שבת דף עז. א

מה הוא שיעור הוצאת יין חי? [תוד"ה ועוד].

אליבא דרב נחמן ולרבא אליבא דאביי ורב יוסף
לרש"י ולפירוש הראשון בתוס' רובע רביעית הלוג
ליש טועים ברש"י רובע רביעית הקב - דהיינו רביעית הלוג
לתוס' רובע רביעית הלוג רביעית יין חי [1]

מה הוא שיעור כוס של ברכה? [תוד"ה ועוד].

אליבא דרב נחמן ולרבא אליבא דאביי ורב יוסף
לרש"י
ולפי' הא' בתוס'
רובע רביעית הלוג של יין חי -
וימזגנו ויעמוד על רביעית הלוג
רובע רביעית הלוג של יין חי -
וימזגנו ויעמוד על ג' רבעי רביעית הלוג [2]
ליש טועים ברש"י רובע רביעית הקב של יין חי -
וימזגנו ויעמוד על לוג
רובע רביעית הקב של יין חי -
וימזגנו ויעמוד על ג' רבעיות הלוג
לתוס' רובע רביעית הלוג רביעית יין חי

מה הוא שיעור יין או דם שצריך כדי שכשיתיבש יעמוד על כזית?

שיעור יין שיעור דם
לר' נתן רביעית לרב יוסף: רביעית
לאביי: פחות מרביעית
לר' יוסי בר' יהודה
אליבא דבית הלל
לרב יוסף: רביעית
לאביי: יותר מרביעית
רביעית

שבת דף עז: א

תיבות דלהלן, כיצד יש לכותבם ולקראם בא' או בע', ומנין?

בא' בע'
גמיעה - גמיאה נכון - הגמיאיני נא מעט מים לא נכון
גראינין - גרעינין לא נכון נכון - ונגרע מערכך
אוממות - עוממות לא נכון נכון - ארזים לא עממהו
מאמצין - מעמצין לא נכון נכון - עוצם עיניו מראות ברע
-------------------------------------------------

[1] ומה שלא כללו בשאר משקים, הוא משום שבא לחדש שאפי' שאינו ראוי לכאורה כמות שהוא עד שימזגנו, בכל אופן שיעורו ברביעית. ואם אינו ראוי לכוס של ברכה כגון שנפגם, שיעורו יותר מרביעית.

[2] אמנם כתבו התוס', דיכול לצאת בין ביין חי ובין ביין מזוג.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף