לעברית


b'Ezras Hashem Yisborach
Galei Masechta

Concise Hebrew review of the Gemara's conclusions
(brief review notes, meant for those who have already learned the Daf)
 
  prepared for Kollel Iyun Hadaf by an outstanding Talmid Chacham in Yerushalayim


Maseches Yevamos

Perek 1 Bavli
Yerushalmi
Perek 2 Bavli
Yerushalmi
Perek 3 Bavli
Yerushalmi
Perek 4 Bavli
Yerushalmi
Perek 5 Bavli
Yerushalmi
Perek 6 Bavli
Yerushalmi
Perek 7 Bavli
Yerushalmi
Perek 8 Bavli
Yerushalmi
Perek 9 Bavli
Yerushalmi
Perek 10 Bavli
Yerushalmi
Perek 11 Bavli
Yerushalmi
Perek 12 Bavli
Yerushalmi
Perek 13 Bavli
Yerushalmi
Perek 14 Bavli
Yerushalmi
Perek 15 Bavli
Yerushalmi
Perek 16 Bavli
Yerushalmi


MAIN YEVAMOS PAGE

OTHER D.A.F. RESOURCES ON MASECHES YEVAMOS

Dafyomi
4 Kids
 • 
Insights
to the Daf
 • 
Background
to the Daf
 • 
Daf Review
Q and A
 • 
English Charts,
Graphics
 • 
Point by Point
Summary
 • 
Halachah
Outlines
 • 
Multiple Choice
Daily Quiz
 • 
Tosfos
Summaries
 • 
Revach
l'Daf
 • 
Audio Lectures Video Lectures
IYUN & ARCHAEOLOGY
Podcasts
 • 
Palm files
Palm Pilot files


available from
members' site
 • 
טבלאות
בעברית
 • 
חידונים
 • 
שאלות
מקוראים

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations  •  Readers' Feedback
Mailing Lists  •  Archives  •  Ask the Kollel
Dafyomi Weblinks  •  Dafyomi Calendar