1)

TOSFOS DH Ha d'Lo k'R. Shimon (cont.)

תוספות ד"ה הא דלא כר' שמעון (המשך)

ומכל מקום פירוש מילתיה דר''ש צריך לפרש כמו שפירש כאן

(a)

Observation: Still, we must explain R. Shimon like he explained here;

דאי מיירי במצניעין לאותו דבר עצמו שמפורש במשנה כמו שפירש התם אם כן כולהו הוה מצי למימר בכל שהוא בכדי שיפת קילור כדתנן בפ' המצניע (לקמן צ:) דלרפואה בכל שהוא

1.

Source: If [R. Shimon] discusses one who stored the very matter explicit in the Mishnah, like Rashi explained there, if so for everything he could have said that the Shi'ur is any amount, enough for an ointment for the eye to dissolve in, like the Mishnah below (90b), that for Refu'ah the Shi'ur is any amount!

ואתיא כר''ש מדלא קאמר התם בגמ' הא דלא כר''ש כי היכי דקאמר (דף צא.) הא דלא כר''ש בן אלעזר

2.

[That Mishnah] is [even] like R. Shimon, for the Gemara did not say that it is unlike R. Shimon, like it says below (91a) "this is unlike R. Shimon ben Elazar."

ומהתם נמי יש לדקדק דלר' שמעון סתם בני אדם שרגילין להצניעו מיחייבי אפי' לא הצניעו

(b)

Support: Also from there we can infer that according to R. Shimon, Stam people who normally store it are liable, even if he did not store it;

מדקתני המצניע לזרע כו' וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו משמע בלא הצנעה וכר''ש נמי אתיא כדפי'

1.

Source: It taught "one who stores for seeding [...is liable for any amount]. Anyone else is liable only for a Shi'ur." This implies that this is without storing, and it is even like R. Shimon, like I explained!

ואין לפרש דבעשיר שאין דרכו להצניע לא מיחייב לר''ש אפי' בהצניעו

2.

Suggestion: Perhaps an Ashir, who normally does not store, R. Shimon does not obligate him even if he stored.

דהא אמר בהמוציא יין בד''א במוציא אבל במצניע כל שהוא ר''ש אומר בד''א במצניע כו'

3.

Rejection: It says (in a Beraisa below, 78a) "what is the case? This refers to one who took out. However, if he stored, he is liable for any amount. R. Shimon says, what is the case? This refers to one stored..."

ומפרש מצניע דרבנן בתלמיד שאמר לו כו' דבר שאינו חשוב לכל אי אצנעיה רביה אין אי לא לא

4.

[The Gemara] explains that "one who stores" that Rabanan discuss, is an apprentice whose [teacher] told him [to make room... If he was Motzi] something not important for everyone, he is liable if his teacher stored it. If not, he is not [liable].

ודומיא דהכי נראה דהוי מצניע דר''ש דתליא מילתא באותו שהצניעו היינו בעשיר

5.

It seems that similarly, R. Shimon discusses such storing. It depends on the one who stored, i.e. for an Ashir.

קשה לרשב''א דמהאי טעמא דקאמר הכא מתני' דלא כר''ש משום דמתני' סתמא קתני דחייב משמע שכל בני אדם חייבין עליו אפי' אותן שאין חשוב להן שיעור זה

(c)

Question (Rashba): For the same reason why we said here that our Mishnah is unlike R. Shimon, for our Mishnah taught Stam that he is liable, which connotes that everyone is liable, even those for whom this Shi'ur is not important...

מהאי טעמא נמי הוה ליה למימר בההיא דפרק המצניע דהויא דלא כר''ש

1.

For this same reason, [the Gemara below] should have said that [the Beraisa on 90b] is unlike R. Shimon!

ושמא י''ל דהכא דנקט לפרושי הוה ליה לפרושי טפי:

(d)

Answer: Perhaps here that [the Gemara] comes to explain, it should have explained more.

2)

TOSFOS DH Achilah Al Yedei ha'Dechak Lo Shmah Achilah

תוספות ד"ה אכילה ע''י הדחק לא שמה אכילה

(SUMMARY: Tosfos points out that for another matter, it is considered eating.)

והא דאמר בפ' כיצד הרגל (ב''ק דף יט.) אכילה ע''י הדחק שמה אכילה

(a)

Implied question: It says in Bava Kama (19a) that eating with difficulty is called eating!

ה''מ לענין ניזקין דלא חשבינן ליה משונה אבל לאחשובה לענין שבת לא חשיבא אכילה

(b)

Answer: This is only regarding damages. It is not considered abnormal [to get the law of Keren, i.e. goring, and pay only half]. To make something considered [a food] regarding Shabbos, it is not considered eating.

3)

TOSFOS DH Idi v'Idi Chad Shi'ura Hu

תוספות ד"ה אידי ואידי חד שיעורא הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why it did not teach the more known Shi'ur.)

והא דנקט במתני' כמלא פי טלה ולא נקט כגרוגרת

(a)

Implied question: Why did the Mishnah say "like the amount to fill a lamb's mouth", and not k'Grogeres?

לאשמעי' דמשום אכילת טלה נתנו בו חכמים שיעור זה דאי נקט כגרוגרת לא הוה ידעינן למה נתנו בו חכמים שיעור זה

(b)

Answer: This was to teach that Chachamim gave this Shi'ur because a lamb eats it. Had it taught k'Grogeres, we would not know why Chachamim gave this Shi'ur.

4)

TOSFOS DH Mipnei she'Lo Shavu b'Shi'ureihem

תוספות ד"ה מפני שלא שוו בשיעוריהם

(SUMMARY: Tosfos explains how they do join.)

אבל אותם ששוו כגון עמיר ועלי שום ועלי בצלים לחים מצטרפין וכן חמור לקל כגון תבן לעצה למלא פי גמל

(a)

Explanation: However, those [Shi'urim] that are the same, e.g. soft straw and leaves of garlic or onions, join. Similarly, severe (a small Shi'ur) joins with lenient (a large Shi'ur), e.g. hard straw with straw of legumes to fill a camel's mouth;

ואפי' לא יהא תבן ראוי לגמל שמא אגב העצה הוא ראוי

1.

Even if hard straw is not proper for a camel, perhaps along with straw of legumes, it is proper.

5)

TOSFOS DH ha'Beged veha'Sak ha'Sak veha'Or v'Chulei

תוספות ד"ה הבגד והשק השק והעור כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that each joins only with what was taught adjacent to it.)

דוקא בכה''ג הבגד והשק השק והעור אבל הבגד והעור והשק והמפץ אין מצטרפין שאין ראויין להתחבר יחד והמחברן בטלה דעתו ואין טמאים מדרס. ר''י

(a)

Explanation (Ri): Only in this way they join - Beged (fabric) and Sak join, and Sak with leather, but Beged and leather, or Sak and matting, do not join, for they are not proper to fasten together. If one fastens them, Batlah Daito (we ignore his intent, since it is abnormal), and it is not Metamei Midras.

6)

TOSFOS DH v'Amar R. Shimon Mah Ta'am v'Chulei

תוספות ד"ה ואמר ר''ש מה טעם כו'

(SUMMARY: Tosfos explains when we need this reason.)

תימה לר''י דמה צריך להאי טעמא דהא כיון דמצטרפין זה עם זה א''כ ראוי לחברן וחזו למדרס וכיון דחזו למדרס פשיטא דמצטרפין לטומאת מדרס

(a)

Question (Ri): Why do we need this reason? Since they join with each other, if so it is proper to fasten together, and they are proper for Midras (sitting on them). Since they are proper for Midras, obviously they join for Tum'as Midras;

דהא אפ' כופת שאור שיחדה לישיבה טמאה מדרס כדאמרינן בהעור והרוטב (חולין קכט.)

1.

Even a clump of Se'or that was designated for sitting is Tamei Midras, like it says in Chulin (129a);

והכא בטומאת מדרס איירי מדקאמר הבגד שלשה על שלשה דלענין טומאת מת אפ' ג' על ג' כדפרישית לעיל

2.

Here we discuss Tamei Midras, since it says "a Beged three by three [masculine, i.e. Tefachim]." Regarding Tum'as Mes, even three by three (feminine, i.e. fingers, is Tamei), like I explained above (46a DH Bigdei)!

ואור''י דודאי הא דקתני הבגד שלשה על שלשה לא מיירי אלא למדרס אבל סיפא דשק ואור ומפץ מיירי נמי בטומאת מת

(b)

Answer (Ri): Surely, what was taught "a Beged three by three [Tefachim]" discusses only Midras. However, the Seifa of Sak, leather and matting, discusses also Tum'as Mes.

והכי איתא במס' כלים בפכ''ז הבגד שלשה על שלשה [למדרס ומשום ג' על ג'] לטומאת מת השק ד' על ד' העור ה' על ה' המפץ ו' על ו' שוו בין למדרס בין לטמא מת אלא שהש''ס מביאה בקוצר כמו שרגיל בכמה מקומות

(c)

Source: It says in Kelim (27:2) "[the Shi'ur for] Beged is three by three [Tefachim] for Tum'as Midras, and three by three [fingers] for Tum'as Mes. Sak is four by four [Tefachim], leather is five by five, and matting is six by six, both for Midras, and for Tum'as Mes." However, the Gemara brings [the Mishnah] abbreviated, like it often does in several places.

ועל טומאת מת קאמר מה טעם מצטרפין בשלא יחדו למדרס

1.

Regarding Tum'as Mes, it says "why do they join?", when he did not designate it for Midras.

ולא צריך האי טעמא אצירוף דעור ומפץ דמפץ לא מטמא במת אלא כשטמא בזב דהיינו כשיחדו למדרס ומק''ו דפכין קטנים כדאמרינן בפ' ר' עקיבא (לקמן פד:):

2.

We do not need this reason for joining leather and matting, for matting receives Tum'as Mes only when it is Tamei through a Zav, i.e. when he designated it for Midras, and based on a Kal v'Chomer from small (Cheres) flasks, like we say below (84b).

7)

TOSFOS DH Ho'il v'Re'uyin Litamei Moshav

תוספות ד"ה הואיל וראויין ליטמא מושב

(SUMMARY: Tosfos concludes that each has the same Shi'ur for Moshav by itself.)

פי' בקונטרס אם קיצע משנים וצירף יחד לטלאי מרדעת החמור

(a)

Explanation #1 (Rashi): [It is proper for sitting] if he cut from two and joined them together for a patch on a donkey's saddle;

וההיא דהמקצע מכולם טפח על טפח דמעילה היינו שבין כולם יש טפח

1.

The case of cutting from all of them a square Tefach (the Beraisa that our Gemara cites, which appears also) in Me'ilah (18a) means that all together, there is a Tefach.

ואין נראה לר''י דמה צריך להביא ראיה שראויין להצטרף בלאו טעמא דמושב נמי שמעינן ממתני' דהכא שראויין להצטרף יחד באותו סדר כמו ששנויים בגד לשק ושק לעור ועור למפץ דדוקא נקט לפי שאלו ראויין להצטרף יחד

(b)

Rebuttal (Ri): Why do we need to bring a proof that they are proper to join? Even without the reason of [being proper for] sitting, we know from the Mishnah here that they are proper to join in the order that they are taught in! It taught specifically Beged to Sak, Sak to leather, and leather to matting, for these are proper to join together!

ונראה לר''י כמו שפי' ריב''א דהואיל וראויין ליטמא מושב היינו הואיל ושוו שיעוריהן לענין מושב וכמו שפירש בקונטרס בפ''ק דסוכה (דף יז:) דהמקצע מכולן היינו מאיזה מהן שיקצע יהא טמא

(c)

Explanation #2 (Ri, Riva): "Since it is proper to receive Tum'as Moshav", i.e. since they have the same Shi'ur for Moshav, like Rashi explained in Sukah (17b), that "one who cuts mi'Kulan" means that whichever he cuts from, it is Tamei.

ואע''ג שכאן אין שיעורן שוה מצטרפין הואיל ולענין מושב שיעורן שוה

1.

Even though here the Shi'urim are not the same, they join, since regarding Moshav they are the same.

והא דקאמר ה''נ חזו לדוגמא היינו נמי דשיעורן שוה לדוגמא כדתנן בפרק המצניע דלדוגמא כל שהוא הלכך מצטרפין אפי' לענין דבר דלא שוו שיעורייהו

2.

This that it says "also here, they are proper for a sample", i.e. their Shi'urim are the same for a sample, like the Mishnah below (90b) "for a sample, [one is liable for Hotza'ah of] any amount." Therefore, they join even for a matter for which their Shi'urim are different.

וה''ה דהוי מצי למינקט הכא ולזרע ולרפואה דהוו נמי בכל שהוא

(d)

Implied question: We could have said here that also for seeding or Refu'ah, the Shi'ur is any amount!

אלא דלא כל דברים שייך בהו זרע ורפואה אבל דוגמא שייכא בכל דבר

(e)

Answer: Seeding and Refu'ah do not apply to all matters, but a sample applies to everything.

והא דקאמר בסוכה המקצע מכולן כו' הואיל וראוי לטלות על גבי חמורו לשון הואיל וראוי לאו דווקא דדווקא אם עשה מהן טלאי ויחדן לכך טמא בטפח על טפח

(f)

Observation: It says in Sukah (17b) "one who cuts mi'Kulan... since it is proper to patch on a donkey's saddle." "It is proper" is not precise, for only if he made from them a patch and designated them for this, a square Tefach is Tamei.

וכן מצינו לקמן בפ' א''ר עקיבא (דף צ.) הואיל וראויין למתק הקדרה דהוה ליה למימר הואיל וממתקין דהא מיירי שנפלו לתוך הקדרה. ר''י:

(g)

Support (Ri): We find like this below (90a), "since they are proper to season a pot." It should have said "since they season", for we discuss when they fell into a pot.

8)

TOSFOS DH Tosefta

תוספות ד"ה תוספתא

(SUMMARY: Tosfos cites a Tosefta that gives the Shi'urim of how much one must cut.)

המקצע למשכב אין פחות משלשה על שלשה למושב טפח ולמעמד כל שהוא:

(a)

Citation (Kelim, Bava Basra 2:5 - Tosefta): One who cuts - for lying it cannot be less than three by three [Tefachim]. For sitting [it must be at least] a Tefach, and for a handle, any amount.

76b----------------------------------------76b

9)

TOSFOS DH Chameshes Reva'im Kemach v'Od

תוספות ד"ה חמשת רבעים קמח ועוד

(SUMMARY: Tosfos affirms that this is the correct text.)

גרסי' כדפרי' בפ''ק (דף טו.)

(a)

Explanation: This is the correct text (five quarter-Kavim and an additional amount is the Shi'ur for Chalah), like I explained above (15a).

10)

TOSFOS DH ha'Motzi Yayin Chalav Kedei Gemi'ah

תוספות ד"ה המוציא יין חלב כדי גמיעה

(SUMMARY: Tosfos contrasts this to the Shi'ur for making cheese.)

הקשה רבינו אפרים דתניא בשילהי המצניע (לקמן צה.) החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת

(a)

Question (R. Efrayim): A Beraisa below (95a) teaches that if one milks, curdles or makes cheese, the Shi'ur is k'Grogeres;

ואין חילוק בין מוציא לחולב דהא לקמן בפירקין אמרי' דהמעבד עור שיעורו כמוציא עור

1.

There is no distinction between Hotza'ah [of milk] and milking, for below (79a) it says that the Shi'ur for tanning hide is like the Shi'ur for Hotza'ah of hide!

ותירץ ר''י דסתם חלב לגמיאה דנפיש מגרוגרת

(b)

Answer (Ri): Stam milk is for drinking. (Its Shi'ur of Kedei Gemi'ah, i.e. what an average person can swallow at once, is) more than k'Grogeres;

והתם מיירי בחולב לגבינה דאחשוביה אחשביה

1.

There we discuss one who milks for cheese. His intent [for this] makes [even a smaller Shi'ur] important.

וכן מוכח דכדי גמיאה נפיש מגרוגרת דבפ' בתרא דיומא (פ.) גבי שותה ביוה''כ איכא דמחייב ברביעית ואיכא למ''ד בכדי גמיאה

(c)

Proof: Kedei Gemi'ah is more than k'Grogeres, for in Yoma (80a), regarding one who drinks on Yom Kipur, one opinion obligates for a Revi'is, and one opinion says Kedei Gemi'ah;

ובעירובין (דף פב:) משמע דתשע סעודות יש בקב ובפרק חלון (שם פ:) משמע שיש י''ח גרוגרות בשתי סעודות

1.

In Eruvin (82b) it connotes that there are nine meals in [bread made from] a Kav [of wheat], and in Eruvin (80b) it connotes that there are 18 Grogeros in two meals. (A Kav is 16 Reviyos, and it is nine meals, which is 81 Grogeros, so there are four and a half Grogeros in a Revi'is.)

ואי כדי גמיאה פחות מגרוגרת א''כ הוו יותר מדאי חלוקים זה מזה

2.

If Kedei Gemi'ah were less than a Grogeres, these [opinions about what settles one's mind on Yom Kipur, i.e. a Revi'is or Kedei Gemi'ah] would be too far from each other (the former would be more than four and a half times the latter)!

ומיהו כגרוגרת דהמצניע (לקמן צה.) איירי ביבש אפשר שבתחלה היה יותר מכדי גמיאה

(d)

Disclaimer: However, the Grogeres below (95a) is dry. Perhaps initially [when it was moist] it was more than Kedei Gemi'ah;

ולפי זה צריך לפרש דסתם חלב הוי לגבינה והא דמיחייב הכא בכדי גמיאה היינו במפרש בהדיא לשתיה

(e)

Opinion #1: According to this, we must say that Stam milk is for cheese. One is liable here for [the smaller Shi'ur of] Kedei Gemi'ah, i.e. when he explicitly specified that it is for drinking;

אבל אי סתם חלב הוי לאכול ולשתות ולא לגבינה אפי' היה מפרש בהדיא לגבינה היה חייב אכדי גמיאה דזוטרא הואיל וסתמו לכך

1.

Source: If Stam milk were for eating and drinking and not for cheese, even if he explicitly specified that it is for cheese, he would be liable for the smaller Shi'ur of Kedei Gemi'ah, since Stam it is for this (eating and drinking);

כדאמרינן לעיל המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל חייב דהא חזי לפרה

i.

This is like we said above (76a), that one who takes out for a camel enough hard straw to fill a cow's mouth, he is liable, for it is proper for a cow.

וי''מ דכשחלב כבר בעין מיחייב בכדי גמיאה אבל חולב לא מיחייב אלא כגרוגרת דאין אדם טורח לחלוב בפחות מגרוגרת

(f)

Opinion #2: Some say that when the milk is already intact, he is liable for Kedei Gemi'ah, but one who milks is not liable until a Grogeres, for a person does not toil to milk less than k'Grogeres.

דכה''ג אמרי' לקמן (דף עט.) דאין אדם טורח לגבל טיט לעשות פי כור

1.

We say like this below (79a), that a person does not toil to knead mud less than enough to make an opening for a furnace.

ומיהו אומר ר''י דלא דמי דהתם אין המים חשובין מחמת שראוי לגבל בהן את הטיט כמו הטיט עצמו שהוא מגובל כבר

(g)

Rejection (Ri): These are different! There, the water is not important because it is proper to knead mud, just like the mud itself that is already kneaded [is not important];

אבל הכא כשחולב להוציא מן הדד בכדי גמיאה. יש לו להיות חשוב כמו במקום אחר

1.

However, here, when he milks to remove from the udder Kedei Gemi'ah, it should be important, just like elsewhere.

11)

TOSFOS DH Kedei Gemi'ah

תוספות ד"ה כדי גמיעה

(SUMMARY: Tosfos rejects an opinion that this is Malei Lugmav.)

פי' הר''ר פור''ת מלא לוגמא

(a)

Explanation (Rav Pores): [Kedei Gemi'ah] is Malei Lugmav (what he can hold in his mouth when his cheeks stick out).

ולא משמע כן במסכת יומא בפרק בתרא (דף פ.)

(b)

Rejection: It connotes unlike this in Yoma (80a. Tana'im argue about whether one is liable on Yom Kipur for Malei Lugmav, k'Malei Lugmav (what one can hold in his mouth when one cheek sticks out), or Kedei Gemi'ah. We do not ask that Kedei Gemi'ah is the same as Malei (or k'Malei) Lugmav!)

12)

TOSFOS DH Tzarich she'Yehei Bo Rova Revi'is

תוספות ד"ה צריך שיהא בו רובע רביעית

(SUMMARY: Tosfos explains that a Revi'is is a quarter Log.)

רביעית דהכא היינו רביעית הלוג כדפי' הקונט'

(a)

Explanation: Here, Revi'is is a quarter of a Log, like Rashi explained.

ועוד יש לדקדק דהנהו רביעיות (הגהה במהדורת עוז והדר) דפרק ג' מינין (נזיר לח.) הם רביעית הלוג מדפריך ותו ליכא והאיכא רביעית נוטלין לידים ובמסכת ידים (פ''א מ''א) משמע בהדיא דהוי רביעית הלוג

(b)

Support #1: We can derive that the Reviyos in Nazir (38a) are a quarter of a Log, for the Gemara asked "is there nothing else [for which the Shi'ur is a Revi'is]? There is a Revi'is for Netilas Yadayim!", and in Maseches Yadayim (1:1) it explicitly connotes that this is a quarter of a Log.

ועוד דבערבי פסחים (פסחים קט.) משמע דכוס הוי רביעית של תורה ומתוך חשבון דמקוה משמע דהיינו רביעית הלוג

(c)

Support #2: In Pesachim (109a) it connotes that a cup (for the Seder) is the Revi'is of the Torah, and from the calculation of a Mikveh, it connotes that this is quarter of a Log.

והא דקאמר התם קיסתא דמורייסא הות בציפורי והות כמין לוגא דמקדשא ובה משערין רביעית של פסח

(d)

Implied question: It says there (109a) that there was a measure for selling fish oil in Tzipori. It was like a Lug of the Mikdash, it was used to measure a Revi'is for Pesach! (This connotes that a Revi'is is a Log!)

לאו בכולה משערין דהיינו כל הלוג אלא כלומר ברובע של אותה מדה משערין רביעית של פסח

(e)

Answer: They did not measure with the entire Kli. Rather, a quarter of that measure was used to measure a Revi'is for Pesach.

13)

TOSFOS DH Kedei she'Yimzegenu v'Ya'amod Al Revi'is

תוספות ד"ה כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Brachos.)

משמע דכוס של ברכה טעון מזיגה

(a)

Inference: The Kos Shel Brachah (cup over which we say Birkas ha'Mazon) must be mixed (diluted with water, for pure wine is too strong).

וכן בפ' שלשה שאכלו (ברכות נ:) אר''י בר חנינא מודים חכמים לר''א בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים

(b)

Support: Also in Brachos (50b), R. Yosi bar Chanina said that Chachamim agree to R. Eliezer that we do not bless on the Kos Shel Brachah until putting water into it.

ותימה דבסוף פר' שלשה שאכלו (שם דף נא.) אמרו עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה הדחה ושטיפה חי ומלא אלמא חי בעינן

(c)

Question: In Brachos (51a), it says that 10 laws were said about the Kos Shel Brachah - it must be rinsed inside and out, it must be Chai (undiluted) and full. This shows that it must be Chai!

ומיהו התם פירש בקונטרס דלא שיהא חי כשמברכין עליו אלא דנותנו חי בכוס שמברכין בו לאפוקי שלא ימזגנו ויתננו בכוס של ברכה

(d)

Answer #1: There, Rashi explained that it need not be Chai when blessing on it. Rather, it is Chai when he puts it in the cup in which he will bless. This teaches that he does not mix it and then put it in the Kos Shel Brachah.

ור''ת מפרש דחי דקאמר היינו מזיג ולא מזיג דמיקרי חי כדאמרי' בפ' בן סורר (סנהדרין ע.) עד שיאכל תרטימר בשר וישתה יין חי ומוקי לה התם במזיג ולא מזיג

(e)

Answer #2 (R. Tam): "Chai" means partially diluted. This is called Clai, like it says in Sanhedrin (70a) "[one becomes Ben Sorer u'Moreh] only if he eats half a Maneh of meat and drinks Chai wine, and we establish it to be partially diluted;

ובברכת הארץ מוסיף מים עד שיהא מזוג כראוי כדאמר בפ' שלשה שאכלו (ברכות נא.) שמוסיף בברכת הארץ ולא כמו שפירש שם בקונטרס שמוסיף יין בברכת הארץ

1.

[During Birkas ha'Mazon] in Birkas ha'Aretz, he adds water until it is properly diluted, like it says in Brachos (51a) that he adds water in Birkas ha'Aretz, unlike Rashi explained, that he adds wine in Birkas ha'Aretz.

ובני נרבונא מפרשים דחי קאי אכוס שצריך שיהא שלם

(f)

Answer #3 (Bnei Narvona): Chai refers to the cup. It must be complete.

ואתי שפיר דכל אותן דברים דחשיב התם הוו כולהו בכוס ולא ביין

(g)

Support: All the matters mentioned there apply to the cup, and not to the wine.

וכה''ג בפרק בתרא דמכות (דף טז:) ריסק ט' נמלים ואחד חי דהיינו שלם דאפי' מת חשיב בריה כדאמר בסוף פ' גיד הנשה (חולין דף קב:)

(h)

Support: We find like this in Makos (16b) "if one diced nine ants and one Chai." This means complete, for even if it is dead it is considered a Beriyah (whole creation), like it says in Chulin (102b).

14)

TOSFOS DH va'Ya'amod Al Revi'is

תוספות ד"ה ויעמוד על רביעית

(SUMMARY: Tosfos discusses the Shi'ur of Malei Lugmav.)

ואע''ג דאמרינן בערבי פסחים (דף קז.) המקדש אם טעם מלא לוגמא יצא ומלא לוגמא הוי טפי מרביעית כדמוכח בפ' בתרא דיומא (דף פ.)

(a)

Implied question: We say in Pesachim (107a) that one who makes Kidush, if he tasted Malei Lugmav, he was Yotzei. Malei Lugmav is more than a Revi'is, like is proven in Yoma (80a! Beis Shamai says that one who drinks a Revi'is on Yom Kipur is liable, and Beis Hillel obligate for Malei Lugmav. The Gemara says that for a normal size person, Beis Hillel are more stringent.)

יש לומר דמלא לוגמא דהתם לאו דוקא אלא כדי שיסלקו לצד אחד ויראה כמלא לוגמא כדמפרש ביומא אהנהו דהתם

(b)

Answer #1: "Malei Lugmav" there is not precise. Rather, it is [k'Malei Lugmav], what one can hold in his mouth when one cheek sticks out, and it looks like Malei Lugmav, like it explains in Yoma regarding [the Mishnah and Beraisa] there.

ועוד יש לומר דדוקא מקדש

(c)

Answer #2: Only Kidush requires Malei Lugmav. (For everything else, a Revi'is suffices. Maharsha asks that in Pesachim, we say that each of the four cups must be a Revi'is! Yad David and Mishmeres Kehunah answer that a Revi'is suffices for the Mitzvah of Pesach, but one is Yotzei Kidush only with Malei Lugmav. I.e. if one has less than Malei Lugmav, he must be Yotzei Kodesh through one who drinks Malei Lugmav.)

15)

TOSFOS DH Af Anan Nami Tanina

תוספות ד"ה אף אנן נמי תנינא

(SUMMARY: Tosfos explains what we learn from our Mishnah.)

דכוס של ברכה טעון רביעית דמסתמא יין שיעורו לכשימזגנו ויעמוד על רביעית כמו שאר משקין דקתני סיפא דהוו ברביעית

(a)

Explanation: The Kos Shel Brachah requires a Revi'is. Presumably, the Shi'ur for wine is when they will dilute it and it will be a Revi'is, like other drinks, which the Seifa teaches that the Shi'ur is a Revi'is;

וקתני כדי מזיגת כוס יפה משמע דכוס של ברכה לכשימזוג בעינן שיהא רביעית כמו בהוצאה

1.

It teaches "in order to mix a nice cup", which connotes that the Kos Shel Brachah, when it is diluted, it must have a Revi'is, like for Hotza'ah.

אבל הא דבעינן יין רובע . רביעית לא שמעינן ממתני' אלא ממילא ידעינן דהא מזיגה הויא על חד תלת

(b)

Observation: We do not learn from our Mishnah that we require a quarter Revi'is of wine. Rather, we know this automatically, for the dilution is three parts [water] for one part [of wine].

והא דלא נקט במתני' כדי מזיגת רביעית

(c)

Implied question: Why didn't our Mishnah teach "in order to dilute to a Revi'is"?

מילתא אגב אורחיה קמ''ל דכוס של ברכה ברביעית

(d)

Answer #1: It teaches a matter in passing, that the Kos Shel Brachah must be a Revi'is!

ועוד משום דמהאי טעמא דחזי לכוס של ברכה חשיב ומיחייב בפחות מרביעית לפי שיכול להוסיף עליו מים

(e)

Answer #2: For this reason that it is proper for the Kos Shel Brachah, less than a Revi'is [of undiluted wine] is important and one is liable for it, for one can add water to it;

ואשאר משקין לא מיחייב בפחות מרביעית אע''פ שיכול להוסיף עליהן כדמסיק ודקאמרת מים בכד ומצטרפין לגבי שבת מידי דחשיב בעינן:

1.

For other liquids one is not liable for less than a Revi'is, even though he can add to them, like we conclude "this that you say, water is in the flask and they join?! [Rava answered that] regarding Shabbos, we require something important."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF