זבחים דף ל"ט ע"א

האם דין שיירי הדם הוא כדין דם לענין הדינים דלהלן?

לענין כיבוס לענין שמחשבה מועלת להתחייב במעלן בחוץ
בחטאות הפנימיות [1] כדם כדם כדם
בחטאות החיצוניות אינם כדם [2] אינם כדם לר' נחמיה: כדם
לחולקים: אינם כדם

זבחים דף ל"ט ע"ב

האם הזאה וסמיכה ושפיכת שיריים מעכבים בקרבנות דלהלן?

לענין הזאה לענין סמיכה ושיריים
בפרים ושעירים הפנימיים [3] מעכב אינו מעכב
בשעירי הרגלים ושעירי ראש חודש אינו מעכב אינו מעכב

-------------------------------------------------

[1] כן הוא לפי סתמות הגמ' כאן. אולם לקמן יש בזה מחלוקת אם שיריים מעכבים בדמים הפנימיים.

[2] ובתחילה רצתה הגמ' ללמוד שלר' נחמיה טעון כיבוס, ודחתה את ההוכחה.

[3] כגון: פר יוה"כ ופר העלם דבר ופר כהן משיח ושעירי עבודת כוכבים.

עוד חומר לימוד על הדף