זבחים דף מ"ז ע"א

המתעסק בשחיטה בחולין או בקדשים באופנים דלהלן האם פסלם? [תד"ה מנין].

כשלא נתכוין לחתוך הסימנים [1] כשמתכוין לחתיכת סימנים ולא לשם זביחה
בחולין פסול [2] כשר
בקדשים פסול [3] פסול [4]

לתנאים דלהלן הסוברים שזה מחשב וזה עושה - הויא מחשבה, האם ס"ל לפסול גם במקרה אחד של השני?

בעלים מפגלים שוחט לנוכרי פסול בהוצאת שבת חייב
לר' אליעזר בר' יוסי - בעלים מפגלים סבירא ליה לא ס"ל [5] לא ס"ל
לרבי אליעזר - שוחט לנוכרי פסול סבירא ליה סבירא ליה לא ס"ל
לר"ש בן אלעזר - בהוצאת שבת חייב סבירא ליה סבירא ליה סבירא ליה

-------------------------------------------------

[1] כגון שמתעסק בסכין להגביהו או לזורקו, אף שמתכוין לחתיכה הא אינו מתכוין לחתיכת סימנים.

[2] פי' לרבנן דפליגי אר' נתן דבעו כוונה בשיטה, אולם ר' נתן לא בעי.

[3] רש"י בחולין העמיד בכה"ג את מה שאמרו: "המתעסק בקדשים פסול", והקשו תוס', דבאופן זה גם בחולין הוא פסול ולא רק בקדשים.

[4] וכן נמי מתעסק דסוגיין, שחשב שהבהמה שלפניו היא חולין ושחטה - שפסול, דאף שחטאת ששחטה לשם חולין אינו פוסל [דאין מינה אינו מחריב בה], מ"מ כשחשב שזו בהמת חולין הרי הוא מתעסק בעלמא ופסול בקדשים.

[5] כן אמרה הגמ': לית ליה דתרוייהו, אולם הראיה היא מדילמא וכו', וכן בכולם.

עוד חומר לימוד על הדף