פסחים דף קיח. א

"רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר". מה היא ברכת השיר, ובמה הוא חותם?
[תוד"ה רבי].

מה היא ברכת השיר? במה הוא חותם?
לרב יהודה "יהללוך" בא"י מלך מהולל בתשבחות
לר' יוחנן

"יהללוך" ו"נשמת כל חי" [1]

לרשב"ם: חותם בשניהם [2]
לרבינו חיים כהן: חותם רק בנשמת

פסחים דף קיח: א

מה הן הפירושים שנאמרו בפסוק (תהלים סח:לא) "גְּעַר חַיַּת קָנֶה עֲדַת אַבִּירִים"?

גְּעַר חַיַּת קָנֶה
לר' ישמעאל
בר' יוסי
אמר הקב"ה לגבריאל געור במלכות רומי,
ושלא לקבל מתנתה למשיח
וקנה לך עדה - שהיא ישראל
לדבר אחר געור במלכות רומי המשולה לחיה שדרה בין הקנים ביער [3]
לר' חייא בר אבא
בשם ר' יוחנן
געור במלכות רומי המשולה לחיה שכל מעשיה נכתבים בקנה אחד,
דכולם שוים להרע לישראל [4]
-------------------------------------------------

[1] אף שר' יוחנן הזכיר רק "נשמת", פירשו רשב"ם והתוס' (בד"ה רבי) שכוונתו לרבות אף את "נשמת".

[2] כלומר, אחר שאומר את ההלל חותם ב"יהללוך" - "בא"י מלך מהולל בתשבחות". ואחר שאומר "נשמת" חותם "בא"י אל מלך גדול בתשבחות" וכו'.

[3] דרומי משולה לחזיר הדר בין הקנים ביער. "קנה" הוא מלשון קנים הצומחים ביער.

[4] כלומר, כשיועצים ביניהם על ישראל, אין ביניהם שתי דעות המצריכים שני קני קולמוסים לכותבם, אלא כולם מסכימים לדעתה אחת להרע, ומספיק קנה קולמוס אחד לכתוב את דעתם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף