1)

THE YOM TOV OF THE 15TH OF AV (Yerushalmi Halachah 7 Daf 26a)

מתני' אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן (בני) [נראה שצ"ל בנות, כגירסת המשנה והבבלי] ירושלם יוצאין בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה

(a)

(Mishnah - R. Shimon ben Gamliel): There were not Yomim Tovim for Yisrael like the 15th of Av and Yom Kipur. On them, Benos Yerushalayim go out in borrowed white clothing, not to embarrass one who does not have [her own]. All garments must be immersed.

ובנות ירושלם יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרו' בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה

(b)

Bnos Yerushalayim go out and dance in vineyards. What do they say? Bachelor - lift your eyes and see what you choose for yourself! Do not put your eyes on beauty - put your eyes on family (lineage)!

1.

Note: MICHTAV ME'ELIYAHU (4, p.180) proves from the Targum of Eichah 1:4 that this was also on Yom Kipur, unlike Tiferes Yisrael. Due to the Simchah of pardon of sin, they could make Shiduchim l'Shem Shamayim. R TZADOK KOHEN (Resisei Laylah 54) - on Yom Kipur they were like angels, for the Satan cannot prosecute, so it was not lewdness.

וכן הוא אומר [שיר השירים ג יא] צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה וגו' ביום חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:

2.

Source: It says "Tze'enah u'Re'enah Bnos Tziyon b'Melech Shlomo... b'Yom Chasunaso" - this is Matan Torah. "Uv'Yom Simchas Libo" - this is the building of the Beis ha'Mikdash, may it be rebuilt quickly in our days!

גמ' ניחא ביום הכיפורי' שהוא כפרה על ישראל בט"ו באב למה.

(c)

(Gemara) Question: Granted, Yom Kipur [was one of the happiest days], for it is Kaparah for Yisrael. Why was the 15th of Av [a happy day]?

ר' יעקב בר אחא בשם ר' יסא שבו זמן קיצה יפה לעצים שכל עצים שהן נקצצין בו אינן עושין מאכולות

(d)

Answer #1 (R. Yakov bar Acha citing R. Yosa): [Until] that time is good for wood. All wood that is cut [before] then does not get wormy. (They finished cutting wood for the Mizbe'ach then.)

כהיא דתנינן תמן כל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח.

1.

This is like a Mishnah teaches there, any wood in which a worm is found is Pasul for the Mizbe'ach.

רב חייה בר אשי בשם רב שבו התיר הושע בן אלה פריסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים.

(e)

Answer #2 (R. Chiya bar Asi citing Rav): On that day Hoshe'a ben Elah removed the guards Yarav'am ben Nevat set up on the roads [to prevent people from ascending to Yerushalayim for the festivals].

כהנא שאל לרב כל הדא טיבותא רבתא עבד וכתיב ביה [מלכים ב יז ג] עליו עלה שלמנאסר מלך אשור

1.

Question (Kahana, to Rav): [Hoshe'a] did such a great deed, and it says about him "Alav Alah Shalmenasar Melech Ashur" (he was exiled)?!

אמר ליה על ידי ששמט את הקולר מצוארו ותלוי בצואר הרבים לא אמר כל עמא יסקון אלא מאן דבעי מיסוק יסוק.

2.

Answer (Rav): He removed the noose from his neck and hung it on the Rabim. He did not say "everyone go up", rather, one who wants to, ascends.

רב שמואל בר רבי יצחק ואמרין לה בשם ר' שמואל בר נחמן [דף כו עמוד ב] שבו הותרו שבטים לבוא זה בזה

(f)

Answer #3 (R. Shmuel bar Rav Yitzchak, and some say in the name of R. Shmuel bar Nachman): That day the Shevatim were permitted to intermarry;

דכתיב [במדבר לו ז] ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה אחר כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בנ"י וכתיב [שם ח] וכל בת ירשת נחלה ממטות בנ"י וגו'.

1.

It says "Lo Sisov Nachalah li'Vnei Yisrael mi'Mateh El Mateh Ki Ish b' Nachalas Mateh Avosav Yidbeku Bnei Yisrael", and it says "v'Chol Bas Yoreshes Nachalah mi'Matos Bnei Yisrael...";

וכי איפשר לבת לירש שני מטות תיפתר שהיה אביה משבט אחר ואמה משבט אחר.

i.

Is it possible for a daughter to inherit [in] two tribes? We must say that his father is from one Shevet, and her mother from another Shevet (surely, this is permitted)!

ורבנן אמרי שבו הותר שבטו של בנימין לבוא בקהל דכתיב [שופטים כא יח] ארור נתן אשה לבנימן

(g)

Answer #4 (Rabanan): That day Shevet Binyamin was permitted to marry into Klal Yisrael - "Arur Nosen Ishah l'Vinyamin";

מקרא קראו (וקירבוהו מקרא קראו וריחקוהו) [נראה שצ"ל וריחקוהו מקרא קראו וקירבוהו - ע"פ קרבן העדה]

1.

They [had] read a verse and distanced [Binyamin. Now], they read a verse and brought them close.

מקרא קראו (וקירבוהו [בראשית מח ה] אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי מקרא קראו וריחקוהו [שם לה יא] גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו) [צ"ל ורחקוהו אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ומקרא קראו וקרבוהו גוי וקהל גוים ממך ומלכים מחלציך יצאו - קרבן העדה] ואדיין לא נולד בנימן.

2.

They read a verse and distanced them - "Efrayim u'Menasheh ki'Reuven v'Shimon Yihyu Li" (Yakov saw that one Shevet will be wiped out, so Efrayim and Menasheh will be like two, to compensate). They read a verse and brought them close - "Goy u'Kehal Goyim Mimecha u'Melachim me'Chalatzecha Yetze'u", and Binyamin was not born yet. (Three more Shevatim will be added, i.e. Efrayim and Menasheh are like two even when also Binyamin is counted. They are not to replace the loss of Binyamin.)

ר' אבון אומר שבו בטל החפר.

(h)

Answer #5 (R. Avun): That day, the digging was Batel;

וא"ר לוי בכל ערב ט"ב היה משה מוציא כרוז בכל המחנה ואומר צאו לחפר צאו לחפר והיו יוצאין וחופרין להן קברות וישינים ובשחר היו עומדין ומוצאין עצמן חסירים ט"ו אלף ופרוטרוט

1.

(R. Levi): Every Erev Tish'ah b'Av, Moshe announced in the Machaneh "go dig! Go dig!" They went out and dug graves and slept [in them]. In the morning they stood and found 15,000 and a remainder missing (dead).

ובשנ' האחרונ' עשו כן ועמדו ומצאו עצמן שלימים. אמרו דילמא דטעינן בחושבנה וכן בי' ובי"א ובי"ב ובי"ג ובי"ד ובט"ו כיון דאשלם זיהרא אמרו דומה שביטל הקדוש ברוך הוא אותה הגזירה קשה מעלינו ועמדו ועשו יום טוב:

2.

In the last year [in the Midbar] they did so, and found themselves complete (no one died). They said, perhaps we erred about the calculation (which day of the month it is). Similarly on the 10th, 11th, 12th, 13th, 14th (they did so, and no one died). On the 15th, since the moon was full, they said "it seems that ha'Kadosh Baruch Hu annulled that harsh decree from us!" They went and made it a Yom Tov.

כל הכלים טעונין טבילה ובנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים.

(i)

(Mishnah): All garments must be immersed. Bnos Yerushalayim go out and dance in vineyards.

ר' ינאי בי ר' ישמעאל אמר ואפי' נתונים בתיבה

(j)

(R. Yanai bei R. Yishmael): Even if they are put in a box (no one wears them, the garments must be immersed).

נתונים בתיבה ואת אמר הכן.

(k)

Question: They are put in a box, and you say so?! (Why should they be immersed?)

מתוך שאת עושה כן הוא משאילן:

(l)

Answer: Since you say so (they must be immersed, she is not adamant about them, and) lends them. (ME'IRI 31a).

[נראה שצ"ל היתה בתו של מלך שואלת מבתו של כ"ג בתו של כ"ג שואל' מבתו של מלך]

(m)

The king's daughter borrows from the Kohen Gadol's daughter. The Kohen Gadol's daughter borrows from the king's daughter.

ומה היו אומרת שא נא עיניך בחור וראה מה את בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה וכו'.

(n)

(Mishnah): What do they say? Bachelor - lift your eyes and see what you choose for yourself! Do not put your eyes on beauty - put your eyes on family...!

(היתה בתו של מלך שואלת מבתו של כ"ג בתו של כ"ג שואל' מבתו של מלך - נראה שצריך למחקו מכאן ולגרסו לעיל) (הכאורות היו אומרות אל תתן עיניך בנוי והנאות היו אומרות תן עיניך במשפחה) [צ"ל הנאות אומרות תן עיניך בנוי והמיוחסות אומרות תן עיניך במשפחה והמכוערות אומרות קחו מקחכם לשום שמים - יפה מראה, ע"פ הבבלי]

(o)

Pretty girls said "put your eyes on beauty." Girls of good lineage said "put your eyes on family." Unattractive girls said "make your acquisition l'Shem Shamayim!"

וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן:

1.

Source: It says "Tze'enah u'Re'enah Bnos Tziyon b'Melech Shlomo b'Atarah she'Itrah Lo Imo b'Yom Chasunaso" - this is Matan Torah. "Uv'Yom Simchas Libo" - this is the building of the Beis ha'Mikdash, may it be rebuilt quickly in our days, Amen!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF