זבחים דף ק"ג ע"א

לר' יהודה דעולת איש פרט לעולת הקדש שאין עורה לכהנים, מה בא למעט וכפי מי?

מה בא למעט? וכפי מי?
לר' חייא ורב נחמן לעולה הבאה מן המותרות כמ"ד מותרות באות לנדבת ציבור [1]
לר' ינאי ורב המנונא [2] המתפיס עולות לבדק הבית [3] כר' יהושע שזכרים עצמם יקרבו עולות [4]

עור ובשר דקרבנות דלהלן למי הוא ניתן?

עור בשר
עולת תמיד דציבור ועולת יחיד לכהנים למזבח [5]
חטאות ואשמות ושלמי ציבור לכהנים לכהנים
קדשים קלים [כשלמים ותודה וכו'] לבעלים לבעלים

זבחים דף ק"ג ע"ב

מה דין העור כשנפסל הבשר קודם זריקה [6], והופשט בזמנים דלהלן?

נפסל קודם הפשט העור נפסל אחר הפשט העור
אליבא דרבי - מרצים על עור בפני עצמו לשריפה לכהנים [7]
אליבא דר' אלעזר בר"ש - שאין מרצים על עור בפני עצמו לשריפה לשריפה

-------------------------------------------------

[1] פי', נחלקו ר' אלעזר ורבנן בתמורה [דף כ' ע"ב] גבי אשם שמתו בעליו וכן בתמורת אשם וכו', שדינם שירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה לעולות, ורבנן ס"ל שנופלים לנדבת ציבור לעולות לקיץ המזבח, ובאים נסכים משל ציבור ואין הבעלים סומכים עליה. ור"א ס"ל שנופלים לנדבת עולת יחיד, וסומך עליה ומביא נסכים. וא"כ הניחא לרבנן יש למעטה מעולת איש - ולא עולת הקדש שהיא של ציבור [אמנם עולת תמיד דציבור עורה לכהנים - תוס'], אולם לר"א שפיר היא עולת איש, וא"א למעטה מפסוק זה. [אולם מתמעטת שאין עורה לכהנים מדרשתו של רבא, העולה - עולה ראשונה - ולא הבאה מכח קרבן אחר].

[2] הנה רב המנונא חלק על רב נחמן (ור' חייא), והוכיח מברייתא דדרש יהוידע הכהן שמותרות אשם הקרבים לעולה - הבשר לשם והעור לכהנים.

[3] ולא רק למ"ד המתפיס עולות לבדק הבית תפסן הקדש וצריכים פדיה מדאורייתא - שאין עורה לכהנים, אלא אפי' למ"ד שלא תפס מדאורייתא הקדש בדק הבית [ורק צריכים הגזברים לעמוד בשעת הקרבתה כדין בעלים], ג"כ אין עורה לכהנים, דאת העור לכו"ע תפס הקדש בדק הבית מדאורייתא.

[4] וכיון שכן, הוי עולת הקדש ואין עורה לכהנים, כיון שנתפס עורה להקדש אף שהבשר קרב, אולם לר"א דס"ל דגם זכרים ימכרו לצורך עולות, א"כ שפיר הוי עולת איש של אותו שקנה אותה.

[5] ומבואר בגמ' ג' למודים [בעמ' ב'], ת"ק יליף לה: מאשר הקריב. תנא דמשנתינו ור' ישמעאל: מק"ו מעולה. ורבי יליף לה: מלו יהיה.

[6] בנפסל הבשר אחר זריקה עי' לקמן בעמ' הבא.

[7] אמנם ס"ל לאביי שאין רגילים הכהנים להפשיט העור קודם זריקה, דאין משהין מלזרוק כ"כ.

עוד חומר לימוד על הדף