יומא דף עט. א

כיצד משערים בדינים דלהלן?

כותבת הגסה ביוה"כ עצם כשעורה של מת מטמאת במגע ומשא
לרב פפא יש ספק האם משערים עם גרעינה [1] או לא משער אותה בקליפתה וכשהיא יבשה
לרב אשי משער אותה עם גרעינה יש ספק האם משערים עם קליפתה או לא,
ואם יבשה או לא

מה הוא שיעור כותבת הגסה?

מה השיעור?
לרבה אמר רב יהודה כותבת הגסה - יתרה מכביצה
לרב זביד כותבת הגסה - חסרה מכביצה

יומא דף עט: א

במה נחלקו התנאים דלהלן בברכת הזימון?

כמה יאכל ויתחייב בזימון מה הביאור ב"ואכלת" מה הביאור ב"שבעת"
לר' מאיר כזית זו אכילה -
ואכילה בכזית
זו שתיה
לר' יהודה כביצה אכילה שיש בה שביעה - כביצה
-------------------------------------------------

[1] כן הוא לפירש"י, אכן התוס' (בד"ה כותבת) כתבו, שהספק הוא האם משערים אותה אם גרעינה בלבד, או משערים אותה בגרעינה וביחד עם עוד גרעין נוסף - דזה פשט המשנה שאמרה "האוכל כותב הגסה כמוה וכגרעינתה".

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף