1)

TOSFOS DH v'Nitma R. Eliezer Omer Soser Es ha'Kol

תוספות ד"ה ונטמא ר' אליעזר אומר סותר את הכל

(SUMMARY: Tosfos explains that he cancels all the Korbanos.)

ולא כל הימים כדמפרש בגמ' דהא ר' אליעזר הוא דאמר [לעיל] בפ"ג (דף טז:) נטמא לאחר מלאת סותר ז'

(a)

Explanation: He does not cancel all the days, like the Gemara explains, for R. Eliezer said above (16b) that if he became Tamei after Melos, he cancels seven days!

אלא סותר אקרבנות קאמר ור' אליעזר לטעמיה דאמר בגמ' אחר המעשים כולם מותר לשתות יין ומגלח

1.

Rather, "he cancels [everything]" refers to Korbanos. R. Eliezer is consistent with his reason that he said in the Gemara, "after all the actions" he may drink wine and shave;

הרי כשנזרק אחד מן הדמים עד [שיביא שאר הקרבנות אינו ראוי] לתגלחת

2.

Inference: From when one of the bloods was thrown until he brings the other Korbanos, he is not proper to shave;

והואיל ונטמא [קודם] שהקריב כולם כנטמא שחרית לפני הקריבו אף אחד מהן דמי ולא ראוי לתגלחת כל היום

3.

Since he became Tamei before offering all of them, it is as if he became Tamei in the morning before they offered any one of them, and he was not proper to shave the entire day;

והוי קרבן ראשון שהביא כאילו הביאו תוך מלאת בימים שלא ראוי כלל לתגלחת דמי.

4.

The first Korban he offered, it is as if he brought it within Melos, during days when he is not proper to shave at all.

2)

TOSFOS DH v'Chachamim Omrim Yavi She'ar Korbanosav va'Yitaher

תוספות ד"ה וחכ"א יביא שאר קרבנותיו ויטהר

(SUMMARY: Tosfos explains that only Korbanos brought in Taharah are valid.)

פי' לכשיטהר כך מפרש בירושלמי עושה (הגהת ברכת ראש) מעשה דטהרה ואחר כך יביא קרבנות,

(a)

Explanation: [He brings his other Korbanos] when (after) he becomes Tahor. So explains the Yerushalmi. He does the act of Taharah, and then brings Korbanos.

ודאי אותו הזבח שהיה בהכשר לא יחזור ויביא ורבנן לטעמייהו דאמרי אחר מעשה יחידי מותר לשתות יין ומגלח

1.

Surely, that Korban that was Kosher, he does not bring again. Rabanan hold like they taught elsewhere, that after one act he may drink wine and shave;

הרי הוא קודם שנטמא [ראוי] לתגלחת ולמה יסתור אותו

2.

Before he became Tamei, it was proper for him to shave. Why should he cancel it (the Korban he brought b'Taharah)?!

[אבל] הזבחים שהקריב משנטמא יסתור דהא קפיד קרא שיביא קרבנות נזיר בטהרה ואחר שיטהר ויהיה לו הזאת ג' וז' יביאם (כן הוא בדפוס ונציה).

(b)

Distinction: However, the Korbanos he brought after he became Tamei, he cancels, for the Torah was adamant that he bring Korbanos Nazir in Taharah. After he becomes Tahor, and he receives Haza'ah (they sprinkle Mei Chatas on him) on days three and seven, he will bring them.

1.

Note: This Dibur continues into what is printed in our Gemara as Dibur ha'Maschil veha'Amar. Dibur ha'Maschil b'Miryam is a separate Dibur afterwards.

.וכדאמר לעיל בפ"ק (דף ו:) ובפ' ג' (דף טז:) דטומאה דלאחר מלאת סותר ל' (הגהת ברכת ראש) לרבנן (כן הוא בדפוס ונציה)

2.

This is like we said above (6b, 16b) that Tum'ah after Melos cancels 30 days according to Rabanan.

ובפ"ק פירשתי דמדרבנן הוא דמן התורה בשבעה סגי (ע"פ תוס' ר' פרץ) ושמא הכא (הגהת ברכת ראש) הואיל ובחדא ראוי לתגלחת משנזרק (ע"פ פירוש הרא"ש) א' מן הדמים לרבנן [נמי דיו] בסתירת ז',

3.

I explained above (6a DH v'Nitma) that this is mid'Rabanan, for mid'Oraisa, seven days suffice. Perhaps here, since it is proper to shave through one [Korban], once Zerikah was done, also according to Rabanan, seven days of Stirah suffice [even mid'Rabanan].

סותר קרבנות, כדפי' במתני'

i.

He cancels [his] Korbanos, like I explained in our Mishnah.

דייק נמי בברייתא דבקרבנות איירי מדאייתו רבנן ראייה לדבריהם ממה שאמרו חכמים תביא (ע"פ פירוש הרא"ש) שאר קרבנות.

ii.

Also, we may infer that it discusses [canceling] Korbanos, since Rabanan bring a proof for their words from what Chachamim said "she brings the other of Korbanos."

3)

TOSFOS DH v'Chen Mashu'ach b'Shemen ha'Mishchah

תוספות ד"ה וכן משוח בשמן המשחה

(SUMMARY: Tosfos explains how Kohen Mashu'ach and Merubah Begadim can coexist.)

כ"ג שנמשח בשמן המשחה ומרובה בגדים קרי משנגנז שמן המשחה דיאשיהו גנז שמן המשחה שעשה משה כדאיתא בפ' הוציאו לו (יומא נב:)

(a)

Explanation: [Mashu'ach b'Shemen ha'Mishchah means] a Kohen Gadol anointed with the anointing oil. [The Kohen Gadol] was called Merubah Begadim from when the Shemen ha'Mishchah was hidden. Yoshiyahu [ha'Melech] hid the Shemen ha'Mishchah that Moshe made, like it says in Yoma (52b);

ואחריו לא היה כהן משוח בשמן המשחה אלא מרובה בגדים בלא שמן שהיו ממלאים ידיו בח' בגדים

1.

After him, there was no Kohen anointed with the oil. Rather, there was Merubah Begadim, without oil. They inaugurated him to serve through the eight garments of the Kohen Gadol;

ולא היו יכולין לעשות שמן המשחה אחר למשוח בו כדכתיב (שמות ל) שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם זה ולא אחר

2.

They could not make more Shemen ha'Mishchah to anoint him, like it says "Shemen Mishchas Kodesh Yihyeh Zeh Li l'Doroseichem" - this, and no other;

וכדאיתא בפ' קמא דכריתות (דף ה:) וכי נס א' בשמן המשחה היה והלא הרבה נסים נעשו בו

3.

Source - Citation (Kerisus 5b): Was there only one miracle with the Shemen ha'Mishchah? There were many miracles with it!

שמתחלה לא היה אלא י"ב לוג ובו נמשח המשכן וכל כליו ואהרן ובניו כל ז' ימי המלואים ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכולו קיים לעתיד לבא שנאמר משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם

4.

Citation (cont.): Initially, there were only 12 Lugim, and with it they anointed the Mishkan and all its Kelim, Aharon and his sons and seven days of the Milu'im (inauguration), and with it they anointed Kohanim Gedolim and kings, and all of it is intact for the future - "Mishchas Kodesh Yihyeh Li l'Doroseichem."

והא דאמר התם (דף ה.) המפטם השמן ללמוד בו או למוסרו לצבור פטור

(b)

Implied question: It says there (5a) that one who composes Shemen [ha'Mishchah] in order to learn, or to give it to the Tzibur is exempt! (One who makes Shemen ha'Mishchah for his own use is Chayav Kares.)

הא דקתני למוסרו לצבור (ללמדם שידעו לעשותו) היינו בימי משה אם עשאו פטור

(c)

Answer #1: "To give it to the Tzibur" refers to one who made it in the days of Moshe.

אי נמי למוסרו לצבור ללמדם שידעו לעשותו ולא שימשחו ממנו

(d)

Answer #2: He would give it to the Tzibur to teach them so they will know how to make it, but not to use it.

והשתא אחרי יאשיהו לא היה כהן נמשח בשמן המשחה אלא עובד בח' בגדים וכשר בכך בלא משיחה

(e)

Consequence: After Yoshiyah, there was no Kohen Mashu'ach b'Shemen ha'Mishchah. Rather, he served with the eight garments, and he was Kosher through this without anointing;

דת"ר בפ"ק דמגילה (דף ט:) משוח אין לי אלא בשמן המשחה מרובה בגדים מנלן ת"ל הכהן המשיח

1.

Source (Megilah 9b - Beraisa): [Had it said only] "Mashi'ach", I would know only one anointed with Shemen ha'Mishchah. What is the source for Merubah Begadim? It says "ha'Kohen ha'Mashi'ach."

והשתא משוח ומרובה בגדים משכחת לה בדור א'

(f)

Implied question: How can there be a Mashu'ach and a Merubah Begadim in the same generation [that the Gemara much teach which of them buries a Mes Mitzvah? Until Yoshiyah, every Kohen was Mashu'ach. After Yoshiyah, every Kohen was Merubah Begadim!]

כגון שנמשח א' לכ"ג ובתוך כך נגנז שמן המשחה ואירע בו קרי בכהן המשוח ומינו אחר תחתיו מרובה בגדים לעשות עבודה ביה"כ

(g)

Answer #1: The case is, one was anointed to be Kohen Gadol, and the Shemen ha'Mishchah was hidden, and the Kohen Gadol had an emission [on Yom Kipur], and they appointed another for Avodas Yom Kipur.

וקשה דא"כ הל"ל משוח חזי לעבודה ומרובה בגדים לא חזי לעבודה דראשון חוזר לעבודתו כדקאמר גבי משוח שעבר

(h)

Objection: If so, it should have said that the Mashu'ach [does not become Tamei, because he] is proper to serve, and the Merubah Begadim is not proper to serve, for the first returns to his Avodah, like it says regarding a Mashu'ach she'Avar! (If the Kohen Gadol (Eliyahu) became Tamei on Yom Kipur, and Ploni served in place of him, Ploni does not serve again in the life of Eliyahu.)

ונראה לומר כגון שכהן גדול גלה ומינו אחר תחתיו ברבוי בגדים כגון שנגנז השמן כבר ושימש כמה שנים שאם

(i)

Answer: The case is, the Kohen Gadol (Elazar) was exiled, and they appointed another (Pinchas) in place of him through wearing the extra garments, e.g. the Shemen ha'Mishchah was already hidden, and Pinchas served several years;

שאף אם (הגהת ברכת ראש) הראשון שב אינו חוזר לעבודתו שהרי שימש זה תחתיו כמה שנים והרי שניהם מהלכין בדרך כו',

1.

Even if Elazar returns, he does not return to his Avodah, because Pinchas served several years. Both of them were walking on the road [and saw a Mes Mitzvah...]

i.

Note: Tosfos connotes that Elazar does not serve at all. However, if so, he would become Tamei, and not Pinchas! Do not say that "both of them" refers to Elazar and a Mashu'ach she'Avar. I.e. before Elazar was exiled, he became Tamei one Yom Kipur, and Ploni served in place of him that day. Now, neither Elazar or Ploni serves. Ploni becomes Tamei for the Mes Mitzvah, for he was only Merubah Begadim, and not Mashu'ach. Tosfos does not connote like this at all! (PF) Rather, Tosfos means that Elazar does not return to serve exclusively (Birkas Rosh). Rather, also Pinchas may serve. (Perhaps the text of Tosfos should say "Eino Chozer l'Avodaso Levado (alone).)

4)

TOSFOS DH v'Chen (part 2) (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה וכן (חלק ב) (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos discusses Par ha'Ba Al Kol ha'Mitzvos.)

(ה"ג) דאילו משוח מביא פר הבא על כל המצות

(a)

Citation of Gemara: In contrast, Mashu'ach brings a bull for [a sin through a mistaken ruling about] all Mitzvos [for which a commoner brings a Chatas, i.e. Chayavei Kerisos].

כדכתיב אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והביא פר וגו'

(b)

Source: It says "Im ha'Kohen ha'Mashi'ach Yecheta l'Ashas ha'Am...; v'Hevi [Es ha']Par...";

ומרובה בגדים לא דכתיב בפ' הכהן המשיח דוקא משוח

1.

A Merubah Begadim does not bring a bull, for it says in the Parshah "ha'Kohen ha'Mashi'ach." It refers only to a Mashu'ach.

וליכא לפרושי משוח מביא פר העלם דבר של צבור כלומר שכהן משוח מקריבו ולא מרובה בגדים כדכתיב גביה והביא (הגהת מהר"ב רנשבורג) הכהן המשיח מדם הפר

(c)

Suggestion: Perhaps the Gemara means that a Mashu'ach brings a Par Helam Davar of the Tzibur (if the majority of Yisrael transgressed Kares due to a mistake ruling of the Great Sanhedrin). I.e. a Kohen Mashu'ach offers it, and not a Merubah Begadim, like it says regarding it "v'Hevi ha'Kohen ha'Mashi'ach mi'Dam ha'Par."

והא ליתא דבתורת כהנים מוכח בהדיא דאף כהן הדיוט מקריבו

(d)

Rejection: In Toras Kohanim, it is explicitly proven unlike this. Even a Kohen Hedyot may offer it.

1.

Note: This is not in our Toras Kohanim. Mitzpas Eisan (Kidushin 36b) brings a Sifri that connotes unlike Tosfos. Rashi there says that a Kohen Mashu'ach is required. There was a Havah Amina (Horiyos 6a) that they offered Par Helam Davar at the beginning of Bayis Sheni. Rashi must say that we could have rejected it also because there was no Kohen Mashu'ach. Alternatively, Rashi permits making more Shemen ha'Mishchah for needs of the Tzibur, unlike Tosfos above (DH v'Chen).

הגה"ה (הגהת מהר"ב רנשבורג) וא"ת אי מיירי אחר יה"כ לא היה לו לקרותו לזה מרובה בגדים אלא שעבר

(e)

Question: If we discuss after Yom Kipur, we should not call [the latter] Merubah Begadim, rather, [Kohen] she'Avar;

1.

Note: This question refers to earlier in this Dibur, when Tosfos asked how Kohen Mashu'ach and Merubah Begadim can coexist.

ואי מצאו מת מצוה ביה"כ

2.

Suggestion: They found a Mes Mitzvah on Yom Kipur. (It is proper to call him Merubah Begadim, for he serves today. He is not Kohen she'Avar!)

והא קבורת מת מצוה לא דחי י"ט וכ"ש שבת ויה"כ

3.

Objection: Burying a Mes Mitzvah does not override Yom Tov, and all the more so Shabbos or Yom Kipur!

וי"ל דלעולם ביה"כ עצמו איירי ולא לקברו אלא לטלטלו מחמה לצל דשרי אפי' בשבת

(f)

Answer: Really, it was on Yom Kipur itself. We do not discuss burial, rather, moving the Mes from the sun to the shade [lest it decay rapidly]. This is permitted even on Shabbos;

ואהא קאמר דמשוח בשמן עדיף ומטמא המרובה בגדים מחמה לצל

1.

Regarding this, it says that Mashu'ach b'Shemen is preferable. The Merubah Begadim is Mitamei to move it from the sun to the shade;

דמשוח עדיף דמייתי פר הבא על כל המצות אם הכהן המשיח הורה וטעה בהוראתו

2.

The Mashu'ach is preferable because he brings a bull for all Mitzvos [of Kares], if the Kohen Mashi'ach ruled and gave a mistaken ruling;

אבל מרובה בגדים אינו מביא פר על כל המצות דמשיח דוקא כתיב אלא מביא כשבה או שעירה כיחיד ובהוריות (דף יא:) עיקר הדבר

3.

Merubah Begadim does not bring a bull for all Mitzvos, for the verse says specifically Mashi'ach. Rather, he brings a female lamb or goat, like a commoner. This matter is primarily in Horiyos (11b).

ופירושו דפר (הגהת ברכת ראש) הבא על כל המצות היינו בפר שהוא עצמו מביא שהורה בעצמו ועשה כהוראתו שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת ב"ד לציבור.

(g)

Explanation: "The bull that is brought for all Mitzvos" is the bull he himself brings when he ruled for himself and did like his ruling. The ruling of a Kohen Mashi'ach for himself is like the ruling of Beis Din (the Great Sanhedrin) for the Tzibur.

47b----------------------------------------47b

5)

TOSFOS DH Merubah Begadim u'Mashu'ach she'Avar

תוספות ד"ה מרובה בגדים ומשוח שעבר

(SUMMARY: Tosfos explains how they can coexist.)

וה"ה דמצי למינקט משוח ומשוח שעבר או מרובה בגדים ומרובה בגדים שעבר

(a)

Implied question: We could have discussed a Mashu'ach and a Mashu'ach she'Avar, or a Merubah Begadim and a Merubah Begadim she'Avar!

אלא רבותא נקט דאפי' אותו שעבר משוח מרובה בגדים עדיף ממנו

(b)

Answer: The Gemara teaches a bigger Chidush. Even if the one who ceased serving was Mashu'ach, Merubah Begadim is preferable to him.

הגה"ה (הגהת מלאכת יו"ט) מרובה בגדים ומשוח שעבר לכאורה משמע מרובה בגדים כגון שכבר נגנז שמן המשחה והיה כ"ג מרובה בגדים

(c)

Comment - Explanation #1: Merubah Begadim and Mashu'ach she'Avar - seemingly, this connotes that Merubah Begadim is after Shemen ha'Mishchah was hidden, and the Kohen Gadol was Merubah Begadim;

ואירע בו קרי ומינו אחר תחתיו ומשחוהו ועבר יום הכפורים ושוב הראשון שהוא מרובה בגדים חוזר לעבודתו והשתא יש לפנינו מרובה בגדים ומשוח שעבר

1.

He had an emission, and they appointed another in place of him, anointed him, and Yom Kipur passed, and the first, who is Merubah Begadim, returns to his Avodah. Now there are in front of us Merubah Begadim and Mashu'ach she'Avar.

ואי אפשר לומר כן דאיך נעשה זה שמשחו השני ולא משחו הראשון

(d)

Rejection: This cannot be! How can it be that they anointed the latter, and did not anoint the first?

אלא יש לפרש כגון שיש כאן כ"ג משוח (שעבר) ואירע בו קרי ומשחו אחר תחתיו ועבד יה"כ אחד ושוב המשוח הראשון חזר לעבודתו ועבד כמה שנים אחרי כן ומשוח השני אינו עובד עבודתו (הגהת רז"ו הלוי)

(e)

Explanation #2: Rather, there is here a Kohen Gadol Mashu'ach, and he had an emission, and they anointed another in place of him, and he served one Yom Kipur, and then the first Mashu'ach returned to his Avodah and served several years afterwards, and the second Mashu'ach does not serve;

ובין כך ובין כך נגנז שמן המשחה וזה המשוח ראשון שחזר לעבודתו גלה עם יכניה ומינו אחר תחתיו מרובה בגדים

1.

Meanwhile, Shemen ha'Mishchah was hidden. The first Mashu'ach who returned to his Avodah was exiled with (1000 Chachamim and) Yechanyah (11 years before the first Churban) and they appointed another in place of him, a Merubah Begadim;

אבל משוח שעבר אינו מתמנה תחתיו כל ימי חייו של הראשון אף כי יצא בגולה משום איבה ולהכי ליכא למימר דמת המשוח דא"כ משוח שעבר יתמנה תחתיו

2.

However, we do not appoint the Mashu'ach she'Avar in place of him as long as the first is alive, even when he went to exile, due to enmity. Therefore, we cannot say that the Mashu'ach died, for if so, we would appoint the Mashu'ach she'Avar in place of him.

i.

Note: Be'er Sheva (Horiyos 13a) asks what enmity exists, for the first was exiled. I (PF) ask why there is less enmity if we appoint someone new, as opposed to the Mashu'ach she'Avar! Also, the Kohen Gadol should exceed the other Kohanim in Chachmah, beauty, and strength. Seemingly, if the new Kohen exceeds the Mashu'ach she'Avar in all of these, we should appoint him! Sha'ar ha'Melech says that because the first was Mashu'ach, and the latter cannot be, the first has precedence.

אלא גלה ומינו מרובה בגדים תחתיו והשתא המשוח שעבר קודם למרובה בגדים בזמן, שעדיין היה שמן המשחה

3.

Rather, he was exiled, and they appointed a Merubah Begadim in place of him. Now, the Mashu'ach she'Avar was [Kohen Gadol] before the Merubah Begadim, for there was still Shemen ha'Mishchah [when he served].

והיו שניהם מהלכין (הגהת ברכת ראש) המרובה בגדים והמשוח שעבר מרובה בגדים עדיף שעביד עבודה (הגהת הרש"ש) שראוי לעבודה

4.

Both of them were walking, the Merubah Begadim and the Mashu'ach she'Avar. The Merubah Begadim has precedence, for he does Avodah, i.e. he is proper to serve;

ואילו משוח שעבר לאו בר עבודה הוא כדאמרינן פרק קמא דיומא (דף יב:) דלכהן גדול אינו ראוי משום איבה ולא לכהן הדיוט דמעלין בקדש ולא מורידין

i.

The Mashu'ach she'Avar may not serve, like it says in Yoma (12b). He cannot serve like a Kohen Gadol, due to enmity. He cannot serve like a Kohen Hedyot, because we ascend in Kedushah, and do not descend.

כשמעתיה דר' יוסי דאמר אינו ראוי לא לכה"ג ולא לכהן הדיוט.

ii.

This is like R. Yosi taught, that he cannot serve like a Kohen Gadol, and not like a Kohen Hedyot.

6)

TOSFOS DH Ta Shma...

תוספות ד"ה ת"ש...

(SUMMARY: Tosfos brings other differences between Mashu'ach Milchamah and a Segan.)

וקשה דטובא איכא בינייהו כדאיתא בשילהי בא לו (יומא עב:)

(a)

Question: There are many differences between them, like are brought in Yoma (72b)!

בבגדים שכ"ג משמש משוח מלחמה משמש (משמע) וסגן עובד בבגדים כמו הדיוט עד (הגהת רז"ו הלוי) שעובד ביה"כ נמי תחת כ"ג

1.

The garments in which a Kohen Gadol serves, a Mashu'ach Milchamah serves. A Segan serves in the garments of a Kohen Hedyot, until he serves on Yom Kipur in place of the Kohen Gadol (and then he is no longer called a Segan)!

ותו כל החמשה דברים האמורים בפרשה לא פורע ולא פורם מצווה על הבתולה ואסור באלמנה ואינו מיטמא לקרובים (הגהת ר' בצלאל אשכנזי וברכת ראש) דאינן נוהגין בסגן ונוהגין במשוח מלחמה כדמרבינן בפרק בתרא דהוריות (דף יב:) מקראי

2.

Also, all five matters mentioned in the Parshah - he does not grow his hair or tear his clothes [when a relative dies], he is commanded to marry a Besulah, and is forbidden a widow, and does not become Tamei for relatives, do not apply to a Segan, and apply to Mashu'ach Milchamah, like we include in Horiyos (12b) from verses.

i.

Note: Since the Torah is more stringent about a Mashu'ach Milchamah becoming Tamei for relatives, the Segan should become Tamei for the Mes Mitzvah! Turei Even (Megilah 9b) says that the order of precedence for Mes Mitzvah is only mid'Rabanan. Mid'Rabanan, also a Segan does not become Tamei for relatives!

ואומר הרמ"ר דודאי טובא מילי איכא דמשוח מלחמה חמור מסגן ותנא קולי קולי קתני

(b)

Answer (Rav M"R): Surely, there are more ways in which Mashu'ach Milchamah is more stringent than a Segan. The Tana teaches leniencies;

דאין קולא שנוהגת במשוח מלחמה שלא תנהוג בסגן [אלא] הך שיטמא משוח מלחמה ולא יטמא סגן

1.

The only leniency that applies to Mashu'ach Milchamah that does not apply to a Segan is this, that the Mashu'ach Milchamah becomes Tamei [for a Mes Mitzvah when only the two of them are there], and the Segan does not become Tamei.

והכי נמי אמרינן פרק מקום שנהגו (פסחים נה.) תנא קולי קולי קתני.

(c)

Support: We say so also in Pesachim (55a). The Tana teaches leniencies.

7)

TOSFOS DH veha'Tanya Mashu'ach Milchamah Kodem li'Segan

תוספות ד"ה והתניא משוח מלחמה קודם לסגן

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we knew that this pertains to sustaining him.)

וקא ס"ד דקדים לכל מילי קאמר

(a)

Explanation #1: We are thinking that this means that he has precedence in every way.

אלא בקונט' פי' דידע שפיר המקשה דבהוריות (דף יג.) מתניא לענין להחיותו לפקח עליו את הגל קודם לסגן דאם נפל גל על שניהם

(b)

Explanation #2 (Rashi): The Makshan knew that this was taught in Horiyos (13a) regarding saving his life, to unearth a rock-pile, if a rock-pile fell on both of them;

1.

Note: The Mishnah there discusses precedence for sustaining lives, and the Gemara brought a Beraisa that puts Mashu'ach Milchamah above the Segan.

ומכל מקום פריך דאי סגן עדיף לענין טומאה הוה לן לפקח את הגל תחלה על הסגן

2.

Even so, he asked that if the Segan has precedence regarding Tum'ah, we should excavate the Segan first.

ומשני מר זוטרא דודאי לעניין להחיותו לפקח עליו את הגל משוח מלחמה עדיף דתלו ביה רבים

3.

Mar Zutra answers that regarding saving his life, to unearth a rock-pile, Mashu'ach Milchamah has precedence, because many depend on him;

ולענין טומאה סגן עדיף דנתמנה לעבודה

4.

Regarding Tum'ah, the Segan has precedence, for he was appointed for Avodah.

ומיהו גם בהוריות מוקי לה הש"ס לענין להחיותו כי הכא

(c)

Implied question: However, also in Horiyos the Gemara establishes it regarding saving his life, like here!

1.

Note: There, the Gemara asked the same contradiction as here, and answered only that it discusses precedence for sustaining lives. We cannot say that the Gemara already knew this!

משמע דבברייתא לא נשנית בהדיא אהך (כן הוא בדפוס ונציה) לענין להחיותו.

(d)

Answer: This connotes that the Beraisa was not taught explicitly on this [Mishnah] regarding sustaining him.

8)

TOSFOS DH Iy bi'Rechokim...

תוספות ד"ה אי ברחוקים...

(SUMMARY: Tosfos justifies why "l'Aviv" is extra to be expounded.)

כדכתיב קרא אינו מיטמא לרחוקים כ"ג שאינו מיטמא לקרובים כדכתיב לאביו ולאמו לא יטמא אינו דין שלא יטמא לרחוקים

(a)

Explanation: [A Kohen Hedyot is Mitamei for relatives], like it says in the verse, but he is not Mitamei for strangers. A Kohen Gadol is not Mitamei for relatives, like it says "l'Aviv ul'Imo Lo Yitama" - all the more so, he is not Mitamei for strangers!

אלא ע"כ קרא דעל כל נפשות מת לא יבא בקרובים הכתוב מדבר ואייתר לאביו למידרש לאביו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה

1.

Rather, you are forced to say that the verse "Al Kol Nafshos Mes Lo Yavo" discusses relatives. "L'Aviv" is extra to expound "he is not Mitamei for his father, but he is Mitamei for a Mes Mitzvah."

וא"ת היכי מייתר לאביו והא ק"ו אין שייך לומר אם לא שנאמר הכתוב לאביו שכך מסיים הדין כ"ג שאינו מיטמא לקרובים ומנלן הא אם לא נכתב לאביו

(b)

Question: How does this make "l'Aviv" extra? There is no Kal va'Chomer unless the verse says "l'Aviv", for so concludes the Kal va'Chomer "a Kohen Gadol, who is not Mitamei for relatives..." What is the source for this, if it would not say "l'Aviv"?

וי"ל דק"ו דקאמר לאו דוקא ואינו אלא לרווחא דמילתא כאילו היה אומר כן על כרחיך דקרא על כל נפשות מת לא יבא בקרובים

(c)

Answer: The Kal va'Chomer it says is not precise. It was said only l'Ravcha d'Milsa (to dispel any possible objections). It is as if the Beraisa says that you are forced to say that the verse "Al Kol Nafshos Mes Lo Yavo" discusses relatives;

דאי על רחוקים בא להזהיר הרי הוא מוזהר ועומד משהיה כהן הדיוט שהוזהר על הרחוקים דאטו משנעשה כהן גדול פקעה קדושת כהן הדיוט וקדושתו להיכא אזלא

1.

If it comes to warn about strangers, he was already commanded. From when he was a Hedyot, he was commanded about strangers. After he became Kohen Gadol, is his Kedushas Kohen Hedyot uprooted? To where did the Kedushah go?!

אלא על כרחיך על הקרובים בא להזהירו דכהן הדיוט שרי בהן אייתר לו לאביו ולאמו לדרשא לומר לאביו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה.

(d)

Conclusion: Rather, you are forced to say that it comes to warn about relatives, that a Kohen Hedyot is permitted [to be Mitamei for them]. "L'Aviv ul'Imo" is extra to teach that he is not Mitamei for his father, but he is Mitamei for a Mes Mitzvah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF