זבחים דף ל"ח ע"ב

בזבחים דלהלן, בכמה מתנות ניתרים האימורים בהקטרה והבשר באכילה או להעשות פיגול?

חטאת שאר כל הזבחים
לבית שמאי בשתי מתנות [1] במתנה אחת הראשונה
לבית הלל במתנה אחת הראשונה במתנה אחת הראשונה

חטאת שנתן את מתנתה הראשונה במחשבת חוץ לזמנו באופנים דלהלן, האם הוי פיגול אליבא דבית שמאי? [תד"ה ולתנייה].

בכה"ג שנתן את השניה בשתיקה בכה"ג שנשפך הדם
לרש"י [2] אינו פיגול אינו פיגול
לרבינו יצחק ע"פ התוספתא הוי פיגול [3] אינו פיגול

דם חטאת שניתז על הבגדים, באופנים דלהלן האם צריך כיבוס?

מהמתנה הראשונה מהשלוש מתנות מהשיריים
לרבנן צריך לרב פפא: צריך לא צריך
לר' נחמיה צריך צריך צריך [4]

-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' שלענין פיגול ב"ש לקולא, ר"ל דאם פיגל רק במתנה אחת לב"ה הוי פיגול וחייב כרת ולב"ש לא.

[2] ס"ל שאם חישב רק במתנה אחת אינו מפגל לב"ש, דאין מפגלין בחצי מתיר.

[3] וה"ה אם נתן את הראשונה בשתיקה ובשניה חשב מחשבת פיגול. וס"ל לתוס' לצדד דשמא מפגלין בחצי מתיר אם קרבו כל מתיריו, ורק אם נשפך הדם שלא קרבו כל מתיריו, אז ס"ל לב"ש שלא הוי פיגול.

[4] כך סברה הגמ' בהו"א ולמסקנא לקמן בעמ' א' נדחתה ההוכחה.

עוד חומר לימוד על הדף