1)

TOSFOS DH mi'Kan Remez l'Nidah she'Tzerichah Leshev Ad Tzavarah b'Mayim

תוספות ד"ה מכאן רמז לנדה שצריכה לישב עד צוארה במים

(SUMMARY: Tosfos gives sources from the Torah that a Nidah must immerse.)

שאלו מקמי רב יהודה גאון זצ"ל טבילת נדה מדאורייתא מנלן

(a)

Question (to Rav Yehudah Gaon): What is the source mid'Oraisa that a Nidah must immerse?

והשיב קל וחומר ממגעה

(b)

Answer #1 (Rav Yehudah Gaon): This is a Kal va'Chomer from what she touches. (It must be immersed to become Tahor.)

ור"ת פירש דנפקא מדכתיב במי נדה ודרשינן במסכת עבודת כוכבים (דף עה:) מים שהנדה טובלת בהן

(c)

Answer #2 (R. Tam): We expound (Avodah Zarah 75b) "Mei Nidah" to mean water in which a Nidah immerses (a Mikveh).

ור"י פירש מדכתיב והדוה בנדתה ודרשינן בפ' במה אשה (שבת דף סד:) בנדתה תהא עד שתבא במים.

(d)

Answer #3 (Ri): We expound (Shabbos 64b) "veha'Davah b'Nidasah" that she is Nidah until she enters water.

78b----------------------------------------78b

2)

TOSFOS DH ha'Kita Yotzei b'Kav Shelo Divrei R. Meir v'R. Yosi Omer

תוספות ד"ה הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר ורבי יוסי אוסר

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Yosi forbids.)

בפרק במה אשה (שבת דף סו.) פרש"י משום דלאו תכשיט הוא

(a)

Rashi's opinion: In Shabbos (66a), Rashi explains that [the wooden leg] is not a Tachshit (ornament).

ומשמע דאסר ליה משום דחשוב כמשוי ולא הוי מנעל אלא של עור אבל של עץ לא

(b)

Inference: He forbids because it is considered a load. It is not a shoe, for a shoe is only of leather, but not of wood.

וכן משמע בגמרא התם דקאמר דלרבי מאיר חלצה בקב הקיטע חליצה כשירה דחשיב מנעל ולרבי יוסי חליצה פסולה דלא חשיב מנעל

(c)

Support - Citation (66a): According to R. Meir, Chalitzah (removal) of the wooden leg of an amputee is Kosher, for it is considered a shoe. According to R. Yosi it is Pasul, for it is not considered a shoe.

ור"ת הקשה דהא מסקינן הכא דפליגי אי חיישינן דילמא משתמיט ואתי לאתויי ארבע אמות אבל לכולי עלמא מנעל הוי

(d)

Question (R. Tam): Here we conclude that they argue about whether or not we are concerned lest it fall off and he will come to carry it four Amos, but all agree that it is a shoe;

והא דקאמר התם דלרבי מאיר חולצין בו ולר' יוסי לא

1.

There we say there that R. Meir permits using it for Chalitzah, but R. Yosi does not!

אור"י דהיינו טעמא דרבי יוסי דכי היכי דחייש דילמא נפיל לפי שהוא רחב מהאי טעמא נמי אין חולצת בו

(e)

Answer (Ri): R. Yosi holds that just like we are concerned lest it fall, since it is wide, one may not use it for Chalitzah, for the same reason;

כדאמר בפרק מצות חליצה (יבמות דף קג:) נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו

1.

Citation (Yevamos 103b): "Na'alo" (his shoe) - it must be proper for him. This excludes a big shoe that he cannot walk in.

והקשה רבינו שמשון מדתניא בפרק מצות חליצה חלצה בקב הקיטע חליצה כשירה באנפליא של בגד חליצה פסולה

(f)

Question (R. Shimshon): A Beraisa (Yevamos 103a) says that Chalitzah of the wooden leg of an amputee is Kosher. Chalitzah of a cloth sock is Pasul;

ופריך קב הקיטע מני רבי מאיר היא דתנן הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר ורבי יוסי אוסר

1.

Citation (103a): Which Tana is Machshir the wooden leg of an amputee? It is R. Meir. A Mishnah says that R. Meir permits an amputee to go out [on Shabbos] with a wooden leg, and R. Yosi forbids;

באנפליא של בגד אתאן לרבנן

2.

Citation (cont.): [The Seifa of the Beraisa teaches that] Chalitzah of a cloth sock is Pasul. This is like Rabanan!

משמע אתאן לרבנן דהיינו רבי יוסי דפליג על רבי מאיר והיכי משמע ליה דאתאן לרבי יוסי טפי מלרבי מאיר

3.

Summation of R. Shimshon's question: The Gemara's question there connotes that 'Rabanan' are R. Yosi, who argues with R. Meir. What connotes that the Seifa is like R. Yosi more than R. Meir?

והא הא דלא חשיב ר' יוסי קב הקיטע כמנעל היינו משום דדרכו ליפסק וליפול אבל אנפליא של בגד דליכא למימר הכי דילמא אפילו רבי יוסי מודה

i.

R. Yosi does not consider an amputee's wooden leg to be a shoe, for it often falls off. We cannot say so about cloth socks. Perhaps R. Yosi agrees [that it is a Kosher Chalitzah]!

ותירץ ר"י דודאי המקשה הוה ס"ד דטעמא דרבי יוסי משום הא דלא חשיב מנעל אלא של עור

(g)

Answer (Ri): Surely, the questioner thought that R. Yosi's reason [to disqualify an amputee's wooden leg] is that he holds that only a leather shoe is considered a shoe;

דבע"א לא מיתוקמא ליה הא דקתני באנפליא של בגד חליצה פסולה

1.

There is no other way to establish [the Seifa, which says that] Chalitzah with a cloth sock is Pasul;

דאי לרבי יוסי נמי מנעל הוי ההיא נמי לא רבי מאיר ולא רבי יוסי

i.

If also R. Yosi considers it a shoe, [the Seifa] is not R. Meir, and not R. Yosi!

ובמסקנא דאמר כולה רבי מאיר היא וטעמא דפסיל באנפליא משום דלא מגינה מצי למיהוי שפיר טעמא דרבי יוסי משום דילמא מיפסיק

2.

In the conclusion, the entire Beraisa is R. Meir. He disqualifies a cloth sock because it does not protect. If so, we can say that R. Yosi's reason is lest it fall.

וא"ת כיון דמעיקרא ס"ד דטעמא דרבי יוסי משום דילמא מיפסיק מאי קא משני מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור

(h)

Question: Since initially, we thought that R. Yosi's reason is lest it fall, what was the answer, that since the Seifa is Rabanan, also the Reisha is Rabanan, and in the Reisha it is covered with leather?

אמאי שרי אפילו מחופה עור נמי איכא למיחש דילמא מיפסיק

1.

Why is it permitted? Even if it is covered with leather, we should be concerned lest it fall!

וי"ל במחופה עור דקאמר היינו בפנים שמתוך כך הוא מתקצר ומתיישב למדת רגלו

(i)

Answer #1: The Gemara means that it is covered with leather from the inside. It narrows and conforms to the size of his foot [so it is not prone to fall].

אי נמי ע"י שהוא מחופה הוא יכול לכופלו ולקושרו כדי שיעמוד בחוזק סביב רגלו

(j)

Answer #2: Alternatively, since it is covered, he can bend it so it will stay firmly around his leg.

3)

TOSFOS DH ha'Kitei'a Yotzei b'Kav Shelo

תוספות ד"ה הקיטע יוצא בקב שלו

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses what is an amputee's Kav and Semuchos. 2. He permits using crutches on Shabbos in Reshus ha'Rabim.)

פרש"י פרק במה אשה מי שנקטעה רגלו עושה לו כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט להשים ראש שוקו בתוכו

(a)

Rashi's opinion: In Shabbos, Rashi explained that one whose leg was cut off makes a form of a leg and carves a bit into it, to put the end of his thigh into it.

ולא נהירא להרב פור"ת דקשיא ליה א"כ אמאי רבי יוסי אוסר והא אינו יכול לילך בע"א

(b)

Question #1 (R. Pores): If so, why does R. Yosi forbid? He cannot walk any other way!

אף על גב דמסקינן הכא דטעמא דרבי יוסי משום דילמא מיפסיק ואתי לאיתויי והא אי נפיל אינו יכול לזוז משם עד שיחזור וינעלנו

1.

Even though we conclude here that R. Yosi decrees lest it fall, and he will come to carry it, [according to Rashi there is no reason to decree;] if it falls, he cannot move until he resumes wearing it!

ועוד הקשה דהאמר אביי בפרק במה אשה (שבת דף סו.) דאין טמא מדרס משום דלא סמיך עילויה ואי כפרש"י והלא אין סמך גדול מזה

(c)

Question #2 (R. Pores): Abaye (Shabbos 66a) says that it is not Tamei Medras because he does not lean on it. According to Rashi, this is the ultimate support!

ומיהו אור"י דלא קשה כולי האי שאין אותו קב צריך לו כל כך שהוא נשען על מקלות שבידיו כדרך החגרין ואינו נשען כלל על הקב

(d)

Answer (to Question #1 - Ri): He does not need the wooden leg so much. He supports himself with sticks in his hands, like lame people. He does not lean on the wooden leg at all;

והיינו סמוכות שלו דקתני התם יוצאין בהן בשבת לדברי הכל

1.

These [sticks in his hands] are his Semuchos (supports). The Mishnah says that all permit him to go out with them on Shabbos.

ולא כמו שפרש"י שעושה עור לראשי שוקיו וגורר שוקיו בקרקע כשנקטעו שתי רגליו

i.

This is unlike Rashi said, that Semuchos are pieces of hide for the ends of his thighs, and he drags himself on the ground when both of his legs are cut off.

ומהאי טעמא נמי אתי שפיר דאביי לא חשיב ליה מדרס שאינו נשען עליו אלא פעמים הוא נשען עליו קצת ופעמים אינו נוגע בקרקע כלל

(e)

Answer (to Question #2): This answers also the question from Abaye. It is not considered Medras, because he does not support himself on it, only sometimes he leans on it a little, and sometimes it does not touch the ground at all!

אבל הרב פור"ת פי' מי שנקטעה רגלו עושה לו קב כמין סנדל ומניחו במקום הרגל ונראה כאלו יש לו רגל

(f)

R. Pores' opinion: One whose foot was cut off makes a stick like a shoe, and puts it in place of a foot, and it looks like he has a foot.

ויכול לצאת בו בשבת כמו במנעליו וכופה שוקו לאחוריו וקושר סמוכות של עץ מכף יריכו שקורין אשקצ"א וסומך בה (כן הוא בדפוס ויניציה) שוקו ומהלך בה

(g)

He may go out with it on Shabbos, like with his shoes. He bends his thigh back, and ties wooden Semuchos called stilts from the hip socket. He supports his thigh with it, and walks with it;

והיינו סמוכות שלו דקתני התם סמוכות שלו טמא מדרס ויוצאין בהן בשבת ונכנסין בהן לעזרה

1.

These are his Semuchos. We say that they are Tamei Medras, and he may go out with them on Shabbos, and he may enter the Azarah with them. (They are not considered shoes.)

ואותו קב שמניח במקום פרסת רגלו אינו אלא כדי שיהו סבורין הרואים שרגל שלימה יש לו ומפני החולי אינו יכול לדרוך עליו

2.

The stick that he puts in place of his foot is only so people who see him will think that he has a complete foot, but due to illness he cannot step on it.

ואם יש באותו קב בית קיבול כתיתין טמא כתיתין היינו גמי או מוכין או כל דבר רך שהוא נותן בקב להנאתו כדי שלא יכאב לו כשיגע רגלו בקב

3.

If the stick has a receptacle for Kesisin, it is Tamei. Kesisin are rubber, tufts, or anything soft that he puts in the stick for comfort, so it will not hurt when his leg touches the Kav.

טמא איכא מאן דאמר בגמרא טמא טומאת מת ואיכא מאן דאמר טומאת מדרס לפי שהוא נשען עליו

(h)

[The Mishnah says that if it has a receptacle, it is] Tamei. One opinion in the Gemara says that it [receives] Tum'as Mes. Another opinion in the Gemara says that it [receives] Tum'as Medras, for he leans on it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF