1)

FOR WHAT IS A KOHEN MITAMEI? (Yerushalmi Perek 7 Halachah 1 Daf 32b)

אי זהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בני העיר באים באו בני העיר הרי זה מושך את ידו

(a)

What is a Mes Mitzvah? It is any case in which he calls, and people of the city do not come. If [a Kohen or Nazir] became Tamei, and people of the city came, he refrains (from further exposure to Tum'as Mes).

עד היכן

(b)

Question: How many [must there be, and the Kohen or Nazir refrains]?

עד כדי נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן

(c)

Answer: It is enough to carry the bier, and Chilufeihen (those who alternate with them), and Chilufei Chilufeihen.

1.

Note: KORBAN HA'EDAH says that Chilufeihen is in order to enable everyone to engage in the Mitzvah. How can that permit Tum'as Kohen or Nazir?! Perhaps, rather, they must carry the Mes a long way, and they need to alternate because it is too heavy! (PF)

בשאינן צריכין לו אבל אם היו צריכין לו לא בדא

(d)

Limitation: This is when they do not need more (to bury the Mes promptly), but they are needed, it was not [said that the Kohen or Nazir refrains].

בשאינן מכירין אותו אבל אם היו מכירין אותו לא בדא

(e)

Limitation: This is when they do not know [the Mes], but if they know him, it was not said. (Such people must come even if not needed to bury him promptly.)

בשאין כבודו (אבל אם היה כבודו אכן) [צ"ל לכן אבל אם היה כבודו לכן - רא"ש הלכות טומאה ב] לא בדא והנשיא כבודו לכן

(f)

Limitation: This is when his honor does not warrant this (that more come), but if his honor warrants this, it was not said (that strangers must come only if needed to bury him promptly). The Nasi, his honor warrants this.

ומהו שיטמא כהן לכבוד [דף לג עמוד ב] הנשיא

(g)

Question: May a Kohen become Tamei for the honor of the Nasi? (We just said that the Nasi's honor warrants this! BEIS YOSEF (YD 374:3), citing TOSFOS - before, we discussed Tum'ah mid'Rabanan. Here we ask about Tum'ah mid'Oraisa.)

כד דמך רבי יודן נשייא אכריז רבי ינאי ואמר אין כהונה היום

(h)

Answer: When R. Yudan the Nasi (Rebbi's grandson) died, R. Yanai announced 'there is no Kehunah today' (also Kohanim may become Tamei in his burial. We do not discuss Rebbi here, for when he died, R. Yanai was young, and not one of the greatest Chachamim who would give a ruling for the Tzibur.)

כד דמך רבי יודן נשייא בר בריה דרבי יודן נשייא דחף רבי חייה לרבי זעירא בר בא בכנישתא דגופנא דציפורין ומסאביה

(i)

When R. Yudan the Nasi died, the grandson of R. Yudan the Nasi [mentioned above], R. Chiyah [bar Aba] pushed R. Ze'ira bar Ba in the Beis ha'Keneses in the vineyard in Tziporin, and was Metamei him. (We explained this like DOROS RISHONIM, Sof Yemei ha'Tana'im, Sof Perek 3.)

כד (דמכת יהודיניי אחתיה) [צ"ל דמוך ר' נהוראי אחוה - חרדים ברכות ג:ו] דרבי יודן נשייא שלח רבי חנינא בתר רבי מנא ולא סלק

1.

When R. Nehurai, the brother of R. Yudan the Nasi died (R. Nehurai was Nasi after him), R. Chanina sent for R. Mana to come [to participate in the Levayah], and he did not come. (We explained this like CHAREDIM, Brachos 3:1.)

אמר ליה אם בחייהן אין מיטמין להן לא כ"ש במיתתן

2.

R. Mana: If in the lifetime [of Nesi'im] we do not become Tamei for them (to honor them), all the more so [we do not become Tamei mid'Oraisa] in their death! (The primary honor is in their lifetime.)

אמר רבי נסא במיתתן עשו אותן כמת מצוה

3.

Rebuttal (R. Nasa): In [Nesi'im's] death, Chachamim made them like a Mes Mitzvah. (We explained this like MAHARA FULDA, Brachos 3:1.)

מהו שיטמא לכבוד רבו

(j)

Question: May [a Kohen] become Tamei [mid'Rabanan] for the honor of his Rebbi?

רבי ינאי זעירא דמך חמוי הוא הוה חמוי הוא הוה רביה שאל לרבי יוסי ואסר ליה שמע ר' חמא ואמר יטמאו לו תלמידיו

(k)

Answer: R. Yanai Ze'ira, his father-in-law died; he was his father-in-law and his Rebbi. He asked R. Yosi, and he forbade him [to become Tamei]. R. Chama heard, and said 'his Talmidim should become Tamei for him.'

[צ"ל ר' יוסי - קרבן העדה] ניטמאו לו תלמידיו ואכלו בשר ושתו יין

(l)

R. Yosi (when he died), his Talmidim became Tamei for him, and they ate meat and drank wine.

אמר לון ר' מנא חדא מן תרתי לא פלטה לכון אם אבילים אתם למה אכלתם בשר ושתיתם יין ואם אין אתם אבילים למה נטמאתם

1.

R. Mana: You do not evade [a mistake] for one of two matters. If you are Avelim, why did you eat meat and drink wine? (Also Aninus applies to you!) If you do not conduct Aveilus, why did you become Tamei?

2)

OTHER HETERIM FOR TUM'AS KOHANIM (Yerushalmi Perek 7 Halachah 1 Daf 33b)

מהו שיטמא אדם לתלמוד תורה

(a)

Question: May a person (Kohen) become Tamei to learn Torah?

רבי יוסי הוה יתיב ומתני ועאל מיתא מן דיתב ליה לא אמר כלום ומן דנפק ליה לא אמר ליה ולא כלום

(b)

Answer: R. Yosi was sitting and teaching; a Mes was brought in. [A Kohen] who left, [R. Yosi] did not say anything to him. One who remained, he did not say anything to him. (He was unsure whether it is permitted.)

ר' ניחומי בריה דרבי חייה בר אבא אמר אבא לא הוה עביר תחות כיפתא דקיסרין ור' אמי עבר

(c)

(R. Nechemyah brei d'R. Chiya bar Aba): My father did not pass under the arch [of the gate of] of Kisarin (because it was an Ohel over Tum'ah, even though he went to learn Torah). R. Ami passed [under. Both of them were Kohanim.]

רבי חזקיה רבי כהן ור' יעקב בר אחא הוון מטיילין בפלטיא דקיסרין הגיעו לכיפה ופירש ר' כהן הגיעו למקום טהרה וחזר אצלן

(d)

R. Chizkiyah, R. Kohen and R. Yakov bar Acha were going in the square of Kisarin. They reached the arch. R. Kohen separated. They reached a place of Taharah, and he returned to them.

אמר לון במה הויתון עסקין

1.

R. Kohen: What were you engaging in (when I was away)?

אמר ר' חזקיה לר' יעקב בר אחא לא תימא ליה כלום

2.

R. Chizkiyah (to R. Yakov bar Acha): Do not say anything to him.

אין (דפריש ליה דבאש) [צ"ל משום דפריש ליה באש - קרבן העדה] שמיטמא אדם לתלמוד תורה לא ידעין ואי משום דהוה סייסן לא ידעין

i.

If [he said so] because he was upset with him for separating, for one may become Tamei for Talmud Torah, we do not know, or if it was because he was haughty, we do not know.

תני מיטמא הוא כהן ויוצא לחוץ לארץ לדיני ממונות ודיני נפשות ולקידוש החדש ולעיבור השנה ולהציל שדה מן העכו"ם וללמוד תורה ולשאת אשה

(e)

(Beraisa): A Kohen may become Tamei and go to Chutz la'Aretz (even though Chachamim decreed Tum'ah on Chutz la'Aretz) for monetary judgments, for capital cases, for Kidush ha'Chodesh, for Ibur ha'Shanah, to save a field from a Nochri, to learn Torah, or to marry a woman;

ר' יודה אומר אם יש לו מאין ללמוד אל יטמא

1.

R. Yehudah says, if he has from whom to learn [in Eretz Yisrael], he may not become Tamei.

ר' יוסי אומר אפי' יש לו מאין ללמוד יטמא שלא מהכל אדם זוכה ללמוד

2.

R. Yosi says, even if he has from whom to learn Torah, he may become Tamei, for one does not merit to learn from everyone. (Perhaps he can learn only from the Rebbi in Chutz la'Aretz.)

אמרו עליו על ר' יוסף כהן שהיה (יוצא אחר רבו ומיטמא) [צ"ל ומיטמא ויוצא - קרבן העדה] אחר רבו לציידן

i.

They said about Yosef Kohen that he became Tamei and went out after his Rebbi to Tzaidan.

אבל אמרו לא יצא כהן לחוץ לארץ אלא אם כן הבטיחו לו אשה

3.

However, they said that a Kohen may not go to Chutz la'Aretz [in order to marry] unless they promised him a woman [who agreed to marry him].

מהו שיטמא כהן (גדול - קרבן העדה מוחקו) לנשיאות כפים

(f)

Question: May a Kohen become Tamei for (to give) Birkas Kohanim?

גבילה אחוי דרבי בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה בשם ר' אחא מיטמא הוא כהן לנשיאות כפים

(g)

Answer (Gevilah the brother of R. Ba bar Kohen, in front of R. Yosah, in the name of R. Acha): A Kohen may become Tamei for Birkas Kohanim.

שמע ר' אחא ואמר אנא לא אמרית ליה כלום

(h)

R. Acha heard, and said 'I did not say anything to him!'

חזר ומר או דילמא לא שמע מיני אלא כיי דמר ר' יודה בר פזי בשם ר' אליעזר כל כהן שעומד בכנסת ואינו נושא את כפיו עובר בעשה

1.

He retracted and said 'perhaps he heard from me like R. Yudah bar Pazi said in the name of R. Eliezer - any Kohen who stands in the Beis ha'Keneses and does not give Birkas Kohanim, he transgresses an Aseh;

וסבר מימר שמצות עשה דוחה למצות לא תעשה [דף לד עמוד א] אנא לא אמרי ליה איתוניה ואנא מלקי ליה

2.

He thought that this Aseh overrides the Lo Sa'aseh [of Tum'as Kohanim]. I did not say anything to him [like this]! Bring him, and I will lash him [for saying in my name what I did not say].

ר' אבהו הוה יתיב מתני בכנישתא מדרתא דקיסרין והוה תמן מיתא הגיעה עונת נשיאות כפים לא שאלון ליה ענתא דמיכלא אתא ושאלון ליה

(i)

R. Avahu was sitting and teaching in the great (CHAREDIM, Brachos 3:1) Beis ha'Keneses of Kisarin. There was a Mes there. The time for Birkas Kohanim came, and they did not ask him [if they may go to Duchan]. The time to eat came, and they asked him. (HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA, Brachos 3:1 - they would need to pass by a house with a Mes, and become Tamei mid'Rabanan due to 'Sof Tum'ah Latzeis.')

אמר לון על נשיאות כפים לא שאלתון יתי ועל מיכלא שאילתון יתי

1.

R. Avahu: You did not ask me about Birkas Kohanim (a Mitzvah), but to eat, you ask me?!

כד שמעין כן הוה כל חד וחד מינהון שמט גרמיה וערק

2.

Once they heard this, each one slipped away by himself and went away (amidst shame).

אמר ר' ינאי מיטמא כהן לראות המלך

(j)

(R. Yanai): A Kohen may become Tamei to see a king.

כד סלק דוקלינוס מלכא להכא חמון לר' חייה מיפסע על קיברייא דצור בגין מיחמיניה

1.

When Duklainus the king came to here (Eretz Yisrael), he saw R. Chiya bar Aba stepping over graves [of Nochrim] of Tzur, in order to see him. (Normally he was stringent; in order to see the king, he relied on R. Shimon, who says that Nochrim do not have Tum'as Ohel. - MASA D'YERUSHALAYIM, Brachos 3:1.)

ר' חזקיה ר' ירמיה ור' חייה בשם ר' יוחנן מצוה לראות גדולי מלכות לכשתבוא מלכות בית דוד יהא יודע להפריש בין מלכות למלכות

(k)

(R. Chizkiyah, R. Yirmeyah and R. Chiyah, citing R. Yochanan): It is a Mitzvah to see Gedolim of the [Nochri] kingdom, so when the kingdom of Beis David will come, he will know to distinguish between kingdom and kingdom.

מהו שיטמא לכבוד אביו ואמו

(l)

Question: May a Kohen become Tamei [mid'Rabanan] for the honor of his father and mother [in their lifetime]?

ר' יסא שמע דאתת אימיה לבוצרה אתא ושאל לר' יוחנן מהו לצאת

(m)

Answer: R. Yosa heard that his mother was coming to Botzrah. He went and asked R. Yochanan if he may go out [to Chutz la'Aretz to greet her];

אמר ליה מפני סכנת דרכים צא ואם בשביל כבוד אמך איני יודע

1.

R. Yochanan: If it is due to danger on the road (it is dangerous for her to be alone), go. If it is due to honor of your mother, I do not know.

אמר רב שמואל בר רב יצחק עוד היא צריכה לר' יוחנן

2.

R. Shmuel bar Rav Yitzchak (to R. Yosa): R. Yochanan is unsure. (If you ask again, he will investigate and clarify the matter.)

אטרח עלוי ואמר גמרת לצאת תבוא בשלום

3.

[R. Yosa] imposed on R. Yochanan (repeated to ask him. R. Yochanan) said, if you resolved to go, come [back] in peace!

שמע ר' לעזר ואמר אין רשות גדולה מזאת

4.

R. Elazar heard, and said [his Brachah] is the ultimate permission! (Do not say that R. Yochanan did not resolve that it is permitted, he merely blessed R. Yosa because he saw that he resolved to go. Surely, R. Yochanan permits.)

מהו שיטמא אדם לכבוד הרבים

(n)

Question: May a person (a Kohen Avel) become Tamei for the honor of the Rabim (who are going with him to console him)?

תני היו שני דרכים מתאימות אחת רחוקה וטהורה ואחת קרובה וטמאה אם היו הרבים הולכים ברחוקה הולך עמהן ואם לאו הולך בקרובה מפני כבוד הרבים

(o)

Answer (Beraisa): If there were two roads - one is long and Tahor, and one is short and Tamei - if the Rabim were going on the long road, he goes on the long road. If not, he goes on the short road, due to honor of the Rabim.

עד כדון בטומאה שהוא מדבריהן ואפי' בטומאה שהוא מדבר תורה

(p)

Question: [Perhaps] this is only for Tum'ah mid'Rabanan. Is it even for Torah Tum'ah?

מן מה דאמר ר' זעירא גדול כבוד הבריות שדוחה למצוה בל"ת שעה אחת הדא אמרה ואפי' בטומאה שהיה מדבר תורה

(q)

Answer: Since R. Ze'ira said, great is honor of the Rabim, that it overrides a Lo Sa'aseh temporarily, this teaches that it is even for Torah Tum'ah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF