1)

COOKING THE SHELAMIM (Yerushalmi Perek 6 Halachah 9 Daf 31a)

[דף לא עמוד א] מתני' היה מבשל את השלמים או שולקן וכהן נוטל את הזרוע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר ומניפן ואחר כך הותר הנזיר לשתות ביין וליטמא למתים

(a)

(Mishnah): He is Mevashel or Sholek (cooks or overcooks) the Shelamim. The Kohen takes the cooked foreleg of the ram, a Matzah loaf from the basket, and a wafer, and puts them on the hand of the Nazir and waves them. Afterwards, the Nazir may drink wine and become Tamei Mes;

רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין ולהיטמא למתים:

(b)

R. Shimon says, after Zerikah (throwing the blood on the Mizbe'ach) of one of the Korbanos, he may drink wine and become Tamei Mes.

גמ' מתניתא אמרה השלוק קרוי מבושל דתנינן היה מבשל השלמים או שולקן

(c)

(Gemara): Our Mishnah teaches that Shaluk is called Mevushal, for it says 'he is Mevashel or Sholek the Shelamim' (and the Torah said "ha'Zero'a Beshelah").

וקרייה אמרה שהצלי קרוי מבושל דכתיב [דברי הימים ב לה יג] ויבשלו את הפסח באש

(d)

Question: A verse teaches that roasted is called Mevushal - "va'Yvashlu ha'Pesach ba'Esh" (and Pesach must be roasted)...

1.

Note: The Gemara interrupts before the question is finished.

אין תימר שלא כהלכה

2.

Interjection - Suggestion: Perhaps they [truly cooked it in water], improperly!

ר' יונה בוצרייה אמר כמשפט

3.

Rejection (R. Yonah Botzriyah): [The verse concludes] "ka'Mishpat" (like the Halachah).

ומתניתא אמרה שהשלוק קרוי מבושל והא תנינן הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק

(e)

Summation of question: And our Mishnah teaches that Shaluk is called Mevushal, and a Mishnah says that one who vows [not to eat] Mevushal is permitted Tzeli (roasted food) and Shaluk!

אמר ר' יוחנן הלכו בנדרים אחר לשון בני אדם

(f)

Answer (R. Yochanan): Vows depends on the way people speak.

אמר ר' יאשיה הלכו בנדרים אחר לשון תורה

(g)

(R. Yoshiyah): Vows depends on the language of the Torah.

מה נפיק מביניהון

(h)

Question: (They argue about one who vows from Mevushal. R. Yoshiyah forbids him to eat Tzeli. - OHR YAKOV) What [other] difference is between them?

אמר קונם יין שאיני טועם בחג על דעתיה דר' יוחנן אסור ביום טוב האחרון על דעתיה דרבי יאשיה מותר

(i)

Answer: If one said Konam (is forbidden like a Korban) wine that I will taste during the Chag (Sukos)' - according to R. Yochanan, he is forbidden on the last day of Yom Tov (the way people speak, also it is called Chag). According to R. Yoshiyah, he is permitted (the Torah does not call Shemini Atzeres part of Chag ha'Sukos).

אוף ר' אושעיא מודה שהוא אסור לא אמר ר' יאשיה אלא לחומרין

(j)

Rejection: Even R. Yoshiyah agrees that he is forbidden. R. Yoshiyah said [that vows depends on the language of the Torah] only to be stringent.

ר' חייה בר בא אמר ר' יוחנן אכל (חליטא) [צ"ל חלטין - קרבן העדה] ואמר לא טעמית מזון בהדין יומא

(k)

(R. Chiya bar Bari): R. Yochanan ate Peros Ginosar, and said 'I did not taste Mazon today.'

והתנן הנודר מן המזון מותר במים ובמלח

(l)

Question (Mishnah): One who vows [not to eat] Mazon is permitted [only] water and salt. (Even though R. Yochanan did not vow, surely he spoke like normal people, and he himself said that vows depends on the way people speak. - PF)

פתר לה כר' יאשיה דאמר הילכו בנדרים אחר לשון התורה

(m)

Answer: [The Mishnah] is like R. Yoshiyah, who says that vows depend on the language of the Torah.

מניין שכל הדברים קרויין מזון

(n)

Question: What is the source that all [foods] are called Mazon?

אמר רבי אחא בר עולא [בראשית מה כג] ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון וגומר מה תלמוד לומר ומזון

(o)

Answer (R. Acha bar Ula) Question: "V'Eser Asonos Nos'os Bar va'Lechem u'Mazon..." - why does it say u'Mazon?

אלא מיכן שכל הדברים קרויין מזון

1.

Answer: This teaches that all [foods] are called Mazon. (YEFE MAR'EH - among foods that are not grain, there is no reason to call one 'Mazon' more than another.)

כתיב [במדבר ו יט] ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל אי בשלה יכול בפני עצמה

(p)

Suggestion: It says "v'Lakach ha'Kohen Es ha'Zero'a Beshelah Min ha'Ayil" - perhaps "Beshelah" means that it is [cooked] by itself!

תלמוד לומר מן האיל

(q)

Rejection: It says "Min ha'Ayil."

הא כיצד חותכה עד שהוא מניח בה כשעורה ולא הקודש בולע מן החול ולא החול בולע מן הקודש

(r)

How does he do? He cuts the Zero'a (before salting it) until he leaves about the size of a barley seed connected [to the ram]. The Kodesh (Zero'a, which is permitted only to Kohanim) does not absorb from the Chol (the rest of the ram; even though it is Kodshim, compared to the Zero'a it is Chulin), and the Chol does not absorb from the Kodesh. (It does not absorb during cooking, for there is a Shi'ur for Bitul - OHR SOMAYACH Hilchos Ma'achalos Asuros 6:11).

2)

THE SHI'UR OF BITUL FOR ISURIM (Yerushalmi Perek 6 Halachah 9 Daf 31a)

חילפיי שאל לר' יוחנן ולרשב"ל טבל מהו (שיוסר) [צ"ל שיאסור - קרבן העדה] ביותר ממאתים

(a)

Question (Chilfai, to R. Yochanan and Reish Lakish): Do seasonings forbid [the food] more than 200 times [their own volume? Even though 'Tevel' is spelled with a Tes, it is as if it is with a Tov.]

אמר ליה אין טבל ביותר ממאתים

(b)

Answer (R. Yochanan): Seasonings do not [forbid] more than 200.

1.

Note: It seems that he asked R. Yochanan and Reish Lakish together, and only one of them answered. Presumably, it was R. Yochanan, who was greater. Alternatively, the text should say 'Amru Lei.'

והא תנינן כל המחמץ והמטבל (והמדמע) [נראה שצ"ל מדמע]

(c)

Question (Mishnah): Anything that ferments or seasons, is Medame'a [regarding Terumah, and regarding Orlah or Kil'ai ha'Kerem, it forbids].

1.

Note: 'Medame'a' connotes a mixture of Terumah and Chulin. Our text 'veha'Medame'a' is difficult, for the Gemara will prove that the Mishnah discusses any amount. Medame'a forbids only up to 100! Below, the text says 'Medame'a' (without 'veha'), like the Rambam's text of the Mishnah (Orlah 2:4). The Mishnah means 'anything that ferments or seasons - it is Medame'a regarding Terumah (forbids to Zarim, if the fermenting agent or seasoning is Terumah), and regarding [a fermenting agent or seasoning of] Orlah or Kil'ai ha'Kerem, it forbids.

אין תימר ולמאה ולמאתים

2.

Suggestion: [It means that] it forbids up to 100 (regarding Terumah) and 200 (regarding Orlah and Kil'ai ha'Kerem).

אפילו לא חימץ אפילו לא טיבל

3.

Rejection: Even if it did not ferment, and even if it did not season, it forbids up to 100 and 200!

אלא בענבים [דף לא עמוד ב] אנן קיימין

(d)

Answer: Rather, [Chilfai's question and the answer] discusses grapes (which do not have such a potent taste. The Mishnah teaches that potent seasonings forbid more than 200.)

ר' יוסי בשם ר' יוחנן בשלא צימיקו אבל אם צימיקו יש טבל ביותר ממאתים

(e)

Limitation (R. Yosi citing R. Yochanan): This is when [the grapes] did not become raisins, but if they became raisins, their seasoning is [potent, and forbids] more than 200.

ר' חייה בשם רבי יוחנן בשלא בישלו אבל אם בישלו יש טבל ביותר ממאתים

(f)

Limitation (R. Chiyah citing R. Yochanan): This is when [the grapes] did not ripen, but if they ripened, their seasoning is [potent, and forbids] more than 200.

רבי יסא ורבי יהושע בן לוי בשם בר פדייה כל נותני טעמים אחד ממאה

(g)

(R. Yosah and R. Yehoshua ben Levi citing Bar Padyei): All Nosenei Ta'am (matters that give taste, forbid only if they are at least) one part in 100 [of the mixture].

רבי חייה בשם רבי הושעיה בן לוי בשם בר פדייה כל נותני טעמים אחד מששים

(h)

(R. Chiyah [bar Aba] citing R. Yehoshua ben Levi citing Bar Padyei): All Nosenei Ta'am [forbid only if they are at least] one part in 60.

אמר רבי שמואל בר רב יצחק לרבי חייה בר אבא הא רבי יסא פליג עלך והא מתניתא פליגא על תריכון כל המחמץ (מטבל) [נראה שצ"ל והמטבל] מדמע [צ"ל בתרומה ובערלה ובכלאי הכרם אסור - קרבן העדה]

(i)

Question (R. Shmuel bar Rav Yitzchak, to R. Chiya bar Aba): R. Yosah argues with you, and a Mishnah argues with both of you! Anything that ferments or seasons, it is Medame'a regarding Terumah, and regarding Orlah or Kil'ai ha'Kerem, it forbids;

אין תימר למאה ממאתים אפי' לא חימץ אפי' לא טיבל אלא ביותר אנן קיימין

1.

If you will say that it forbids up to 100 and 200, even if it did not ferment, and even if it did not season, [it forbids 100 and 200]! Rather, it forbids even more!

אמר רבי ירמיה תיפתר בשר בבשר

(j)

Answer (R. Yirmeyah): [Bar Padyei] discusses [a mixture of forbidden] meat with meat. (However, seasonings can forbid more than 60 or 100.)

אמר רבי יוסי הוא בשר בבשר הוא שאר כל האיסורין

(k)

(R. Yosi): Meat with meat and all other Isurim are the same. (If they are not made to give taste, they forbid until 60 or 100.)

רבי אבהו בשם רבי יוחנן (ולאיסור משערין אותו כילו בצל כילו קפלוט) [צ"ל כל האסורין משערין אותן כאלו הן בצל וקפלוט - קרבן העדה]

(l)

(R. Avahu citing R. Yochanan): All Isurim [that fell into Heter Min b'Mino, we are stringent, and] we estimate as if an onion or leek [the size of the Isur fell into the Heter. If it would give taste, the mixture is forbidden.]

מאי כדון אהן אמר נותני טעמים אחד ממאה ואהן אמר נותני טעמים אחד מששים

(m)

Question: Why [do they argue] - some say that Nosenei Ta'am [forbid only up to] one part in 100, and some say that Nosenei Ta'am [forbid only up to] one part in 60?

ושניהן למידין מאיל נזיר מאן דאמר נותני טעמים אחד ממאה את עושה את הזרוע אחד ממאה לאיל ומאן דאמר נותני טעמים אחד מששים את עושה את הזרוע אחד מששים לאיל

(n)

Answer: Both of them learn from Eil Nazir. The one who says that Nosenei Ta'am [forbid up to] one part in 100, you consider the Zero'a one part in 100 of the ram. (This is the source. Yisraelim may eat the ram, for the Zero'a was too small to give taste to it.) The one who says that Nosenei Ta'am [forbid up to] one part in 60, you consider the Zero'a one part in 60 of the ram;

מאן דאמר נותני טעמים אחד ממאה את מוציא את (הזרוע העצמות) [צ"ל העצמות מן הזרוע - קרבן העדה] ומאן דאמר נותני טעמים אחד מששים אין את מוציא את (הזרוע מן העצמות) [צ"ל העצמות מן הזרוע - קרבן העדה]

1.

The one who says that Nosenei Ta'am one part in 100, you remove the bones from the Zero'a (for they do not give taste; the meat of the Zero'a is one part in 100 of the ram). The one who says that Nosenei Ta'am [forbid up to] one part in 60, you do not remove the bones from the Zero'a.

וכשם שאת מוציא את העצמות מן הזרוע כך את מוציא מן האיל

2.

Question: [According to the first opinion,] just like you remove the bones from the Zero'a (for they do not give taste, for the same reason) you should remove the bones from the ram [and calculate based on only the meat]!

לית יכיל דתני אין טינופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טינופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה

3.

Answer: You cannot say so, for the waste of Terumah (e.g. bran) does not join to with Terumah to forbid Chulin, but the waste of Chulin joins with Chulin to be Mevatel Terumah.

רב ביבי בעי טינופת של תרומה מהו שתצטרף עם החולין להעלות את התרומה

(o)

Question (Rav Bivi): Does waste of Terumah join with Chulin to be Mevatel Terumah?

מן מה דאמר רב הונא קליפין איסור מצטרפין להתיר הדא אמרה טינופת של תרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה

(p)

Answer: Since Rav Huna said that peels of Isur join to permit, this shows that the waste of Terumah joins with Chulin to be Mevatel Terumah.

תני ר' חזקיה כל מה שאסרתי לך במקום אחר התרתי לך כאן

(q)

(R. Chizkiyah - Beraisa): All that I forbade to you elsewhere, I permitted to you here;

לפי שבכל מקום מאה אסור מאה ועוד מותר וכא אפילו מאה מותר

1.

Everywhere [else], 100 [times as much mixture as Isur] is forbidden, and more than 100 is permitted. Here, even 100 is permitted.

רב אמר תנופה מעכבת בנזיר

(r)

(Rav): Tenufah is Me'akev a Nazir [from drinking wine].

והתני תורת הנזיר בין שיש לו (כנפים בין שאין לו כנפים) [צ"ל כפים בין שאין לו כפים - קרבן העדה]

(s)

Question (Beraisa): "Toras ha'Nazir" - whether he has palms or does not have palms.

דאמר רב בנזיר שיש לו

(t)

Answer: Rav discusses a Nazir with [palms, but if he has no palms, Tenufah is not Me'akev].

ותני כן הראוי לתנופה תנופה מעכבת בו שאין ראוי לתנופה אין תנופה מעכבת בו

(u)

Support (Beraisa): If one is proper to do Tenufah, Tenufah is Me'akev. If one is not proper to do Tenufah, Tenufah is not Me'akev.

שמואל אמר [דף לב עמוד א] שיער מעכבת בנזיר כתנופות וכבהונות של מצורע

(v)

(Shmuel): Hair is Me'akev [Korbanos] Nazir like Tenufos and Behonos (the right thumb and toe) of a Metzora (are Me'akev his Taharah. This is even according to Rabanan, who say that Tiglachas is not Me'akev.)

והתני תורת המצורע בין שיש לו בהונות בין שאין לו בהונות

(w)

Question (Beraisa): "Toras ha'Metzora" - whether he has Behonos or has no Behonos (he can become Tahor).

פתר לה כרבי אליעזר דאמר נותן על מקומן:

(x)

Answer: [Shmuel] explains that like R. Eliezer, who says that he puts [Dam ha'Asham] on the place [where the thumb and toe would connect to the hand and foot. There is no substitute for the hair of a Nazir. We explained this like RIDVAZ.]

1.

Note: I understand the source to say that hair is Me'akev the Shelamim, for he must be proper to put his hair under the pot. The RIDVAZ (he elaborated below in TOSFOS HA'RID 6:11) connotes that it is Me'akev all the Korbanos. Perhaps a Hekesh equates them for this. Shmuel did not give a Shi'ur of how much hair is needed. Why was this not brought above (Halachah 5), in the discussion of whether shaving cancels? This requires investigation. (PF)

3)

ONE WHO SHAVED ON A PASUL KORBAN (Yerushalmi Perek 6 Halachah 10 Daf 32a)

מתני' גילח על זבח ונמצא פסול תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו

(a)

(Mishnah): If a Nazir shaved on a Korban (i.e. after its Shechitah), and it was found to be Pasul, his shaving is invalid, and he was not Yotzei with his other Korbanos (he must bring them again);

גילח על החטאת שלא לשמה ואחר כך הביא קרבנותיו לשמה תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו

(b)

If he shaved on the Chatas [that was slaughtered] Lo Lishmah (with improper intent, which disqualifies it) and later he brought the other Korbanos Lishmah, his shaving is invalid and he was not Yotzei the other Korbanos;

גילח על העולה ועל השלמים שלא לשמן ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו

(c)

If he shaved on the Olah or Shelamim Lo Lishmah, and he later brought the other Korbanos Lishmah, his shaving is invalid and he was not Yotzei the other Korbanos;

ר' שמעון אומר אותו הזבח לא עלה לו ושאר כל הזבחים עלו לו

(d)

R. Shimon says, he was not Yotzei that Korban [offered Lo Lishmah], but he was Yotzei the other Korbanos.

ואם גילח על שלשתן ונמצא אחד מהן כשר תגלחתו כשרה ויביא שאר הזבחים:

(e)

If he shaved on all the Korbanos, and one was found to be valid, his shaving is valid, and he must bring [replacements for] the other Korbanos [that were Pasul].

גמ' עלת לו ולתגלחתו אין תימר לא עלת לו ולתגלחתו אפילו זבחיו לא עלו לו

(f)

(Gemara): [R. Shimon holds that] he was Yotzei [the other Korbanos] and his shaving. If you will say that his shaving was invalid, also his [other] Korbanos would not count for him.

רבי יוחנן בעי מהו על שלמי חגיגה לגלח כרבי שמעון

(g)

Question (R. Yochanan): May he shave on a Shelamim of Chagigah (i.e. Nedavah, not for Nezirus), according to R. Shimon?

ולא מתניתא היא ר' שמעון אומר אותו הזבח לא עלה לו ושאר כל הזבחין עלו לו ואפילו שחטן לא כשלמי נדבה הן

(h)

Answer: Do we not learn from our Mishnah? R. Shimon says, he was not Yotzei that Korban [offered Lo Lishmah], but he was Yotzei the other Korbanos, and even though he slaughtered [the Olah or Shelamim on which he shaved Lo Lishmah - regarding a Shelamim,] is it not like a Nedavah of Shelamim?!

הדא אמרה שהוא מגלח על שלמי נדבה כרבי שמעון

1.

This shows that one may shave on a Nedavah of Shelamim according to R. Shimon.

רבי יוסי בר אבון אמר רב אדא בר (אחא) [צ"ל אהבה - קרבן העדה] ורבי יוחנן רב אדא בר (אחוה צריכא ליה ורבי יוחנן פשיטא) [צ"ל אהבה פשיטא ליה ור"י צריכה - קרבן העדה] ליה:

(i)

(R. Yakov bar Avun): Rav Ada bar Ahavah and R. Yochanan [differed about this] - according to Rav Ada bar Ahavah, surely [R. Shimon permits shaving on a Nedavah of Shelamim, like we proved]. R. Yochanan was unsure.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF