1)

THE DESTRUCTION OF BEITAR (Yerushalmi Halachah 5 Daf 24b)

א"ר יוחנן קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים אלף ריבוא.

(a)

(R. Yochanan): The voice ["ha'Kol Kol Yakov"] was due to Adriyanus Kaiser. He killed in Beitar 800,000 people.

א"ר יוחנן שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות היו מקיפין את ביתר וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה חיילות והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע.

(b)

(R. Yochanan): 80,000 pairs of horn blowers (troop leaders) surrounded Beitar, and each was appointed over many soldiers, and Ben Koziva was there, with 200,000 men with cut off fingers (he said that to serve in his army, one must bite off his finger to prove his Gevurah).

שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין אמר להן וכי היאך איפשר לבדקן. אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא יהיה נכתב באיסרטיא שלך

1.

Chachamim sent to him "how long will you make Yisrael Ba'alei Mumim?" He asked, how can I test [their Gevurah]? They said, anyone who cannot ride on a horse and uproot a cedar of Levanon will not be written in your list of soldiers. (ALEI TAMAR - he need not uproot it. It suffices to move its roots.)

היו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף כך וכד דהוה נפק לקרבא הוה אמר ריבוניה דעלמא לא תסעוד ולא תכסוף [תהילים ס יב] הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא בצבאותינו

2.

He had 200,000 of these (men with cut off fingers), and 200,000 of these (men who rode on a horse and uprooted a cedar), and when he went out to war, he said 'Master of the world - do not help us, and do not destroy us - "ha'Lo Atah Elokim Zenachtanu v'Lo Setzei Elokim b'Tziv'oseinu"!

שלש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ביתר. והוה ר' אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר רבון העולמים אל תשב בדין היום אל תשב בדין היום

3.

For three and a half years Adriyanus surrounded Beitar. R. Eliezer ha'Moda'i was sitting with sackcloth and ashes and praying every day, and saying Master of the worlds - do not sit in judgment today! Do not sit in judgment today!

בעא אדריינוס מיזל ליה. אמר ליה חד כותיי לא תיזיל לך דאנא חמי מה מיעבד ומשלים לך מדינתא

4.

Adriyanus wanted to go away. One Kusi said to him "do not go - I will see what can be done to give the city to you!"

עאל ליה מן ביבא דמדינתא עאל ואשכח רבי אלעזר המודעי קאים מצלי. עבד נפשיה לחיש ליה בגו אודניה

5.

He entered through a drainage ditch to the city, and he found. R. Eliezer ha'Moda'i standing and praying. He pretended to whisper in [R. Eliezer's] ear.

חמוניה בני מדינתא ואייתוניה גבי בן כוזבא. אמרון ליה חמינן ההן סבא משתעי לחביבך אמר ליה מה אמרת ליה ומה אמר לך

6.

People of the city saw him, and brought him to Bar Kochba. They said to [Bar Kochba] him "we saw this elder speaking to your dear [uncle]." [Bar Kochba] said to him, what did you say to him, and what did he tell you?

אמר ליה אנא אמר לך מלכא קטל לי ואי לא אנא אמר לך את קטל יתי טב לי מלכא קטל יתי ולא את אמר ליה אמר לי דאננא משלים מדינתאי.

7.

[The elder] said "if I tell you, the king will kill me. If I do not tell you, you will kill me! It is better that the king kill me, and not you. He said to [Bar Kochba], he said to me "I will give over the city [to the besiegers]."

אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה מה אמר לך הדין כותייא אמר ליה לא כלום מה אמרת ליה א"ל לא כלום [דף כד עמוד ב] יהב ליה חד בעוט וקטליה.

8.

[Bar Kochba] went to R. Eliezer ha'Moda'i. He said to him "what did this Kusi say to you?" He did not say anything. "What did you say to him?" I did not say anything. [Bar Kochba] kicked him once, and killed him.

מיד יצאת בת קול ואמרה [זכריה יא יז] הוי רעי האליל עזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל ועין ימינם לפיכך זרועו של אותו האיש יבש תיבש ועין ימינו כהה תכהה.

9.

Immediately, a Bas Kol came out and said "Hoy Ro'i ha'Elil Ozvi ha'Tzon Cherev Al Zero'o v'Al Ein Yemino Zero'o Yavosh Tivash v'Ein Yemino Kaho Tichheh" - you killed R. Eliezer ha'Moda'i, the arm of all of Yisrael and their right eye - therefore, the arm of that man will dry, and his right eye will weaken.

מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה אתין טעינון רישיה גבי אדריינוס אמר לון מאן קטל הדין אמר ליה חד כותייא אנא קטלתיה אמר לי חמי לי פטומיה חמי ליה פטומיה.

10.

Immediately, Beitar was captured and Bar Kochba was killed. They carried his head to Adriyanus Kaiser. He said "who killed him"? A Kusi said "I killed him." He said "show to me his body." He showed his body to him.

אשכח חכינה כרוכה עליו אמר אילולי אלהא דקטלי מאן הוה יכיל קטלי וקרא עליו [דברים לב ל] אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם

11.

He saw a snake wrapped around him. He said, had Elokim not killed him, who could have killed him?! He applied to him "Im Lo Ki Tzuram Macharam va'Shem Hisgiram."

והיו הורגין בהם והולכין עד ששקע הסוס בדם עד חוטמו והיה הדם מגלגל סלעים משאוי מ' סאה עד שהלך הדם בים ארבעת מיל אם תאמר שהיא קריבה לים והלא רחוקה מן הים ארבעים מיל

(c)

[The Romi'im were killing [people of Beitar] and going, until the horse was submerged in blood until its nose, and the blood was causing rocks the weight of 40 Sa'im to roll, until the blood went into the sea (and it had the appearance of blood) for four Mil (HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA. A mil is about a kilometer.) If you will say that [Beitar] is close to the sea - it is 40 Mil from the sea!

אמרו שלש מאות מוחי תינוקות מצאו על אבן אחת ומצאו שלש קופות של קצוצי תפילין של תשע תשע סאין ויש אומרים תשע של שלש שלש סאין.

(d)

They said that they found brains of 300 children on one rock, and they found three baskets of Ketzitzos (the boxes that house the parchments of) Tefilin (of people killed) of nine Sa'im each, and some say nine baskets of three Sa'im each.

תני רשב"ג אומר חמש מאות בתי סופרים היו בביתר והקטן שבהן אין פחות מחמש מאות תינוקות. והיו אומרים אם באו השונאים עלינו במכתובים הללו אנו יוצאין עליהן ומנקרים את עיניהם

(e)

(Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): There were 500 schools in Beitar, and the smallest did not have less than 500 children. They used to say, if the haters come upon us, with these styluses we will go out [to fight them] and poke out their eyes;

1.

Note: R. Yochanan said that 800,000 people were killed. It seems that almost everyone was killed. If there were at least 250,000 [male] school children, and 400,000 soldiers in Ben Koziva's army, surely there were more than 800,000 people in all! We must say that they did not kill most of the women, or some of these numbers are not precise.

וכיון שגרמו עונות היו כורכים כל אחד ואחד בספרו ושורפין אותו ומכולם לא נשתייר אלא אני. וקרא על גרמיה [איכה ג נא] עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי

2.

Aveiros caused that [the enemy] wrapped each [child] in his Sefer (from which he learned) and burned him, and from all of them, only I remained. [R. Shimon ben Gamliel] applied to himself "Eini Olelah l'Nafshi mi'Kol Benos Iri."

כרם גדול היה לאדריינוס הרשע שמונה עשר מיל על שמונה עשר מיל כמן טיבריא לציפורי והקיפו גדר מהרוגי ביתר מלא קומה ופישוט ידים

(f)

The evil Adriyanus Kaiser had a big vineyard 18 Mil by 18 Mil, like from Tiverya to Tzipori. He made a fence around it from people killed in Beitar, (he piled up the bodies) to a person's height with his hands extended (i.e. four Amos).

1.

Note: If the bodies were lengthwise around the perimeter, if an average person is about half an Amah thick, there were only about 150,000 bodies there. If the bodies were widthwise around the perimeter, e.g. all the heads faced in or out, and an average person is about two thirds of an Amah wide, there were about 800,000 bodies there, the full number killed according to R. Yochanan.

ולא גזר עליהם שיקברו עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו.

2.

[He decreed not to bury them,] and he did not [retract and] decree to bury them, until another king took power and decreed to bury them.

אמר רב חונה משניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה הטוב והמטיב הטוב שלא נסרחו והמטיב שניתנו לקבורה.

(g)

(Rav Huna): From when they permitted burying those killed in Beitar, they enacted [in Birkas ha'Mazon the Brachah] ha'Tov veha'Meitiv. Ha'Tov, for they did not decay; veha'Meitiv, that they were permitted to bury them.

תני ר' יוסי אומר נ"ב שנה עשת ביתר לאחר חרבן בהמ"ק ולמה חרבה על שהדליקה נירות לאחר חורבן בהמ"ק

(h)

(Beraisa - R. Yosi): Beitar lasted 52 years after Churban Beis ha'Mikdash. Why was it destroyed? It is because they lit Neros [out of joy] after Churban Beis ha'Mikdash.

ולמה הדליקה נירות שהיו בוליוטי ירושלם יושבים באמצע המדינה. וכדו דהוון חמין בר נש סליק לירושלם הוון אמרין ליה בגין דשמעינן עלך דאת בעי מתעבדה ארכינטס ובולבוטס והוא אמר לון לית בדעתי.

1.

Why did they light Neros? It is because officers of Yerushalayim dwelled in the middle of the city and when they would see someone (Ploni) ascend to Yerushalayim, they would say to him "it is because we heard about you that you want to become an officer or advisor", and he would say "that is not my intent";

בדיל דשמעינן עלך דאת בעי מזבנה אוסייא דילך והוא אמר לון לית בדעתי והוה חבריה א"ל מה את בעי מן דין כתוב ואנא חתם והוה כתוב וחבריה חתם. והוון משלחין אוניתא לבר בייתה ואמרין ליה אין אתא פלניא מעול לאוסייא דידיה לא תשבקיניה דהיא זבינה גבן.

2.

[They would say to him] "it is because we heard about you that you want to sell your field", and he would say "that is not my intent." [The officer's] friend said to him "what do you want from this person?" Write, and I will sign!" He wrote [that he bought his field], and his friend signed. They sent the document to his household, and said to them "if Ploni will come to enter the field, do not let him, for I bought it from him."

וכיון דהוה שמע מינהון כן הוה אמר הלוואי איתבר רגליה דההוא גברא ולא סלק לירושלם

3.

Once [Ploni] heard from them, he said "I wish that that man's (my) legs were cut, and he did not go to Yerushalayim" (for through this, I lost my field)!

הדא היא דכתי' [שם ד יח] צדו צעדינו מלכת ברחבותינו. צדו צעדינו אצדי אורחתיה דההוא בייתא. קרב קצינו קרב קיציה דההוא בייתא. מלאו ימינו מלא יומיי דההוא בייתא

(i)

This is what it says "Tzadu Tze'adeinu mi'Leches bi'Rchovoseinu." "Tzadu Tze'adeinu" - Atzdi (should be desolate) the path to that Bayis (we should not need to go there). "Karev Kitzeinu" - may the end of that house come close. "Mal'u Yameinu" - should be filled (finished) the days of that Bayis. (ALEI TAMAR - they mourned the Churban, just they rejoiced over the end of the evil officers. Our Gemara connotes otherwise! Perhaps these Drashos show that intent of a small minority, but most were guilty over rejoicing over the fall of the officers. Alternatively, because they rejoiced over the fall of the officers, the verse attributes as if they desired the Churban - PF.)

אוף אינון לא נפקין טבאות [משלי יז ה] שמח לאיד לא ינקה.

1.

Also they (people of Beitar), it did not turn out good for them - "Same'ach l'Eid Lo Yenakeh" (one who rejoices over another's downfall will not be cleansed).

2)

OTHER MATTERS THAT WERE DESTROYED

שני אחים הוון בכפר חריבה והוון רומים אזלין עליהון ומקטלין לון ואמרין כל סמא דמילתא ניתי כלילא (על רישיהון. אמרין מבדקינן אוף חד זמן מנפקין) [צ"ל בראשו של (אלו) שמעון - כך הגירסא באיכה רבה ב:ד]

(a)

There were two brothers in the village Chareivah. Romans would come upon them, and [the brothers] would kill them. [The brothers] said "the essence of the matter is to put Adriyanus' crown on Shimon (bar Kochba's) head!"

[צ"ל דהא רומאי אתון מן דנפקין - כך הגירסא באיכה רבה ב:ד] פגע ביה חד סב אמר לון ברייכון סעודינכון אמר לא יסעיד ולא יסמוך [תהילים ס יב] הלא אתה אלהים זנחתנו.

1.

[They heard that] the Romans are coming. When [the brothers] went out, an elder encountered them. He said to them "your Creator should help you!" [One of the brothers] said "we do not need His help, nor His support" - "ha'Lo Atah Elokim Zenachtanu"! (Due to this, they died. We explained this like ETZ YOSEF on Eichah Rabah.)

שני ארזים היו בהר המשחה תחת אחד מהן היו מוכרין ארבע חנויות (טהורות) [צ"ל של מוכרי טהרות והאחד היו מוציאין ממנו ארבעים סאה גוזלות בכל חדש וחדש ומהן היו מספיקין קינים לכל ישראל

(b)

There were two cedar trees in Har ha'Mishchah. Under [the branches of] one of them were four stores selling Taharos, and from one they took out four Sa'im of chicks [from birds that nested in its branches] every month, and this sufficed for Kinim (bird offerings) for all of Yisrael.

1.

Note: If the average chick was at least the size of half an egg, this is less than 1200 per month. If there were 250,000 school children in Beitar, more than 15,000 boys were born each year (even if they learned in school from age three until 19), the chicks would not suffice for their births alone (and all the more so for births of girls and in the rest of Yisrael, and others obligated to bring birds)! Perhaps there were multiple births (a Yoledes brings only one bird per pregnancy, even if she gave birth to many babies), or four Sa'im was the amount they took in poor months, but in good months, they took much more.

טור שמעון הוה מפיק תלת מאוון דגרבין דמרקיע לקייטא כל ערובות שובא. ולמה חרב יש אומר מפני הזנות וי"א שהיו משחקין בכדור.

(c)

From Mount Shimon they extracted 300 barrels of jam in summer, every Erev Shabbos. Why was it destroyed? Some say, it was due to Zenus. And some say, it was because they played with a ball [on Shabbos].

עשרת אלפים עיירות היו בהר המלך ולר' אלעזר בן חרסום אלף מכולם וכנגדן אלף ספינות בים וכלהם חרב.

(d)

There were 10,000 cities in Har ha'Melech, and R. Elazar ben Charsom owned 1000 of them, and corresponding to them, 1000 boats on the sea, and all of them were destroyed.

שלש עיירות היה קטמוס שלהן עולה לירושלם בעגלה. כבול ושיחין ומגדול צבעייא. ושלשתן חרבו כבול מפני המחלוקת שיחין מפני כשפים ומגדל צבעייא מפני הזנות.

(e)

Three cities, their ledger of royal revenue [from them] ascended to Yerushalayim in a wagon - Kavul, Shichin and Migdal Tzavyei. All three of them were destroyed - Kavul due to argument, Shichin due to witchcraft, and Migdal Tzavyei due to Zenus.

שלשה כפרים כל אחד ואחד היה מוציא כפליים כיוצאי מצרים כפר ביש וכפר שיחלייא וכפר דיכריא.

(f)

Three villages, each of them had twice as many people as left Mitzrayim - Kefar Bish, Kefar Shichliya and Kefar Dichriya;

ולמה הוא קרי לון כפר ביש דלא הוון מקבלין לעבורא ולמה הוא קרי לון כפר שיחלייא דהוון מרביין (ביניהון) [צ"ל בניהון, כגירסת איכה רבה - אור לישרים] כאילין תחלוסייא ולמה הוא קרי לון כפר דיכריא דהוון כל נשיהון ילדן דיכרין. אי לא הוות חדא מינהון נפקא מן תמן לא הוות ילדה נקבה.

1.

Why was it called Kefar Bish? They did not accept guests. Why was it called Kefar Shichliya? They increased children like Shichlayim (cress; it grows quickly). Why was it called Kefar Dichriya? All their women gave birth to Dichrin (males). If one would not leave there, she would not give birth to a female.

3)

THE KOHANIM WHO PERISHED (Yerushalmi Halachah 5 Daf 24b)

א"ר יוחנן שמונים זוגים אחים כהנים נישאו לשמונים זוגות אחיות כהנות בלילה אחד בהדא גופנא חוץ מאחים בלא אחיות מאחיות בלא אחים חוץ מלוים חוץ מישראל.

(a)

(R. Yochanan): Eighty pairs of Kohanim brothers married eighty pairs of Kohanos sisters in one night in one place - this excludes brothers who married non-sisters, sisters who married non-brothers, Leviyim and Yisraelim. (There must have been an awesome number of people in order for this to occur!)

אמר ר' יוחנן שמונים חנייות של אורגי פלגס היו במגדל צבעייא

(b)

(R. Yochanan): Eighty stores of people who weave silk scarves (PNEI MOSHE) were in Migdal Tzavyei.

אמר רבי חייה בר בא שמונים חניות של מוכרי טהרות היו בכפר אימרא.

(c)

(R. Chiyah bar Ba): Eighty stores of people who sell Taharos were in Kefar Imra.

רבי ירמיה בשם רבי חייה בר בא שמונים [דף כה עמוד א] שדות של מתכת היו בשיחין

(d)

(R. Yirmeyah citing R. Chiyah bar Ba): Eighty wagons of [pure] metal were in Sichin.

אמר ר' יניי שידה לא היתה בימינו.

(e)

(R. Yanai): We do not have one such wagon nowadays.

רבי זעירה בשם רב חונא אומר היא היתה קטנה שבמשמרות והיא היתה מוציאה שמונים וחמשה אלף פירחי כהונה

(f)

(R. Ze'irah citing R. Chunah): [Sichin] was the smallest Mishmar, and it had 85,000 young Kohanim.

אמר רבי יוחנן שמונים אלף פירחי כהונה נהרגו על דמו של זכריה.

(g)

(R. Yochanan): Due to the blood of Zecharyah, 80,000 young Kohanim were killed.

רבי יודן שאל לרבי אחא איכן הרגו את זכריה בעזרת הנשים או בעזרת ישראל

(h)

Question (R. Yudan, to R. Acha): Where did they kill Zecharyah - in the Ezras Nashim, or in Ezras Yisrael?

אמר לו לא בעזרת ישראל ולא בעזרת הנשים אלא בעזרת הכהנים.

(i)

Answer (R. Acha): It was not in Ezras Yisrael, and not in Ezras Nashim, rather, in Ezras Kohanim.

ולא נהגו בדמו לא כדם האיל ולא כדם הצבי תמן כתיב [ויקרא יז יג] ושפך את דמו וכסהו בעפר

(j)

Question: Did they conduct with his blood less honorably than the blood of a wild goat or deer?! There, it says "v'Shafach Es Damo v'Chisahu be'Afar"! (Why did they leave it exposed?)

ברם הכא [יחזקאל כד ז ח] כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו. כל כך למה להעלות חימה ולנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות.

(k)

Answer: However, here it says "Ki Damah b'Socho Hayah Al Tzechi'ach Sela Samas'hu." (Hash-m arranged that it remain exposed.) Why? "Leha'alos Chemah Linkom Nakam Nasati Es Damah Al Tzechi'ach Sela l'Vilti Hikasos" (in order that it will be avenged).

שבע עבירות עברו ישראל באותו היום הרגו כהן ונביא ודיין ושפכו דם נקי וטימאו את העזרה ושבת ויום הכיפורים היה.

(l)

Yisrael transgressed seven Aveiros that day [through killing him] - they killed a Kohen, Navi and judge, they spilled innocent blood, they were Metamei the Azarah, and it was Shabbos and Yom Kipur.

וכיון שעלה נבוזראדן לכאן ראה את הדם תוסס אמר להן מה טיבו של זה אמרו לו דם פרים וכבשים ואילים שהיינו מקריבין על גבי המזבח

(m)

Once Nevuzaradan ascended to here, and he saw the blood bubbling, he said to them "what is special about this blood?" They told him, it is blood of bulls, sheep and rams that we used to offer on the Mizbe'ach.

מיד הביא פרים ואילים וכבשים ושחטן עליו ועדיין הדם תוסס וכיון שלא הודו לו תלו תליין בגרדון אמרו הואיל והקב"ה רוצה לתבוע דמו מידינו.

1.

Immediately, he brought bulls, rams and sheep and slaughtered them on [the blood], and still the blood was bubbling. Since they did not admit to him, he hung them in the court [to make them confess - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA]. They said, since Hash-m wants to demand [punishment of his blood] through our hands, [we will admit to him].

אמרו לו דם כהן ונביא ודיין הוא שהיה מתנבא עלינו כל מה שאתה עושה לנו ועמדנו עליו והרגנוהו

2.

They said to him, it is blood of a Kohen, Navi and judge. He was prophesizing about us all that you do to us, and we stood upon him and killed him;

מיד הביא שמונים אלף פירחי כהונה ושחטן עליו ואדיין הדם תוסס. בההוא שעתא נזף ביה א"ל מה את בעי נובד כל אומתך עלך.

3.

Immediately, he brought 80,000 young Kohanim and slaughtered them, and still the blood was bubbling. At that time he rebuked [the blood]. He said, what do you want - will we destroy the entire nation for you?!

מיד נתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים ואמר מה אם זה שהוא בשר ודם ואכזרי נתמלא רחמים על בני אני שכתוב בי [דברים ד לא] כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך על אחת כמה וכמה מיד רמז לדם ונבלע במקומו

4.

Immediately, Hash-m was filled with mercy. He said, if [Nevuzaradan], who is flesh and blood and cruel, was filled with mercy on My children - I, about whom it says "Ki Kel Rachum Hash-m Elokecha Lo Yarpecha v'Lo Yashchisecha v'Lo Yishkach Es Bris Avosecha", how much the more so! Immediately, [Hash-m] hinted to the blood, and it was swallowed in its place.

. אמר רבי יוחנן שמונים אלף פירחי כהנה ברחו להם לתוך קלתותים של בית המקדש וכולהם נשרפו.

(n)

(R. Yochanan): Eighty thousand young Kohanim fled into the cells of the Beis ha'Mikdash (around the Heichal), and all of them were burned;

1.

Note: It is hard to take this literally, that an average of more than 2100 Kohanim was in each of the 38 cells. The average length and width of the interior of the cells was six Amos. There were three stories of cells. Their total height was less than that of the Heichal (40 Amos), for there were windows above them, and the ceiling over each had some thickness. If the total height of the interiors was 36, and the average Kohen was only half an Amah wide and a third of an Amah thick and two Amos tall and they were in stacks of six, each standing on the shoulder of the one below him, this is less than 1300 in a cell!

ומכולם לא נשתייר אלא יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול שנאמר [זכריה ג ב] הלא זה אוד מצל מאש.

2.

Of all of them, only Yehoshua ben Yehotzadak the Kohen Gadol remained - "ha'Lo Zeh Ud Mutzal me'Esh":

א"ר יוחנן שמונים אלף פירחי כהונה (תוך) [צ"ל ברחו תוך - הגר"ח קניבסקי שליט"א] חיילותיו של נבוכדנצר והלכו להן אצל ישמעאלים אמרון לון הבו לן נישתי דאנן צחיי

(o)

(R. Yochanan): Eighty thousand young Kohanim fled from Nebuchadnetzar's soldiers and went to Yishmaelim. They said, give to us to drink, for we are thirsty!

הביאו לפניהן מיני מלוחים ונודות נפוחות אמרון לון אכלון ואתון שתיי וכיון דהוה חד מינהון שרי זיקא ויהיב ליה גו פומיה הוה רוחא נפק והוה חנק ליה.

1.

They brought in front of them kinds of salty food and inflated pouches. They told them "eat, and then drink!" Once one of them untied the bind [around the flask's opening] and put it to his mouth, the air [left the pouch] and choked him.

הדא הוא דכתיב [ישעי' כא יג] משא בערב מטול רב בערבייה ביער בערב תלינו מי נתונים ביער הלבנון בערב תלינו

2.

This is why it says "Masa ba'Rav" - a great burden of punishments [will come] on Araviya. "Ba'Ya'ar ba'Rav Talinu" - those who were in the forest of Levanon (Beis ha'Mikdash), they lodge in Arav;

אלא ארחות דדנים כן ארחהון דבני דודיא עבדין

3.

Are these "Orchos Dedanim" - is this the way beloveds act?!

ישמעאל שצמא לא [שם יד] לקראת צמא התיו מים. [בראשית כא יט] ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים

4.

When Yishmael was thirsty, did not "Likras Tzamei Hesayu Mayim" (Hash-m miraculously gave to him water) - "va'Yifkach Elokim Es Eineha va'Tere Be'er Mayim"!

לא מן (טיבותכון) [צ"ל טיבותהון, כגירסת איכה רבה - אור לישרים] אתון לגביכון כי מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה שלא רצו לשמר את שמיטיהם כמה דאת אמר [שמות כג יא] והשביעית תשמטנה ונטשתה.

5.

[Yisrael] did not come to you willingly - "Ki Mipnei Charavos Nadedu Mipnei Cherev Netushah" - [they were exiled] because they did not want to guard their Shemitos, like it says "veha'Shevi'is Tishmetenah u'Ntashtah"!

ומפני קשת דרוכה שלא רצו לשמר שבתותיהם כמה דאת אמר [נחמיה יג טו] בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת.

6.

"U'Mipnei Keshes Deruchah" - because they did not want to guard their Shabbosos, like it says "ba'Yamim ha'Hemah Ra'isi vi'Yehudah Dorchim Gitos ba'Shabbos."

ומפני כובד מלחמה שלא רצו להלחם במלחמתה של תורה כמה דאת אמר [במדבר כא יד] על כן יאמר בספר מלחמת ה'.

7.

"U'Mipnei Koved Milchamah" - because they did not want to fight in the war of [deeply learning] Torah, like it says "Al Ken Ye'amer b'Sefer Milchamos Hash-m."

4)

THE DESOLATION OF ERETZ YISRAEL

אר"י מגבת ועד אנטיפריס ששים רבוא עיירות היו הקטנה שבהן היא היתה בית שמש דכתיב בה [שמואל א ו יט] ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ה' וגו' ואילו מרוח אחת היו

(a)

(R. Yochanan): From Geves to Antifaris, there were 600,000 cities. The smallest was Beis Shemesh, about which it says "va'Yach b'Anshei Veis Shemesh (50,000 men) Ki Ra'u b'Aron Hash-m." If there were so many from one side of the city (the south, you can calculate how many were in the entire city)!

[צ"ל כדון - קרבן העדה] אין את מבצע לה קניי לא נסייה

(b)

Question: Nowadays, if you fill [from Geves to Antifaris] with sticks, it will not bear [600,000 sticks]!

אמר רבי חנינה קפצה לה ארץ ישראל.

(c)

Answer (R. Chaninah): Eretz Yisrael shrank.

אמר רבי זעירה בוא וראה מה חציפה הוא ארץ ישראל שהיא עושה פירות

(d)

(R. Ze'irah): See how brazen is Eretz Yisrael! It produces Peros [even though Yisrael were exiled, and it says "Gafris v'Melach Sereifah Kol Artzah"]!

מה היא עושה פירות

(e)

Question: How does it produce Peros?

תרין אמורין חד אמר מפני שמזבלין אותה וחורנה אמר מפני שהופכין את עפרה

(f)

Answer: Two Amora'im [argued about this] - one said that it is because they fertilize it. The other said that it is because they turn over the earth.

עובדא הוה בחד דהוה קאים זרע בהדא בקעת ארכל וכבש ידיה ונפק עפרה יקידא ואוקיד זרעא.

1.

There was a case in which one was seeding in the valley of Arkal. He pressed his hand [on the plow] and scorched earth came out and burned the seeds.

תני רבי יוסי אומר חמישים ושתים שנה לא נראה עוף טס בארץ ישראל מה טעמא [ירמי' ט ט] מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו.

(g)

(Beraisa - R. Yosi): For 52 years, a bird was not seen flying in Eretz Yisrael. What is the reason? "Me'Of ha'Shamayim v'Ad Behemah Nadedu Halchu" (the Gematriya of Behemah is 52).

אמר רבי חנינא קודם לארבעים שנה עד שלא גלו ישראל לבבל נטעו תמרים בבבל על ידי שיהו להוטים אחר מתיקה שהיא מרגלת הלשון לתורה.

(h)

(R. Chaninah): Forty years before Yisrael were exiled to Bavel, [Hash-m arranged that] they planted date trees in Bavel. Through avid pursuit of sweetness, this accustoms the tongue to Torah.

א"ר חנינא בריה דר' אבהו שבע מאות מיני דגים טהורים ושמונה מאות מיני חגבים טהורים ולעוף אין מספר כולהם גלו עם ישראל לבבל וכשחזרו כולהם חזרו עמהן חוץ מן הדג הנקרא [דף כה עמוד ב] שיבוטא.

(i)

(R. Chanina brei d'R. Avahu): Seven hundred kinds of Tahor fish, 800 kinds of Tahor locusts, and birds without number were exiled with Yisrael to Bavel. When they returned, all of them returned, except for the fish called Shibuta.

ודגים היאך גלו

(j)

Question: How were fish exiled? (Water does not connect the rivers and lakes of Eretz Yisrael to those of Bavel!)

ר' חונה בר יוסף אמר דרך התהום גלו ודרך התהום חזרו.

(k)

Answer (R. Chunah bar Yosef): They were exiled through the Tehom (underground water), and returned through the Tehom.

א"ר יוחנן אשרי מי שהוא רואה במפלתה של תרמוד שהיא היתה שותפת בחרבן הבית ראשון ובחרבן הבית השני

(l)

(R. Yochanan): Fortunate is one who sees the downfall of Tarmud. It was a partner in the Churban of Bayis Rishon and Churban Bayis Sheni;

בחרבן ראשון העמידה שמונים אלף קשטים ובחרבן השני העמידה שמונת אלפים קשטים:

1.

In Churban Bayis Rishon, it raised 80,000 armed soldiers [to help conquer Yerushalayim]. In Churban Bayis Sheni, it raised 8,000 armed soldiers.

ונחרשה העיר. חרש רופוס שחיק עצמות את ההיכל:

(m)

[Our Mishnah says that] the city was plowed. Rufus, may his bones be ground, plowed the Heichal.

5)

WHEN WE FORBID CUTTING HAIR AND LAUNDERING (Yerushalmi Halachah 6 Daf 25b)

מתני' משנכנס אב ממעטין בשמחה שבת שחל ט' באב להיות בתוכה אסורין מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת

(a)

(Mishnah): From when Av begins, we decrease Simchah. The week in which Tish'ah b'Av falls, it is forbidden to cut hair and launder. On Thursday it is permitted due to Kevod Shabbos.

ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין

(b)

On Erev Tish'ah b'Av, one may not eat two Tavshilim (cooked foods). One may not eat meat and drink wine;

רשב"ג אומר ישנה

(c)

R. Shimon ben Gamliel says, he changes;

רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו חכמים:

(d)

R. Yehudah obligates turning over the bed. Chachamim did not agree to him.

גמ' אמר ריב"ל הדא דאת אמר בבניין של שמחה אבל אם היה כותלו גוהה סותרו ובונהו

(e)

(Gemara - R. Yehoshua ben Levi): (A Mishnah (1:7) says that we decrease building.) This refers to building of Simchah, but [other building is permitted;] if one's wall was leaning to fall, he destroys it and rebuilds it.

אמר שמואל בכותלא (דגניי בי) [צ"ל דגנא ביה - קרבן העדה]

(f)

(Shmuel): [One may rebuild only] a wall [of a house] in which he sleeps.

רבי בא בר כהן אמר קומי רבי יוסי רבי אחא בשם רבי יעקב בר אידי אסור לארס אשה בע"ש

(g)

(R. Ba bar Kohen, in front of R. Yosah): R. Acha said in the name of R. Yakov bar Idi, it is forbidden to be Mekadesh a woman on Erev Shabbos.

הדא דאת אמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס.

(h)

Explanation: One may not make a Seudah [of Eirusin], but one may be Mekadesh.

שמואל אמר אפי' בט"ב יארס שלא יקדמנו אחר.

(i)

(Shmuel): Even on Tish'ah b'Av one may be Mekadesh, lest someone else [be Mekadesh her] first.

מחלפה שיטתיה דשמואל תמן הוא אמר [תהילים סח ז] [צ"ל אלהים] מושיב יחידים ביתה [שם סב י] במאזנים לעלו' המה מהבל יחד והכא הוא אמר הכין

(j)

Question: Shmuel contradicts himself! There he said "Elokim Moshiv Yechidim Beisah", "b'Moznayim La'alos Hemah me'Hevel Yachad" (Hash-m makes matches while they are fetuses), and here he says so (it depends on people's actions)!

אלא שלא יקדמנו אחר בתפלה. אפילו כן לא קיימה.

(k)

Answer: Rather, it is lest someone else [be Mekadesh her] first through prayer. Even so, it will not last (she will be widowed or divorced, and marry the one whom Hash-m intended for her - RAN, Mo'ed Katan 18b).

א"ר יונה הדא דאת אמר מרוח ומלבוש ברם מרוח ומתקנה.

(l)

(R. Yonah): It is forbidden to launder and wear, but one may launder and prepare [garments to wear them after Tish'ah b'Av].

[צ"ל ר"ש אמר - קרבן העדה] כן אנן אמרינן הדין קצרה אסור ליה מיעבד עיבידתיה.

(m)

(Rav Sheshes): We say that a launderer may not do his work [in the week of Tish'ah b'Av. This shows that it is forbidden even in order to wear them after Tish'ah b'Av!]

מתני' פליגא על ר' יונה שבת שחל ט' באב להיות בתוכה אסורין מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת

(n)

Question (against R. Yonah - Mishnah): The week in which Tish'ah b'Av falls, it is forbidden to cut hair and launder. On Thursday it is permitted due to Kevod Shabbos [i.e. to wear on Shabbos, after Tish'ah b'Av. The rest of the week it is forbidden!]

רבי יונה בשם רב המנונא לתספורת הושבה.

(o)

Answer (R. Yonah citing Rav Hamnuna): [On Thursday it is permitted due to Kevod Shabbos] refers to cutting hair (but the entire week one may launder in order to wear after Tish'ah b'Av).

(רבי בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה רבי אחא בשם ר' אבהו ט' באב שחל להיות בשבת שתי שבתות מותרות - שערי תורת ארץ ישראל מוחקו מכאן וגורסו למטה) לאחריו מהו

(p)

Question: What is the law of after [the fast]?

רבי יוחנן אמר לאחריו אסור

(q)

Answer #1 (R. Yochanan): After it is forbidden.

(רשב"ל אמר לאחריו מותר - שערי תורת ארץ ישראל מוחקו מכאן וגורסו למטה) דרשה רבי חייה בר בא לציפוראיי [צ"ל כהדא דר' יוחנן - שערי תורת ארץ ישראל] ולא קבלון עליהון.

(r)

R. Chiya bar Ba expounded to people of Tziporin like R. Yochanan's teaching, and they did not accept so on themselves.

א"ר אימי לר' יסי ואין בן אחוי של ר' חייה הגדול חלוק עליו.

1.

Question (R. Imi, to R. Yosi): Doesn't [Rav], the son of the brother of R. Chiyah ha'Gadol, argue with [R. Yochanan]?

א"ל בפירוש פליגין רבי יוחנן אמר לאחריו אסור (רשב"ל) [צ"ל רב - שערי תורת ארץ ישראל] אמר לאחריו מותר

2.

Answer (R. Yosi): They explicitly argue - R. Yochanan says that after is forbidden, and Rav permits after.

[צ"ל רשב"ל אמר לאחריו מותר - שערי תורת ארץ ישראל]

(s)

Answer #2 (Reish Lakish): After it is permitted.

מה עבד לה רשב"ל

(t)

Question: How does Reish Lakish explain [our Mishnah, which forbids the week of Tish'ah b'Av? It does not distinguish after from before!]

פתר לה ט' באב שחל להיות בשבת ולית שמע מינה כלום.

(u)

Answer: He explains that it discusses when Tish'ah b'Av falls on Shabbos. You do not learn anything [about after Tish'ah b'Av] from this.

[צ"ל רבי בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה רבי אחא בשם ר' אבהו ט' באב שחל להיות בשבת שתי שבתות מותרות - שערי תורת ארץ ישראל]

(v)

(R. Ba bar Kohen in front of R. Yosi, and R. Acha citing R. Avahu): When Tish'ah b'Av falls on Shabbos, the two weeks (before it and after it) are permitted. (They argue with Reish Lakish.)

רבי יצחק בן אלעזר מן דהוה תשעה באב נפק הוה מכריז ופתחון ספרייא ומאן דבעי יספר

(w)

R. Yitzchak ben Elazar, after Tish'ah b'Av finished, would announce "open the barber shops, and one who wants may cut his hair" (like Reish Lakish. We explained the Sugya like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

כתיב [הושע ב יג] והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה דרומאי נהגין חגה צפוראיי נהגין חדשה טיבריאי נהגי שבתה חזרין רבנן דטיבריא למינהוג כרבנן דציפורין.

(x)

It is written "v'Hishbati Kol Mesosah Chagah Chadshah v'Shabatah v'Chol Mo'adah" - people of the south conduct like Chagah [forbid laundering from Rosh Chodesh, i.e. eight days (RITZ GE'US, Hilchos Tish'ah b'Av); the "Ches" (and also Gimel Hei) allude to eight days (ALEI TAMAR). People of Tziporin conduct like Chadashah (they forbid the entire month). People of Tiverya forbid Shabatah (the week of Tish'ah b'Av, like our Mishnah). Rabanan of Tiverya retracted to conduct like Rabanan of Tziporin.

6)

WHICH DAY WE FAST AND THE LAST MEAL BEFOREHAND

ר' ירמיה בשם רבי חייה בר בא בדין היה שיהו מתענין בעשירי שבו נשרף בית אלהינו ולמה בתשיעי שבו התחילה הפורענות

(a)

(R. Yirmeyah citing R. Chiya bar Ba): It would be proper to fast on the 10th, on which Beis Elokeinu burned. Why do we fast on the ninth? The punishment began then.

ותני כן בשביעי נכנסו לתוכו בשמיני היו מקרקרין בו בתשיעי הציתו בו את האור ובעשירי נשרף.

(b)

Support (Beraisa): On the seventh [the besiegers] entered [the Mikdash]. On the eighth they were shouting in it. On the ninth they lit it on fire, and on the 10th it burned.

רבי יהושע בן לוי ציים תשיעי ועשירי רבי אבון ציים תשיעי ועשירי רבי לוי ציים תשיעי ולילי עשירי.

(c)

R. Yehoshua ben Levi fasted on the ninth and 10th. R. Avun fasted on the ninth and 10th. R. Levi fasted on the ninth and the night of the 10th.

ר' בא בר זבדא בשם רבי חנינה ביקש רבי [דף כו עמוד א] לעקור ט' באב ולא הניחו לו

(d)

(R. Ba bar Zavda citing R. Chaninah): Rebbi wanted to uproot Tish'ah b'Av (for even though there was no Mikdash, there were no afflictions in his time). They did not let him.

אמר לו רבי לעזר עמך הייתי ולא איתאמרת הכי אלא ביקש רבי לעקור ט' באב שחל להיות בשבת ולא הניחו לו

1.

R. Lazar (to R. Ba): I was with you [when R. Chaninah taught this], and it was not said so! Rather, Rebbi wanted to uproot Tish'ah b'Av that falls on Shabbos, and they did not let him;

אמר הואיל ונדחה ידחה אמרו לו ידחה למחר.

2.

[Rebbi] said, since it was pushed off [from the ninth], it is pushed off. They told him, it is pushed off to tomorrow.

וגזי ליה ההיא דתנינן תמן רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהן הוא אומר [בראשית א כח] ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו וגו'.

(e)

[R. Ba bar Zavda] repaid him (corrected R. Lazar when he errantly cited R. Chanina). A Mishnah says, R. Yochanan ben Brokah says, it says about both [Adam and Chavah] "va'Yevarech Osam Elokim va'Yomer Lahem Elokim Peru u'Rvu...";

רבי לעזר בשם רבי חנינה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה

1.

(R. Lazar citing R. Chaninah): The Halachah follows R. Yochanan ben Brokah.

א"ל רבי בא בר זבדא עמך הייתי ולא איתאמרת אלא אם היתה תובעת להינשא הדין עמה

2.

R. Ba bar Zavda: I was with you [when R. Chanina taught this], and it was not said so! Rather, if she wants to marry [a fertile man, in order to have children to support her in her old age and to bury her], the law favors her (her husband must divorce her. If she says that she wants to fulfill her Mitzvah, we do not force him, for the Halachah does not follow R. Yochanan ben Brokah.)

וקרא עליהון [קהלת ד ט] טובים השנים מן האחד.

3.

The verse says about them "Tovim Shenayim Min ha'Echad."

מהו ישנה יחלף אין הוה יליף אכיל ליטרא דקופד ייכול פלגא אין הוה יליף שתי קסט דחמר ישתה פלגא

(f)

(On Erev Tish'ah b'Av, the first Tana forbids two Tavshilim, meat and wine. R. Shimon ben Gamliel says, he changes.) What is change? He decreases. If he normally eats a Litra of meat, he eats half. If he normally drinks a certain measure of wine, he drinks half.

אמר רבי יוחנן ובלבד עיקר סעודת תשעה באב

(g)

(R. Yochanan): This is only in the primary meal (the last meal before the fast) of Tish'ah b'Av.

אמר רב הושעיה ובלבד משש שעות ולמעלן.

(h)

(R. Hoshayah): This is only from six hours of the day and onwards.

אמר רבי יוסי תרתיהון לקולא אכל סעודת תשעה באב משש שעות ולמטן אפילו עולה על שלחנו כסעודת שלמה מותר אכל סעודתו משש שעות ולמעלן אפילו עולה על שלחנו כסעודת שלמה בשעתו מותר.

(i)

(R. Yosi): Both of them are lenient. If he ate Seudas Tish'ah b'Av before six hours, even if he puts on his table like the meal of Shlomo, it is permitted. If he ate his meal (and he intends to eat again before the fast) from six hours and onwards, even if he puts on his table like the meal of Shlomo in his time, it is permitted.

תני ט' באב שחל להיות (ערב שבת) [צ"ל בשבת] וכן ערב ט' באב שחל להיות בשבת אפילו עולה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו מותר.

(j)

(Beraisa): If Tish'ah b'Av falls on Shabbos, and similarly if Erev Tish'ah b'Av falls on Shabbos, even if he puts on his table like the meal of Shlomo in his time, it is permitted.

רב מן דהוה אכל כל צורכיה הוה צבע פיסתיה בקיטמא ואמר זו היא עיקר סעודת ט' באב לקיים מה שנאמר [איכה ג טז] ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר.

(k)

Rav, after he ate as much as he needed, would dip his bread in ashes and say "this is the primary Seudas Tish'ah b'Av", to fulfill "va'Yagres be'Chatzatz Shinai Hichpishani ba'Efer."

יאות אמר רבי יהודה מה טעמון דרבנן.

(l)

Question: R. Yehudah said properly [that one must turn over the bed]! What is Chachamim's reason [to disagree]?

עשו כמי שמתו מוטל לפניו (אינו לא כופה את מיטתו ולא ישן על גבי מיטה כפויה) [שפטור מכפיית המטה וישן על מטה שאינה כפויה - קרבן העדה]

(m)

Answer: They made him like one whose Mes is in front of him. He is exempt from turning over the bed, and sleeps on a bed that is not inverted.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF