גמ' סו. - סז:
גמ' סז: - ע.

גמ' סו. - סז:

חזור לראש הדף

עבדי מלוג אוכלין תרומה [כי יקנה קנין כספו - קנינו שקנה]

חוץ מעבדי חללה [רבינא - מדאו' רק קנין שאוכל מאכיל, רבא - מדרבנן שתאמר זונה היא אצלו,
רב אסי - אטו אלמנה בת כהן שלא תאמר שחוזרת לבי נשא]
אבל צאן ברזל (אחריותו) אוכלין

החזרת צאן ברזל לה - רב יהודה (להל') - הכלים [שבח בית אביה שלה] (ומשלמת לו מה דאשבח) חוץ מפרסו אמיתנא [ברשותו דמחוסר גוביינא והקדש מפקיע מידי שעבוד]
ר' אמי - דמים אם רוצה

בת ישראל לכהן ומת - ר' יוסי - עוברה פוסל לעבדי צאן ברזל מתרומה [רבה - במעי זרה זר הוא, רב יוסף - אינו ילוד אינו מאכיל [רש"י - ויליד ביתו הם יאכלו - יאכילו]] אפי' במקום בנים [יש לעובר זכיה (שמואל להל'), וחיישינן למיעוט זכרים]

לרבנן במקום בנים אוכלין [שמואל - או שאר יורש - דאין לעובר זכיה, כרשב"י - אינו יורש דלא חיישינן למיעוט זכרים, לל"ב ברשב"י - אפוטרופוס בורר לעובר נכסים אחרים]

רשב"י - במקום בנות לא אוכלין [ממ"נ העובר יורש]

בת כהן לכהן - ר' יוסי - עוברה מאכיל, רבנן - אינו מאכיל [אינו ילוד אינו מאכיל]

רש"י סו. - סו:

יש קנין לעבד - לרש"י - בנתן ע"מ שאין לרבו רשות בו

מכר צאן ברזל הבעל מוציא מלקוחות - לרש"י היא יכולה למחות וכשמתה יורש כחה

גמ' סז: - ע.

חזור לראש הדף

פוסל (בת כהן לישראל) ואינו מאכיל (ישראלית לכהן):

1) עובר אחר מ' יום (או ספק מעוברת) [כנעוריה] [אינו ילוד],

2) שומרת יבם [ושבה] [קנין כספו - ולא דאחין]

3) ארוס [רש"י - כי תהיה] [מזיגת כוס] אפי' ספק הביא שערות, 4) חרש [קנין דרבנן]

5) בן ט' שיבם [מדרבנן עשו כמאמר]

6) בן ט' (או ספק בן ט') פסול קהל/כהונה שבא עליה [כי תהיה לאיש זר - פסלה, לגוי - כי תהיה אלמנה וגרושה - שיש אלמנות וגירושין, לחָלָל - זרעו - מקיש זרעו לו, ישראלית - ובת]

חוץ מחייבי לאוין ועשה דאינו זר מעיקרא (מחזיר גרושתו, סוטה) [לאיש זר]

ישראלית שנבעלה לפסול פסלה מכהונה [ק"ו מגרושה שמותרת בתרומה, לר"ע - כי תהיה = תיבעל]

חוץ: מחייבי לאוין דאינו זר מעיקרא, ממצרי ואדומי שני לר' יוסי [ככה"ג באלמנה דזרעו פסול], מגר עמוני ומואבי לרשב"ג [ככה"ג דכל זרעו פסול] דכשרים לכהונה (רש"י - וכ"ש לתרומה)

לא פוסל ולא מאכיל: אונס ומפתה (ואין חוששין לעובר [רש"י - דמתהפכת]), שוטה וקטן

בן מכהן שאנסה מאכילה (לל"ק לרבא בדלא דיימא מעלמא)

נכד עבד לא נחשב יש לה זרע, נכד ממזר (מגוי) כן [אין לה - עיין עלה]

ל"ק - הבא על ארוסתו - לשמואל הולד שתוקי,
לרב ממזר - רבא - בדדיימא מיני' ומעלמא, אביי - אפי' לא מעלמא

ל"ב - ארוסה שעיברה - לשמואל שתוקי,
לרב ממזר - רבא - בדדיימא מעלמא ולא מיני', אביי - אפי' מיני' ומעלמא

רש"י סח:

אין קידושין לגוי [רש"י - אשת רעהו; שאלתות - בעולת בעל יש, מידי אחרינא לא]

י"מ דחייבי כריתות לא פסלוה מתרומה [כי תהיה] - וקשה טובא

עוד חומר לימוד
למסכת יבמות