זבחים דף מ"ו ע"א

האם מועלין בדם בהמת קדשים מדאורייתא או מדרבנן באופנים דלהלן? [תד"ה הוא].

במקיז לה דם מחיים לאחר שחיטה לפני או אחרי כפרה כשיצא לנחל קדרון
לרבינו תם מועל מדאורייתא אין בזה מעילה מועל מדרבנן
לרבינו חיים מועל מדאורייתא אין בזה מעילה מועל מדאורייתא

מה דין ד' בגדדי לבן של כהן גדול אחר שהשתמש בהם ביוה"כ?

להשתמש בהם כה"ג ביוה"כ אחר להשתמש בהם כהן הדיוט כל השנה
לרבנן [1] אסור אסור
לר' דוסא אסור מותר

מה דין תרומת הדשן במזבח החיצון והפנימי? [תד"ה ולא].

לענין המצוה לדשנו לענין מעילה בדשן לאחר הדישון
במזבח החיצון מצוה לדשנו מועלין מדאורייתא
במזבח הפנימי מצוה לדשנו אין מועלין ואין נהנין מדרבנן

זבחים דף מ"ו ע"ב

לזוגא דר' יוחנן ור"ל, וכן לזוגא דר' אלעזר ור' יוסי ב"ח, האם נחלקו ר"ש ורבנן דמתנתין [שנחלקו האם חייב מלקות באוכל עצים ולבונה] בטומאת בשר או בטומאת הגוף?

בטומאת בשר - החפץ בטומאת הגוף - האדם
לרב טביומי מחלוקת ר"ש ורבנן חד אמר: לכו"ע אינו לוקה
וחד אמר: מחלוקת ר"ש ורבנן
לרב כהנא חד אמר: לכו"ע לוקה
וחד אמר: מחלוקת ר"ש ורבנן [2]
מחלוקת ר"ש ורבנן

-------------------------------------------------

[1] ס"ל שאף שנעשה מצותן, אסורים במעילה וטעונים גניזה - דכתיב: והניחם שם.

[2] אמר רבא, מסתברא כהאי מ"ד, דלר' שמעון פטור ממלקות בעצים ולבונה גם בטומאת בשר, דהא כיון דלא קרינן ביה וטומאתו עליו ונכרתה (טומאת הגוף) לא קרינן ביה והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל (טומאת בשר). ומה דאמרינן: והבשר - לרבות עצים ולבונה, הוא לפסולא דרבנן בעלמא - וקרא אסמכתא הוא.

עוד חומר לימוד על הדף