1)

TUM'AH AFTER BRINGING A KORBAN (Yerushalmi Perek 6 Halachah 11 Daf 32a)

מתני' מי שנזרק עליו אחד מן הדמים וניטמא רבי אליעזר אומר סתר את הכל

(a)

(Mishnah - R. Eliezer): If a Nazir became Tamei after the blood of one of his Korbanos was thrown on the Mizbe'ach, this cancels everything;

וחכמים אומרים יביא שאר קרבנותיו ויטהר

(b)

Chachamim say, he brings the other Korbanos and becomes Tahor.

אמרו לו מעשה במרים התדמורית שנזרק עליה אחד מן הדמים ובאו ואמרו לה על בתה שהיא מסוכנת והלכה ומצאתה שמתה ואמרו חכמים תביא שאר קרבנות ותטהר:

1.

Chachamim: A case occurred with Miryam from Tarmod. After the blood of one of her Korbanos was thrown, they told her that her daughter was dangerously sick. She went and found her dead. The sages ruled that she brings the other Korbanos and becomes Tehorah.

גמ' מחלפא שיטתיה דרבי אליעזר

(c)

(Gemara) Question: R. Eliezer contradicts himself!

תמן הוא אמר לא סתר אלא ל' וכא הוא אמר אכן

1.

There (Perek 3), he says that [Tum'ah after Melos] cancels only 30 [days], and here he says so (it cancels everything)!

רבי יוחנן אמר סותר כל קרבנותיו

(d)

(R. Yochanan): Here, R. Eliezer means that he cancels all his Korbanos.

פשיטא דא (בלא ניטמא כשר) [צ"ל ניטמא בלא נשר - הג"ר מאיר שמחה]

(e)

Obviously, if he became Tamei without his hair falling out [R. Eliezer says in our Mishnah that this cancels everything].

(לא בדא כשר) [צ"ל נשר - הג"ר מאיר שמחה] ואחר כך ניטמא

(f)

Question: If his hair fell out and afterwards he became Tamei [what would R. Eliezer say? Now that he cannot shave, perhaps it does not cancel!]

אמר ר' חיננא [דף לב עמוד ב] ולא רבי אליעזר היא ורבי אליעזר שמותי הוא

(g)

Answer: Is this not R. Eliezer? R. Eliezer is from Beis Shamai;

דתני נזיר ומירט בית שמאי אומרים צריך להעביר תער על ראשו בית הילל אומרים אין צריך להעביר תער על ראשו

1.

(Beraisa): If a Nazir's hair fell out, Beis Shamai say, he must pass a razor over his head. Beis Hillel say, he need not pass a razor over his head. (Beis Shamai hold that he must pass a razor over his head whether or not he has hair. Therefore, even if his hair fell out, he must become 'shave' for Tum'ah, and seven days later 'shave' for Taharah, and bring all the Korbanos, even what he brought before he became Tamei. We explained this like OHR SOMAYACH Hilchos Nezirus 6:1.)

כן היא מתניתא (יטר ויביא שאר קרבנו) [צ"ל ויטהר ויביא שאר קרבנותיו - קרבן העדה] כן היא מתניתא תטהר ותביא שאר (קרבנה) [צ"ל קרבנו:

(h)

Correction: Our Mishnah should say 'he becomes Tahor, and [afterwards] brings his other Korbanos.' Our Mishnah should say [that the sages ruled that Miryam] 'becomes Tehorah, and [afterwards] brings her other Korbanos.'

הדרן עלך פרק שלשה מינים אסורין
HADRAN ALACH PEREK SHELOSHAH MINIM ASURIN
2)

KEVURAS MES MITZVAH (Yerushalmi Perek 7 Halachah 1 Daf 32b)

מתני' כהן גדול ונזיר אינן מיטמאין בקרוביהן

(a)

(Mishnah): A Kohen Gadol or a Nazir may not be Mitamei for a relative who died. (He is Mitamei for a Mes Mitzvah);

היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה ר' אליעזר אומר יטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר

(b)

R. Eliezer says, if a Kohen Gadol and a Nazir found a Mes Mitzvah on the road, the Kohen Gadol should be Mitamei [to bury him], and the Nazir should not be Mitamei;

וחכמים אומרים יטמא נזיר ואל יטמא כהן גדול

(c)

Chachamim say, the Nazir should [bury him and] become Tamei, and the Kohen Gadol should not be Mitamei.

אמר להן רבי אליעזר יטמא כהן שאינו מביא קרבן על טומאתו ואל יטמא נזיר שמביא קרבן על טומאתו

1.

R. Eliezer: The Kohen should be Mitamei, for he does not bring a Korban for his Tum'ah. The Nazir should not be Mitamei, for he brings a Korban for his Tum'ah!

אמרו לו יטמא נזיר שקדושתו קדושת שעה ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם:

2.

Chachamim: The Nazir should be Mitamei, for his Kedushah is not permanent. A Kohen's Kedushah is permanent!

גמ' כתיב [ויקרא כא יא] ועל כל נפשות מת לא יבוא מה אנן קיימין

(d)

(Gemara) Question: It says [about a Kohen Gadol] "v'Al Kol Nafshos Mes Lo Yavo" - what does the verse discuss?

אם לאוסרו על הרחוקים הרי הוא בכלל כהן הדיוט

1.

It need not forbid him to be Mitamei for strangers. He is in the category of a Kohen Hedyot [who may not be Mitamei for strangers, just he has additional stringencies]!

אלא אם אינו עניין לרחוקים תניהו עניין לקרובים

(e)

Answer #1: Since it need not teach about strangers, use it to teach about relatives (he may not be Mitamei for relatives, unlike a Kohen Hedyot).

כתיב ועל כל נפשות ואת אמר אכן

(f)

Objection: It says "v'Al Kol Nafshos Mes... [l'Aviv ul'Imo..." - it explicitly forbids relatives], and you say so?!

א"ר חייה בר גמדא מיכן איסור אחר איסור בתורה

(g)

Answer (R. Chiya bar Gamda): From here, we see that [sometimes] the Torah writes an Isur after an Isur (a verse puts a second Lav on something already forbidden).

1.

Note: If so, we can say that the verse is a second Lav for strangers. (PF)

אלא להתיר מת מצוה

(h)

Answer #2 (to Question (d)): [The verse comes] to permit [a Kohen Gadol to be Mitamei for] a Mes Mitzvah. (It is better to expound a new law, than to say that it comes to add a second Lav.)

אית דבעי נישמעינה מן הדא [שם ד] לא יטמא בעל בעמיו בעמיו אינו מיטמא מיטמא הוא למת מצוה

(i)

Some want to learn [this Heter] from "Lo Yitama Ba'al b'Amav" - [for a Mes] amidst its nation (there are others to bury it) he may not be Mitamei, but he is Mitamei for a Mes Mitzvah.

אית דבעי מישמעינה מן הכא להחלו [דף לג עמוד א] להחלו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא על מת מצוה

(j)

Some want to learn from [the next word of the above verse] "Lehechalo" - to profane himself [without need, for there are others to bury it] he may not be Mitamei, but he is Mitamei for a Mes Mitzvah. (We explained this like PNEI MOSHE.)

אית דבעי מישמעינה מן הדא [דברים כא כג] כי קללת אלהים תלוי את שהוא מוזהר על קללת השם מוזהר הוא על מת מצוה ושאינו מוזהר על קללת השם אינו מוזהר על מת מצוה

(k)

Some want to learn from "[Kavor Tikberenu...] Ki Kilelas Elokim Taluy" - one who is commanded not to curse Hash-m, you are commanded [to bury him if he is] a Mes Mitzvah. One who is not commanded not to curse Hash-m, you are not commanded [about such] a Mes Mitzvah.

התיבון הרי עכו"ם

(l)

Objection: Nochrim [are commanded not to curse Hash-m, but Mes Mitzvah does not apply to them]!

אילו שמיתתן בתלייה יצא זה שמיתתו בסייף

(m)

Answer: The verse discusses one whose execution [for blasphemy is stoning, and includes] hanging. This excludes [a Nochri], who is killed by the sword. (PNEI MOSHE)

קבור מצות עשה מניין את מרבה סייף שנהרג בו עץ שנתלה בו סודר שנחנק בו (מה - קרבן העדה מוחקו) ת"ל תקברנו

(n)

Question: "Kavor" is a Mitzvas Aseh. What is the source to include [burying] the sword with which he was killed, the wood on which he was hanged, the scarf which he was choked? It says "Tikberenu".

יכול יקברו (עצמו) [צ"ל עמו - קרבן העדה]

(o)

Suggestion: Perhaps [the sword, wood or scarf] is buried with him!

ת"ל [דברים כא כג] כי קבור תקברנו קבורה לו ולעצו ולאבנו הא כיצד מעמיק שלשה כדי שלא תעלם המחרישה

(p)

Rejection: "Ki Kavor Tikberenu" - there is burial for him, and [a separate burial] for his wood or rock. How does he do? He goes three [Tefachim] deep [into the ground], lest the plowshare bring them up.

1.

Note: This implies that one may plow the area, i.e. they need not be buried in a cemetery. (PF)

תקברנו כולו ולא מקצתו תקברנו מיכן שאם שייר ממנו לא עשה כלום

(q)

"Tikberenu" - the entire [Mes], and not part of it. (PNEI MOSHE) "Tikberenu" teaches that if he left over (did not bury part), he did not do anything (he was not Yotzei).

(שנאמר) [צ"ל מה ת"ל - קרבן העדה, מהרא"ש] כי קבור תקברנו מיכן שאינו נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו

(r)

Why does it say "Ki Kavor Tikberenu." This teaches that it is a Mes Mitzvah only if Rosho v'Rubo (his head and the majority of his body) is there.

תני רבי יסא קומי רבי יוחנן כשם שאדם מיטמא למת מצוה כך אדם מיטמא על אבר מת מצוה

(s)

(R. Yosi, in front of R. Yochanan): Just like a person is Mitamei for a Mes Mitzvah, so a person is Mitamei for a limb of a Mes Mitzvah.

אמר ליה רבי יוחנן ויש (כן) [צ"ל כאן - קרבן העדה, מהרא"ש] זו

(t)

Objection (R. Yochanan): Is there here [a Mes Mitzvah]?!

רבי יעקב בר אחא בשם רבי זעירה (בחוזר תיפתר) [צ"ל תיפתר בחוזר - קרבן העדה, מהרא"ש]

(u)

Answer (R. Yakov bar Acha citing R. Ze'ira): The case is, [he already became Tamei for the rest of the body], and returns to be Mitamei [for a remaining limb].

תני ר' יוסי אומר אין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל אדם מיטמא על עצם כשעורה מאביו

(v)

(Beraisa - R. Yosi): [A Kohen Hedyot] does not become Tamei for Ever Min ha'Chai of his father, but he is Mitamei for a bone ki'Se'orah (the size of a barley seed) from his father.

רבי יודה אומר כשם שאדם מיטמא על עצם כשעורה מאביו כך מיטמא על אבר מן החי מאביו

(w)

R. Yehudah says, just like one is Mitamei for a bone ki'Se'orah from his father, so he is Mitamei for Ever Min ha'Chai of his father.

מעשה ביוסי בן פכסס שעלת על רגלו נומי ונכנס הרופא לחותכה אמר לו כשתניח בו כחוט השערה הודיעני חתכה והניח בה כחוט השערה והודיעו

1.

A case occurred with Yosi ben Pachsas. His foot was infected (e.g. gangrene); the doctor entered to cut it off. He told [the doctor] when you leave [it connected] like a hair's breadth, inform me! He cut it, left a hair's breadth, and informed him.

קרא לנחונייה בנו אמר לו נחונייה בני עד כאן הייתה חייב ליטפל בי מיכן ואילך צא שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו

2.

Yosi called Nechuniyah his son, and said 'my son - until now, you were obligated to deal with me. From now and onwards, leave, for one may not be Mitamei for Ever Min ha'Chai of his father.

וכשבא דבר אצל חכמים אמרו על זה נאמר [קהלת ז טו] יש צדיק אובד בצדקו הצדיק אובד וצדקו עמו

3.

When the matter came to Chachamim, they said about him "Yesh Tzadik Oved b'Tzidko" - the Tzadik suffers, and retains his righteousness.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF