for testimony, it is not applicable to learn, for it does not depend on believability;

שהרי משה ואהרן לא מעידין לא משום דלא מהימני הלכך היכא דגלי גלי:

1.

Source: Moshe and Aharon cannot testify [together]. It is not because they are not believed! (Rather, it is a Gezeiras ha'Kasuv.) Therefore, where the Torah revealed (that one cannot testify), it revealed [and we do not learn to elsewhere].

103b----------------------------------------103b

5)

TOSFOS DH u'Modeh Rebbi she'Ein Hefshet Kodem Zerikah

תוספות ד"ה ומודה רבי שאין הפשט קודם זריקה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Bava Kama.)

משמע הכא דלכ''ע היכא דנולד פסול קודם הפשט וקודם זריקה אין הדם מרצה על העור

(a)

Inference: Here according to everyone, when a Pesul arose before Hefshet and before Zerikah, the blood is not Meratzeh for the hide.

ותימה דבסוף הגוזל קמא (ב''ק דף קיא.) אמר גבי נתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה דאם קדמו בני יהויריב והקריבו את האשם זכו במה שבידם

(b)

Question: In Bava Kama (111a) it says regarding [Gezel ha'Ger, that if] one who gave his Asham to [Mishmar] Yehoyariv and the money to Yadayah, if people of Yehoyariv prematurely offered the Asham, they merited what is in their hands;

ופריך למאי חזי אשם פסול הוא אמר רבא לעורו

1.

[The Gemara] asks for what is [the Asham] proper? It is Pasul! Rava said, [they merited] the hide.

והשתא עורו גופיה הא לא חזי דהיינו קודם הפשט וזריקה דתחלת הבאתו בפסול

2.

The hide itself is not proper, for the Pesul was before Hefshet and Zerikah, for from the beginning it was brought in a Pasul way!

וי''ל דהתם לאחר שחיטת האשם יכול להביא כסף קודם זריקה קרינא ביה מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו כיון דעדיין לא (נכפר) (צ"ל כיפר - שיטה מקובצת) הלכך לא חשיב פסול דקודם זריקה

(c)

Answer: There, after Shechitah of the Asham he can bring money [to Yehoyariv] before Zerikah, so this is called "Milvad Eil ha'Kipurim Asher Yechaper Bo", since he did not atone yet. Therefore, it is not considered Pasul before Zerikah.

ומיהו קשה כיון דאיכא הפסול (בידם) (צ"ל בדם - שיטה מקובצת) מה לי קודם זריקה ומה לי לאחר זריקה

(d)

Question: Since there is a Pasul in the blood, what is the difference if it is before or after Zerikah?

וי''ל דהוי כמו שנמצא טריפה בבני מעיים לרבי חנינא סגן הכהנים הואיל ולא הוכר פסולו קודם הפשט לרבי וקודם זריקה לרבי אלעזר מרצה על העור

(e)

Answer: This is like if it was found to be Tereifah in the intestines, according to R. Chanina Segan ha'Kohanim, since the Pesul was not recognized before Hefshet according to Rebbi, and before Zerikah according to R. Eliezer, it is Meratzeh for the hide.

(הג''ה) וקשה דתניא בתוספתא (דפסחים) (צ"ל דבבא קמא) הביא את אשמו קודם גזילו לא יהא אחר ממרס בדמו עד שיביא גזילו אלא תעובר צורתו ותצא לבית השריפה

(f)

Question: A Tosefta in Bava Kama (10:18) teaches that if he brought his Asham before [the money] of his theft, one may not mix the blood until he brings his theft. Rather, after Ibur Tzurah (we wait until it is Nosar) it is burned in Beis ha'Sereifah.

אלמא אין תקנה להביא הגזל (קודם) (צ"ל אחר - שיטה מקובצת) שנשחט

1.

Inference: There is no solution to bring the theft after Shechitah.

ואין לומר היינו מדרבנן

2.

Suggestion: Perhaps this is mid'Rabanan (but mid'Oraisa, one may bring it even after Shechitah)!

הא תניא בסיפא גבי מצורע הקדים חטאתו לאשמו לא יהא אחר ממרס בדמו אלא תעובר צורתו ותצא לבית השריפה

3.

Rejection: The Seifa teaches regarding a Metzora "if he [slaughtered] his Chatas before his Asham, one may not stir the blood (until offering the Asham). Rather, after Ibur Tzurah it is burned in Beis ha'Sereifah."

ומהכא מוכח פ' קמא דמנחות (דף ה.) יש מחוסר זמן לבו ביום

i.

From here we learn from in Menachos (5a) that Mechusar Zman applies on the same day;

ואע''ג דמן התורה פסול צריך עבור צורה כדתניא פרק כיצד צולין (פסחים דף פב:) כל שפסולו בגופו ישרף מיד בדם ובבעלים תעובר צורתו

ii.

Even though it is Pasul mid'Oraisa, it requires Ibur Tzurah, like a Beraisa teaches in Pesachim (82b) "any Pesul b'Gufo (in the Korban itself) is burned immediately. [If the Pesul is] in the owner, it requires Ibur Tzurah;

ופסולו בגופו הוי כמו פיגול וטריפה ונבלה אבל הקדמה לא. ברוך:

iii.

Pesul b'Gufo is like Pigul, Tereifah or Neveilah, but not if it was offered too early. This is from R. Baruch.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF