ZEVACHIM 44 (13 Sivan) - Dedicated by Elliot and Lori Linzer to commemorate the Yahrzeit of Chaim Yoseph ben Ephraim Henoch ha'Levi z'l.

זבחים דף מ"ד ע"א

פיגל באשם מצורע, האם חייב משום פיגול גם על השמן?

כשבא לוג השמן עם האיל כשבא בנפרד מן האיל
לר' מאיר חייב פטור
לרבנן פטור פטור

מה דין לוג שמן של מצורע בזמנים דלהלן?

קודם זריקת הדם אחר זריקה קודם שנתן מתנותיו אחרי שנתן מתנותיו ולא נתן על הבהונות
לרבנן יש מעילה אין מעילה [1] אין מעילה
לרבי יש מעילה יש מעילה אין מעילה [2]

זבחים דף מ"ד ע"ב

לר' אלעזר משום ר' יוסי, פיגל בפרים הנשרפים בעבודות ובמקומות דלהלן, האם הוי פיגול?

פיגל בחוץ - עזרה פיגל בפנים - היכל
שחט ע"מ להזות דמו למחר אינו פיגול [3] ----- [4]
הזה ע"מ להקטיר אימורים או לשפוך שירים למחר וכו' ---- אינו פיגול
שחט ע"מ להקטיר אמורים או לשפוך שירים למחר וכו' פיגול ----

-------------------------------------------------

[1] אולם אסורים בהנאה מדרבנן עד שיתן את מתנותיו.

[2] אמנם שוין רבי ורבנן בזה שאסור באכילה מדרבנן עד שיתן אף מתן בהונות.

[3] דכיון שחשב כן בעזרה - הרי שחשב בחוץ על דבר הנעשה בפנים - ולא הוי פיגול.

[4] למעשה לא שוחטים בהיכל, אולם הוא מקום הראוי לפיגול לעבודת פנים, וכדלהלן.

עוד חומר לימוד על הדף