ZEVACHIM 45 (14 Sivan) - Dedicated by Doug Rabin in memory of his mother, Leah Miriam bat Yisroel (Lucy) Rabin, in honor of her Yahrzeit.

זבחים דף מ"ה ע"א

מה דין קדשי עובדי כוכבים לענין מעילה? [תד"ה דומיא (ריש עמ' ב')].

בקדשי מזבח בקדשי בדק הבית
לר' שמעון אין בהם מעילה [1] לרש"י: יש בהם מעילה
לתי' ב' בתוס': אין בהם מעילה [2]
לר' יוסי יש בהם מעילה יש בהם מעילה

מה דין קדשי עובדי כוכבים לענין הדינים דלהלן?

פיגול, נותר, טמא, תמורה, נסכים להצריך קרבנן נסכים
לר' שמעון אינם כקדשי ישראל כקדשי ישראל
לר' יוסי כקדשי ישראל כקדשי ישראל

זבחים דף מ"ה ע"ב

דם שנטמא וזרקו, האם מרצה?

בישראל בעכו"ם
בשוגג הורצה לא הורצה [3]
במזיד בציבור: הורצה
ביחיד: לא הורצה
לא הורצה

בדברים דלהלן שאין להם מתירים [4], האם חייב עליהם משום נותר ומשום טומאה?

קומץ, מנחת כהנים לבונה, עצים, קטורת דם
לחכמים חייב חייב פטור
לר' שמעון חייב פטור פטור

-------------------------------------------------

[1] אולם אסור להנות מהם מדרבנן.

[2] הנה הקשו תוס' דלמה הוצרכה הגמ' במעילה למעט מחובר ממעילה מגז"ש חט חט מתומה, תיפו"ל דכל מחובר הוא רק קדושת דמים, ובין כה לא למדים קדושת דמים מתרומה לענין מעילה. ותי' בתי' ראשון דדוקא כאן בקדשי עכו"ם שכתוב לה' לרבויי ואנו ממעטים אותם מגז"ש מתרומה, א"כ יש לנו למעט מה שפחות - רק קדושת הגוף ולא קדשי בדק הבית, אמנם לשאר דברים מקשינן גם לענין קדשי בדק הבית, ולכך גם במחובר היה קדוש לולי שיש מיעוט מיוחד. ובתי' שני תי', דלרבנן איה"נ מקישים לכל דבר גם לענין קדשי בדק הבית, ואיה"נ לר' שמעון בסוגין אין חילוק בין קדשי מזבח לבדק הבית, ובשניהם ממעטים קדשי עכו"ם, ומה שאמרה הברייתא אבל קדשי בדק הבית מועלין בהן הוא דברי ר' יוסי שס"ל הכי לפי' זה.

[3] ומבואר בגמ' שלא רק לר"ש שאומר שקדשי עכו"ם אינם כקדשי ישראל אין מרצה הציץ על הטומאה, אלא אפי' לר' יוסי שדן לקדשי עכו"ם כקדשי ישראל, לענין ציץ מודה שלא - דכתיב: לרצון להם - ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהו.

[4] כלומר שהם מתירין את עצמם משעה שקדשו בכלי שראויים להקרב - הכי אוקמוה בגמ'.

עוד חומר לימוד על הדף