זבחים דף ל"ז ע"א

קרבן פסח או שלמים שנתן את דמן בשפיכה או בזריקה, מה הדין?

פסח שלמים
לר' ישמעאל [1] (לרש"י) להו"א: בשפיכה דוקא
(לרש"י) למסקנא: בזריקה דוקא [2]
לכתחילה: בזריקה
בדיעבד: בשפיכה
לר' עקיבא [3] בשפיכה דוקא בזריקה דוקא
לר' יוסי הגלילי בזריקה דוקא בזריקה דוקא

לתנאים אליבא דר' ישמעאל, האם קרבן פסח הוא בשפיכה או בזריקה? [תד"ה תרי].

לרש"י לתוס' לרבינו שמואל ורבינו חיים
לתנא הסובר כר"ע בשפיכה דוקא בשפיכה דוקא בשפיכה דוקא
לתנא החולק על ר"ע בזריקה דוקא בשפיכה דוקא [4] בזריקה או בשפיכה

-------------------------------------------------

[1] ס"ל שאם בירך ברכת הפסח פטר של זבח [- חגיגה נדרים ונדבות], ואם בירך ברכת הזבח לא פטר את של פסח, דזריקה האמורה בשלמים בכלל שפיכה האמורה בפסח ולכך אם עשה שפיכה בשלמים כמו בפסח יצא, ולכן גם יוצא בברכת הפסח. אבל להפך, אם עשה זריקה בפסח ולא שפיכה לא יצא, ולכך גם ברכת הזבח אינה פוטרת את פסח.

[2] כן מבואר בגמ' בתחילה, אולם בהמשך אמרה הגמ' תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל, ופירש"י דהתנא שס"ל ללמוד מודם זבחיך לפסח בשפיכה ס"ל כר"ע לגמרי [כדלהלן], ואדרבה התנא שסובר שאם בירך על פסח פטר של זבח דזריקה בכלל שפיכה וילפינן ליה מקרא דודם זבחיך ישפך, הוא זה שסובר שפסח בזריקה דוקא, דהא אין לו מקור ללמד שפסח בשפיכה, וא"כ הוא בזריקה כמו שלמים, כן פירש"י בד"ה תרי תנאי. ובשיטת תוס' עיין לקמן.

[3] וכן גם סברת אחד מהתנאים דבי ר' ישמעאל שלומד מודם זבחיך ישפך - שפסח טעון מתן דמים ואימורים בשפיכה למזבח, ולית ליה שפסח פוטר את הזבח.

[4] הנה תוס' הרבו להוכיח דלא כרש"י, וס"ל שגם התנא דר' ישמעאל החולק על ר"ע מודה שפסח הוא בשפיכה ולא בזריקה, אף שלא יליף ליה מקרא דדם זבחיך ישפך משום שצריך את הפסוק הזה לענין שזריקה בכל שפיכה, מ"מ יליף לה מקרא אחרינא.

עוד חומר לימוד על הדף