פסחים דף קיט. א

כיצד נאמרו הפסוקים דלהלן ע"י דוד ישי שמואל ואחיו, לפי הסימנים דלהלן?

דיא"ש אדי"ש כשד"ך [1]
א אודך וגו' - אמר דוד אנא ה' הושיעה נא - אמרו אחיו אל ה' ויאר לנו - אמרו כולם
ב אבן וגו' - אמר ישי אנא ה' הצליחה נא - אמר דוד אסרו חג וגו' - אמר שמואל
ג מאת וגו' - אמרו אחיו ברוך הבא בשם ה' - אמר ישי אלי אתה ואודך - אמר דוד
ד זה וגו' - אמר שמואל ברכנוכם מבית ה' - אמר שמואל אלהי ארוממך - אמרו כולם

פסחים דף קיט: א

כיצד היו קוראים את ההלל?

כיצד היו קוראים את ההלל?
למשנה בסוכה מקום שנהגו לכפול (את כל [2] פסוקי ההלל מתחילתו עד סופו) - יכפול
מקום שנהגו לפשוט (לומר כל פסוקי ההלל רק פעם אחת) - יפשוט
לרבי היה כופל רק את הד' פסוקים האחרונים - מ"ברוך הבא" וגו'
לר' אלעזר בן פרטא היה כופל את כל תשעת הפסוקים האחרונים - מ"אודך" וגו'

מה הוא הביאור במשנה "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", ומה נפ"מ?

מה הוא הביאור? מה נפ"מ?
לרב שלא יעקור מחבורה לחבורה לאכול
מיני מתיקה לקינוח סעודתו אחר הפסח
מותר לאכול אחר הפסח
דברים אחרים במקומו הראשון [3]
לשמואל
ור' יוחנן
שלא יאכל מיני מתיקה לקינוח סעודתו אחר הפסח אסור לאכול אחר הפסח
דברים אחרים
-------------------------------------------------

[1] מה שנזכר בסימן תיבת "מאוד"ך" אינה כאופן הסימן דלהלן, אלא רק בא לציין שקאי על הפסוקים בתהלים מ"אודך" והלאה.

[2] כן פירשו רש"י והרשב"ם שהכוונה על כל פסוקי ההלל. אמנם הרמב"ם בפיה"מ בסוכה מפרש, שהכוונה רק על הפסוקים מ"אודך" והלאה, ולפ"ז נחלקו רבי ור' אלעזר בן פרטא בביאור המשנה בסוכה.

[3] רב מבאר שעיקר ההקפדה היא שלא ילך לאכול דברים אחרים אחר הפסח בחבורה אחרת, דיש לחוש שמא יאכל שם מהפסח של החבורה האחרת, והדין הוא שאין הפסח נאכל בשתי חבורות, וכן אין האוכל אוכל פסח בשתי מקומות. אולם אין הקפדה שלא יאכל אחרי הפסח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף