1)

TOSFOS DH di'Chsiv Ad Chodesh Yamim Havu Lehu Chaf Beis b'Sivan

תוספות ד"ה דכתיב עד חדש ימים הוו להו כ"ב בסיון

(SUMMARY: Tosfos makes the calculation.)

פי' חשוב מעשרים ימים של חודש (הגהת הב"ח) אייר עד סופו תמצא ט' ימים נמצא בכ' בסיון כ"ט

(a)

Explanation: Calculate from 20 days of Chodesh Iyar until the end. There are nine days. It turns out that the 20th of Sivan is 29 days;

ועד חדש ימים הוי שלשים ימים אם כן לפי זה תמצא מעשרים ושנים לחדש השני דזה אייר חדש שלם עד כ"ב דסיון

1.

"Ad Chodesh Yamim" is 30 days. If so, we find that from the 22nd of the second month, which is Iyar, there is a full month until Sivan 22.

i.

Note: Since Tosfos said that Iyar had only 29 days, we must say that Iyar 22 and Sivan 22 are included among the 30 days.

וג' ימים שנסעו מהר ה' הרי ל"ג

2.

There were three days that they traveled from Har Hash-m (Sinai). This makes 33 days [from when they left Sinai until they finished eating the Slav. If we count three more days, we finish on the 25th!]

דל מינייהו ב' ימים דבעשרים בחדש נעלה הענן ואייתר להו שני ימים פשו כ"ג

3.

Deduct from them two days, for the cloud ascended [above the Mishkan, and they began traveling] on the 20th of the month, and there are two extra days [in our count, which began on the 22nd.) Twenty-three remain. (I.e. based on this, the month finished on Sivan 23.)

דל יומא מן שלשה שהאחד מן הג' ימים היה בכלל החדש (הגהת הב"ח) פש להו כ"ב.

4.

Deduct one day from the three, for one of the three days [of traveling] is included in the Chodesh (of eating Slav). Twenty-two remain. (Indeed, the month finished on Sivan 22.)

i.

Note: The Maharsha left Tosfos difficult, for if only nine days remain in Iyar after the 20th (like Tosfos initially said), there are only 31 days until Sivan 22, and not 33! He was not willing to explain (like we did) that Tosfos changed from his initial words, and later counts including the first day. Also, he was unwilling to say that the third day of traveling is included in the Chodesh of eating Slav. This would require changing the text like the Bach. Also the Keren Orah asked that the verse says that the Slav will come on the day after the third day of traveling!

2)

TOSFOS DH Amar Abaye Tamuz d'Hahi Shasa Meuyei Maluha

תוספות ד"ה אמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוה

(SUMMARY: Tosfos calculates how they returned on Tish'ah b'Av.)

ועשו אותו משלשים ימים כדי שיכלו המ' ימים בתשעה באב

(a)

Explanation: They made it 30 days, in order that the 40 days will end on Tish'ah b'Av;

1.

Note: They did not intend for this. It was Hashgachah that they made Tamuz full!

שלשים יום דתמוז ואחד דסיון דבכ"ט שלח המרגלים ותשעה באב הרי ארבעים ימים

2.

There were 30 days of Tamuz, and one of Sivan, for he sent the Meraglim on Sivan 29, and nine in Av. This is 40 days.

וביום תשעה באב שבו המרגלים מתור הארץ.

3.

On the day of Tish'ah b'Av the Meraglim returned from touring the land.

3)

TOSFOS DH va'Yashev Aleihem Es Onam uv'Ra'asam Yatzmisem v'Lo Hispiku Lomar Yatzmisem Hash-m Elokeinu Ad she'Ba'u ha'Oyveihem v'Chulei

תוספות ד"ה וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו האויבים וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush that they said this verse.)

- פי' באותו פסוק יש ב' פעמים יצמיתם ולא הספיקו לומר השני עד שבאו וכבשום

(a)

Explanation: It says Yatzmisem twice in that verse. They did not have time to say the second before they came and conquered them.

ואומר ר"י אע"ג דאין אותו פסוק כלל במזמור שיר של מוצ"ש אירע להם כך שאמרו אותו פסוק

(b)

Opinion #1 (Ri): Even though this verse is not at all in the normal Shir for Sunday (rather, for Wednesday), it happened (through Hashgachah) that they said it.

ובירושל' מפרש אילייא נקט פירוש אילייא הוי כמו אלי כבתולה דהוי לשון קינה כמו שקורין העולם ריאוני"א בלע"ז.

(c)

Opinion #2: The (Yerushalmi says "Ilaya Nakat." Ilaya is like "Eli ki'Vsulah" (in the Kinah Eli Tziyon), an expression of lamentation, like people call Rioniya in old French.

29b----------------------------------------29b

4)

TOSFOS DH Amar Rav Papa Hilkach Hai Bar Yisrael d'Eis Lei Dina Bahadi Nochri Lishtamet v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רב פפא הלכך האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט וכו'

(SUMMARY: Tosfos shows that this is due to the above teaching.)

- פירוש משום דאמר לעיל מגלגלין חובה ליום החייב.

(a)

Explanation: This is because we said above that [Hash-m causes] Chovah (bad things) to come on a culpable day.

5)

TOSFOS DH Shel Tapuchim

תוספות ד"ה של תפוחים

(SUMMARY: Tosfos brings an opinion that this is like Esrogim.)

- י"מ תפוחים כריח אתרוגים.

(a)

Explanation: Some say that [a field of] apples smells like Esrogim.

6)

TOSFOS DH Katzrei d'Vei Rav

תוספות ד"ה קצרי דבי רב

(SUMMARY: Tosfos explains that these are launderers.)

- פירוש כובסין הבגדים ולכך קרי להו קצרי על שם שמקצרין הבגדים ע"י רחיצת המים.

(a)

Explanation: These are launderers. They are called Katzrei because they shorten garments through washing them in water.

7)

TOSFOS DH Mi she'Ein Lo Ela Chalok Echad Mutar Lechaves b'Mo'ed

תוספות ד"ה מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבס במועד

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter for one who has only one cloak.)

ובחולין (קז:) (הגהה בגליון) ובפ' אלו מגלחין (מו"ק דף יד.) דקאמר וליטעמיך הא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן מי שאין לו אלא חלוק אחד וכו'

(a)

Citation (Chulin 107b, Mo'ed Katan 14a): According to your reasoning, how do you explain Rav Asi's teaching in the name of R. Yochanan, that one who has only one cloak...

דפריך יאמרו כל החלוקים אסורים לכבס בחול המועד וחלוק זה מותר

(b)

Citation (cont.) Question: People will say that all cloaks are forbidden to launder during Chol ha'Mo'ed, and this one is permitted!

ומתרץ זה אזורו מוכיח עליו שאין לו אלא חלוק אחד

(c)

Citation (cont.) Answer: His belt proves about him that he has only one cloak. (He washes its belt with it, or girds the belt over his jacket while washing the cloak, because he has no other cloak.)

וא"כ דוקא להם אבל לנו ודאי אסור אפי' אין לנו אלא חלוק אחד שאין אנו אוגדין אזור על חלוקות שלנו ולא הוי אזורו מוכיח עליו

(d)

Consequence: If so, this was [permitted] only for them. Surely one of us is forbidden even if he has only one cloak, for we do not tie the belt on our cloak, so the belt does not prove [that he has only one cloak]!

וכן צריך ליזהר שלא לכבס המצנפת בחול המועד אע"ג שאין לנו אלא אחת

1.

Similarly, one must be careful not to launder the turban during Chol ha'Mo'ed, even if he has only one. (It is not evident that he has only one.)

אבל מ"מ יש לנשים לכבס בגדי התינוקות כדי לשכוב דהוי כמי שאין לו אלא חלוק אחד שיש רגילות להחליף בגדיהם וכל שעה צריך לו כל בגדיו

(e)

Distinction: However, women may launder garments of infants in order to lie in (sheets used like diapers), for this is like one who has only one cloak, since it is normal to change their garments, and he always needs all their garments.

ועל זה נהגו העולם לכבסם בחול המועד.

1.

People rely on this to launder them during Chol ha'Mo'ed.

i.

Note: The Rema (OC 534:1) permits laundering several diapers at once, but only one at a time for other children's garments.

8)

TOSFOS DH b'Sheni uv'Chamishi Korin Shalosh u'Maftir Echad

תוספות ד"ה בשני ובחמישי קורין שלש ומפטיר אחד

(SUMMARY: Tosfos settles a question in Megilah from our Gemara.)

- מכאן מוכיח רבינו תם דמפטיר עולה למנין שבעה מדקאמר קורין שלש ומפטיר אחד שמפטיר אחד מן הג'

(a)

Inference: R. Tam learns from here that Maftir counts towards the count of seven [Aliyos], since we say that three read and one is Maftir. Maftir is one of the three;

דקא מיבעיא ליה במגילה (דף כג. ושם) מפטיר עולה למנין שבעה או לא משמע מהכא דעולה.

1.

In Megilah (23a), the Gemara asked whether or not Maftir counts towards the count of seven. Here it connotes that he does.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF