1)

TOSFOS DH d'Amar Rava Kol Chamra d'Lo Dari Al Chad Telas Maya v'Chulei

תוספות ד"ה דאמר רבא כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves Rava's opinion with a Drashah in Sanhedrin.)

והא דאמרי' בפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין לז.) גבי סנהדרין אל יחסר המזג אם הוצרך אחד מהם לצאת אם יש כ''ג יוצא כו' דהיינו שליש מסנהדרין משמע דמזיגה על חד תרין

(a)

Implied question: It says in Sanhedrin (37a) regarding the Sanhedrin "Al Yechsar ha'Mazeg" that if one of them needed to leave, if there are 23 [who will remain], he may leave, i.e. (about) a third of the Sanhedrin [will remain]. This implies that mixing is two parts for every one!

אומר ריב''א דרבא דוקא הי' מוזג כמשפט המזיגה על חד תלת כדאמר בהזהב (ב''מ ס.) אמר רבא מזיגה דידי מידע ידיעא

(b)

Answer #1 (Riva): Only Rava used to dilute like proper mixing, i.e. three parts [water] for every one [part of wine], like Rava said in Bava Metzi'a (60a) "my mixing is known." (Anyone who tastes it will know that it is unlike most people mix.)

ובכיצד מעברין (עירובין נד.) דמי האי מזיגה למזיגה דרבא בריה דרב יוסף בר חמא אבל שאר העולם האוהבים יין חזק אין מוזגין אלא על חד תרין

(c)

Support: Also in Eruvin (54a, Rav Yosef tasted wine and said) "this is diluted like Rava brei d'Rav Yosef bar Chama mixes"! Everyone else likes strong wine, and add only two parts [water] for every one [part of wine].

ואין נראה לר''י דא''כ מאי פריך אביי לוקי מתני' דנדה במזיגת שאר בני אדם

(d)

Objection (Ri): If so, what was Abaye's question? [Rava] can establish the Mishnah in Nidah to discuss how others mix!

אלא נראה לר''י דקרא דאל יחסר המזג ביין השירוני משום דליכא לאוקמי לקרא בסתם מזיגה דהוי רביע דרביע סנהדרין למאי חזו אבל שליש חזו לדיני נפשות

(e)

Answer #2 (Ri): The verse "Al Yechsar ha'Mazeg" discusses Sharoni wine, for we cannot establish the verse to discuss Stam mixing, i.e. a quarter, for what use is a quarter of the Sanhedrin? However, a third (23) can judge capital cases.

ומיהו לההוא לישנא דהתם משום חזותא דלא מחלק בין יין השירוני קשה

(f)

Question: However, according to the version that it is due to appearance (it is mixed with only two parts in order to resemble Dam Nidah, but for drinking, it is mixed with three parts water for every part of wine), this is difficult!

ויש לפרש משום חזותא כדי שלא יפסיד המראה דרך למוזגו על חד תרין ולא יותר

(g)

Answer: Due to appearance, lest it lose the appearance of wine, it is normal to mix two parts for every one, and not more.

2)

TOSFOS DH Chada d'Tanan veha'Mazug Shnei Chelkei Mayim

תוספות ד"ה חדא דתנן והמזוג שני חלקי מים

(SUMMARY: Tosfos explains how Abaye explains why this needed to be taught.)

וא''ת לאביי דסתם מזוג על חד תרין אדרבה תקשה אמאי איצטריך לפרש שני חלקי מים הוה ליה למימר כמזוג סתם

(a)

Question: According to Abaye, who holds that Stam mixing is two parts [water] for every one [part of wine], just the contrary, [the Mishnah] is difficult for him! Why did it need to specify two parts of water? It should have said Stam "like mixed [wine]"!

וי''ל דס''ד דאגב אורחיה קמ''ל דהכי הוי כל מזוג

(b)

Answer: One might have thought that in passing, it teaches that all mixed wine is like this.

3)

TOSFOS DH v'Od Mayim b'Kad u'Mitztarfin

תוספות ד"ה ועוד מים בכד ומצטרפין

(SUMMARY: Tosfos discusses why the Shi'ur or raw wine is a quarter Revi'is.)

אע''כ טעמא לאו משום דלכי מזיג ליה הוה רביעית וחזי לשתייה כשאר משקין

(a)

Explanation: [Abaye asks that] you are forced to say that the reason is not because when it will be mixed there will be a Revi'is and it is proper for drinking, like other drinks;

אלא הכי שיעורא אע''ג דלכי מזיג ליה לא הוי רביעית כדפירש בקונטרס אלא משום דיין חשוב הוא וראוי להצניעו לכוס של ברכה

1.

Rather, this (a quarter Revi'is) is the Shi'ur, even though when it is mixed there will not be a Revi'is, like Rashi explained. Rather, it is because wine is important, and it is proper to store it for the Kos Shel Brachah;

ואע''פ שאינו ראוי לכוס של ברכה בלא מים

(b)

Implied question: It is not proper for the Kos Shel Brachah without [adding] water!

מ''מ הוי כמו מים שמצניען לשוף בהן את הקילור אע''פ שאינן ראויין בלא קילור

(c)

Answer: Even so, this is like water that is stored for Kilor (an ointment), even though it is not proper [for this] without the Kilor;

ואביי לא פליג אלא בהא דלא מצריך רביעית מזוג אבל רובע רביעית יין חי צריך לכוס של ברכה כדמשמע בערבי פסחים (דף קח:)

1.

Abaye argues only about this that he does not require a Revi'is when it will be mixed, but he requires a quarter Revi'is of pure wine for the Kos Shel Brachah, like it connotes in Pesachim (108b);

דאמר רב יהודה אמר שמואל ד' כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה מיתיבי ד' כוסות הללו צריך שיהא בהם כדי רביעית

2.

Rav Yehudah said in the name of Shmuel that these four cups [for the Seder] must have enough to mix a nice cup. We challenge this from a Beraisa which says that they must have Kedei Revi'is;

אידי ואידי חד שיעורא הוא כדי מזיגת כוס יפה לכל אחד ואחד היינו כדי רביעית

3.

[We answer that] both of these are the same Shi'ur. Enough to mix a nice cup for each [of the four cups] is Kedei Revi'is.

משמע דרביעית דברייתא היינו לכל ארבע כוסות דהוי לכל חד רובע רביעית שהוא מזיגת כוס יפה

4.

Inference: Revi'is of the Beraisa is for all the four cups. Each is a quarter of a Revi'is, which is mixing a nice cup.

והא דקתני התם בסיפא דברייתא אחד חי ואחד מזוג

5.

Implied question: It taught there at the end of the Beraisa "the same applies whether it is Chai or mixed"!

ה''פ אחד ישתה אותו רובע רביעית כמו שהוא חי ואחד ימזגנו וישתה

6.

Answer: It means that the same applies whether he drinks the quarter Revi'is like it is Chai, or he dilutes it and drinks it. (Maharsha - this is according to Abaye. Rava holds that the Shi'ur of each cup is a Revi'is, and one may drink it mixed or Chai.)

ומיהו קשה לר''י דבסמוך קאמר אביי ע''כ לא קאמר ר' נתן הכא דכזית בעי רביעי' כו' משמע דסבירא ליה לאביי דכוס של ברכה בעי רביעית יין חי

(d)

Question (Ri): Below, Abaye said that R. Noson said only here [regarding wine], for which a Revi'is is needed [to congeal] to a k'Zayis... This implies that Abaye holds that the Kos Shel Brachah needs a Revi'is of Chai wine!

ולפי מה שפירש בקונטרס בסמוך דביין קרוש בעי רביעית משום דאינו ראוי למזיגת כוס מצינן למימר דלעולם סבר אביי דאפי' ביין מזוג לא בעי רביעית

(e)

Answer: Based on what Rashi explained below, that congealed wine needs a Revi'is because it is not proper to mix a cup, we can say that really, Abaye holds that even mixed wine does not require a Revi'is. (It is better than congealed wine.)

אבל קשה לר''י לפי' הקונטרס דאי כזית יבש לא חזי למזיגה למה חשוב מטעם שהיה בו רביעית מתחלה מאי שנא מגרוגרת שצמקה דריש המצניע (לקמן צא.)

(f)

Question (Ri, against Rashi): If a k'Zayis of dry wine is not proper for mixing, why is it important because initially there was a Revi'is? Why is it different than a fig that dried (below, 91a)?

ונראה לר''י דרב יוסף ואביי סבירא להו דכוס של ברכה בעי רביעית יין חי כדמשמע בסמוך

(g)

Answer (Ri): Rav Yosef and Abaye hold that the Kos Shel Brachah requires a Revi'is of Chai wine, like it connotes below;

וברייתא דערבי פסחים דקתני שיהא בהן כדי רביעית היינו לכל אחד

1.

The Beraisa in Pesachim, which teaches that there must be in them Kedei Revi'is, means in each of them.

ומה ששנה במתניתין יין באנפיה נפשיה אע''ג דהוי ברביעית כשאר משקין

(h)

Implied question: Why did our Mishnah taught wine by itself, even though it is a Revi'is, like other drinks?

היינו משום דלא נטעה בדרבא לומר דחשיב בכדי שראוי למזוג ולעמוד על רביעית

(i)

Answer: This is lest we err [and say] like Rava, to say that it is important if it is enough to mix to a Revi'is.

והא דלא תנא בהדיא המוציא יין חי ברביעית

(j)

Implied question: Why didn't [our Tana] explicitly teach "one who takes out a Revi'is of Chai wine"?

משום דניחא ליה למינקט כדי מזיגת הכוס דמשום ההוא טעמיה דראוי להצניעו לכוס של ברכה הוא דמיחייב בהוצאת רביעית

(k)

Answer: He prefers to teach "enough to mix a cup", because the reason that it is proper to store it for a Kos Shel Brachah is why he is liable for Hotza'ah of a Revi'is;

אבל אי מיפסל מכוס של ברכה על ידי פגימה או שנגע בו נכרי לא מיחייב ברביעית משום דראוי לשתיית ישראל או נכרי

1.

However, if it was disqualified from being a Kos Shel Brachah through Pegimah (someone drank from it) or a Nochri touched it, we do not say that because it is proper for a Yisrael or Nochri to drink, he is liable for a Revi'is;

משום דלא מצנעי ליה כשיעור זוטר כולי האי הואיל ולא חזי אלא ע''י מזיגה ובעיא תקון ולא חשיב כשאר משקין שראויין בלא מים

2.

This is because people do not store such a small Shi'ur, since it is proper only through mixing, and it requires fixing. It is not as important as other drinks, which are proper without water.

ולגיבול טיט נמי לא מצנעי ליה כמו קלף דלא חשיב כשיעור קשר מוכסין אע''פ שחשוב יותר מנייר משום דלא מצנעי ליה להכי

3.

Also to knead with mud, people do not store it, just like parchment. The amount to write a tax receipt is not important, even though it is more important than paper (for which is the Shi'ur is to write a tax receipt), because people do not store it for this.

4)

TOSFOS DH Hoil v'Yachol Likrosh v'La'amod Al k'Zayis

תוספות ד"ה הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether or not blood is considered like flesh.)

משמע דדם חשיב כבשר

(a)

Inference: Blood is considered like flesh.

ותימה א''כ אמאי צריך קרא בפ' בהמה המקשה (חולין עב.) ובריש סנהדרין (דף ד.) לרביעית דם מת דמטמא באהל תיפוק ליה דהוי כבשר משום שיכול לקרוש

(b)

Question: If so, why is a verse needed in Chulin (72a) and in Sanhedrin (4a) for a Revi'is of blood of a Mes, that it is Metamei in an Ohel? We already know this, for it is like flesh, since it can congeal!

ואומר ר''י דגבי מת בעי קרא לרביעית דם משום דבריש דם הנדה (נדה נה:) אמרינן דבטומאת מת בעינן אין גזעו מחליף דומיא דעצם

(c)

Answer #1 (Ri): We need a verse for a Mes for a Revi'is of blood, for in Nidah (55b) we say that regarding Tum'as Mes, we require something that does not regenerate, like a bone;

ואפילו בשר הוה מטהרינן אי לאו דאין גזעו מחליף דנעשה במקומו צלקת ודם גזעו מחליף הוא

1.

Even flesh we would be Metaher, if not that it does not regenerate, for the place becomes scarred. Blood regenerates.

ועוד י''ל דהאי תנא דהכא לא מטמא דם נבלות משום שיכול לקרוש אלא אית ליה שום דרשה דדם נבילות טמא

(d)

Answer #2: The Tana here is Metamei blood of Neveilah, but not because it can congeal. Rather, he has a Drashah that blood of Neveilah is Tamei;

והאי טעמא דיכול לקרוש איצטריך שלא יטמא הדם אלא ברביעית ולא בפחות שאז יש בו שיעור בשר אבל בלאו קרא מודו כ''ע דלא הוי כבשר

1.

This reason that it can congeal, we need it so that only a Revi'is of blood is Metamei, but less is not, for then (only when it is a Revi'is) it has a Shi'ur of flesh. However, without a verse, all agree that it is not like flesh;

ולהכי איכא תנא בפרק המנחות והנסכים [מנחות קג: וע''ש קד. ד''ה הואיל] דאמר שהעידו על דם נבלות שהוא טהור

2.

Therefore, there is a Tana in Menachos (103b) who says that they testified about blood of Neveilah, that it is Tahor.

וכן משמע בכל מקום דדם לא הוי בכלל בשר נבלה דבפרק כל שעה (פסחים ד' כב.) מפיק דגיד וחלב מותר בהנאה משום דכשהותר' נבלה היא וחלבה וגידה הותרו

(e)

Support #1: It connotes everywhere that blood is not included in flesh of a Neveilah, for in Pesachim (22a) we derive one may benefit from the Gid ha'Nasheh and Chelev is permitted, because when the Torah permitted [benefit from] a Neveilah, [also from] its Gid and Chelev were permitted;

וכי פריך התם והרי דם כו' לא משני כשהותרה נבלה היא ודמה הותרה

1.

When it asks there [against R. Avahu, who says that wherever the Torah says "Lo Sochal" it forbids eating and benefit], that regarding blood [it says "Lo Sochal Dam," yet one may benefit from it], it did not answer that when the Torah permitted [benefit from] a Neveilah, it and its blood were permitted!

ובמעילה (דף יז.) נמי בפרק קדשי מזבח מפיק דם השרץ מוזה לכם הטמא משום דלא הויא בכלל שרץ:

(f)

Support #2: Also in Me'ilah (17a), we learn blood of a Sheretz from "v'Zeh Lachem ha'Tamei', because it is not included in "Sheretz".

77b----------------------------------------77b

5)

TOSFOS DH d'R. Shimon ben Elazar Savar Ever Katan Shel Katan Ben Yomo v'Chulei

תוספות ד"ה דרבי שמעון בן אלעזר סבר אבר קטן של קטן בן יומו כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is opposite to the initial understanding.)

תימה דאדרבה איפכא מסתברא דר' נתן דקאמר אבר קטן משמע טפי של קטן בן יומו מרשב''א דאמר אבר קטן וקטן בן יומו

(a)

Question: Just the contrary, oppositely is more reasonable! R. Nasan said "Ever Katan." This connotes of a newborn baby more than R. Shimon ben Elazar, who said "Ever Katan v'Katan Ben Yomo";

דהא לעיל פריך ארבי ינאי דמפרש אבר קטן דמתניתין אבר קטן של קטן בן יומו דהוי כלישנא דר' נתן מברייתא דקתני בה כלישנא דרשב''א

1.

Source: Above, we challenged R. Yanai, who explains that "Ever Katan" of our Mishnah is Ever Katan of a Katan Ben Yomo, [and the Mishnah's wording] is like R. Nasan's, (and we challenge R. Yanai) from a Beraisa that teaches like R. Shimon ben Elazar's wording! (We said that R. Shimon ben Elazar's words connote a small limb of an adult, or a big limb of a baby. We should say the same now, and say that R. Nasan refers to a small limb of a baby!)

ויש לומר דלמאי דמשני הוי סברא איפכא ונקט הכא כדמסיק לעיל

(b)

Answer: Based on what we answered above [that R. Shimon ben Elazar's words connote a small limb of a baby], the reasoning is opposite (his words connote so more than R. Nasan's). We say now based on what we concluded (i.e. answered) above.

ואית ספרים דגרסי איפכא

(c)

Alternative text: Some texts say oppositely (we suggest that R. Shimon ben Elazar refers to a small limb of an adult, or a big limb of a baby, and R. Nasan refers to a small limb of a baby.)

ואין נראה דהא מסיק דלרשב''א אבר קטן של קטן בן יומו

(d)

Rejection: We conclude [below, 81a] that R. Shimon ben Elazar refers to a small limb of a baby;

ולמאי דגרס איפכא לא הוי כמסקנא לא לפי דמייתי השתא ולא לפי מה שדוחה לא דכולי עלמא כו':

1.

According to the texts that say oppositely, the conclusion is unlike we suggest now, and not like the rejection (that they argue about whether a small limb of an adult equals a big limb of a baby, but no Tana discusses a small limb of a baby)!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF