זבחים דף מ' ע"א

לתנאים דלהלן, מנין שבקרבנות הפנימיים צריך ד' מתנות וכן שהם מעכבים?

ד' מתנות שהם מעכבות
לר' שמעון קרן קרנות קרן קרנות [1] כן יעשה
לר' יהודה להו"א: באהל מועד
למסקנא: מאשר [2]
לר' ירמיה: דכתיבן וכפילן
לאביי: כן יעשה [3]

כיצד דרשו ר' עקיבא ור' יהודה את הפסוק [ויקרא ט"ז] וכילה מכפר את הקודש, ומה
הנפק"מ ביניהם [למבואר בסוגיתנו]?

כיצד דרשו? מה הנפק"מ?
ר' עקיבא לא כסדרן: אם כיפר כילה [4] שיריים אין מעכבים
ר' יהודה כסדרן: אם כילה כיפר [5] שיריים מעכבים

-------------------------------------------------

[1] פירוש, דכתוב למעלה בפר כהן משיח קרנות ולא קרן ומשמע שנים, וכן כתוב למטה בפר העלם דבר קרנות ולא קרן וגם כאן משמע שנים, ומזה יליף ר' שמעון להצריך ד' קרנות.

[2] אמר ר' יהודה, אינו צריך [דרשת קרן קרנות וכו'], דהרי הוא אומר באהל מועד - על כל [הקרנות] האמורות באהל מועד. והקשתה הגמ' ור' שמעון מאי עביד בקרא דאהל מועד. ותי', לומר שאם נפחתה תקרת העזרה לא היה מזה. והקשתה, דלזה גם ר' יהודה צריך את הפסוק. ותי' דאיה"נ, וד' קרנות לר' יהודה יליף מאשר וכו'.

[3] ומבואר בתד"ה אביי, שכל דרשה זו היא דוקא אליבא דריב"ל דס"ל בדעת ר' יהודה דשיריים לא מעכבי, אולם לר' יוחנן בדעת ר' יהודה ששיריים מעכבי א"כ כל שכן שד' קרנות מעכבי, ולא צריך כן יעשה למדרש עיכוב בד' קרות אלא רק לענין סמיכה [וכר' ירמיה ולא כאביי].

[4] ר' עקיבא דריש שלא כסדרו, והיינו: אם כיפר - שעשה הכפרה המעכבת בשאר מקומות - כהזאות, כילה [שמועלת כפרתו]. ולפי"ז אין מקור ששיריים מעכבים - דהא אינם נצרכים לכפרה בשאר מקומות.

[5] ושאלו ר' יהודה לר' עקיבא, למה לא נדרוש את הפסוק כסדרו לומר שאם כילה כל מה שצריך, דהיינו הזאות ושיריים - כיפר, ואם לא כילה, שחיסר אפי' שיריים - לא כיפר.

עוד חומר לימוד על הדף