יומא דף עח. א

האם מותר בשבת לעבור במנעל או בסנדל שלולית של מים בדרך מלבוש [1]?

מנעל סנדל
לרב אמי ורב אסי מותר לכתחילה -----
לרבינא מותר לכתחילה מותר לכתחילה
לרב אשי מותר לכתחילה לכתחילה אסור [2]

האם מותר להצטנן ביוה"כ ע"י שיניח על גופו כסא דכספא שיש בו מים?

כשהוא מלא על גדותיו כשהוא חסר שאינו מלא לגמרי
לרב פפא אסור -
שמא ישפך ונמצא רוחץ
מותר [3]
לרב אשי אסור דהוא מחליק ושמא ישפך

מה היה עושה ר' יהושע בן לוי ביוה"כ ובתשעה באב עם המטפחת הלחה?

ביו"כ - היה מרטיב מטפחת
וסוחטה [4] בערב יוה"כ
בת"ב - היה מרטיב מטפחת
ולא סוחטה
לזעירא בר חמא מקנח בה פניו ידיו ורגליו מעבירה על עיניו
לרבה בר מרי [5] מעבירה על עיניו מקנח בה פניו ידיו ורגליו

האם מותר לכהן להתיר בכורות על פי מום?

בבכור שלו בבכור של אחרים
לר' מאיר אסור [6]
לרשב"ג אסור מותר

יומא דף עח: א

האם מותר לקיטע לצאת בקב שלו בשבת וביוה"כ?

בשבת [7] ביוה"כ
לר' מאיר מותר לצאת בו אסור לצאת בו
לר' יוסי אסור לצאת בו אסור לצאת בו

האם האנשים דלהלן מותרים להקל ביוה"כ בחלק מן העינוים, ומדוע?

המלך - לרחוץ פניו כלה (כל ל' יום) - לרחוץ פניה יולדת - לנעול הסנדל
לר' חנינא בן תרדיון בשם ר' אליעזר מותר - דמלך צריך להראות יפה מותרת - כדי שלא תתגנה על בעלה מותרת - משום צינה
לחכמים אסורים
-------------------------------------------------

[1] הטעם שיש לחוש לאסור, משום שמא יפלו במים ויבואו לטלטלם בידיו ד' אמות.

[2] ובגמ' הובא מעשה שמשמע שרבינא מודה לרב אשי שלכתחילה אסור. וקשה על עדות רב רחומי שראה לרבינא עצמו שכן עבר שלולית מים דרך מלבוש בסנדל. ותירץ בתוס' ישנים, דהיו שני רבינא, ובמאירי כתב שרבינא חזר בו.

[3] ודוקא בכוס של כסף אבל בכוס העשויה מחרס אסור דטבע כלי חרס לפלוט את המים שהוא בולע לבחוץ ונמצא שהוא רוחץ.

[4] מה שהיה סוחטה קודם יוה"כ אינו משום איסור רחיצה, דהא גם בתשעה באב אסור רחיצה ושם לא סחט, אלא משום שמא יבוא לסוחטה ביוה"כ.

[5] לפנינו הגירסא בגמ' "וכן" אמר רבה בר מרי, אכן לפי המתבאר לפנינו הם חולקים, ולכן הגר"א מחק תיבת "וכן".

[6] דכיון שהכהנים חשודים על הבכור להטיל בו מום כדי להתירו להם, אמרינן ה"חשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו" - ואסור להם לדון גם לאחרים.

[7] מבואר בגמ' למסקנא שלכו"ע הוי מנעל - ולכן אסור לצאת בו ביוה"כ, ולגבי שבת נחלקו האם יש להזהר שמא ישמט מרגלו ויבוא לטלטלו ד' אמות ברה"ר או לא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף